Pandémia koronavírusu je vážnou hrozbou pre verejné zdravie. Uzatvorenie hraníc a ďalšie koordinované reštriktívne opatrenia sú nevyhnutné na záchranu životov. Tieto opatrenia však môžu takisto výrazne spomaliť naše hospodárstva a môžu oddialiť dodávky kritického tovaru a služieb. Európska komisia prijala opatrenia na zabezpečenie plynulých a nepretržitých služieb pozemnej, vodnej a leteckej dopravy nákladu. Tieto služby majú kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu EÚ a jeho účinnú reakciu na súčasnú krízu v oblasti verejného zdravia. 

Bezpečné obnovenie cestovania

Európska komisia predložila 13. mája usmernenia a odporúčania na pomoc členským štátom pri postupnom rušení cestovných obmedzení, a to s dodržaním všetkých potrebných bezpečnostných a preventívnych opatrení. K opatreniam určeným na to, aby mohli občania po mesiacoch obmedzení znovu cestovať, patria okrem iného:

Bezpečné obnovenie slobody pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach

Ak situácia v oblasti zdravia neumožňuje všeobecné zrušenie obmedzení, Komisia navrhuje postupný a koordinovaný prístup, v rámci ktorého sa najskôr zrušia obmedzenia medzi oblasťami alebo členskými štátmi s primerane podobnou epidemiologickou situáciou. Tento prístup musí byť zároveň pružný a zahŕňať možnosť opätovne zaviesť určité opatrenia, ak si to vyžaduje epidemiologická situácia. Členské štáty by mali konať na základe týchto kritérií: epidemiologická situácia, schopnosť uplatňovať opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy počas celého tohto procesu, hospodárske a sociálne hľadiská.

Obnovenie dopravných služieb v celej EÚ

Uvedené usmernenia predstavujú všeobecné zásady bezpečného a postupného obnovovania osobnej leteckej, železničnej, cestnej a vodnej dopravy. Obsahujú zároveň aj praktické odporúčania týkajúce sa napríklad obmedzenia kontaktov medzi cestujúcimi a zamestnancami v doprave, či medzi samotnými cestujúcimi, a rovnako tak aj používania osobných ochranných prostriedkov počas cestovania. Pre každý druh dopravy sú uvedené osobitné odporúčania.

Bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu

Komisia pripravila spoločný rámec, ktorým sa stanovujú kritériá bezpečného a postupného obnovovania cestovného ruchu a vypracovania zdravotných protokolov pre hotely a iné druhy ubytovacích zariadení s cieľom chrániť zdravie hostí a zamestnancov. K týmto kritériám patria epidemiologické dôkazy; dostatočná kapacita systému zdravotnej starostlivosti pre miestnych obyvateľov i turistov; spoľahlivý dohľad a monitorovanie, kapacita na testovanie a sledovanie kontaktov.

Zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov

Členské štáty EÚ s podporou Komisie sa 13. mája dohodli na protokole týkajúcom sa cezhraničnej interoperability aplikácií na vyhľadávanie kontaktov, aby mohli byť občania pri cestách v rámci EÚ upozornení na možnú hrozbu infekcie koronavírusom.

Zatraktívnenie poukazov pre zákazníkov

Podľa pravidiel EÚ majú cestujúci právo vybrať si za zrušené cestovné lístky (na lietadlo, vlak, autobus/autokar a trajekty) alebo balík cestovných služieb medzi poukazmi alebo peňažnou náhradou. Hoci Komisia opätovne potvrdzuje toto právo, cieľom jej odporúčania je zabezpečiť, aby sa poukazy stali v prípade zrušených ciest z dôvodu pandémie, ktorá dostáva pod veľký finančný tlak aj cestovné kancelárie a dopravcov, vítanou a atraktívnou alternatívou k peňažnej náhrade.

Informačný prehľad: Cestovanie a cestovný ruch v Európe: Praktický sprievodca pre cestujúcich a operátorov

Otázky a odpovede: Balík opatrení v cestovnom ruchu a doprave

Tlačová správa

StiahnuťPDF - 911 KB
StiahnuťPDF - 610.2 KB
StiahnuťPDF - 521.4 KB

Cestovné odporúčania a opatrenia na hraniciach

Cestovné odporúčania patria medzi právomoci členských štátov, a preto by ste si mali overiť, či váš vnútroštátny orgán, napríklad ministerstvo zahraničných vecí, nevydal oficiálne varovanie pred cestou do vášho plánovaného miesta určenia. Cestovné odporúčania sa aktualizujú priebežne na základe zmien situácie.

