Få fart på investeringarna

Kommissionen föreslår två sätt att få fram de investeringar som krävs:

 • money support
  Det nya återhämtningsinstrumentet Next Generation EU på 750 miljarder euro ska öka EU:s budget med nya medel som ska lånas upp på finansmarknaderna under perioden 2021–2024
 • Euro coins
  EU:s långtidsbudget för 2021–2027 förstärks (1 100 miljarder euro)

EU-budgeten som motor för återhämtning och resiliens

Kommissionen mobiliserar flera olika instrument för att se till att EU kan vidta effektiva åtgärder mot coronakrisen och nå ut till alla i EU och till EU:s globala partner. Instrumentet Next Generation EU ska användas på tre huvudområden:

EU stars Stöd till EU-ländernas återhämtning
 • Stöd till investeringar och reformer
 • Stöd till en rättvis omställning

[Inom den europeiska planeringsterminen]

hand and building Nystart för ekonomin och privata investeringar
 • Stöd till strategiska branscher och nyckelteknik
 • Investeringar i viktiga värdekedjor
 • Solvensstöd till livskraftiga företag
paper with a list Lärdomar av krisen
 • Stöd till viktiga program för framtida kriser
 • Stöd till globala partner

 

Ladda nerPDF - 786.7 KB

 

Viktiga instrument som stöder återhämtningsplanen

Pengarna ska gå till de områden där de kan göra mest nytta, genom att komplettera och förstärka det viktiga arbete som pågår i EU-länderna. Investeringarna kanaliseras via olika instrument på tre områden enligt följande:

Stöd till EU-länderna så att de kan återhämta sig, läka såren och gå stärkta ur krisen

1. Faciliteten för återhämtning och resiliens inom den europeiska planeringsterminen
 • Mekanism: Bidrag och lån från de nationella återhämtnings- och resiliensplaner som EU-länderna tar fram i enlighet med den europeiska planeringsterminens mål, bland annat till den gröna och den digitala omställningen och de nationella ekonomiernas resiliens
 • Budget: 560 miljarder euro varav 310 miljarder euro går till bidrag och 250 miljarder euro till lån
2. Initiativet React-EU – återhämtningsstöd för sammanhållning och Europas territorier
 • Mekanism: Flexibla sammanhållningspolitiska bidrag till kommuner, sjukhus och företag via EU-ländernas förvaltningsmyndigheter – ingen nationell medfinansiering krävs
 • Budget: 55 miljarder euro i ytterligare sammanhållningspolitiska medel mellan 2020 och 2022
3. Stöd till den gröna omställningen till en klimatneutral ekonomi genom medel från instrumentet Next Generation EU
 • Ett förslag om att stärka fonden för en rättvis omställning med upp till 40 miljarder euro för att hjälpa EU-länderna så att de snabbare kan ställa om till en klimatneutral ekonomi.
 • En förstärkning på 15 miljarder euro till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att hjälpa landsbygdsområden med de strukturomvandlingar som krävs för EU:s gröna giv och för att nå de långtgående målen enligt den nya strategin för biologisk mångfald och från jord till bord-strategin.

 

Snabbstart av ekonomin genom att uppmuntra privata investeringar

1. Utökat InvestEU-program inklusive faciliteten för strategiska investeringar
 • Mekanism: EU-budgetgaranti till finansieringen av investeringsprojekt via EIB-gruppen och nationella utvecklingsbanker
 • Budget: 15,3 miljarder euro till InvestEU – dessutom kommer en ny facilitet för strategiska investeringar att förses med 15 miljarder euro i avsättningar från Next Generation EU
2. Nytt instrument för solvensstöd till livskraftiga företag
 • Mekanism: EU-budgetgaranti till EIB-gruppen för att få fram privat kapital
 • Budget: 31 miljarder euro

 

Lärdomar av krisen och EU:s strategiska utmaningar

 1. Nytt folkhälsoprogram för att rusta EU inför framtida folkhälsorisker
 • Ett nytt folkhälsoprogram, EU för hälsa (EU4Health), ska stärka folkhälsosäkerheten och öka beredskapen för framtida folkhälsokriser. Programmet har en budget på 9,4 miljarder euro.
2. Förstärkning av rescEU, EU:s civilskyddsmekanism, för hantering av storskaliga kriser
 • Mekanism: Bidrag och upphandlingar som sköts av kommissionen
 • Budget: Totalt 3,1 miljarder euro

 

Kommissionen föreslår också en förstärkning av andra program, så att de bättre kan bidra till att göra EU mer resilient och hantera pandemins utmaningar och konsekvenser. Det rör sig bland annat om Horisont Europa, instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), instrumentet för humanitärt bistånd, programmet för ett digitalt Europa, fonden för ett sammanlänkat Europa, den gemensamma jordbrukspolitiken och föranslutningsinstrumentet.

