Pobudzanie inwestycji

W celu pobudzenia niezbędnych inwestycji Komisja proponuje podejście dwutorowe:

 • money support
  Next Generation EU to nowy instrument na rzecz odbudowy gospodarki o wartości 750 mld euro, który w okresie 2021–2024 zasili budżet UE środkami pozyskanymi na rynkach finansowych
 • Euro coins
  Zwiększony długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 (1 100 mld euro)

Budżet UE motorem odbudowy i zwiększania odporności

Aby zapewnić skuteczną reakcję UE na kryzys związany z koronawirusem, który dotyka zarówno całej UE, jak i jej partnerów międzynarodowych, Komisja Europejska wprowadza szereg specjalnych instrumentów. Next Generation EU będzie realizowany w ramach trzech filarów. Te filary to:

EU stars Wspieranie odbudowy gospodarki krajów UE
 • Wspieranie inwestycji i reform
 • Wspieranie sprawiedliwej transformacji

(W ramach europejskiego semestru)

hand and building Rozpoczęcie odbudowy gospodarki i wspieranie inwestycji prywatnych
 • Wsparcie kluczowych sektorów i technologii
 • Inwestowanie w kluczowe łańcuchy wartości
 • Wspieranie wypłacalności rentownych firm
paper with a list Wnioski z kryzysu
 • Wsparcie kluczowych programów na wypadek przyszłych kryzysów
 • Wsparcie dla partnerów międzynarodowych

 

PobierzPDF - 785.1 KB

 

Kluczowe instrumenty wspierające plan odbudowy dla Europy

Fundusze trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Uzupełnią one niezbędne działania już realizowane w państwach członkowskich. Inwestycje będą realizowane za pośrednictwem różnych instrumentów w ramach trzech filarów. Te filary to:

Pomoc dla państw członkowskich w odbudowie i naprawie, by wyszły z kryzysu silniejsze

1. Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powiązany z semestrem europejskim
 • Mechanizm: dotacje i pożyczki poprzez realizację krajowych planów na rzecz odbudowy i zwiększania odporności opracowanych zgodnie z celami europejskiego semestru, również w odniesieniu do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz odporności gospodarek krajowych
 • Budżet: 560 mld euro, z czego 310 mld euro na dotacje i 250 mld euro na pożyczki
2. REACT-EU – Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy
 • Mechanizm: elastyczne dotacje w ramach polityki spójności dla gmin, szpitali i przedsiębiorców za pośrednictwem instytucji zarządzających w państwach członkowskich. Współfinansowanie krajowe nie jest wymagane
 • Budżet: dodatkowe finansowanie w ramach polityki spójności w kwocie 55 mld w okresie 2020–2022
3. Wsparcie zielonej transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu dzięki funduszom z Next Generation EU
 • Wniosek w sprawie zasilenia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji kwotą 40 mld euro, aby pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu
 • Zasilenie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 15 mld euro w celu wsparcia obszarów wiejskich w zakresie niezbędnych zmian strukturalnych zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz w celu osiągnięcia ambitnych celów zgodnych z nową strategią na rzecz bioróżnorodności i strategią „Od pola do stołu”

 

Rozpoczęcie odbudowy gospodarki i wspieranie inwestycji prywatnych

1. Dodatkowe środki na program InvestEU, w tym Instrument na rzecz Inwestycji Strategicznych
 • Mechanizm: zasilenie gwarancji budżetowej UE na finansowanie projektów inwestycyjnych za pośrednictwem grupy EBI i krajowych oraz krajowych banków prorozwojowych
 • Budżet: 15,3 mld euro na InvestEU. Dodatkowo 15 mld euro z Next Generation EU na nowy Instrument na rzecz Inwestycji Strategicznych
2. Nowy Instrument Wsparcia Wypłacalności w celu wspierania kapitału własnego rentownych przedsiębiorstw
 • Mechanizm: zapewnienie grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego gwarancji budżetowej UE w celu uruchomienia kapitału prywatnego
 • Budżet: 31 mld euro

 

Wyciągnięcie wniosków z kryzysu i realizacja zadań o strategicznym znaczeniu dla Europy

 1. Nowy program w dziedzinie zdrowia pomoże Europie przygotować się na ewentualne zagrożenia
 • Nowy Program UE w dziedzinie zdrowia EU4Health mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dziedzinie zdrowia i przygotowanie się na przyszłe kryzysy zdrowotne z budżetem w wysokości 9,4 mld euro.
2. Ulepszony program rescEU i Europejski Mechanizm Ochrony Ludności w odpowiedzi na nadzwyczajne sytuacje kryzysowe na dużą skalę
 • Mechanizm: dotacje i zamówienia publiczne, którymi zarządza Komisja Europejska
 • Budżet: ogółem 3,1 mld euro.

 

Komisja proponuje również zasilenie dodatkowymi środkami innych programów, aby umożliwić im odgrywanie pełnej roli w zwiększaniu odporności Unii i stawieniu czoła wyzwaniom związanym z pandemią i jej skutkami. Są to między innymi: program „Horyzont Europa”, Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), Instrument Pomocy Humanitarnej, program „Cyfrowa Europa”, instrument „Łącząc Europę”, wspólna polityka rolna, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) itp.

