Pandémia koronavírusu je vážnou hrozbou pre verejné zdravie. Uzatvorenie hraníc a ďalšie koordinované reštriktívne opatrenia sú nevyhnutné na záchranu životov. Tieto opatrenia však môžu takisto výrazne spomaliť naše hospodárstva a môžu oddialiť dodávky kritického tovaru a služieb. Európska komisia prijala opatrenia na zabezpečenie plynulých a nepretržitých služieb pozemnej, vodnej a leteckej dopravy nákladu. Tieto služby majú kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu EÚ a jeho účinnú reakciu na súčasnú krízu v oblasti verejného zdravia. 

Bezpečné obnovenie cestovania

Re-open EU – informácie o cestovnom ruchu a voľnom pohybe

Európska komisia predložila 13. mája usmernenia a odporúčania na pomoc členským štátom pri postupnom rušení cestovných obmedzení, a to s dodržaním všetkých potrebných bezpečnostných a preventívnych opatrení. K opatreniam určeným na to, aby mohli občania po mesiacoch obmedzení znovu cestovať, patria okrem iného:

Re-open EU – nová webová platforma na pomoc cestujúcim a turistom

Európska komisia 15. júna spustila webovú platformu „Re-open EU“, ktorá obsahuje základné informácie umožňujúce bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Cieľom platformy je, aby ľudia mohli bez obáv plánovať svoje cesty a dovolenky počas leta i po ňom, a preto bude poskytovať informácie v reálnom čase týkajúce sa hraníc, dostupných dopravných prostriedkov, cestovných obmedzení, opatrení v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ako sú napríklad obmedzenie fyzického kontaktu alebo nosenie rúšok, ako aj ďalšie praktické informácie pre cestujúcich.

Platforma „Re-open EU“ bude slúžiť ako kľúčový referenčný bod pre každého, kto cestuje v EÚ, pretože sústreďuje na jednom mieste aktuálne informácie Komisie a členských štátov. Umožní prehliadať si informácie o jednotlivých krajinách za každý členský štát EÚ prostredníctvom interaktívnej mapy ponúkajúcej aktuálne informácie o platných vnútroštátnych opatreniach a praktické rady pre návštevníkov krajiny. Platforma je ľahko dostupná v 24 úradných jazykoch EÚ na počítačoch a mobilných telefónoch kliknutím na odkaz „Re-open EU“:

reopen eu visual

Bezpečné obnovenie slobody pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach

Komisia 13. mája navrhla postupný a koordinovaný prístup k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu kontrol na vnútorných hraniciach EÚ. Vzhľadom na situáciu v oblasti zdravia, ktorá sa v súčasnosti v EÚ zlepšuje, odporučila Komisia 11. júna členským štátom, aby do 15. júna 2020 takéto obmedzenia odstránili.

Obnovenie dopravných služieb v celej EÚ

Uvedené usmernenia predstavujú všeobecné zásady bezpečného a postupného obnovovania osobnej leteckej, železničnej, cestnej a vodnej dopravy. Obsahujú zároveň aj praktické odporúčania týkajúce sa napríklad obmedzenia kontaktov medzi cestujúcimi a zamestnancami v doprave, či medzi samotnými cestujúcimi, a rovnako tak aj používania osobných ochranných prostriedkov počas cestovania. Pre každý druh dopravy sú uvedené osobitné odporúčania.

Bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu

Komisia pripravila spoločný rámec, ktorým sa stanovujú kritériá bezpečného a postupného obnovovania cestovného ruchu a vypracovania zdravotných protokolov pre hotely a iné druhy ubytovacích zariadení s cieľom chrániť zdravie hostí a zamestnancov. K týmto kritériám patria epidemiologické dôkazy; dostatočná kapacita systému zdravotnej starostlivosti pre miestnych obyvateľov i turistov; spoľahlivý dohľad a monitorovanie, kapacita na testovanie a sledovanie kontaktov.

Zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov

Členské štáty EÚ s podporou Komisie sa 13. mája dohodli na protokole týkajúcom sa cezhraničnej interoperability aplikácií na vyhľadávanie kontaktov, aby mohli byť občania pri cestách v rámci EÚ upozornení na možnú hrozbu infekcie koronavírusom.

Zatraktívnenie poukazov pre zákazníkov

Podľa pravidiel EÚ majú cestujúci právo vybrať si za zrušené cestovné lístky (na lietadlo, vlak, autobus/autokar a trajekty) alebo balík cestovných služieb medzi poukazmi alebo peňažnou náhradou. Hoci Komisia opätovne potvrdzuje toto právo, cieľom jej odporúčania je zabezpečiť, aby sa poukazy stali v prípade zrušených ciest z dôvodu pandémie, ktorá dostáva pod veľký finančný tlak aj cestovné kancelárie a dopravcov, vítanou a atraktívnou alternatívou k peňažnej náhrade.

