За да се забави разпространението на коронавируса и да се защитят здравето и благосъстоянието на всички европейци, се наложи да бъдат въведени някои ограничения за пътуване. Европейската комисия прави всичко възможно, за да могат хората да се срещат с роднини и приятели и за да се гарантира свободното движение на хора, стоки и услуги, при пълно спазване на мерките в областта на здравето и безопасността.

Безопасно възобновяване на пътуванията

Re-open EU — нова уеб платформа в помощ на пътуващите и туристите

На 15 юни 2020 г. Европейската комисия стартира Re-open EU, онлайн платформа, съдържаща съществена информация във връзка с безопасното подновяване на свободното движение и туризма в Европа. Тя предоставя информация за:

 • границите
 • наличните средства за транспорт
 • ограниченията за пътуване
 • мерките за опазване на общественото здраве и безопасност, като например физическо дистанциране или носене на маски
 • друга практическа информация за пътуващите.

Re-open EU също така съдържа актуална информация от Комисията и държавите членки. Уебсайтът дава възможност на хората да търсят информация за страните чрез интерактивна карта и предлага актуални данни за приложимите национални мерки, а също и практически съвети за посетителите на съответната страна. Платформата, която е на разположение на 24-те официални езика на ЕС, е достъпна от компютър и мобилен телефон чрез следната връзка: https://reopen.europa.eu/bg/

reopen eu visual

Мобилни приложения за проследяване на контакти

Приложенията за проследяване на контактите и отправяне на предупреждения могат да се инсталират доброволно и да се използват за предупреждаване на потребителите, ако са били в близост до лице, което е дало положителен резултат на тест за коронавирус. В случай на отправяне на предупреждение приложението може да предостави съответната информация от здравните органи, например съвети да се подложите на тест или да се самоизолирате, както и с кого да се свържете.

Мобилните приложения за проследяване на контакти могат да помогнат за ускоряване на традиционното проследяване на контакти и да спестят ценни часове работа за служителите в системата на общественото здравеопазване, които се занимават с проследяване на веригите на инфекции.

Национални приложения за проследяване на контактите

Общ подход към мерките във връзка с пътуванията

На 13 октомври държавите от ЕС приеха препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19. Препоръката се основава на предложението на Комисията, прието на 4 септември.

Общ подход към мерките във връзка с пътуванията в ЕС

В препоръката се посочват четири основни области, в които държавите членки ще координират своите усилия: 

 • обща система за изготвяне на карти, която се основава на цветово кодиране (зелено, оранжево, червено, сиво)
 • общи критерии за държавите членки, когато решават дали да въведат ограничения за пътуване
 • повече яснота относно мерките, прилагани спрямо пътниците от области с по-висок риск (тестване и подлагане на карантина)
 • предоставяне на ясна и навременна информация за обществеността.
СвалиPDF - 390.6 KB

Ограничения за пътуване в ЕС

На 25 юни Европейската комисия прие предложение за препоръка на Съвета за отмяна на ограниченията за пътуване за страни, определени съвместно от държавите от ЕС. То бе изготвено въз основа на набор от принципи и обективни критерии, сред които:

 • здравна обстановка
 • способност за прилагане на противоепидемични мерки по време на пътуване
 • съображения за реципрочност
 • данни от подходящи източници, като Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация.

На 30 юни Съветът прие препоръка относно постепенното премахване на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС. Ограниченията за пътуване бяха премахнати за държавите, изброени в препоръката. Списъкът се преразглежда на всеки две седмици.

Въз основа на критериите и условията, посочени в препоръката, и на актуализирания списък, публикуван от Съвета на 6 август, страните от ЕС следва да започнат да отменят ограниченията за пътуване по външните граници за пребиваващи в следните държави извън Съюза:

 • Австралия
 • Канада
 • Грузия
 • Япония
 • Нова Зеландия
 • Руанда
 • Южна Корея
 • Тайланд
 • Тунис
 • Уругвай
   
 • Китай — при условие че има потвърждение за реципрочност

Лицата, пребиваващи в Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана, следва да бъдат считани за пребиваващи в ЕС за целите на препоръката.