Podľa aktuálnych údajov (8. apríla 2020) všetky členské štáty EÚ zakázali verejné zhromaždenia, uzatvorili (úplne alebo čiastočne) školy a zaviedli určité hraničné alebo cestovné obmedzenia.

Border measures transportation map

Prehľad vnútroštátnych opatrení podľa jednotlivých krajín

Nenašli ste správne informácie a vaša otázka nie je stále zodpovedaná?

Kontaktné centrum Europe Direct odpovedá na otázky verejnosti týkajúce sa Európskej únie telefonicky alebo e-mailom. Jeho zamestnanci pokrývajú všetkých 24 úradných jazykov EÚ.

Dočasné obmedzenia ciest, ktoré nie sú nevyhnutné

S cieľom obmedziť šírenie vírusu Európska komisia 16. marca odporučila členským štátom, aby uplatňovali počiatočné koordinované obmedzenie ciest z tretích krajín do EÚ, ktoré nie sú nevyhnuté, a to počas 30 dní. Po tom, čo toto odporúčanie schválili lídri EÚ, uplatňujú uvedené cestovné obmedzenie všetky členské štáty EÚ (okrem Írska) a všetky krajiny pridružené k schengenskému priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Komisia 8. apríla vyzvala členské štáty a krajiny schengenského priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ, aby uvedené dočasné obmedzenia týkajúce sa ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, predĺžili do 15. mája. Komisia 8. mája 2020 odporučila predĺžiť dočasné cestovné obmedzenia týkajúce sa regiónu EÚ+ o ďalších 30 dní. Obmedzenia by mali trvať do 15. júna 2020.

Cestovné obmedzenia by sa mali uvoľňovať postupne: ako sa zdôrazňuje v spoločnom európskom pláne na zrušenie opatrení, kontroly na vnútorných hraniciach sa budú musieť začať rušiť postupne a koordinovaným spôsobom pred tým, ako sa v druhej fáze zmiernia obmedzenia na vonkajších hraniciach.

Región EÚ+ zahŕňa všetky členské štáty schengenského priestoru (vrátane Bulharska, Cypru, Chorvátska a Rumunska) a štyroch štátov pridružených k schengenskému priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Cestovanie do/z EÚ počas pandémie

Zdravotný skríning a hraničné kontroly

S cieľom harmonizovať kontrolu hraníc v praxi by sa všetky príslušné opatrenia na kontrolu hraníc mali koordinovať medzi členskými štátmi na úrovni EÚ. Tieto výnimočné opatrenia sa vykonávajú v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality.

Oneskorené dodávky tovaru môžu spôsobiť kritické nedostatky. Zavedené reštriktívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu spomalili aj dopravu v celej Európe. Počas tejto krízy je životne dôležité zabezpečiť, aby sa lieky, osobné ochranné prostriedky a ostatný tovar mohli dostať do nemocníc, lekárskych ambulancií a zariadení opatrovateľskej starostlivosti. Preto Európska komisia prijala opatrenia. Európske dodávateľské reťazce zabezpečuje rozsiahla sieť služieb nákladnej dopravy vrátane pozemnej, vodnej a leteckej prepravy nákladu. Plynulé a nepretržité dopravné služby majú kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu EÚ a jeho účinnú reakciu na súčasnú krízu v oblasti verejného zdravia.

Európska komisia vydala 16. marca usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc zamerané na dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi ochranou zdravia občanov, najmä cestujúcich a pasažierov, a zabezpečením dostupnosti základných tovarov a služieb v celej Európe.

Azyl, konania o návrate a presídlenie

Európska komisia predložila 16. apríla usmernenia týkajúce sa vykonávania pravidiel EÚ v oblasti azylu, konaniach o návrate a presídleniach. V týchto praktických usmerneniach je znázornené, ako sa má zabezpečiť kontinuita postupov pri plnom zaistení ochrany zdravia a základných práv ľudí v súlade s Chartou základných práv EÚ. Mali by sa prijať opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov medzi azylovými pracovníkmi a žiadateľmi o azyl. Karanténne a izolačné opatrenia musia byť primerané, odôvodnené a nediskriminačné a mala by sa uplatňovať súčasná flexibilita, ktorú poskytujú pravidlá EÚ.