Informačný prehľad: Cestovanie a cestovný ruch v Európe: Praktický sprievodca pre cestujúcich a operátorov

Otázky a odpovede: Balík opatrení v cestovnom ruchu a doprave

Tlačová správa

Cestovné odporúčania a opatrenia na hraniciach

Cestovné odporúčania patria medzi právomoci členských štátov, a preto by ste si mali overiť, či váš vnútroštátny orgán, napríklad ministerstvo zahraničných vecí, nevydal oficiálne varovanie pred cestou do vášho plánovaného miesta určenia. Cestovné odporúčania sa aktualizujú priebežne na základe zmien situácie.

EU27 COVID measures

Prehľad vnútroštátnych opatrení podľa jednotlivých krajín

Nenašli ste správne informácie a vaša otázka nie je stále zodpovedaná?

Kontaktné centrum Europe Direct odpovedá na otázky verejnosti týkajúce sa Európskej únie telefonicky alebo e-mailom. Jeho zamestnanci pokrývajú všetkých 24 úradných jazykov EÚ.

Cestovné obmedzenia

Členské štáty EÚ sa 17. marca 2020 dohodli na koordinovaných opatreniach na vonkajších hraniciach – na základe odporúčania Komisie obmedziť cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, na určité vymedzené obdobie. To bolo niekoľko ráz predĺžené. Komisia 11. júna 2020 prijala oznámenie, v ktorom stanovila prístup k následnému postupnému rušeniu tohto obmedzenia. 

Dňa 25. júna Komisia prijala návrh odporúčania Rady o zrušení cestovných obmedzení pre krajiny, ktoré vybrali spoločne členské štáty. Zároveň by sa mali uplatňovať zásady a objektívne kritériá vrátane zdravotnej situácie, schopnosti dodržiavať opatrenia proti šíreniu nákazy počas cestovania a reciprocity, berúc do úvahy údaje z relevantných zdrojov, ako je Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetová zdravotnícka organizácia. Rada 30. júna prijala odporúčanie o postupnom zrušení dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Cestovné obmedzenia by sa mali zrušiť pre krajiny uvedené v odporúčaní. Rada a členské štáty tento zoznam každé dva týždne prehodnocujú.

Členské štáty by mali na základe kritérií a podmienok stanovených v odporúčaní a na základe aktualizovaného zoznamu uverejneného Radou 7. augusta začať rušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach vo vzťahu k osobám s pobytom v týchto tretích krajinách:

 • Austrália
 • Kanada
 • Gruzínsko
 • Japonsko
 • Nový Zéland
 • Rwanda
 • Južná Kórea
 • Thajsko
 • Tunisko
 • Uruguaj
   
 • Čína, s výhradou potvrdenia reciprocity

Rezidenti Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu by sa mali na účely tohto odporúčania považovať za osoby s pobytom v EÚ.

Kým obmedzenia ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, ako aj ich zrušenie závisí od miesta bydliska cestujúceho, vízová povinnosť naďalej závisí od štátnej príslušnosti. Ak má cestujúci pobyt v krajine, v ktorej boli zrušené obmedzenia, ale je štátnym príslušníkom krajiny s vízovou povinnosťou, musí o víza požiadať na konzuláte členského štátu, do ktorého chce cestovať, vo svojej krajine pobytu.

Pre všetky ostatné tretie krajiny, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, platí, že členské štáty a krajiny pridružené k schengenskému priestoru pozastavujú všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, z týchto tretích krajín do regiónu EU+. To znamená, že vstup majú povolené len určité kategórie cestujúcich. „Región EU+“ pozostáva z 30 štátov: 26 z 27 členských štátov EÚ a štyroch štátov pridružených k schengenskému priestoru: Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Írsko v súčasnosti tieto cestovné obmedzenia neuplatňuje.

Cieľom týchto cestovných obmedzení je znížiť počet ľudí cestujúcich do Európskej únie. Vďaka tomu by sa malo obmedziť šírenie koronavírusu, chrániť verejné zdravie v rámci EÚ a malo by sa zabrániť aj šíreniu vírusu z EÚ do iných krajín.

Podľa vývoja epidemiologickej situácie v EÚ a mimo nej a začatia postupného rušenia cestovných obmedzení na vonkajších hraniciach EÚ sa prevádzka víz sa postupne obnoví aj udeľovanie víz. Komisia 11. júna 2020 uverejnila usmernenie týkajúce sa postupného a koordinovaného obnovenia udeľovania víz.

Pravidlá podávania žiadostí o krátkodobé vízum sa nemenia. Konzuláty členských štátov a externí poskytovatelia služieb však upravia praktické aspekty správy prístupu do budov, hygienické opatrenia, platobné metódy atď. Žiadateľom by sa mali poskytnúť jasné informácie o tom, ako majú postupovať pri podávaní žiadosti.

