Niektoré cestovné obmedzenia bolo nevyhnutné zaviesť s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu a chrániť zdravie a blahobyt všetkých Európanov. Európska komisia robí všetko, čo je v jej silách, aby umožnila ľuďom stretávať sa s priateľmi a rodinou a zabezpečila voľný pohyb občanov, tovaru a služieb – pri plnom rešpektovaní opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Bezpečné obnovenie cestovania

Re-open EU – nová webová platforma na pomoc cestujúcim a turistom

Európska komisia 15. júna 2020 spustila online platformu „Re-open EU“, ktorá obsahuje základné informácie o bezpečnom obnovení voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Poskytuje informácie o:

 • hraniciach;
 • dostupných dopravných prostriedkoch;
 • cestovných obmedzeniach;
 • opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ako sú napríklad obmedzenie fyzického kontaktu alebo nosenie rúšok;
 • ďalšie praktické informácie pre cestujúcich.

Platforma „Re-open EU“ zároveň sústreďuje na jednom mieste informácie od Komisie a členských štátov. Umožňuje prehliadať si informácie o jednotlivých krajinách prostredníctvom interaktívnej mapy ponúkajúcej aktuálne informácie o platných vnútroštátnych opatreniach a praktické rady pre návštevníkov príslušnej krajiny. Platforma je ľahko dostupná v 24 úradných jazykoch EÚ na počítačoch a mobilných telefónoch kliknutím na odkaz „Re-open EU“: https://reopen.europa.eu/

reopen eu visual

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov

Aplikácie na sledovanie kontaktov a upozornenie sa môžu dobrovoľne nainštalovať a používať na varovanie používateľov, ak sa nachádzajú v blízkosti osoby, ktorá nahlásila pozitívny výsledok testu na koronavírus. Ak dôjde k takémuto upozorneniu, môže aplikácia poskytnúť relevantné informácie od úradov verejného zdravia, napríklad odporúčanie ísť sa dať otestovať alebo sa izolovať, a ktoré osoby kontaktovať.

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov môžu pomôcť urýchliť tradičné sledovanie kontaktov a ušetriť cenný pracovný čas pracovníkov pôsobiacich v oblasti verejného zdravia, ktorí sledujú reťazec infekcie.

Vnútroštátne aplikácie na sledovanie kontaktov

Spoločný prístup k opatreniam v oblasti cestovania

Členské štáty EÚ 13. októbra prijali odporúčanie Rady o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 Odporúčanie vychádza z návrhu Komisie prijatého 4. septembra.

Spoločný prístup k opatreniam v oblasti cestovania v EÚ

V odporúčaní sa stanovujú štyri kľúčové oblasti, v ktorých budú členské štáty koordinovať svoje úsilie: 

 • systém mapovania založený na farebnom kóde (zelený, oranžový, červený, šedý);
 • spoločné kritériá pre členské štáty pri rozhodovaní o zavedení cestovných obmedzení;
 • jasnejšie opatrenia uplatňované na cestujúcich prichádzajúcich z vysokorizikových oblastí (testovanie a karanténa);
 • jasnejšie a včasné poskytovanie informácií pre verejnosť.
StiahnuťPDF - 398.2 KB

Obmedzenia cestovania do EÚ

Dňa 25. júna Európska komisia prijala návrh odporúčania Rady o zrušení cestovných obmedzení pre krajiny, na ktorých sa dohodli členské štáty. Dosiahlo sa tak na základe súboru zásad a objektívnych kritérií vrátane:

 • zdravotnej situácie;
 • schopnosti dodržiavať opatrenia proti šíreniu nákazy počas cestovania;
 • reciprocity;
 • údajov z relevantných zdrojov, ako je Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetová zdravotnícka organizácia.

Európska rada 30. júna prijala odporúčanie o postupnom zrušení dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Cestovné obmedzenia boli zrušené pre krajiny uvedené v odporúčaní. Zoznam sa prehodnocuje každé dva týždne.

Členské štáty by mali na základe kritérií a podmienok stanovených v odporúčaní a na základe aktualizovaného zoznamu uverejneného Radou 22. októbra začať rušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach vo vzťahu k osobám s pobytom v týchto tretích krajinách:

 • Austrália
 • Japonsko
 • Nový Zéland
 • Rwanda
 • Singapur
 • Južná Kórea
 • Thajsko
 • Uruguaj
 • Čína, s výhradou potvrdenia reciprocity

Rezidenti Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu by sa mali na účely odporúčania považovať za osoby s pobytom v EÚ.

