Mobilizace investic

Pro shromáždění nezbytných investic navrhuje Komise dvojí reakci:

 • money support
  Next Generation EU – nový nástroj na podporu oživení v hodnotě 750 miliard eur, který posílí rozpočet EU o nové financování získané na finančních trzích v období 2021–2024
 • Euro coins
  Posílený dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 (1 100 miliard eur)

Rozpočet EU podporující oživení a odolnost

Evropská komise mobilizuje řadu nástrojů, aby zajistila účinnou reakci Unie na krizi způsobenou koronavirem. Tyto nástroje budou moci využít nejen všichni v Unii, ale také její globální partneři. Realizace nástroje „Next Generation EU“ se bude odehrávat v rámci tří pilířů:

EU stars Podpora umožňující členským státům zotavení
 • Podpora investic a reforem
 • Podpora spravedlivé transformace

(v rámci evropského semestru)

hand and building Nastartování ekonomiky a pomoc při znovurozhýbání soukromých investic
 • Podpora klíčových odvětví a technologií
 • Investice do klíčových hodnotových řetězců
 • Podpora solventnosti pro životaschopné společnosti
paper with a list Reflexe této krize
 • Podpora klíčových programů pro budoucí krize
 • Podpora globálních partnerů

 

StáhnoutPDF - 785.2 KB

 

Klíčové nástroje plánu na podporu oživení Evropy

Finanční prostředky budou směřovat do oblastí, kde může rozpočet EU působit nejúčinněji, a zároveň budou doplňovat a podporovat nezbytnou činnost probíhající v členských státech. Proud investic bude přerozdělován prostřednictvím různým nástrojů v rámci tří pilířů:

Podpora členských států, aby dosáhly oživení, zotavily se z krize a vyšly z ní silnější

1. Evropská facilita na podporu oživení a odolnosti začleněná do evropského semestru
 • Mechanismus: Granty a úvěry v rámci provádění vnitrostátních plánů členských států na podporu oživení a odolnosti vypracovaných v souladu s cíli evropského semestru, mimo jiné pokud jde o ekologickou a digitální transformaci a odolnost ekonomik členských států.
 • Rozpočet: 560 miliard eur, z toho 310 miliard eur na granty a 250 miliard eur na úvěry.
2. REACT-EU – Pomoc na podporu oživení pro soudržnost a území Evropy
 • Mechanismus: Flexibilní granty poskytované v rámci politiky soudržnosti obcím, nemocnicím a podnikům prostřednictvím řídicích orgánů členských států. Bez požadavku na vnitrostátní spolufinancování.
 • Rozpočet: 55 miliard eur z dodatečných finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti na období 2020–2022.
3. Podpora ekologické transformace na klimaticky neutrální hospodářství prostřednictvím fondů nástroje „Next Generation EU“
 • Návrh na posílení Fondu pro spravedlivou transformaci o 40 miliard eur má pomoci členským státům rychleji přejít na klimaticky neutrální ekonomiku.
 • Navýšení prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova o 15 miliard eur má podpořit venkovské oblasti při provádění nezbytných strukturálních změn v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a dosáhnout ambiciózních cílů podle nové strategie ochrany biologické rozmanitosti a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

 

Nastartování ekonomiky a podpora soukromých investic

1. Posílený Program InvestEU, včetně facility pro strategické investice
 • Mechanismus: Poskytování záruky EU na financování investičních projektů prostřednictvím skupiny EIB a národních podpůrných bank.
 • Rozpočet: 15,3 miliardy eur na Program InvestEU. Kromě toho by nová facilita pro strategické investice měla disponovat prostředky ve výši 15 miliard eur z nástroje „Next Generation EU“.
2. Nový nástroj na podporu solventnosti pro životaschopné společnosti
 • Mechanismus: Poskytnutí záruky EU skupině Evropské investiční banky za účelem mobilizace soukromého kapitálu.
 • Rozpočet: 31 miliard eur.