Докато ограниченията за неналожителните пътувания и отмяната нa тези ограничения зависят от мястото на пребиваване на пътуващия, определящо за визовите изисквания продължава да е гражданството на съответното лице. Ако пътуващият пребивава в страна, където ограниченията са отменени, но е гражданин на страна, за чиито граждани е необходима виза, той трябва да кандидатства за виза в консулството на държавата от ЕС, която иска да посети, в своята страна на пребиваване.

Що се отнася до всички останали трети страни, които не са включени в този списък, държавите от ЕС и асоциираните към Шенген държави временно отменят всички неналожителни пътувания от тези трети страни до територията на ЕС+, което означава, че влизането на тази територия ще бъде позволено само на определени категории пътуващи. Територията на ЕС+ включва 30 държави: 26 от 27-те държави — членки на ЕС, както и четирите асоциирани към Шенген държави: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Понастоящем Ирландия не прилага ограничението за пътуване.

Тъй като епидемичната обстановка в ЕС и извън него се променя и по външните граници на Съюза постепенно се премахват ограниченията за пътуване, операциите по издаване на визи също се подновяват постепенно. На 11 юни 2020 г. Комисията публикува насоки за поетапно и координирано възобновяване на операциите по издаване на визи.

Правилата за кандидатстване за виза за краткосрочно пребиваване остават непроменени. Консулствата на държавите от ЕС и външните доставчици на услуги обаче адаптираха практическите аспекти на управлението на достъпа, хигиенните мерки, начините за заплащане и др. На кандидатите за визи трябва да се предоставя необходимата информация за процедурите, които трябва да се следват при подаване на заявление.

Информацията относно ограниченията за пътуване следва да бъде предоставена на разположение на уебсайтовете на съответните национални органи (например министерствата на вътрешните работи и министерствата на външните работи). Ежедневно резюме на ограниченията по отношение на полетите и пътниците е достъпно на уебсайта на Евроконтрол под името Covid Notam (известие за авиаторите във връзка с коронавируса).

Изключения от ограниченията за пътуване в ЕС

Следните категории лица са освободени от временното ограничение за пътуване до територията на ЕС+ от трети държави, които не са включени в списъка, договорен от държавите от ЕС:

а) граждани на ЕС и граждани на Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария и Обединеното кралство, както и членовете на техните семейства;

б) граждани на трети държави, които имат статут на дългосрочно пребиваващи по силата на Директивата относно дългосрочното пребиваване, или които имат право на пребиваване по силата на други директиви на ЕС или по силата на национално законодателство, или които притежават национална виза за дългосрочно пребиваване, както и членовете на техните семейства.

Временните ограничения на пътуванията следва да не се прилагат за лица с ключови функции или нужди от първостепенно значение, включително: 

 • здравни специалисти, научни работници в областта на здравеопазването и специалисти в областта на грижите за възрастни хора;
 • погранични работници;
 • сезонни работници в селското стопанство;
 • транспортни работници;
 • дипломати, служители на международни организации и лица, поканени от международни организации, чието физическо присъствие е необходимо за доброто функциониране на тези организации, военнослужещи, както и хуманитарни работници и служители в областта на гражданската защита при изпълнението на техните функции;
 • транзитни пътници;
 • пътници, които пътуват по наложителни семейни причини;
 • морски лица;
 • лица, нуждаещи се от международна закрила или пътуващи по други хуманитарни причини;
 • граждани на трети държави, пътуващи с цел обучение;
 • висококвалифицирани работници от трети държави, ако работата им е необходима от икономическа гледна точка и не може да бъде отложена или осъществена от чужбина.

 

Права на пътниците и туристите

Подробна информация за вашите права на пътник, включително относно пакетните туристически пътувания, можете да намерите на уебсайта Вашата Европа, предоставящ помощ и съвети за гражданите на ЕС и техните семейства.