Elastyczniejsze narzędzia reagowania kryzysowego

Kryzys nie tylko uwidocznił znaczenie poszczególnych programów, ale pokazał również, jak ważne jest to, aby Unia była w stanie reagować szybko i elastycznie, dzięki czemu możliwa jest skoordynowana odpowiedź europejska. To z kolei wymaga bardziej elastycznego budżetu UE. Dlatego Komisja proponuje wzmocnienie elastyczności budżetu UE oraz narzędzi reagowania kryzysowego w latach 2021–2027.

 

medical equipment Rezerwa na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej
 • umożliwia szybkie zasilanie instrumentów UE za pośrednictwem transferów budżetowych, jeżeli pojawia się taka potrzeba
 • zwiększenie budżetu do maksymalnej rocznej kwoty 3 mld euro
Euro coins Fundusz solidarności
 • wspiera państwa członkowskie w reakcji i bezpośredniej odbudowie w następstwie klęsk żywiołowych takich jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, burze oraz susze
 • rozszerzenie zakresu w celu objęcia nim poważnych kryzysów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz zwiększenie budżetu do maksymalnej rocznej kwoty 1 mld euro
money support Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
 • zapewnia pomoc umożliwiającą reintegrację na rynku pracy dla osób, które straciły pracę w wyniku nieoczekiwanych poważnych wydarzeń skutkujących restrukturyzacją, takich jak kryzys finansowy lub gospodarczy
 • obniżenie progu, którego osiągnięcie jest wymagane do uruchomienia funduszu, do 250 przypadków zwolnień oraz zwiększenie budżetu do maksymalnej rocznej kwoty 0,386 mld euro.
PobierzPDF - 451.7 KB

Finansowanie planu odbudowy dla Europy

W celu sfinansowania niezbędnych inwestycji Komisja w imieniu UE wyemituje obligacje na rynkach finansowych.

Aby umożliwić zaciąganie pożyczek, Komisja wprowadzi zmiany w decyzji w sprawie zasobów własnych i zwiększy margines elastyczności – różnicę między pułapem zasobów własnych w budżecie długoterminowym (maksymalna kwota funduszy na sfinansowanie swoich wydatków, o jaką Unia może się zwrócić do państw członkowskich) a rzeczywistymi wydatkami.

Dzięki marginesowi elastyczności jako gwarancji Komisja będzie pozyskiwała fundusze na rynkach i przekazywała je za pośrednictwem instrumentu Next Generation EU na programy mające na celu naprawę szkód gospodarczych i społecznych oraz przygotowanie się na lepsze czasy.

Komisja w imieniu UE wyemituje obligacje na rynkach finansowych
Termin zapadalności waha się od 3 do 30 lat
Przychody w formie dotacji lub gwarancji budżetowych przeznacza się na nowe instrumenty budżetu UE lub na dodatkowe finansowanie zaktualizowanych programów UE Komisja pożycza przychody państwom członkowskim UE za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu sfinansowania krajowych planów reform i zwiększania odporności zgodnie z celami europejskiego semestru, w tym wymogami zielonej i cyfrowej transformacji, krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu, a także planami sprawiedliwej transformacji.
PobierzPDF - 424.5 KB

Zaktualizowany program prac Komisji na 2020 r.

W ramach planu odbudowy gospodarki UE Komisja Europejska zaktualizowała również swój program prac na 2020 r., w odpowiedzi na bezprecedensową sytuację wywołaną koronawirusem. Zaktualizowany program prac kładzie nacisk na inicjatywy, które wspierają odbudowę europejskiej gospodarki, chronią ludzkie życie i zapewniają ludziom źródło utrzymania.

Komisja jest nadal w pełni zaangażowana w realizację swoich inicjatyw przewodnich, czyli realizowanych równolegle transformacji, ekologicznej i cyfrowej, które mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki w Europie.

Wszystkie środki zgromadzone w ramach programu Next Generation EU oraz budżetu UE będą przekazywane za pośrednictwem unijnych programów na:

European green deal image

Europejski Zielony Ład to nasza strategia na rzecz wzrostu

 

 • Celem szeroko zakrojonej inicjatywy Fala renowacji jest modernizacja budynków oraz infrastruktury krytycznej w Europie, w tym budowa miliona punktów ładowania pojazdów elektrycznych.
 • 1 milion nowych zielonych miejsc pracy. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma również potencjał, jeżeli chodzi o przeniesienie produkcji do Europy, wyeliminowanie zależności od podmiotów zagranicznych i utworzenie setek tysięcy nowych miejsc pracy.
 • Strategia Od pola do stołu wspiera rolników, którzy zapewniają Europejczykom przystępną cenowo, pożywną, bezpieczną i zrównoważoną żywność. Z uwagi na to, że obszary wiejskie odgrywają dużą rolę w zielonej transformacji, Komisja proponuje również zwiększenie budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Aby wspierać nasze naturalne ekosystemy, Komisja Europejska przyjęła niedawno strategię na rzecz różnorodności biologicznej 2030. Trwają również prace nad strategią leśną.
 • Z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierane będą przekwalifikowanie pracowników i tworzenie możliwości gospodarczych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ulepszony i bardziej cyfrowy jednolity rynek