Kým obmedzenia ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, ako aj ich zrušenie závisí od miesta bydliska cestujúceho, vízová povinnosť naďalej závisí od štátnej príslušnosti. Ak má cestujúci pobyt v krajine, v ktorej boli zrušené obmedzenia, ale je štátnym príslušníkom krajiny s vízovou povinnosťou, musí o víza požiadať na konzuláte členského štátu, do ktorého chce cestovať, vo svojej krajine pobytu.

Pre všetky ostatné tretie krajiny, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, platí, že členské štáty a krajiny pridružené k schengenskému priestoru pozastavujú všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, z týchto tretích krajín do regiónu EU+. To znamená, že vstup majú povolené len určité kategórie cestujúcich. „Región EU+“ pozostáva z 30 štátov: 26 z 27 členských štátov EÚ a štyroch štátov pridružených k schengenskému priestoru: Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Írsko v súčasnosti tieto cestovné obmedzenia neuplatňuje.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v EÚ a mimo nej a postupné rušenie cestovných obmedzení na vonkajších hraniciach EÚ sa postupne obnovuje aj udeľovanie víz. Komisia 11. júna 2020 uverejnila usmernenie týkajúce sa postupného a koordinovaného obnovenia udeľovania víz.

Pravidlá podávania žiadostí o krátkodobé vízum sa nemenia. Konzuláty členských štátov a externí poskytovatelia služieb však upravili praktické aspekty správy prístupu do budov, hygienické opatrenia, platobné metódy atď. Žiadateľom by sa mali poskytnúť jasné informácie o tom, ako majú postupovať pri podávaní žiadosti.

Informácie o cestovných obmedzeniach by mali byť dostupné na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov (napr. ministerstiev vnútra a zahraničných vecí). Denný súhrn obmedzení týkajúcich sa letov a pasažierov je k dispozícii na webovej stránke organizácie Eurocontrol pod názvom „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Výnimky z obmedzenia cestovania do EÚ

Výnimka z dočasných cestovných obmedzení pre región EU+ z tretích krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname schválenom členskými štátmi, sa vzťahuje na tieto kategórie osôb:

a) občania EÚ a štátni príslušníci Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinní príslušníci;

b) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom podľa smernice o dlhodobom pobyte, a osoby, ktoré odvodzujú svoje právo na pobyt z iných smerníc EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo ktoré sú držiteľmi národných dlhodobých víz, ako aj ich rodinní príslušníci.

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať ani na ľudí, ktorí plnia nevyhnutnú funkciu alebo potrebu, a to vrátane: 

 • zdravotníckych pracovníkov, výskumníkov v oblasti zdravia a pracovníkov v oblasti starostlivosti o starších ľudí,
 • cezhraničných pracovníkov,
 • sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve,
 • zamestnancov v oblasti dopravy,
 • diplomatov, zamestnancov medzinárodných organizácií a osôb pozvaných medzinárodnými organizáciami, ktorých fyzická prítomnosť je dôležitá pre dobré fungovanie týchto organizácií, vojenského personálu a pracovníkov v oblasti humanitárnej pomoci a civilnej ochrany pri výkone ich funkcií,
 • cestujúcich v tranzite,
 • osôb, ktoré cestujú z naliehavých rodinných dôvodov,
 • námorníkov,
 • osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov,
 • štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí cestujú na účely štúdia,
 • vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, ak je ich zamestnanie nevyhnutné z hospodárskeho hľadiska a ak sa práca nemôže odkladať ani vykonávať v zahraničí.

Cestujúci a práva cestujúcich

Komplexné informácie o vašich právach cestujúcich vrátane vašich právach týkajúcich sa balíkov cestovných služieb nájdete na portáli Vaša Európa, ktorý štátnym príslušníkom EÚ a ich rodinám poskytuje pomoc a poradenstvo.

Cestujúci môžu byť ubezpečení, že ich práva sú chránené. Európska komisia uverejnila výkladové usmernenia o tom, ako by sa mali uplatňovať niektoré ustanovenia predpisov EÚ o právach cestujúcich v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom Cieľom je zabezpečiť jednoznačnosť a právnu istotu pri uplatňovaní práv cestujúcich.