Informácie o cestovných obmedzeniach by mali byť dostupné na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov (napr. ministerstiev vnútra a zahraničných vecí). Denný súhrn obmedzení týkajúcich sa letov a pasažierov je k dispozícii na webovej stránke organizácie Eurocontrol pod titulom „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Výnimky z cestovných obmedzení

Výnimka z dočasných cestovných obmedzení pre región EU+ z tretích krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname schválenom členskými štátmi, sa vzťahuje na tieto kategórie osôb:

a) občania Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí na základe dohôd medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a týmito tretími krajinami na strane druhej požívajú práva na voľný pohyb rovnocenné s právami občanov Únie, ako aj ich príslušní rodinní príslušníci;

b) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom podľa smernice o dlhodobom pobyte, a osoby, ktoré odvodzujú svoje právo na pobyt z iných smerníc EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo ktoré sú držiteľmi národných dlhodobých víz, ako aj ich príslušní rodinní príslušníci.

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať ani na ľudí, ktorí plnia nevyhnutnú funkciu alebo potrebu, a to vrátane: 

 • zdravotníckych pracovníkov, výskumníkov v oblasti zdravia a pracovníkov v oblasti starostlivosti o starších ľudí,
 • cezhraničných pracovníkov,
 • sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve,
 • zamestnancov v oblasti dopravy,
 • diplomatov, zamestnancov medzinárodných organizácií a osôb pozvaných medzinárodnými organizáciami, ktorých fyzická prítomnosť je dôležitá pre dobré fungovanie týchto organizácií, vojenského personálu a pracovníkov v oblasti humanitárnej pomoci a civilnej ochrany pri výkone ich funkcií,
 • cestujúcich v tranzite,
 • osôb, ktoré cestujú z naliehavých rodinných dôvodov,
 • námorníkov,
 • osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov,
 • štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí cestujú na účely štúdia;
 • vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, ak je ich zamestnanie z hospodárskeho hľadiska nevyhnutné a práce sa nemôžu odložiť ani vykonávať v zahraničí.

 

Podrobné informácie týkajúce sa výnimiek

Sezónni pracovníci

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať na ľudí, ktorí plnia nevyhnutnú funkciu alebo potrebu, vrátane sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve.

Zdravotnícki pracovníci

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať na ľudí, ktorí plnia nevyhnutnú funkciu alebo potrebu, vrátane zdravotníckych pracovníkov, výskumníkov v oblasti zdravia a pracovníkov v oblasti starostlivosti o starších ľudí.

Rodinní príslušníci*

Výnimku z dočasného cestovného obmedzenia musia mať štátni príslušníci všetkých členských štátov EÚ a štátov pridružených k schengenskému priestoru a ich rodinní príslušníci.

V súlade s odporúčaním Rady o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia, z dočasného cestovného obmedzenia musia byť na účely návratu do svojich domovov vyňatí štátni príslušníci všetkých členských štátov EÚ a štátov pridružených k schengenskému priestoru, ako aj štátni príslušníci tretích krajín s právom na pobyt a ich rodinní príslušníci.

*Rodinní príslušníci (ako je vymedzené v článku 2 ods. 2 a článku 3 ods. 2 smernice 2004/38/ES):

článok 2 ods. 2:

a) manželský partner;

b) partner, s ktorým občan Únie uzavrel registrované partnerstvo na základe legislatívy členského štátu, ak legislatíva hostiteľského členského štátu považuje registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom, a v súlade s podmienkami stanovenými v príslušnej legislatíve hostiteľského členského štátu;

c) priami potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov, alebo sú nezaopatrenými osobami a takéto osoby manželského partnera alebo partnera, ako je definovaný v bode b);

d) závislí priami príbuzní po vzostupnej línii a takéto osoby manželského partnera alebo partnera, ako je definovaný v bode b);

článok 3 ods. 2:

a) akíkoľvek iní rodinní príslušníci, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí nespadajú pod definíciu v bode 2 článku 2 a ktorí v krajine, z ktorej prišli, sú nezaopatrenými osobami alebo členmi domácnosti občana Únie, ktorý má základné právo pobytu, alebo ak vážne zdravotné dôvody prísne vyžadujú osobnú starostlivosť o príslušníka rodiny občanom Únie;

b) partner, s ktorým má občan Únie trvalý vzťah riadne osvedčený.

Mal by sa teda povoliť vstup stálych partnerov bez toho, aby tým vznikol precedens pre ďalšie právne akty.

Možno požadovať písomné doklady na preukázanie partnerstva s občanom EÚ a jeho trvania. Dôkazy možno predložiť akýmkoľvek vhodným spôsobom.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa takéto osoby po návrate z tretej krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname v prílohe I k odporúčaniu Rady, podrobili samoizolácii za predpokladu, že tie isté požiadavky uplatňujú na svojich vlastných štátnych príslušníkov.

S členmi registrovaného partnerstva, ktoré je v krajine, v ktorej bolo uzatvorené, rovnocenné manželstvu, sa musí zaobchádzať ako s manželmi.

Zamestnanci v oblasti dopravy

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať na zamestnancov v oblasti dopravy. Táto kategória by sa mala vykladať v širšom zmysle.

