Mobilizácia investícií

S cieľom zmobilizovať potrebné investície Komisia navrhuje dvojakú reakciu:

 • money support
  Next Generation EU , nový nástroj obnovy s finančným krytím vo výške 750 mld. EUR, ktorý posilní rozpočet EÚ prostredníctvom nových finančných prostriedkov získaných na finančných trhoch v rokoch 2021 – 2024
 • Euro coins
  Posilnený dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 (1 100 miliárd EUR)

Rozpočet EÚ ako hnacia sila obnovy a odolnosti

S cieľom zabezpečiť účinnú reakciu EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom, z ktorej budú mať prospech všetci v EÚ, ako aj jej globálni partneri, Európska komisia mobilizuje viacero nástrojov. Nástroj Next Generation EU sa bude realizovať v rámci troch pilierov:

EU stars Podpora členských štátov pri procese obnovy
 • Podpora investícií a reforiem
 • Podpora spravodlivej transformácie

(v rámci európskeho semestra)

hand and building Naštartovanie hospodárstva a pomoc v oblasti súkromných investícií
 • Podpora kľúčových odvetví a technológií
 • Investovanie do kľúčových hodnotových reťazcov
 • Podpora platobnej schopnosti životaschopných spoločností
paper with a list Poučenie z krízy
 • Podpora kľúčových programov pre budúce krízy
 • Podpora globálnych partnerov

 

StiahnuťPDF - 785 KB

 

Kľúčové nástroje na podporu plánu obnovy pre Európu

Finančné prostriedky budú nasmerované do oblastí, v ktorých môžu priniesť najväčší úžitok, a budú dopĺňať a znásobovať nevyhnutné úsilie, ktoré sa vynakladá v členských štátoch. Investície sa budú poskytovať prostredníctvom škály nástrojov v rámci troch pilierov, ako napr.:

Silnejší po kríze: podpora členských štátov pri procese obnovy a nápravy škôd

1. Európsky mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti začlenený do európskeho semestra
 • Mechanizmus: Granty a úvery udeľované v rámci vykonávania národných plánov podpory obnovy a odolnosti jednotlivých členských štátov, ktoré sú koncipované v súlade s cieľmi európskeho semestra, vrátane zelenej a digitálnej transformácie a odolnosti národných ekonomík
 • Rozpočet: 560 mld. EUR, z toho 310 mld. EUR na granty a 250 mld. EUR na úvery
2. REACT-EU – Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe
 • Mechanizmus: Pružné granty v rámci politiky súdržnosti pre obce, nemocnice a spoločnosti prostredníctvom riadiacich orgánov členských štátov. Nevyžaduje sa národné spolufinancovanie
 • Rozpočet: Dodatočné financovanie politiky súdržnosti v rokoch 2020 – 2022 vo výške 55 mld. EUR
3. Podpora zelenej transformácie s cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo prostredníctvom finančných prostriedkov z nástroja Next Generation EU
 • Návrh na posilnenie rozpočtu Fondu na spravodlivú transformáciu do výšky 40 mld. EUR s cieľom pomôcť členským štátom urýchliť ich prechod ku klimatickej neutralite
 • Posilnenie rozpočtu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 mld. EUR v záujme podpory vidieckych oblastí pri realizácii potrebných štrukturálnych zmien v súlade s európskou zelenou dohodou a plnení ambicióznych cieľov v súlade s novou stratégiou v oblasti biodiverzity a novou stratégiou „z farmy na stôl“

 

Naštartovanie hospodárstva a pomoc v oblasti súkromných investícií

1. Posilnený program InvestEU vrátane nástroja strategických investícií
 • Mechanizmus: Poskytnutie rozpočtovej záruky EÚ na financovanie investičných projektov prostredníctvom skupiny EIB a národných podporných bánk
 • Rozpočet: 15,3 mld. EUR pre program InvestEU. Okrem toho sa na nový Nástroj pre strategické investície poskytne 15 mld. EUR z nástroja Next Generation EU
2. Nový nástroj na podporu platobnej schopnosti s cieľom podporiť kapitál životaschopných spoločností
 • Mechanizmus: Poskytnutie rozpočtovej záruky EÚ skupine Európskej investičnej banky s cieľom mobilizovať súkromný kapitál
 • Rozpočet: 31 mld. EUR

 

Poučenie z krízy a riešenie strategických výziev v Európe

 1. Nový program v oblasti zdravia s cieľom pomôcť Európe pripraviť sa na budúce ohrozenia zdravia
 • Nový program v oblasti zdravia – EU4Health – na posilnenie zdravotnej bezpečnosti a prípravu na budúce krízy v oblasti zdravia s rozpočtom vo výške 9,4 mld. EUR.
2. Posilnenie systému rescEU – mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom reagovať na núdzové situácie veľkého rozsahu
 • Mechanizmus: Granty a obstarávania riadené Európskou komisiou
 • Rozpočet: spolu 3,1 mld. EUR

 

Komisia takisto navrhuje posilniť iné programy, aby mohli plne zohrávať svoju úlohu pri zvyšovaní odolnosti Únie a riešení výziev, ktoré priniesla pandémia, ako aj jej následkov. Okrem iného ide o tieto programy: program Horizont Európa, Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), nástroj humanitárnej pomoci, program Digitálna Európa, Nástroj na prepájanie Európy, spoločná poľnohospodárska politika, nástroj predvstupovej pomoci (IPA) atď.