V usmerneniach sa zároveň objasňuje, že súčasné okolnosti sú „mimoriadne“, napr. náhrada nemusí byť vyplatená v prípade zrušenia letu menej ako dva týždne pred dátumom odchodu.

Okrem toho Komisia vydala informačnú poznámkusmernici o balíkoch cestovných služieb v súvislosti s koronavírusom.

Podľa pravidiel EÚ majú cestujúci právo vybrať si za zrušené cestovné lístky (na lietadlo, vlak, autobus/autokar a trajekty) alebo balík cestovných služieb medzi poukazmi alebo peňažnou náhradou. Hoci Komisia opätovne potvrdzuje toto právo, cieľom jej odporúčania z 13. mája 2020 je zabezpečiť, aby sa poukazy stali v prípade zrušených ciest z dôvodu pandémie, ktorá dostáva pod veľký finančný tlak aj cestovné kancelárie a dopravcov, vítanou a atraktívnou alternatívou k peňažnej náhrade.

Zoznam všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré vydávajú cestovné odporúčania, nájdete tu.

StiahnuťPDF - 520.3 KB
StiahnuťPDF - 475.1 KB

Odporúčania pre spotrebiteľov v Európe

Sieť európskych spotrebiteľských centier poskytuje odporúčania a pomoc občanom, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov v súvislosti s cezhraničnými otázkami. Týka sa to aj rezervácií hotelov alebo cestovných lístkov ovplyvnených vírusom. Informácie o riešení spotrebiteľských sporov sú k dispozícii aj tu.

V právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa nie sú upravené podmienky a dôsledky zrušenia akcií alebo individuálnych služieb (športové a kultúrne podujatia, prenájom áut, ubytovanie atď.). Vaše spotrebiteľské práva preto závisia od príslušného vnútroštátneho zmluvného práva a typu a podmienok vašej zmluvy vrátane podmienok zrušenia rezervácie, ktoré v uvedenom prípade poskytovateľ služieb uplatňuje (napr. rezervácia s možnosťou alebo bez možnosti vrátenia peňazí).

Štandardné zmluvné podmienky, ktoré uplatňujú obchodníci, musia byť transparentné a nesmú nespravodlivo obmedzovať práva spotrebiteľov podľa príslušného vnútroštátneho zmluvného práva.

Pokiaľ ide o vaše práva týkajúce sa balíka cestovných služieb, pozri „Informácie o smernici o balíku cestovných služieb“, a pokiaľ ide o individuálne služby v leteckej, železničnej, námornej a autobusovej/autokarovej doprave, pozri príslušné usmernenia.

Konzulárna pomoc občanom EÚ v zahraničí

V súlade s právom Únie sú občania EÚ oprávnení požiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ iného ako ich vlastný, ak sa ocitnú v situácii, keď potrebujú pomoc mimo EÚ a veľvyslanectvo ani konzulát ich členského štátu nie sú dostupné.

Informácie o právach občanov EÚ na diplomatickú alebo konzulárnu ochranu mimo EÚ

Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť pomáhajú pri návrate uviaznutých občanov EÚ do ich domovov, zatiaľ čo členské štáty vydávajú odporúčania týkajúce sa toho, ako zvládať cestovné obmedzenia. Občanom EÚ, ktorí potrebujú pomoc mimo EÚ, sa odporúča, aby sa obrátili na svoj členský štát.

Prekročenie dĺžky oprávneného pobytu spôsobené cestovnými obmedzeniami

V súvislosti s pandémiou koronavírusu držiteľom víz, ktorí sa nachádzajú v schengenskom priestore a nemôžu ho opustiť pred skončení platnosti ich krátkodobého víza, môžu určené orgány členských štátov predĺžiť pobyt maximálne na 90/180 dní. Ak sú držitelia víza nútení zdržiavať sa na tomto území nad rámec predĺženého obdobia 90/180 dní, vnútroštátne orgány by im mali udeliť národné dlhodobé vízum alebo povolenie na prechodný pobyt.

Členské štáty sa vyzývajú, aby upustili od ukladania správnych sankcií alebo pokút štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nie sú schopní opustiť ich územie z dôvodu cestovných obmedzení. Na prekročenie dĺžky oprávneného pobytu z dôvodu dočasných cestovných obmedzení by sa pri spracovávaní budúcich žiadostí o udelenie víza nemalo prihliadať.