Pandémia koronavírusu viedla k narušeniu operácií presídľovania a návratových operácií, ale prípravné činnosti by mali pokračovať tak, aby bolo možné v operáciách presídľovania pokračovať. Prioritou by mali byť dobrovoľné návraty, keďže predstavujú nižšie riziko pre zdravie a bezpečnosť. V oblasti identifikácie, dokumentácie a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín by sa mala udržiavať úzka spolupráca s týmito krajinami.

Zabezpečenie voľného toku tovarov a služieb

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „Predovšetkým v časoch krízy sme všetci odkázaní na zabezpečenie dostupnosti základných dodávok pre obyvateľstvo.“

V záujme udržania voľného a efektívneho pohybu nákladu po celej EÚ vydala Európska komisia 23. marca praktické odporúčania o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“, t. j. hraničných priechodov otvorených pre všetky nákladné vozidlá prepravujúce tovar, na ktorých by žiadna kontrola alebo zdravotný skríning nemali trvať dlhšie ako 15 minút.

Komisia takisto vyzýva členské štáty EÚ, aby počas krízy spôsobenej koronavírusom podporovali leteckú nákladnú dopravu a aby predložili nové usmernenia na zachovanie plynulosti nevyhnutných dopravných tokov vrátane pohybu zdravotníckych potrieb a personálu.

Videopríhovor Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa usmernení v súvislosti so zriadením „zelených jazdných pruhov“ na zrýchlenie prepravy tovaru v EÚ

Zabezpečenie prepravy odpadu v celej EÚ

Komisia vydala 31. marca pokyny na zaistenie spoločného postupu v celej EÚ s cieľom zabezpečiť v EÚ pokračovanie prepravy odpadu prostredníctvom zelených jazdných pruhov. Výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou koronavírusu si vyžadujú zachovanie vysokej úrovne ochrany verejného zdravia a životného prostredia. Preprava odpadu v rámci EÚ je kľúčovým článkom celého dodávateľského reťazca, od zberu odpadu až po jeho konečné spracovanie. Je nevyhnutné predchádzať akýmkoľvek možným prekážkam cezhraničného pohybu odpadu v rámci EÚ a znižovať ich počet. Tieto pokyny sú určené orgánom členských štátov, hospodárskym subjektom a príslušným zainteresovaným stranám.

Uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach

V záujme zachovania pracovnej činnosti aj napriek dočasným cestovným obmedzeniam vydala Komisia usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach, najmä v sektore zdravotnej starostlivosti a potravinárstva a ďalších nevyhnutných služieb (zdravotnícki pracovníci, pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti, výrobcovia potravín a sezónni pracovníci).

Urýchlenie uznávania odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov

Komisia vydala 7. Mája usmernenie pre členské štáty s cieľom pomôcť pri riešení nedostatku zdravotníckych pracovníkov, ktorý vznikol v dôsledku núdzovej situácie spôsobenej koronavírusom. Usmernenie pomôže urýchliť uznávanie odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov a objasniť pravidlá umožňujúce študentom medicíny a ošetrovateľstva vykonávať ich povolanie. V usmernení sa odporúča, aby členské štáty urýchlili postupy na uľahčenie vzájomného uznávania kvalifikácií v súlade s rozsiahlymi možnosťami flexibility uvedenými v smernici EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalej sa v ňom objasňuje, že členské štáty môžu požiadať o výnimku z pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na minimálnu odbornú zdravotnú prípravu v prípadoch, keď pracovníci nemôžu dokončiť svoju odbornú prípravu v dôsledku narušení spôsobených pandémiou.

StiahnuťPDF - 248.1 KB

Práva cestujúcich a balíky cestovných služieb

Cestujúci môžu byť ubezpečení, že ich práva sú chránené. Komplexné informácie o vašich právach cestujúcich alebo vašich právach pri rezervácii balíka cestovných služieb nájdete na portáli Vaša Európa, ktorý slúži na pomoc štátnym príslušníkom EÚ a ich rodinám a poskytovanie poradenstva.