 

Reflexe této krize a řešení evropských strategických výzev

 1. Nový program Zdraví s cílem pomoci připravit Evropu na budoucí zdravotní hrozby
 • Nový program v oblasti zdravotnictví „EU pro zdraví“ s rozpočtem 9,4 miliardy eur na posílení zdravotní bezpečnosti a připravenosti na budoucí zdravotní krize.
2. Navýšení kapacit rescEU a posílení schopnosti mechanismu civilní ochrany Unie reagovat na mimořádné situace velkého rozsahu
 • Mechanismus: Granty a zadávání veřejných zakázek řízené Evropskou komisí.
 • Rozpočet: celkem 3,1 miliardy eur.

 

Komise rovněž navrhuje posílit další programy, aby mohly plně přispívat ke zvyšování odolnosti Unie a k řešení výzev vzniklých kvůli pandemii a jejích následků. Jedná se mimo jiné o tyto programy: Horizont Evropa, nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), nástroj pro humanitární pomoc, program Digitální Evropa, Nástroj pro propojení Evropy, společná zemědělská politika, nástroj předvstupní pomoci (NPP) apod.

Flexibilnější nástroje pro mimořádné situace

Krize zdůraznila, jak je důležité, aby Unie nad rámec jednotlivých programů dokázala rychle, pružně a koordinovaně reagovat na evropské úrovni. K tomu je ovšem nutný flexibilnější rozpočet EU. Komise proto navrhuje posílit flexibilitu rozpočtu EU a nástrojů pro mimořádné situace na období 2021–2027.

 

medical equipment Rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech
 • Možnost rychlého navýšení rozpočtu prostřednictvím převodu prostředků do nástrojů EU, u kterých tato potřeba vyvstane
 • Zvýšení na maximální roční částku 3 miliard eur
Euro coins Fond solidarity
 • Pomoc členským státům při reakci na přírodní katastrofy, jako jsou povodně, lesní požáry, zemětřesení, bouře a sucha, a při bezprostřední obnově po nich
 • Rozšíření o velké zdravotní krize a zvýšení na maximální roční částku 1 miliardy eur
money support Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
 • Podpora znovuzačlenění na trhu práce pro osoby, které ztratily zaměstnání v důsledku neočekávané výrazné restrukturalizace, např. finanční nebo hospodářské krize
 • Snížení prahové hodnoty pro aktivaci fondu na 250 propuštěných a zvýšení na maximální roční částku 0,386 miliardy eur.
StáhnoutPDF - 449.1 KB

Financování plánu na podporu oživení Evropy

K financování potřebných investic vydá Komise jménem EU dluhopisy na finančních trzích.

Aby bylo možné tyto prostředky získat, Komise změní rozhodnutí o vlastních zdrojích a zvětší manévrovací prostor – rozdíl mezi stropem vlastních zdrojů v dlouhodobém rozpočtu (maximální výší prostředků, které Unie může požadovat od členských států na financování svých výdajů) a skutečnými výdaji.

S tímto manévrovacím prostorem jako zárukou získá Komise na trzích finanční prostředky a nasměruje je prostřednictvím nástroje „Next Generation EU“ do programů určených k nápravě hospodářských a sociálních škod a k přípravě na lepší budoucnost.

Komise vydá jménem EU dluhopisy na trzích
Splatnost se pohybuje od 3 do 30 let
Výnosy poputují do nových rozpočtových nástrojů EU nebo na navýšení rozpočtu programů EU ve formě grantů nebo rozpočtových záruk. V rámci facility na podporu oživení a odolnosti půjčí Komise výnosy zemím EU, aby mohly financovat své plány reforem a odolnosti v souladu s cíli stanovenými v evropském semestru, včetně ekologické a digitální transformace, vnitrostátních plánů pro oblast energetiky a klimatu a spravedlivé transformace.
StáhnoutPDF - 423.9 KB

Upravený pracovní program Komise na rok 2020

Evropská komise rovněž přizpůsobila svůj pracovní program na rok 2020 této mimořádné situaci, kterou koronavirová nákaza způsobila. Rychle přijaté iniciativy upraveného pracovního programu podporují zotavení Evropy, zachraňují životy a chrání příjmy domácností.

Komise je i nadále plně odhodlána realizovat své stěžejní iniciativy, tedy souběžnou ekologickou a digitální transformaci, které jsou pro oživení evropského hospodářství klíčové.