Žiadatelia o azyl

Dočasné cestovné obmedzenia by sa nemali vzťahovať na ľudí s nevyhnutnými potrebami vrátane osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov.

Študenti, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín

Táto výnimka sa vzťahuje na študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí majú v akademickom roku 2020/21 začať štúdium v EÚ, prípadne v ňom pokračovať. Táto výnimka sa musí vzťahovať na študentov, ktorí spadajú do vymedzenia pojmu študent v článku 3 ods. 3 smernice EÚ 2016/801 o študentoch a výskumných pracovníkoch, kde je študent vymedzený ako „štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a je prijatý na územie členského štátu, aby vykonával ako hlavnú činnosť štúdium vedúce k získaniu kvalifikácie vysokoškolského vzdelania uznanej týmto členským štátom vrátane diplomov, osvedčení alebo doktorandských titulov získaných v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktoré môže zahŕňať prípravný kurz pred takýmto vzdelávaním v súlade s vnútroštátnym právom alebo povinnú odbornú prípravu“. Táto výnimka sa vzťahuje aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na účely štúdia, ale ktorí nespadajú do tohto vymedzenia pojmu (napríklad žiaci alebo študenti stredných škôl, jazykových škôl, internátnych škôl alebo odborných škôl, výmenní študenti atď.)

Pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín

Táto výnimka sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí sú vzhľadom na svoju vysokú úroveň zručností a znalostí potrební na to, aby prispeli k obnove hospodárstva EÚ v období po pandémii COVID. Môže zahŕňať tých, ktorých žiadosť o povolenie podľa smernice EÚ 2009/50 o modrej karte, smernice EÚ 2014/66 o IKT alebo ako výskumní pracovníci podľa smernice 2016/801 alebo podľa vnútroštátneho režimu pre kvalifikovaných migrantov bola schválená, ale zatiaľ z dôvodu zákazu vstupu nemohli do EÚ vstúpiť.

Ďalšie informácie

Držitelia schengenských víz, ktorí sa nachádzajú v EÚ

Držitelia víz, ktorí sa nachádzajú v schengenskom priestore a nemôžu ho opustiť po skončení platnosti ich krátkodobého víza, musia kontaktovať orgány členského štátu, v ktorom sa práve nachádzajú, a požiadať ich o predĺženie platnosti víza. Vízum sa vo všeobecnosti môže predĺžiť na celkový pobyt v dĺžke 90 dní počas 180-dňového obdobia.
Zoznam príslušných vnútroštátnych orgánov v členských štátoch zodpovedných za predlžovanie platnosti víz.

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, no zdržiavajú sa v schengenskom priestore nad rámec povolených 90 dní

Ak sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, nútení zdržiavať sa v schengenskom priestore nad rámec povolených 90 dní v rámci 180-dňového obdobia, príslušné vnútroštátne orgány by im mali platnosť povolenia na legálny pobyt predĺžiť, alebo vydať nové povolenie, alebo prijať iné vhodné opatrenia, ktorými opätovne potvrdia ich právo zdržiavať sa na území daného štátu. Informácie sú dostupné na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov.

Írski občania (a rezidenti) 

Hoci Írsko nie je súčasťou schengenského priestoru, všetci občania EÚ a ich rodinní príslušníci musia byť oslobodení od dočasného obmedzenia cestovania.

Občania Spojeného kráľovstva

So štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva sa má až do konca prechodného obdobia v rámci brexitu (do 31. 12. 2020) zaobchádzať rovnako ako s občanmi EÚ. Počas uvedeného obdobia majú teda štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci oslobodení z dočasných cestovných obmedzení výnimku.

Tranzit cez iné členské štáty EÚ (cestný tranzit alebo prestup na letisku)

Občanom EÚ vracajúcim sa do členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi alebo v ktorom majú pobyt, ako aj ich rodinným príslušníkom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť by sa mal umožniť následný tranzit. Vzhľadom na zníženú dostupnosť komerčných letov by sa mal tento „následný tranzit“ vzťahovať na všetky dopravné prostriedky.

Občania EÚ vracajúci sa z tretej krajiny do členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi alebo v ktorom majú pobyt

Dočasné obmedzenia týkajúce sa cestovania do EÚ, ktoré nie je nevyhnutné, sa nevzťahujú na občanov EÚ a občanov štátov pridružených k schengenskému priestoru, ktorí sa vracajú domov. 

Cestovné doklady, ktorých platnosť uplynula z dôvodu neočakávane predĺženého pobytu v zahraničí

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú držiteľmi platného cestovného pasu resp. víza, by mali mať možnosť vstúpiť na územie EÚ, ak sú schopní dokázať iným spôsobom, že sú občanmi EÚ alebo rodinnými príslušníkmi občana EÚ. Vlastníctvo cestovného pasu s uplynutou platnosťou by sa v súčasnej situácii malo považovať za dôkaz iným spôsobom. Rodinní príslušníci by mali byť vždy schopní preukázať, že sú skutočne rodinnými príslušníkmi občana EÚ.