Európska komisia uverejnila 18. marca 2020 výkladové usmernenia o tom, ako by sa mali uplatňovať niektoré ustanovenia predpisov EÚ o právach cestujúcich v súvislosti s pandémiou COVID-19 v záujme zabezpečenia jednoznačnosti a právnej istoty pri uplatňovaní práv cestujúcich.

V usmerneniach sa zároveň objasňuje, že súčasné okolnosti sú „mimoriadne“, napr. náhrada nemusí byť vyplatená v prípade zrušenia letu menej ako dva týždne pred dátumom odchodu.

Okrem toho bola 19. marca 2020 vydaná informačná poznámka o smernici o balíku cestovných služieb v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Podľa pravidiel EÚ majú cestujúci právo vybrať si za zrušené cestovné lístky (na lietadlo, vlak, autobus/autokar a trajekty) alebo balík cestovných služieb medzi poukazmi alebo peňažnou náhradou.

Hoci Komisia opätovne potvrdzuje toto právo, cieľom jej odporúčania z 13. mája 2020 je zabezpečiť, aby sa poukazy stali v prípade zrušených ciest z dôvodu pandémie, ktorá dostáva pod veľký finančný tlak aj cestovné kancelárie a dopravcov, vítanou a atraktívnou alternatívou k peňažnej náhrade.

StiahnuťPDF - 375.5 KB
StiahnuťPDF - 450.3 KB
StiahnuťPDF - 475.1 KB

Zoznam všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré vydávajú cestovné odporúčania, nájdete tu.

Prekročenie dĺžky oprávneného pobytu spôsobené cestovnými obmedzeniami

V súvislosti s pandémiou koronavírusu držiteľom víz, ktorí sa nachádzajú v schengenskom priestore a nemôžu ho opustiť pred skončení platnosti ich krátkodobého víza, môžu určené orgány členských štátov predĺžiť pobyt maximálne na 90/180 dní. Ak sú držitelia víza nútení zdržiavať sa na tomto území nad rámec predĺženého obdobia 90/180 dní, vnútroštátne orgány by im mali udeliť národné dlhodobé vízum alebo povolenie na prechodný pobyt.

Členské štáty sa vyzývajú, aby upustili od ukladania správnych sankcií alebo pokút štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nie sú schopní opustiť ich územie z dôvodu cestovných obmedzení. Na prekročenie dĺžky oprávneného pobytu z dôvodu dočasných cestovných obmedzení by sa pri spracovávaní budúcich žiadostí o udelenie víza nemalo prihliadať.

Konzulárna pomoc občanom EÚ v zahraničí

Keďže z dôvodu pandémie koronavírusu sú pozastavené lety a zatvárajú sa hranice, mnohí Európania uviazli v zahraničí.

Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť pomáhajú pri návrate uviaznutých občanov EÚ do ich domovov, zatiaľ čo členské štáty vydávajú odporúčania týkajúce sa toho, ako zvládať cestovné obmedzenia. Občanom EÚ, ktorí potrebujú pomoc mimo EÚ, sa odporúča, aby sa obrátili na svoj členský štát.

V súlade s právom Únie sú občania EÚ oprávnení požiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ iného ako ich vlastný, ak sa ocitnú v situácii, keď potrebujú pomoc mimo EÚ a veľvyslanectvo ani konzulát ich členského štátu im nemôže účinne pomôcť.

Viac informácií o právach občanov EÚ na diplomatickú alebo konzulárnu ochranu mimo EÚ nájdete tu.

Odporúčania pre spotrebiteľov v Európe

Sieť európskych spotrebiteľských centier poskytuje odporúčania a pomoc občanom, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov v súvislosti s cezhraničnými otázkami. Zahŕňa to okrem iného aj rezervácie hotela alebo cestovných lístkov ovplyvnené vírusom. Informácie o riešení spotrebiteľských sporov sú k dispozícii aj na Riešenie spotrebiteľskej sťažnosti

Dajte si pozor na online podvody s výrobkami, ktoré údajne môžu nákazu koronavírusom vyliečiť alebo jej zabrániť. Nečestní obchodníci propagujú a predávajú spotrebiteľom výrobky, ako sú ochranné rúška, čiapky a dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré údajne zabránia šíreniu infekcie alebo ju vyliečia, môže však ísť o podvod.

V právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa nie sú upravené podmienky a dôsledky zrušenia akcií alebo individuálnych služieb (športové a kultúrne podujatia, prenájom áut, ubytovanie atď.). Vaše spotrebiteľské práva preto závisia od vnútroštátneho zmluvného práva a typu a podmienok vašej zmluvy vrátane podmienok zrušenia rezervácie, ktoré v uvedenom prípade poskytovateľ služieb uplatňuje (napr. rezervácia s možnosťou alebo bez možnosti vrátenia peňazí).

Podľa smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách musia byť štandardné zmluvné podmienky, ktoré uplatňujú obchodníci, transparentné a nesmú nespravodlivo obmedzovať práva spotrebiteľov podľa príslušného vnútroštátneho zmluvného práva.

Pokiaľ ide o vaše práva týkajúce sa balíka cestovných služieb, pozri „Informácie o smernici o balíku cestovných služieb“, a pokiaľ ide o individuálne služby v leteckej, železničnej, námornej a autobusovej/autokarovej doprave, pozri príslušné usmernenia.

Odporúčania v odvetví dopravy podľa sektorov

Členské štáty a Európska komisia prijímajú rozhodné opatrenia na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu pre odvetvie dopravy, aby sa zabezpečil rýchly a nepretržitý tok tovaru v celej EÚ. To okrem iného zahŕňa základné tovary, ako napríklad potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Komisia prijala 29. apríla balík opatrení na podporu spoločností v odvetví leteckej, železničnej, námornej a cestnej dopravy. Tento balík nadväzuje na opatrenia, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť pracovníkov v doprave, informovať cestujúcich o ich právach a zabezpečiť pohyb základných tovarov v celej Európe. Uvedenými opatreniami by sa malo znížiť regulačné zaťaženie, ako aj náklady pre dopravné spoločnosti. V prípade leteckej dopravy sa opatrenia zaoberajú službami pozemnej obsluhy a pravidlami udeľovania licencií leteckým dopravcom. V prípade námornej dopravy budú mať príslušné orgány vďaka pozmeňovaciemu návrhu nariadenia o prístavných poplatkoch flexibilitu pri odpúšťaní, znižovaní či zvyšovaní poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. Komisia takisto navrhla predĺžiť o tri mesiace termín, do ktorého musia členské štáty preniesť určité právomoci, okrem iných napríklad Železničnej agentúre Európskej únie. Komisia okrem toho udelila aj dočasnú výnimku z pravidiel EÚ týkajúcich sa času jazdy a odpočinku pre 11 členských štátov a schváli žiadosti ďalších 9 členských štátov.

Pozemná doprava

Plynulá a nepretržitá pozemná doprava má kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu EÚ, ako aj pre účinnú reakciu na aktuálnu krízu v oblasti verejného zdravia. 

Predsedníčka von der Leyenová stanovila štyri ciele na zabezpečenie nepretržitej funkčnosti nákladnej dopravy na európskych cestách:

  • Po prvé, prekročenie hranice v „zelenom jazdnom pruhu“ by malo trvať maximálne 15 minút vrátane všetkých kontrol alebo zdravotného skríningu. Všeobecné odporúčania pre miesta vstupu, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa verejného zdravia a zdravotného skríningu.
  • Po druhé, „zelené jazdné pruhy“ by mali byť otvorené pre vozidlá prepravujúce akýkoľvek tovar. Naše dodávateľské reťazce v Európe sú úzko prepojené. Musíme zachovať voľný pohyb všetkého tovaru.
  • Po tretie, národné vlády by mali pozastaviť obmedzenia všade tam, kde je to možné, napríklad zákazy prepravy počas víkendov alebo v noci. Ide o výnimočnú situáciu a musíme byť flexibilní.
  • Po štvrté, musíme znížiť administratívnu záťaž pre pracovníkov v doprave všetkých štátnych príslušností, aby mohli rýchlejšie prekročiť hranice.

Komisia vydala 23. marca 2020 nové praktické odporúčania k tomu, ako zachovať pri súčasnej pandémii pohyb nákladnej dopravy v celej EÚ. Od členských štátov sa žiadalo, aby bezodkladne určili všetky relevantné vnútorné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto hraničné priechody so zeleným jazdným pruhom by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý prepravujú.

Časy čakania na hraničných priechodoch pre nákladné vozidlá možno nájsť tu.