Mer flexibla verktyg för nödsituationer

Utöver de enskilda programmen har krisen visat hur viktigt det är att EU kan reagera snabbt och flexibelt med samordnade europeiska insatser. Detta kräver i sin tur en flexiblare EU-budget. Kommissionen vill därför öka flexibiliteten i EU:s budget och nödverktyg för perioden 2021–2027.

 

medical equipment Reserven för solidaritet och katastrofbistånd
 • Snabb förstärkning via budgetöverföringar till EU-instrument när behov uppstår
 • Ökade anslag till ett högsta årligt belopp på 3 miljarder euro
Euro coins Solidaritetsfonden
 • Stöd till EU-ländernas åtgärder för omedelbar återhämtning efter naturkatastrofer som översvämningar, skogsbränder, jordbävningar, stormar och torka
 • Utvidgning till att omfatta allvarliga hälsokriser samt ökade anslag till ett högsta årligt belopp på 1 miljard euro
money support Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
 • Stöd till återintegrering på arbetsmarknaden av personer som förlorat sitt jobb till följd av oförutsedda stora omstruktureringar, t.ex. en finansiell eller ekonomisk kris
 • Sänkning av aktiveringströskeln till 250 uppsägningar och ökade anslag till ett högsta årligt belopp på 0,386 miljarder euro
Ladda nerPDF - 445.8 KB

Finansiering av återhämtningsplanen

För att finansiera de nödvändiga investeringarna kommer kommissionen att emittera obligationer på finansmarknaderna på EU:s vägnar.

För att möjliggöra upplåning kommer kommissionen att ändra beslutet om EU:s egna medel och öka budgetmarginalen, dvs. skillnaden mellan långtidsbudgetens tak för egna medel (det maximala belopp som EU får begära av medlemsländerna för att finansiera sina utgifter) och de faktiska utgifterna.

Med budgetmarginalen som säkerhet kommer kommissionen att låna upp medel på marknaderna och via Next Generation EU slussa pengarna till program som ska reparera de ekonomiska och sociala skadorna och lägga grunden för en bättre framtid.

Kommissionen emitterar obligationer på marknaderna på EU:s vägnar
Löptid mellan 3 och 30 år
Intäkterna går till EU:s nya budgetinstrument och till förstärkningen av (omarbetade) EU-program i form av bidrag eller budgetgarantier Kommissionen lånar ut överskottet till EU-länderna via faciliteten för återhämtning och resiliens för att finansiera deras reform- och resiliensplaner i enlighet med den europeiska planeringsterminens mål, inklusive den gröna och digitala omställningen, de territoriella planerna för en rättvis omställning och medlemsländernas nationella energi- och klimatplaner
Ladda nerPDF - 421 KB

Uppdatering av kommissionens arbetsprogram för 2020

Som ett led i EU:s återhämtningsplan har kommissionen också uppdaterat sitt arbetsprogram för 2020 till följd av coronakrisen och dess effekter. Det uppdaterade arbetsprogrammet påskyndar initiativ som stöder EU:s återhämtning, räddar liv och skyddar människors försörjning.

Kommissionen är fortsatt fast besluten att gå i hamn med sina flaggskeppsinitiativ och förverkliga både den gröna och digitala omställningen, som är centrala för den europeiska ekonomins nystart.

EU:s nya långtidsbudget och alla pengar som samlas in genom instrumentet Next Generation EU kommer via EU-programmen att slussas till följande:

European green deal image

Den europeiska gröna given är vår tillväxtstrategi

 

 • En enorm våg av renoveringar för att modernisera Europas byggnader och viktig infrastruktur, inklusive en miljon nya laddstationer för elfordon.
 • En miljon nya gröna jobb. En mer cirkulär ekonomi har också potential att flytta hem produktionen, göra oss mindre beroende av omvärlden och skapa hundratusentals nya jobb.
 • Från jord till bord-strategin hjälper bönderna att producera näringsrika, säkra och hållbara livsmedel till överkomliga priser. Med tanke på landsbygdens centrala roll för den gröna omställningen föreslår kommissionen en ökning av budgeten för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • För att skydda de naturliga ekosystemen har kommissionen antagit en strategi för biologisk mångfald för 2030 och planerar en skogsstrategi.
 • Fonden för en rättvis omställning ska stödja arbetstagares omskolning och skapa nya ekonomiska möjligheter för små och medelstora företag.