Tranzit cez letiská nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ alebo štátoch pridružených k schengenskému priestoru

Cestujúci presúvajúci sa z krajiny mimo EÚ do inej krajiny mimo EÚ môžu prechádzať cez medzinárodný tranzitný priestor letísk, ktoré sa nachádzajú v schengenskom priestore. Pravidlá týkajúce sa požiadaviek na letiskové tranzitné víza sa uplatňujú aj naďalej.

Zdravotný skríning a hraničné kontroly

S cieľom harmonizovať kontrolu hraníc v praxi by sa všetky príslušné opatrenia na kontrolu hraníc mali koordinovať medzi členskými štátmi na úrovni EÚ. Tieto výnimočné opatrenia sa vykonávajú v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality.

Oneskorené dodávky tovaru môžu spôsobiť kritické nedostatky. Zavedené reštriktívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu spomalili aj dopravu v celej Európe. Počas tejto krízy je životne dôležité zabezpečiť, aby sa lieky, osobné ochranné prostriedky a ostatný tovar mohli dostať do nemocníc, lekárskych ambulancií a zariadení opatrovateľskej starostlivosti. Preto Európska komisia prijala opatrenia. Európske dodávateľské reťazce zabezpečuje rozsiahla sieť služieb nákladnej dopravy vrátane pozemnej, vodnej a leteckej prepravy nákladu. Plynulé a nepretržité dopravné služby majú kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu EÚ a jeho účinnú reakciu na súčasnú krízu v oblasti verejného zdravia.

Európska komisia vydala 16. marca usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc zamerané na dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi ochranou zdravia občanov, najmä cestujúcich a pasažierov, a zabezpečením dostupnosti základných tovarov a služieb v celej Európe.

Azyl, konania o návrate a presídlenie

Európska komisia predložila 16. apríla usmernenia týkajúce sa vykonávania pravidiel EÚ v oblasti azylu, konaniach o návrate a presídleniach. V týchto praktických usmerneniach je znázornené, ako sa má zabezpečiť kontinuita postupov pri plnom zaistení ochrany zdravia a základných práv ľudí v súlade s Chartou základných práv EÚ. Mali by sa prijať opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov medzi azylovými pracovníkmi a žiadateľmi o azyl. Karanténne a izolačné opatrenia musia byť primerané, odôvodnené a nediskriminačné a mala by sa uplatňovať súčasná flexibilita, ktorú poskytujú pravidlá EÚ.

Pandémia koronavírusu viedla k narušeniu operácií presídľovania a návratových operácií, ale prípravné činnosti by mali pokračovať tak, aby bolo možné v operáciách presídľovania pokračovať. Prioritou by mali byť dobrovoľné návraty, keďže predstavujú nižšie riziko pre zdravie a bezpečnosť. V oblasti identifikácie, dokumentácie a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín by sa mala udržiavať úzka spolupráca s týmito krajinami.

Zabezpečenie voľného toku tovarov a služieb

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „Predovšetkým v časoch krízy sme všetci odkázaní na zabezpečenie dostupnosti základných dodávok pre obyvateľstvo.“

V záujme udržania voľného a efektívneho pohybu nákladu po celej EÚ vydala Európska komisia 23. marca praktické odporúčania o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“, t. j. hraničných priechodov otvorených pre všetky nákladné vozidlá prepravujúce tovar, na ktorých by žiadna kontrola alebo zdravotný skríning nemali trvať dlhšie ako 15 minút.

Komisia takisto vyzýva členské štáty EÚ, aby počas krízy spôsobenej koronavírusom podporovali leteckú nákladnú dopravu a aby predložili nové usmernenia na zachovanie plynulosti nevyhnutných dopravných tokov vrátane pohybu zdravotníckych potrieb a personálu.

Videopríhovor Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa usmernení v súvislosti so zriadením „zelených jazdných pruhov“ na zrýchlenie prepravy tovaru v EÚ

Zabezpečenie prepravy odpadu v celej EÚ

Komisia vydala 31. marca pokyny na zaistenie spoločného postupu v celej EÚ s cieľom zabezpečiť v EÚ pokračovanie prepravy odpadu prostredníctvom zelených jazdných pruhov. Výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou koronavírusu si vyžadujú zachovanie vysokej úrovne ochrany verejného zdravia a životného prostredia. Preprava odpadu v rámci EÚ je kľúčovým článkom celého dodávateľského reťazca, od zberu odpadu až po jeho konečné spracovanie. Je nevyhnutné predchádzať akýmkoľvek možným prekážkam cezhraničného pohybu odpadu v rámci EÚ a znižovať ich počet. Tieto pokyny sú určené orgánom členských štátov, hospodárskym subjektom a príslušným zainteresovaným stranám.

Uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach

V záujme zachovania pracovnej činnosti aj napriek dočasným cestovným obmedzeniam vydala Komisia usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach, najmä v sektore zdravotnej starostlivosti a potravinárstva a ďalších nevyhnutných služieb (zdravotnícki pracovníci, pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti, výrobcovia potravín a sezónni pracovníci).