Držitelia schengenských víz, ktorí sa nachádzajú v EÚ

Držitelia víz, ktorí sa nachádzajú v schengenskom priestore a nemôžu ho opustiť po skončení platnosti ich krátkodobého víza, musia kontaktovať orgány členského štátu, v ktorom sa práve nachádzajú, a požiadať ich o predĺženie platnosti víza. Vízum sa vo všeobecnosti môže predĺžiť na celkový pobyt v dĺžke 90 dní počas 180-dňového obdobia. Zoznam príslušných vnútroštátnych orgánov v členských štátoch zodpovedných za predlžovanie platnosti víz.

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, no zdržiavajú sa v schengenskom priestore nad rámec povolených 90 dní

Ak sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, nútení zdržiavať sa v schengenskom priestore nad rámec povolených 90 dní v rámci 180-dňového obdobia, príslušné vnútroštátne orgány by im mali platnosť povolenia na legálny pobyt predĺžiť, alebo vydať nové povolenie, alebo prijať iné vhodné opatrenia, ktorými opätovne potvrdia ich právo zdržiavať sa na území daného štátu. Informácie sú dostupné na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov.

Cestovné doklady, ktorých platnosť uplynula z dôvodu neočakávane predĺženého pobytu v zahraničí

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú držiteľmi platného cestovného pasu resp. víza, by mali mať možnosť vstúpiť na územie EÚ, ak sú schopní dokázať iným spôsobom, že sú občanmi EÚ alebo rodinnými príslušníkmi občana EÚ. Vlastníctvo cestovného pasu s uplynutou platnosťou by sa v súčasnej situácii malo považovať za dôkaz iným spôsobom. Rodinní príslušníci by mali byť vždy schopní preukázať, že sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ.

Kategórie výnimiek, pokiaľ ide o cestovanie do EÚ

Pracovníci v kritických povolaniach a sezónni pracovníci

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať na ľudí, ktorí plnia nevyhnutnú funkciu alebo potrebu, vrátane sezónnych pracovníkov.

V záujme zachovania pracovnej činnosti aj napriek dočasným cestovným obmedzeniam vydala Komisia usmernenia týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov počas pandémie spôsobenej koronavírusom s cieľom zabezpečiť voľný pohyb pracovníkov v kritických povolaniach, najmä v sektore zdravotnej starostlivosti a potravinárstva a ďalších nevyhnutných služieb (zdravotnícki pracovníci, pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti, výrobcovia potravín a sezónni pracovníci).

Komisia predložila 16. júla usmernenia týkajúce sa sezónnych pracovníkov v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom s cieľom zabezpečiť ochranu práv, zdravia a bezpečnosti sezónnych pracovníkov v EÚ. Predložený dokument poskytuje usmernenia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom a pomáha zabezpečiť, aby sezónni pracovníci v celej EÚ poznali svoje práva.

Zdravotnícki pracovníci

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať na ľudí, ktorí plnia nevyhnutnú funkciu alebo potrebu, vrátane zdravotníckych pracovníkov, výskumníkov v oblasti zdravia a pracovníkov v oblasti starostlivosti o starších ľudí.

Členovia rodiny

Z dočasných obmedzení cestovania musia byť vyňatí všetci občania EÚ a štátni príslušníci Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinní príslušníci.

V súlade s odporúčaním Rady o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, musia byť z obmedzení na účely návratu do svojich domovov vyňatí štátni príslušníci všetkých členských štátov EÚ a štátov pridružených k schengenskému priestoru, ako aj štátni príslušníci tretích krajín s právom na pobyt a ich rodinní príslušníci.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa takéto osoby po návrate z tretej krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname v prílohe I k odporúčaniu Rady, podrobili karanténe za predpokladu, že tie isté požiadavky uplatňujú na svojich vlastných štátnych príslušníkov.

V prípade rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb, a to najmä tých, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte než v členskom štáte ich štátnej príslušnosti, musí vymedzenie pojmu rodinný príslušník uvedené v odporúčaní Rady zodpovedať vymedzeniu tohto pojmu v smernici o voľnom pohybe.

Podľa smernice o voľnom pohybe musí členský štát uľahčiť vstup nezosobášeným partnerom, s ktorými občania EÚ „majú trvalý vzťah, ktorý je riadne doložený“. Členské štáty sú povinné určitým spôsobom zvýhodniť žiadosti predložené takýmito partnermi v porovnaní so žiadosťami o vstup iných štátnych príslušníkov tretích krajín.