Flexibilnejšie núdzové nástroje

Kríza poukázala na to, aké je dôležité, aby Únia nad rámec jednotlivých programov dokázala rýchlo, pružne a koordinovane reagovať na európskej úrovni. To si zas vyžaduje pružnejší rozpočet EÚ. Komisia preto navrhuje posilniť flexibilitu rozpočtu EÚ a núdzových nástrojov na obdobie rokov 2021 – 2027.

 

medical equipment Rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc
 • Možnosť rýchleho navýšenia prostriedkov, v prípade potreby, prostredníctvom presunov rozpočtových prostriedkov do nástrojov EÚ
 • Zvýšenie maximálnej ročnej sumy vo výške 3 miliardy EUR
Euro coins Fond solidarity
 • Pomoc členským štátom pri reakcii na prírodné katastrofy, ako sú povodne, lesné požiare, zemetrasenia, búrky a suchá, a pri bezprostrednej obnove po nich.
 • Rozšírenie o veľké zdravotné krízy a zvýšenie na maximálnu ročnú sumu vo výške 1 mld. EUR
money support Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii
 • Podpora reintegrácie do trhu práce pre osoby, ktoré prišli o prácu v dôsledku neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako je napr. finančná alebo hospodárska kríza
 • Zníženie prahovej hodnoty pre aktiváciu fondu na 250 prepustených pracovníkov a zvýšenie na maximálnu ročnú sumu vo výške 0,386 miliardy EUR.
StiahnuťPDF - 449.9 KB

Financovanie plánu obnovy pre Európu

Na financovanie nevyhnutných investícií Komisia vydá dlhopisy v mene EÚ na medzinárodných finančných trhoch.

S cieľom umožniť požičiavanie Komisia zmení rozhodnutie o vlastných zdrojoch a zväčší manévrovací priestor – rozdiel medzi stropom vlastných zdrojov dlhodobého rozpočtu (maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré Únia môže použiť na financovanie svojich výdavkov) a skutočnými výdavkami.

Vďaka manévrovaciemu priestoru, ktorý slúži ako záruka, Komisia získa finančné prostriedky na trhoch a nasmeruje ich prostredníctvom nástroja Next Generation EU do programov určených na nápravu hospodárskych a sociálnych škôd a prípravu na lepšiu budúcnosť.

Komisia vydáva na trhoch dlhopisy v mene EÚ
Majú dobu splatnosti v rozmedzí od 3 do 30 rokov
Výnosy putujú do nových rozpočtových nástrojov EÚ alebo doplnkových prostriedkov pre prepracované programy EÚ vo forme grantov alebo rozpočtových záruk. Komisia požičia výnosy z dlhopisov krajinám EÚ v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, aby z nich financovali svoje plány na podporu reforiem a odolnosti v súlade s cieľmi stanovenými v rámci európskeho semestra vrátane ekologickej a digitálnej transformácie, vnútroštátnymi plánmi členských štátov v oblasti energetiky a klímy, ako plánov spravodlivej transformácie.
StiahnuťPDF - 425.1 KB

Upravený pracovný program Komisie na rok 2020

Ako súčasť plánu obnovy pre EÚ upravila Európska komisia v reakcii na bezprecedentnú situáciu spôsobenú koronavírusom aj svoj pracovný program na rok 2020. V rámci upraveného pracovného programu urýchlene prijíma iniciatívy zamerané na podporu obnovy v Európe, záchranu životov a ochranu živobytia občanov.

Komisia je aj naďalej odhodlaná plniť svoje hlavné iniciatívy, t. j. navzájom súvisiacu zelenú a digitálnu transformáciu, ktoré majú kľúčový význam pre oživenie európskeho hospodárstva.

Všetky finančné prostriedky získané prostredníctvom nástroja Next Generation EU a nového rozpočtu EÚ sa prostredníctvom programov EÚ nasmerujú do týchto iniciatív:

European green deal image

Európska zelená dohoda ako stratégia rastu

 

 • Rozsiahla iniciatíva vlna renovácií na modernizáciu európskych budov a kritickej infraštruktúry vrátane výstavby jedného milióna nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.
 • 1 milión nových ekologických pracovných miest. Hospodárstvo s vyššou mierou obehovosti má takisto potenciál priniesť výrobu späť domov, zbaviť sa závislosti od zahraničia a vytvoriť státisíce nových pracovných miest.
 • Stratégia „z farmy na stôl“ podporuje poľnohospodárov, aby mohli Európanom poskytovať cenovo dostupné, výživné, bezpečné a udržateľné potraviny. Vzhľadom na významnú úlohu vidieckych oblastí v rámci zelenej transformácie Komisia navrhuje posilniť rozpočet Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
 • V záujme podpory prírodných ekosystémov Európska komisia nedávno prijala stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 2030 a pripravuje stratégiu lesného hospodárstva.
 • Z Fondu na spravodlivú transformáciu sa bude podporovať rekvalifikácia pracovníkov a vytváranie hospodárskych príležitostí pre malé a stredné podniky.