 

 • Europa musi inwestować więcej w lepszą łączność oraz promować swój przemysł i technologie. Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, infrastruktura danych i usług w chmurze, sieci 5G i 6G, superkomputery i komputery kwantowe oraz technologie łańcucha bloków będą miały efekt mnożnikowy i zwiększą strategiczną autonomię Europy. 
 • Prawdziwa, oparta na danych gospodarka cyfrowa napędza innowacje i tworzenie miejsc pracy. Komisja przedstawi akty prawne w zakresie rozpowszechniania danych i zarządzania nimi, a następnie akt prawny dotyczący danych. Ponieważ w nadchodzących latach handel elektroniczny będzie zyskiwał na popularności, do udoskonalenia środowiska prawnego usług cyfrowych potrzebne są przepisy dotyczące usług cyfrowych zawierające jasne zasady funkcjonowania platform internetowych.
 • Nowa strategia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego da impuls dla współpracy, rozpowszechniania wiedzy i zwiększania zdolności w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej na poziomie UE.
Image of a family

Sprawiedliwa odbudowa sprzyjająca integracji społecznej

 

 • W ramach nowej inicjatywy SURE – wsparcie w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną 100 mld euro zostanie przeznaczone na pomoc dla pracowników i przedsiębiorstw. Komisja zamierza w przyszłości korzystać z podobnych instrumentów.
 • Ulepszony program wspierania zatrudnienia młodzieży oraz godziwe płace minimalne pomagają pracownikom w trudnej sytuacji, w tym młodzieży, w zbudowaniu finansowej siatki bezpieczeństwa oraz znalezieniu pracy, szkoleń lub innych ofert edukacyjnych. Z uwagi na to, że w wielu zawodach, których przedstawiciele są na pierwszej linii walki z kryzysem, pracują głównie kobiety, które są niewystarczająco wynagradzane, należy zlikwidować lukę płacową między kobietami a mężczyznami, również poprzez wprowadzenie środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń.
 • Aby pomóc państwom członkowskim w generowaniu dochodów podatkowych, Komisja zintensyfikuje walkę z uchylaniem się od opodatkowania. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych mogłaby stanowić jednolity zbiór przepisów dla biznesu. Uproszczenie podatków może poprawić otoczenie biznesowe i przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
 • W chwili gdy Europa wchodzi na drogę odbudowy w kierunku bardziej ekologicznej i cyfrowej gospodarki, jeszcze większe znaczenie mają rozwój kwalifikacji, umiejętności i wiedzy specjalistycznej. Komisja przedstawi europejski program na rzecz umiejętności oraz Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.
Delivery of emergency equipment

Budowa bardziej odpornej Unii

 

 • Tematem nowej strategii farmaceutycznej będą zagrożenia, które uzmysłowił nam kryzys. Chodzi między innymi o zwiększenie możliwości Europy pod względem produkcji farmaceutycznej, co zapewni Europie niezależność w tym strategicznym obszarze.
 • Nowy plan działania w sprawie surowców krytycznych pozwoli poprawić sytuację na kluczowych rynkach e-mobilności, baterii, energii odnawialnej, produktów farmaceutycznych, przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, obrony oraz aplikacji cyfrowych.
 • UE dokona przeglądu polityki handlowej, aby zapewnić stały przepływ towarów i usług na całym świecie oraz zreformować Światową Organizację Handlu. UE zaostrzy przepisy dotyczące monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przedstawi białą księgę w sprawie instrumentu dotyczącego subsydiów zagranicznych.
 • Komisja zwiększy również zapasy w ramach rescEU, aby utworzyć stałe zasoby na wypadek wszelkiego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych, w tym również poprzez zapewnienie infrastruktury reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, zdolności transportowych i zespołów wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.
PobierzPDF - 227.6 KB

Dalsze działania

 • maj 2020 r.

  Wniosek Komisji dotyczący zmienionych wieloletnich ram finansowych na lata 2014– 2020 i 2021– 2027 oraz decyzji w sprawie zasobów własnych i przepisów sektorowych

 • do lipca 2020 r.

  Rada Europejska: porozumienie polityczne dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2014– 2020 i 2021– 2027 oraz decyzji w sprawie zasobów własnych

 • do lata 2020 r.

  Konsultacje z Parlamentem Europejskim dotyczące decyzji w sprawie zasobów własnych

 • październik 2020 r.

  Rada Europejska

 • na początku jesieni 2020 r.

  Przyjęcie zmienionych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 i odpowiednich przepisów sektorowych

 • grudzień 2020 r.

  Przyjęcie zmienionych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 (zgoda Parlamentu Europejskiego); Przyjęcie decyzji w sprawie zasobów własnych (ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi)

 • styczeń 2021 r.

  Początek wdrażania wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027

Aktualności

Dokumenty