En fördjupad och mer digital inre marknad

 

 • EU måste investera mer i bättre anslutbarhet och en starkare industriell och teknologisk närvaro. Teknik som artificiell intelligens, it-säkerhet, data- och molninfrastruktur, 5G- och 6G-nät, super- och kvantdatorer samt blockkedjeteknik kommer att få spridningseffekter och öka EU:s strategiska oberoende. 
 • En riktig digital dataekonomi är en viktig drivkraft för innovation och nya jobb. Kommissionen kommer att presentera lagstiftningsåtgärder om datadelning och dataförvaltning och sedan följa upp dem med en datalag. Mot bakgrund av den tilltagande e-handeln kommer lagen om digitala tjänster att stärka regelverket för digitala tjänster med tydliga regler för webbplattformar.
 • En ny strategi för cybersäkerhet ska öka samarbetet, kunskapen och kapaciteten på EU-nivå för att säkra vår digitala infrastruktur.
Image of a family

En rättvis och inkluderande återhämtning för alla

 

 • Initiativet Sure – stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation – kommer att bidra med 100 miljarder euro för att hjälpa arbetstagare och företag. Kommissionen tänker införa fler liknande instrument i framtiden.
 • Ökat stöd till ungdomssysselsättning och rättvisa minimilöner ska hjälpa utsatta arbetstagare och unga människor att bygga upp en ekonomisk buffert och få jobb och utbildning. Med tanke på att kvinnor är överrepresenterade och underbetalda i många jobb i frontlinjen måste man minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, bland annat genom åtgärder för insyn i lönesättningen.
 • Kommissionen kommer att trappa upp kampen mot skattefusk för att hjälpa EU-länderna att generera skatteintäkter. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle ge näringslivet enhetliga regler. Enklare skatteregler kan förbättra företagsklimatet och bidra till ekonomisk tillväxt.
 • Nu när EU slår in på vägen mot återhämtning och en grönare och mer digital ekonomi är det viktigare än någonsin att förbättra och anpassa kompetens, kunskap och know-how. Kommissionen kommer att lägga fram en kompetensagenda för Europa och en handlingsplan för digital utbildning.
Delivery of emergency equipment

Ett mer resilient EU

 

 • En ny läkemedelsstrategi ska ta itu med de risker som uppdagats genom krisen, t.ex. när det gäller EU:s kapacitet att producera läkemedel, och på så sätt säkra EU:s strategiska oberoende.
 • En ny handlingsplan för kritiska råvaror ska stärka viktiga marknader för e-mobilitet, batterier, förnybara energikällor, läkemedel, flygteknik, försvar och digitala tillämpningar.
 • EU kommer att göra en översyn av handelspolitiken för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av varor och tjänster över hela världen och reformera Världshandelsorganisationen. EU kommer att skärpa sin granskning av utländska direktinvesteringar och lägga fram en vitbok om ett instrument om utländska subventioner.
 • Kommissionen kommer att utöka sitt rescEU-lager för att skapa en permanent kapacitet för alla typer av kriser, bland annat genom att inrätta infrastruktur för insatser vid nödsituationer, transportkapacitet och insatsgrupper.
Ladda nerPDF - 227.6 KB

Vad händer nu?

 • Maj 2020

  Kommissionens förslag till reviderade långtidsbudgetar för 2014–2020 och 2021–2027, beslutet om EU:s egna medel och sektorsspecifik lagstiftning

 • Senast i juli 2020

  Europeiska rådet: politisk överenskommelse om långtidsbudgetarna för 2014–2020 och 2021–2027 och beslutet om EU:s egna medel

 • Till sommaren 2020

  Europaparlamentets samråd om beslutet om EU:s egna medel

 • Början av hösten 2020

  Antagande av den reviderade långtidsbudgeten för 2014–2020 och motsvarande sektorsspecifik lagstiftning

 • Oktober 2020

  Europeiska rådet

 • December 2020

  Antagande av den reviderade långtidsbudgeten för 2021-2027 (Europaparlamentets godkännande) och beslutet om EU:s egna medel (ratificering av alla medlemsländer i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser)

 • Januari 2021

  Långtidsbudgeten för 2021–2027 börjar gälla

Aktuellt

Dokument