Пътниците и туристите могат да бъдат спокойни, че правата им са защитени. Европейската комисия публикува тълкувателни насоки относно прилагането на някои разпоредби от законодателството за правата на пътниците в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус. Целта е да се осигури яснота и правна сигурност при упражняването на правата на пътниците.

Същевременно в насоките се пояснява, че настоящото положение е извънредно, т.е. в случай на анулиране на полет по-малко от 2 седмици преди датата на заминаване може да не се предоставят компенсации.

Комисията също така публикува информационна бележка относно Директивата за пакетните туристически пътувания в контекста на коронавируса.

Съгласно правилата на ЕС пътниците и туристите имат право да избират между възстановяване чрез ваучер или пари в брой на заплатените суми за анулирани билети за пътуване (със самолет, влак, автобус или ферибот) или пакетни туристически пътувания. Комисията потвърждава това право в своята препоръка от 13 май 2020 г. и едновременно с това цели ваучерите да станат реална и по-привлекателна алтернатива на възстановяванията в брой за отменените в контекста на настоящата пандемия пътувания, което също създава финансови затруднения на туроператорите.

Тук можете да намерите списък на всички национални органи, които публикуват съвети за пътуване.

СвалиPDF - 519.4 KB
СвалиPDF - 475.1 KB

Съвети за потребителите в Европа

Мрежата на европейските потребителски центрове предоставя съвети и помощ на гражданите във връзка с правата на потребителите при трансгранични проблеми. Това включва резервациите за хотел или пътуване, засегнати от пандемията от коронавирус. Информация за решаването на потребителски спорове е достъпна и тук.

Законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите не урежда условията и последиците от отмяната на прояви или индивидуални услуги (спортни и културни прояви, отдаване на автомобили под наем, настаняване и др.). Поради това вашите права на потребител зависят от съответното национално договорно право и от вида и условията на вашия договор, включително от обявената от доставчика на услугата политика за отмяна на резервацията (напр. подлежаща или неподлежаща на възстановяване на разходите резервация).

Стандартните договорни условия, използвани от търговците, трябва да бъдат прозрачни и не могат да ограничават несправедливо правата на потребителите по силата на съответното национално договорно право.

За вашите права по отношение на пакетните туристически пътувания вижте информацията относно Директивата за пакетните туристически пътувания, а за самостоятелните пътувания със самолет, влак, кораб и автобус вижте съответните насоки.
 

Консулска помощ за граждани на ЕС в чужбина

Съгласно правото на ЕС, гражданите имат право да потърсят помощ от посолството или консулството на всяка друга държава от ЕС, ако се окажат в положение, в което се нуждаят от съвет или помощ в държава извън ЕС, където няма посолство или консулство на тяхната държава.

Информация за правата на гражданите на ЕС на дипломатическа или консулска закрила извън ЕС

Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност помагат за репатрирането на блокирани в чужбина граждани на ЕС от цял свят, а държавите членки предоставят съвети относно ограниченията за пътуване. Гражданите на ЕС, които се нуждаят от помощ извън Съюза, се насърчават да се свържат с органите на своята държава от ЕС.

Просрочване на разрешение за пребиваване поради ограничения за пътуване

В контекста на пандемията от коронавирус притежателите на визи в Шенгенското пространство, които не могат да отпътуват преди датата на изтичане на валидността на своята виза за краткосрочно пребиваване, могат да получат удължаване до максимален престой от 90/180 дни от компетентните органи на държавите членки. Ако притежателите на виза са принудени да останат отвъд удължения срок от 90/180 дни, националните органи следва да издадат национална виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за временно пребиваване.

Държавите членки се насърчават да отменят административните санкции или глоби на граждани на трети държави, които не са в състояние да напуснат територията поради ограниченията за пътуване. Просрочването на разрешение за пребиваване поради временните ограничения за пътуване не следва да се взема предвид при обработването на бъдещи заявления за виза.