Od takýchto nezosobášených partnerov sa môže vyžadovať predloženie dôkazov, že sú partnermi občana EÚ a že partnerstvo je trvalé. Dôkazy možno predložiť akýmkoľvek vhodným spôsobom.

Vo vnútroštátnych pravidlách o trvalosti partnerstiev môže byť ako kritérium na určenie toho, či partnerstvo možno považovať za trvalé, stanovená minimálna dĺžka trvania partnerstva. V takomto prípade musí však byť vo vnútroštátnych pravidlách stanovené, že je potrebné zohľadňovať aj iné relevantné aspekty (napríklad spoločná hypotéka na kúpu nehnuteľnosti na bývanie).

S členmi registrovaného partnerstva, ktoré je v krajine, v ktorej bolo uzatvorené, rovnocenné manželstvu, sa musí zaobchádzať ako s manželmi.

V prípade rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí nevyužili svoje právo na voľný pohyb, sa neuplatňuje vymedzenie pojmu rodinný príslušník v smernici o voľnom pohybe. Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, však mnohé členské štáty zamýšľajú prijať podobný postup pre nezosobášených partnerov občanov EÚ, ktorí nevyužili svoje právo na voľný pohyb.

Zamestnanci v oblasti dopravy

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať na zamestnancov v oblasti dopravy. Táto kategória by sa mala vykladať v širšom zmysle.

Osoby žiadajúce o azyl/žiadatelia o azyl

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať na ľudí s nevyhnutnými potrebami vrátane osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov.

Študenti, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín

Táto výnimka sa vzťahuje na študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín alebo ktorí majú v akademickom roku 2020/2021 začať štúdium v EÚ, prípadne v ňom pokračovať. Táto výnimka sa musí vzťahovať na študentov, pričom študent je vymedzený ako „štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a je prijatý na územie členského štátu, aby vykonával ako hlavnú činnosť štúdium vedúce k získaniu kvalifikácie vysokoškolského vzdelania uznanej týmto členským štátom vrátane diplomov, osvedčení alebo doktorandských titulov získaných v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktoré môže zahŕňať prípravný kurz pred takýmto vzdelávaním v súlade s vnútroštátnym právom alebo povinnú odbornú prípravu“. Táto výnimka sa vzťahuje aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na účely štúdia, ale ktorí nespadajú do tohto vymedzenia pojmu (napríklad žiaci alebo študenti stredných škôl, jazykových škôl, internátnych škôl alebo odborných škôl, výmenní študenti atď.)

Pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín

Táto výnimka sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí sú vzhľadom na svoju vysokú úroveň zručností a znalostí potrební na to, aby prispeli k obnove hospodárstva EÚ v období po pandémii spôsobenej koronavírusom. Môže zahŕňať tých, ktorých žiadosť o povolenie pôsobiť ako výskumní pracovníci alebo žiadosť podľa vnútroštátneho režimu pre kvalifikovaných migrantov bola schválená, ale zatiaľ z dôvodu zákazu vstupu nemohli do EÚ vstúpiť.

Írski občania (a rezidenti) 

Hoci Írsko nie je členom schengenského priestoru, všetci občania EÚ a ich rodinní príslušníci musia byť oslobodení z dočasných obmedzení cestovania.

Občania Spojeného kráľovstva

So štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva sa má až do konca prechodného obdobia v rámci brexitu (do 31. decembra 2020) zaobchádzať rovnako ako s občanmi EÚ. Počas uvedeného obdobia sú teda štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci oslobodení z dočasných cestovných obmedzení.

Tranzit cez iné členské štáty EÚ (cestný tranzit alebo prestup na letisku)

Občania EÚ, ktorí vstupujú do EÚ z tretej krajiny, ako aj ich rodinní príslušníci bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, sú oslobodení od cestovných obmedzení bez ohľadu na to, či sa vracajú do štátu, ktorého sú občanmi alebo v ktorom majú pobyt.

Tranzit cez letiská nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ alebo štátoch pridružených k schengenskému priestoru

Cestujúci presúvajúci sa z krajiny mimo EÚ do inej krajiny mimo EÚ môžu prechádzať cez medzinárodný tranzitný priestor letísk, ktoré sa nachádzajú v schengenskom priestore. Pravidlá týkajúce sa požiadaviek na letiskové tranzitné víza sa uplatňujú aj naďalej.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 475.1 KB