Prehĺbenejší a digitálnejší jednotný trh

 

 • Európa potrebuje viac investovať do lepšej pripojiteľnosti, ako aj do svojej priemyselnej a technologickej prítomnosti. Technológie ako umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, dátová a cloudová infraštruktúra, 5G a 6G siete, superpočítače a kvantová výpočtová technika, ako aj technológie blockchainu budú mať vplyv aj na ďalšie oblasti a posilnia strategickú autonómiu Európy. 
 • Skutočné údaje a digitálne hospodárstvo ako motor inovácií a vytvárania pracovných miest. Komisia predloží legislatívne opatrenia týkajúce sa spoločného využívania a správy údajov a následne aj akt o údajoch. Keďže elektronický obchod naberie v nadchádzajúcich rokoch na intenzite, vďaka aktu o digitálnych službách sa zlepší právny rámec pre digitálne služby a stanovia sa jasné pravidlá pre online platformy.
 • Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti posilní spoluprácu na úrovni EÚ, poznatky, ako aj kapacitu potrebnú na zaistenie bezpečnosti našej digitálnej infraštruktúry.
Image of a family

Spravodlivá a inkluzívna obnova

 

 • Z nástroja SURE – podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii – sa poskytne 100 mld. EUR na pomoc pracovníkom a podnikom. Komisia zamýšľa v budúcnosti využiť podobné nástroje.
 • Väčšie investície do podpory zamestnanosti mladých ľudí a spravodlivé minimálne mzdy pomáhajú zraniteľným pracovníkom vrátane mladých ľudí vybudovať si finančnú rezervu a získať pracovné miesta, odbornú prípravu a vzdelanie. Keďže ženy sú nadmerne zastúpené a nedostatočne platené v mnohých pracovných miestach v prvej línii, je potrebné odstrániť rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, a to aj prostredníctvom opatrení v oblasti transparentnosti odmeňovania.
 • S cieľom pomôcť členským štátom vytvárať daňové príjmy Komisia zintenzívni boj proti daňovým únikom. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb by predstavoval jednotný súbor pravidiel pre podniky. Zjednodušenie zdaňovania môže zlepšiť podnikateľské prostredie a prispieť k hospodárskemu rastu.
 • Keďže Európa nastupuje na cestu obnovy zameranú na zelené a digitálne hospodárstvo, je ešte viac potrebné zlepšiť a prispôsobiť zručnosti a know-how. Komisia predloží program v oblasti zručností pre Európu a akčný plán digitálneho vzdelávania.
Delivery of emergency equipment

Budovanie odolnejšej Únie

 

 • V stratégii pre farmaceutický priemysel sa budú riešiť riziká, ktoré odhalila kríza, ako napr. kapacity farmaceutickej výroby v Európe, a tým sa zabezpečí strategická autonómia Európy.
 • Nový akčný plán týkajúci sa kritických surovín posilní kľúčové trhy pre elektrickú mobilitu, batérie, energiu s obnoviteľných zdrojov, lieky, letecký a kozmický priemysel, obranu a digitálne aplikácie.
 • preskúma obchodnú politiku s cieľom zabezpečiť nepretržitý tok tovaru a služieb na celom svete a uskutočniť reformu Svetovej obchodnej organizácie. Takisto posilní preverovanie priamych zahraničných investícií a predloží Bielu knihu o nástroji pre zahraničné subvencie.
 • Komisia posilní svoje zásoby rescEU s cieľom vybudovať trvalú kapacitu na riešenie všetkých druhov kríz, a to aj prostredníctvom vytvorenia infraštruktúry pre reakciu na núdzové situácie, dopravnej kapacity a tímov núdzovej podpory.
StiahnuťPDF - 227.6 KB

Ďalšie kroky

 • máj 2020

  Návrh revidovaného viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a roky 2021 – 2027, návrh rozhodnutia o vlastných zdrojoch, ako aj návrhy odvetvových právnych predpisov, ktoré predložila Komisia

 • do júla 2020

  Európska rada: politická dohoda o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 a roky 2021 – 2027 a o rozhodnutí o vlastných zdrojoch

 • do leta 2020

  Konzultácia Európskeho parlamentu o rozhodnutí o vlastných zdrojoch

 • október 2020

  Európska rada

 • začiatok jesene 2020

  Prijatie revidovaného viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a súvisiacich odvetvových predpisov

 • december 2020

  Prijatie revidovaného viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 (súhlas Európskeho parlamentu); prijatie rozhodnutia o vlastných zdrojoch (ratifikácia všetkými členskými štátmi v súlade s ústavnými požiadavkami)

 • január 2021

  Začiatok vykonávania viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027

Aktuality

Dokumenty