 

Ochrana sezónnych pracovníkov

Komisia predložila 16. júla usmernenia na ochranu sezónnych pracovníkov v súvislosti pandémiou spôsobenou koronavírusom s cieľom zabezpečiť ochranu sezónnych pracovníkov, ich práv, zdravia a bezpečnosti. Predložený dokument poskytuje usmernenia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom a pomáha zabezpečiť, aby sezónni pracovníci v celej EÚ poznali svoje práva.

StiahnuťPDF - 648 KB

 

Urýchlenie uznávania odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov

Komisia vydala 7. Mája usmernenie pre členské štáty s cieľom pomôcť pri riešení nedostatku zdravotníckych pracovníkov, ktorý vznikol v dôsledku núdzovej situácie spôsobenej koronavírusom. Usmernenie pomôže urýchliť uznávanie odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov a objasniť pravidlá umožňujúce študentom medicíny a ošetrovateľstva vykonávať ich povolanie. V usmernení sa odporúča, aby členské štáty urýchlili postupy na uľahčenie vzájomného uznávania kvalifikácií v súlade s rozsiahlymi možnosťami flexibility uvedenými v smernici EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalej sa v ňom objasňuje, že členské štáty môžu požiadať o výnimku z pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na minimálnu odbornú zdravotnú prípravu v prípadoch, keď pracovníci nemôžu dokončiť svoju odbornú prípravu v dôsledku narušení spôsobených pandémiou.

 

Práva cestujúcich a balíky cestovných služieb

Cestujúci môžu byť ubezpečení, že ich práva sú chránené. Komplexné informácie o vašich právach cestujúcich alebo vašich právach pri rezervácii balíka cestovných služieb nájdete na portáli Vaša Európa, ktorý slúži na pomoc štátnym príslušníkom EÚ a ich rodinám a poskytovanie poradenstva.

Európska komisia uverejnila 18. marca 2020 výkladové usmernenia o tom, ako by sa mali uplatňovať niektoré ustanovenia predpisov EÚ o právach cestujúcich v súvislosti s pandémiou COVID-19 v záujme zabezpečenia jednoznačnosti a právnej istoty pri uplatňovaní práv cestujúcich.

V usmerneniach sa zároveň objasňuje, že súčasné okolnosti sú „mimoriadne“, napr. náhrada nemusí byť vyplatená v prípade zrušenia letu menej ako dva týždne pred dátumom odchodu.

Okrem toho bola 19. marca 2020 vydaná informačná poznámka o smernici o balíku cestovných služieb v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Podľa pravidiel EÚ majú cestujúci právo vybrať si za zrušené cestovné lístky (na lietadlo, vlak, autobus/autokar a trajekty) alebo balík cestovných služieb medzi poukazmi alebo peňažnou náhradou.

Hoci Komisia opätovne potvrdzuje toto právo, cieľom jej odporúčania z 13. mája 2020 je zabezpečiť, aby sa poukazy stali v prípade zrušených ciest z dôvodu pandémie, ktorá dostáva pod veľký finančný tlak aj cestovné kancelárie a dopravcov, vítanou a atraktívnou alternatívou k peňažnej náhrade.

StiahnuťPDF - 520.3 KB
StiahnuťPDF - 475.1 KB

Zoznam všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré vydávajú cestovné odporúčania, nájdete tu.

Prekročenie dĺžky oprávneného pobytu spôsobené cestovnými obmedzeniami

V súvislosti s pandémiou koronavírusu držiteľom víz, ktorí sa nachádzajú v schengenskom priestore a nemôžu ho opustiť pred skončení platnosti ich krátkodobého víza, môžu určené orgány členských štátov predĺžiť pobyt maximálne na 90/180 dní. Ak sú držitelia víza nútení zdržiavať sa na tomto území nad rámec predĺženého obdobia 90/180 dní, vnútroštátne orgány by im mali udeliť národné dlhodobé vízum alebo povolenie na prechodný pobyt.

Členské štáty sa vyzývajú, aby upustili od ukladania správnych sankcií alebo pokút štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nie sú schopní opustiť ich územie z dôvodu cestovných obmedzení. Na prekročenie dĺžky oprávneného pobytu z dôvodu dočasných cestovných obmedzení by sa pri spracovávaní budúcich žiadostí o udelenie víza nemalo prihliadať.

Konzulárna pomoc občanom EÚ v zahraničí

Keďže z dôvodu pandémie koronavírusu sú pozastavené lety a zatvárajú sa hranice, mnohí Európania uviazli v zahraničí.

Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť pomáhajú pri návrate uviaznutých občanov EÚ do ich domovov, zatiaľ čo členské štáty vydávajú odporúčania týkajúce sa toho, ako zvládať cestovné obmedzenia. Občanom EÚ, ktorí potrebujú pomoc mimo EÚ, sa odporúča, aby sa obrátili na svoj členský štát.