Map with green lanes for trade transport

Pozri interaktívnu mapu zobrazujúcu hraničné priechody.

Letecká doprava

Pandémia koronavírusu má veľký vplyv na medzinárodné a európske odvetvie letectva. Členské štáty môžu na základe pravidiel EÚ využiť rôzne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ako je pozastavenie letov z iných členských štátov EÚ. Kritériá rozhodovania o tom, aké opatrenia sa majú prijať, by sa mali koordinovať v celej EÚ. Nevyhnutné je najmä udržiavať dopravné spojenia potrebné na zabezpečenie reakcie na núdzové situácie v oblasti zdravia.

Európska komisia vydala spolu s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) niekoľko usmerňovacích dokumentov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti počas letov v súvislosti s pandémiou koronavírusu určených príslušným orgánom, letiskám, leteckým spoločnostiam a ich posádkam. Tieto právne nezáväzné odporúčania o tom, ako rozpoznať chorých cestujúcich v lietadlách a na letiskách a ako s nimi zaobchádzať, sú k dispozícii na stránkach EASA.

Prevencia „letov duchov“ a zabezpečenie flexibility pre letecké spoločnosti

Očakáva sa, že objem leteckej dopravy bude v nadchádzajúcich týždňoch ďalej klesať. Európska komisia chce pomôcť zmierniť dosah tejto pandémie, a preto urýchlene predloží cielené právne predpisy, ktoré majú dočasne odľahčiť letecké spoločnosti od povinností spojených s využívaním letiskových prevádzkových intervalov v súlade s právnymi predpismi EÚ. Túto zmenu nariadenia EÚ o prevádzkových intervaloch už schválil Európsky parlament a Rada EÚ a účinnosť nadobúda 1. apríla 2020.

Nákladná letecká doprava

Letecká preprava nákladu má pre Európu aj naďalej kľúčový význam. Európska komisia preto vydala 26. marca 2020 pokyny týkajúce sa pokračujúcej podpory pre leteckú prepravu nákladu.

V rámci týchto opatrení sa členské štáty vyzývajú, aby udelili dočasné práva na dodatočnú prepravu nákladu z krajín mimo EÚ v prípadoch, v ktorých by sa za normálnych okolností uplatňovali obmedzenia. Členské štáty by mali takisto prestať uplatňovať zákaz nočných letov a/alebo obmedzenia prevádzkových intervalov na letiskách pre nevyhnutnú prepravu leteckého nákladu a v prípade potreby umožniť používanie lietadiel na prepravu cestujúcich na výlučnú prepravu leteckého nákladu. Na posádku lietadla by sa nemali vzťahovať žiadne cestovné obmedzenia, ak jej členovia nemajú príznaky nákazy koronavírusom.

Všetky obmedzenia, ktoré nie sú zlučiteľné s právom EÚ, sa musia zrušiť. Pokračovanie leteckých dodávok, a to najmä dodávok mimoriadne kritických zdravotníckych potrieb, je v spoločnom záujme všetkých.

Tieto mimoriadne opatrenia budú dočasné a budú platiť len počas trvania krízy v dôsledku koronavírusu.

Lodná doprava

Nepretržité fungovanie námornej dopravy je životne dôležité, keďže na toto odvetvie pripadá 75 % obchodu EÚ a po mori sa prepravuje 30 % všetkého tovaru v rámci EÚ. Od vypuknutia pandémie spôsobenej koronavírusom mnohí ľudia uviazli na plavidlách, či už ide o cestujúcich na výletných lodiach alebo členov posádok nákladných plavidiel. Európska komisia vydala usmernenia zamerané na pomoc týmto ľuďom, v ktorých poskytuje odporúčania týkajúce sa ochrany zdravia, repatriácie, ako aj cestovných služieb. Takisto v nich členské štáty vyzýva, aby umožnili striedanie posádok a vytvorili sieť prístavov, v ktorých sa posádky môžu striedať bez omeškaní.

Ďalšie odporúčania

Pracovná skupina odborníkov z konzorcia „jednotnej akcie EU Healthy Gateways“ uverejnila rady týkajúce sa pripravenosti a reakcie na pandémiu koronavírusu:

Odporúčania pre prevádzkovateľov lodí a pre cestujúcich v železničnej doprave.

Kontaktujte službu Europe Direct

Dokumenty