Притежатели на визи за Шенгенското пространство, които в момента се намират в ЕС

Притежателите на визи, които се намират в Шенгенското пространство и не могат да го напуснат при изтичане на валидността на своите визи за краткосрочно пребиваване, трябва да се свържат с органите на държавата членка, в която се намират, за да поискат удължаване на срока на визите си. По принцип срокът на валидност на визите може да бъде удължен с 90 дни в рамките на период от 180 дни. Списък на компетентните органи в държавите членки, отговарящи за удължаването на срока на валидност на визи.

Граждани на трети държави, за които не са необходими визи и които са останали в Шенгенското пространство след разрешените 90 дни

За гражданите на трети държави, за които не са необходими визи и които са принудени да останат по-дълго от удължения срок от 90/180 дни, компетентните национални органи следва да удължат валидността на разрешенията за законен престой, да издадат нова виза или да предприемат други подходящи мерки, които гарантират продължаване на правото на престой на тяхна територия. Информацията е достъпна на уебсайтовете на националните органи на държавите членки.

Документи за пътуване с изтекъл срок поради неочаквано удължаване на престоя в чужбина

Гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които не притежават валиден паспорт и/или виза, следва да имат право да влизат на територията на ЕС, ако могат да докажат чрез други средства, че са граждани на ЕС или членове на семейството на гражданин на ЕС. Притежаването на паспорт с изтекъл срок следва да се счита за доказателство чрез други средства в настоящата ситуация. Членовете на семейството следва винаги да могат да докажат, че са членове на семейството на гражданина на ЕС.

Категории, подлежащи на освобождаване от ограничения при пътувания до ЕС

Работници от критично значение и сезонни работници

Временните ограничения за пътуване не следва да се прилагат за лица с ключови функции или нужди от първостепенно значение, включително сезонни работници.

С цел продължаване на професионалните дейности въпреки временните ограничения за пътуване Комисията издаде насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време на пандемията от коронавирус, за да се улесни преминаването на границите от работници от първостепенно значение, особено в секторите на здравеопазването и храните (напр. медицински специалисти, работници, полагащи грижи за хора, производители на храни и сезонни работници).

Освен това, за да се защитят правата, здравето и безопасността на сезонните работници, на 16 юли Комисията представи насоки за закрила на сезонните работници в контекста на коронавирусната пандемия. Насоките са предназначени за националните органи, трудовите инспекции и социалните партньори и помагат да се гарантира, че сезонните работници в целия ЕС са запознати с правата си.

Медицински специалисти

Временните ограничения за пътуване не следва да се прилагат за пътувания на лица с ключови функции или нужди от първостепенно значение, включително здравни специалисти, научни работници в областта на здравеопазването и специалисти в областта на грижите за възрастни хора.

Членове на семействата

От временните ограничения за пътуване трябва да бъдат освободени всички граждани на ЕС и гражданите на Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария и Обединеното кралство, както и членовете на техните семейства.

Съгласно препоръката на Съвета относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, ограниченията за пътуване не трябва да се прилагат за гражданите на всички държави от ЕС и асоциираните към Шенген държави и за гражданите на държави извън ЕС, които имат право на пребиваване, както и членовете на техните семейства.

Страните от ЕС могат да изискват тези лица да се подложат на карантина след завръщането си от страна извън ЕС, която не е включена в списъка в Приложение I на препоръката на Съвета, ако налагат подобни изисквания и на своите граждани.

За членове на семействата на граждани на ЕС, които са упражнили правото си на свободно движение, особено тези, които пребивават в държава от ЕС, различна от държавата, чиито граждани са, определението в препоръката на Съвета за това кой е член на семейството трябва да отговаря на определението в Директивата за свободното движение.

Съгласно Директивата за свободното движение държавите от ЕС трябва да улесняват влизането на небрачни партньори, с които граждани на ЕС имат надлежно удостоверена трайна връзка. От държавите от ЕС се изисква да предоставят определено предимство на подадените от такива партньори заявления в сравнение със заявленията на граждани на трети държави.