V súlade s právom Únie sú občania EÚ oprávnení požiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ iného ako ich vlastný, ak sa ocitnú v situácii, keď potrebujú pomoc mimo EÚ a veľvyslanectvo ani konzulát ich členského štátu im nemôže účinne pomôcť.

Viac informácií o právach občanov EÚ na diplomatickú alebo konzulárnu ochranu mimo EÚ nájdete tu.

Odporúčania pre spotrebiteľov v Európe

Sieť európskych spotrebiteľských centier poskytuje odporúčania a pomoc občanom, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov v súvislosti s cezhraničnými otázkami. Zahŕňa to okrem iného aj rezervácie hotela alebo cestovných lístkov ovplyvnené vírusom. Informácie o riešení spotrebiteľských sporov sú k dispozícii aj naRiešenie spotrebiteľskej sťažnosti

Dajte si pozor na online podvody s výrobkami, ktoré údajne môžu nákazu koronavírusom vyliečiť alebo jej zabrániť. Nečestní obchodníci propagujú a predávajú spotrebiteľom výrobky, ako sú ochranné rúška, čiapky a dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré údajne zabránia šíreniu infekcie alebo ju vyliečia, môže však ísť o podvod.

V právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa nie sú upravené podmienky a dôsledky zrušenia akcií alebo individuálnych služieb (športové a kultúrne podujatia, prenájom áut, ubytovanie atď.). Vaše spotrebiteľské práva preto závisia od vnútroštátneho zmluvného práva a typu a podmienok vašej zmluvy vrátane podmienok zrušenia rezervácie, ktoré v uvedenom prípade poskytovateľ služieb uplatňuje (napr. rezervácia s možnosťou alebo bez možnosti vrátenia peňazí).

Podľa smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách musia byť štandardné zmluvné podmienky, ktoré uplatňujú obchodníci, transparentné a nesmú nespravodlivo obmedzovať práva spotrebiteľov podľa príslušného vnútroštátneho zmluvného práva.

Pokiaľ ide o vaše práva týkajúce sa balíka cestovných služieb, pozri „Informácie o smernici o balíku cestovných služieb“, a pokiaľ ide o individuálne služby v leteckej, železničnej, námornej a autobusovej/autokarovej doprave, pozri príslušné usmernenia.

Odporúčania v odvetví dopravy podľa sektorov

Členské štáty a Európska komisia prijímajú rozhodné opatrenia na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu pre odvetvie dopravy, aby sa zabezpečil rýchly a nepretržitý tok tovaru v celej EÚ. To okrem iného zahŕňa základné tovary, ako napríklad potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Komisia prijala 29. apríla balík opatrení na podporu spoločností v odvetví leteckej, železničnej, námornej a cestnej dopravy. Tento balík nadväzuje na opatrenia, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť pracovníkov v doprave, informovať cestujúcich o ich právach a zabezpečiť pohyb základných tovarov v celej Európe. Uvedenými opatreniami by sa malo znížiť regulačné zaťaženie, ako aj náklady pre dopravné spoločnosti. V prípade leteckej dopravy sa opatrenia zaoberajú službami pozemnej obsluhy a pravidlami udeľovania licencií leteckým dopravcom. V prípade námornej dopravy budú mať príslušné orgány vďaka pozmeňovaciemu návrhu nariadenia o prístavných poplatkoch flexibilitu pri odpúšťaní, znižovaní či zvyšovaní poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. Komisia takisto navrhla predĺžiť o tri mesiace termín, do ktorého musia členské štáty preniesť určité právomoci, okrem iných napríklad Železničnej agentúre Európskej únie. Komisia okrem toho udelila aj dočasnú výnimku z pravidiel EÚ týkajúcich sa času jazdy a odpočinku pre 11 členských štátov a schváli žiadosti ďalších 9 členských štátov.

Pozemná doprava

Plynulá a nepretržitá pozemná doprava má kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu EÚ, ako aj pre účinnú reakciu na aktuálnu krízu v oblasti verejného zdravia. 

Predsedníčka von der Leyenová stanovila štyri ciele na zabezpečenie nepretržitej funkčnosti nákladnej dopravy na európskych cestách:

 • Po prvé, prekročenie hranice v „zelenom jazdnom pruhu“ by malo trvať maximálne 15 minút vrátane všetkých kontrol alebo zdravotného skríningu. Všeobecné odporúčania pre miesta vstupu, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa verejného zdravia a zdravotného skríningu.
 • Po druhé, „zelené jazdné pruhy“ by mali byť otvorené pre vozidlá prepravujúce akýkoľvek tovar. Naše dodávateľské reťazce v Európe sú úzko prepojené. Musíme zachovať voľný pohyb všetkého tovaru.
 • Po tretie, národné vlády by mali pozastaviť obmedzenia všade tam, kde je to možné, napríklad zákazy prepravy počas víkendov alebo v noci. Ide o výnimočnú situáciu a musíme byť flexibilní.
 • Po štvrté, musíme znížiť administratívnu záťaž pre pracovníkov v doprave všetkých štátnych príslušností, aby mohli rýchlejšie prekročiť hranice.

Komisia vydala 23. marca 2020 nové praktické odporúčania k tomu, ako zachovať pri súčasnej pandémii pohyb nákladnej dopravy v celej EÚ. Od členských štátov sa žiadalo, aby bezodkladne určili všetky relevantné vnútorné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto hraničné priechody so zeleným jazdným pruhom by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý prepravujú.

Časy čakania na hraničných priechodoch pre nákladné vozidlá možno nájsť tu.

Map with green lanes for trade transport

Pozri interaktívnu mapu zobrazujúcu hraničné priechody.

Letecká doprava

Pandémia koronavírusu má veľký vplyv na medzinárodné a európske odvetvie letectva. Členské štáty môžu na základe pravidiel EÚ využiť rôzne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ako je pozastavenie letov z iných členských štátov EÚ. Kritériá rozhodovania o tom, aké opatrenia sa majú prijať, by sa mali koordinovať v celej EÚ. Nevyhnutné je najmä udržiavať dopravné spojenia potrebné na zabezpečenie reakcie na núdzové situácie v oblasti zdravia.

Európska komisia vydala spolu s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) niekoľko usmerňovacích dokumentov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti počas letov v súvislosti s pandémiou koronavírusu určených príslušným orgánom, letiskám, leteckým spoločnostiam a ich posádkam. Tieto právne nezáväzné odporúčania o tom, ako rozpoznať chorých cestujúcich v lietadlách a na letiskách a ako s nimi zaobchádzať, sú k dispozícii na stránkach EASA.

Prevencia „letov duchov“ a zabezpečenie flexibility pre letecké spoločnosti

Očakáva sa, že objem leteckej dopravy bude v nadchádzajúcich týždňoch ďalej klesať. Európska komisia chce pomôcť zmierniť dosah tejto pandémie, a preto urýchlene predloží cielené právne predpisy, ktoré majú dočasne odľahčiť letecké spoločnosti od povinností spojených s využívaním letiskových prevádzkových intervalov v súlade s právnymi predpismi EÚ. Túto zmenu nariadenia EÚ o prevádzkových intervaloch už schválil Európsky parlament a Rada EÚ a účinnosť nadobúda 1. apríla 2020.

Nákladná letecká doprava

Letecká preprava nákladu má pre Európu aj naďalej kľúčový význam. Európska komisia preto vydala 26. marca 2020 pokyny týkajúce sa pokračujúcej podpory pre leteckú prepravu nákladu.

V rámci týchto opatrení sa členské štáty vyzývajú, aby udelili dočasné práva na dodatočnú prepravu nákladu z krajín mimo EÚ v prípadoch, v ktorých by sa za normálnych okolností uplatňovali obmedzenia. Členské štáty by mali takisto prestať uplatňovať zákaz nočných letov a/alebo obmedzenia prevádzkových intervalov na letiskách pre nevyhnutnú prepravu leteckého nákladu a v prípade potreby umožniť používanie lietadiel na prepravu cestujúcich na výlučnú prepravu leteckého nákladu. Na posádku lietadla by sa nemali vzťahovať žiadne cestovné obmedzenia, ak jej členovia nemajú príznaky nákazy koronavírusom.

Všetky obmedzenia, ktoré nie sú zlučiteľné s právom EÚ, sa musia zrušiť. Pokračovanie leteckých dodávok, a to najmä dodávok mimoriadne kritických zdravotníckych potrieb, je v spoločnom záujme všetkých.

Tieto mimoriadne opatrenia budú dočasné a budú platiť len počas trvania krízy v dôsledku koronavírusu.

Lodná doprava

Nepretržité fungovanie námornej dopravy je životne dôležité, keďže na toto odvetvie pripadá 75 % obchodu EÚ a po mori sa prepravuje 30 % všetkého tovaru v rámci EÚ. Od vypuknutia pandémie spôsobenej koronavírusom mnohí ľudia uviazli na plavidlách, či už ide o cestujúcich na výletných lodiach alebo členov posádok nákladných plavidiel. Európska komisia vydala usmernenia zamerané na pomoc týmto ľuďom, v ktorých poskytuje odporúčania týkajúce sa ochrany zdravia, repatriácie, ako aj cestovných služieb. Takisto v nich členské štáty vyzýva, aby umožnili striedanie posádok a vytvorili sieť prístavov, v ktorých sa posádky môžu striedať bez omeškaní.

Ďalšie odporúčania

Pracovná skupina odborníkov z konzorcia „jednotnej akcie EU Healthy Gateways“ uverejnila rady týkajúce sa pripravenosti a reakcie na pandémiu koronavírusu:

Odporúčania pre prevádzkovateľov lodí a pre cestujúcich v železničnej doprave.

Kontaktujte službu Europe Direct

Dokumenty