От такива небрачни партньори може да бъде поискано да предоставят документални доказателства за това, че са партньори на гражданин на ЕС и че тяхното партньорство е трайно. Доказателството може да бъде приведено с помощта на всякакви подходящи средства.

Националните правила относно трайността на партньорството могат да се отнасят до минимална продължителност във времето като критерий за това дали дадено партньорство може да се счита за трайно. В този случай обаче в националните правила трябва да бъдат взети предвид и други имащи отношение аспекти (например съвместен ипотечен заем за закупуване на дом).

Членовете на регистрирано партньорство, което в страната, където е регистрирано, е равносилно на брак, трябва да бъдат третирани като съпрузи.

За членове на семействата на граждани на ЕС, които не са упражнили правото си на свободно движение, не важи определението за член на семейството в Директивата за свободното движение. Въпреки това, съгласно информацията, с която разполага Комисията, много държави от ЕС имат намерение да въведат подобна практика за небрачни партньори на граждани на ЕС, които не са упражнили правото си на свободно движение.

Транспортни работници

Временните ограничения за пътуване не следва да се прилагат по отношение на транспортните работници. Тълкуването на тази категория следва да бъде широко.

Лица, подали молба за убежище / търсещи убежище лица

Временните ограничения за пътуване не следва да се прилагат за пътувания на лица, които имат нужди от първостепенно значение, включително лица, нуждаещи се от международна закрила или пътуващи по други хуманитарни причини.

Студенти, които са граждани на трети държави

Това изключение се отнася до студенти от трети държави, които започват или продължават обучението си в ЕС през академичната 2020—2021 година. Това изключение трябва да обхване студенти, за които важи определението „гражданин на трета държава, който е приет във висше училище и допуснат на територията на дадена държава членка, за да следва като основна дейност пълен редовен образователен курс, водещ до получаването на призната от тази държава членка квалификация за висше образование, включително диплома, свидетелство или докторска степен от висше училище, който може да включва подготвителен курс преди въпросното образование съгласно националното право или задължителен стаж“. Изключението може да важи и за граждани на трети държави, идващи с цел да учат, които обаче не са обхванати от това определение (например ученици или студенти, които посещават средни училища, езикови училища, училищни пансиони или училища за професионално образование, ученици на обмен и др.).

 

Работници, които са граждани на трети държави

Това изключение се отнася до работници, които са граждани на трети държави и чийто принос за икономическото възстановяване на ЕС след пандемията от коронавирус е необходим поради високото равнище на техните умения и знания. Сред тях могат да бъдат лица, чиито кандидатури за разрешителни като изследователи или в рамките на национална схема за висококвалифицирани мигранти са одобрени, но досега не са успели да влязат в ЕС поради забраната за влизане.

Ирландски граждани (и постоянно пребиваващи в страната) 

Въпреки че Ирландия не е член на Шенгенското пространство, всички граждани на ЕС и членовете на техните семейства трябва да бъдат освободени от временното ограничение за пътуване.

Граждани на Обединеното кралство

Гражданите на Обединеното кралство трябва да бъдат третирани по същия начин като гражданите на ЕС до края на преходния период на Брексит (31 декември 2020 г.). Поради това през този период гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства са освободени от временното ограничение за пътуване.

Транзитно преминаване през други държави — членки на ЕС (транзитно преминаване с автомобил или трансфер на летище)

Граждани на ЕС, които влизат в Съюза от трета държава, както и членовете на техните семейства, независимо от гражданството им, са освободени от ограниченията за пътуване без оглед на това дали се връщат в държавата, на която са граждани, или в страната си на пребиваване.

Транзитно преминаване през летища, намиращи се в държава от ЕС или в асоциираните към Шенген държави

Пътници, които пътуват от една държава извън ЕС до друга държава извън Съюза, могат да преминават транзитно през международната транзитна зона на летища, намиращи се в Шенгенското пространство. Продължават да се прилагат правилата относно изискванията във връзка с визите за летищен транзит.
 

Документи

СвалиPDF - 475.1 KB