Veškeré finanční prostředky získané prostřednictvím nástroje „Next Generation EU“ a nového rozpočtu EU budou přidělovány pomocí programů EU na tyto iniciativy:

European green deal image

Zelená dohoda pro Evropu je naší strategií pro růst

 

 • Rozsáhlá vlna renovací vedoucí k modernizaci budov a kritické infrastruktury v Evropě, včetně instalace jednoho milionu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.
 • 1 milion nových zelených pracovních míst. Potenciál vrátit výrobu zpět do Evropy, odstranit závislost na zahraničních trzích a vytvořit stovky tisíc nových pracovních míst má také oběhové hospodářství.
 • Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ podporuje zemědělce v tom, aby dodávali obyvatelům Evropy cenově dostupné, výživné, nezávadné a udržitelné potraviny. Vzhledem k zásadní úloze venkovských oblastí v ekologické transformaci navrhuje Komise navýšit rozpočet Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
 • Na podporu našich přírodních ekosystémů Evropská komise nedávno přijala strategii ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030 a připravuje strategii pro lesnictví.
 • Fond pro spravedlivou transformaci bude podporovat rekvalifikaci pracovníků a vytváření hospodářských příležitostí pro malé a střední podniky.

Prohloubení a větší digitalizace jednotného trhu

 

 • Evropa potřebuje více investovat do lepší konektivity a do větší účasti na průmyslovém a technologickém dění. Technologie jako umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, datové a cloudové infrastruktury, sítě 5G a 6G, superpočítače a kvantové počítače, jakož i technologie blockchain povedou k pozitivním vedlejším účinkům a zvýší strategickou autonomii Evropy. 
 • Reálná ekonomika založená na datech a digitální ekonomika jako hnací síly inovací a vytváření pracovních míst. Komise předloží legislativní opatření v oblasti sdílení a správy dat a posléze bude následovat akt o datech. Vzhledem k tomu, že v nadcházejících letech se bude rapidně zvyšovat podíl elektronického obchodu, akt o digitálních službách zdokonalí právní rámec pro digitální služby o jasná pravidla pro online platformy.
 • Nová strategie kybernetické bezpečnosti posílí spolupráci, znalosti a kapacitu na úrovni EU a zajistí bezpečnost naší digitální infrastruktury.
Image of a family

Spravedlivé a inkluzivní oživení

 

 • SURE – Podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci poskytne 100 miliard eur na pomoc pracovníkům a podnikům. Komise má v úmyslu používat v budoucnu podobné nástroje.
 • Posílená podpora zaměstnanosti mladých lidí a spravedlivá minimální mzda pomohou zranitelným pracovníkům, včetně mladých lidí, vytvořit si finanční rezervu a získat práci, vzdělání a odbornou kvalifikaci. V mnoha zaměstnáních v první linii jsou nadměrně zastoupeny ženy, ale jejich finanční ohodnocení je nedostatečné. Proto je důležité odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů, a to i zavedením opatření v zájmu transparentnosti odměňování.
 • Komise chce pomoci členským státům s výběrem daňových příjmů, a proto zintenzivní boj proti daňovým únikům. Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob by podnikům poskytl jednotný soubor pravidel. Zjednodušení daní může zlepšit podnikatelské prostředí a přispět k hospodářskému růstu.
 • Jelikož se Evropa rozhodla zvolit strategii oživení, která směřuje k zelené a digitální ekonomice, narůstá potřeba zlepšovat a přizpůsobovat dovednosti, znalosti a kompetence. Komise proto předloží agendu dovedností pro Evropu a akční plán digitálního vzdělávání.
Delivery of emergency equipment

Vytvoření odolnější Unie

 

 • Nová farmaceutická strategie se bude zabývat riziky, které se v průběhu krize vyskytly, jako například výrobní kapacity farmaceutického průmyslu v Evropě, čímž se zajistí strategická autonomie Evropy.
 • Nový akční plán pro kritické suroviny posílí klíčové trhy pro elektromobilitu, baterie, obnovitelné zdroje energie, léčivé přípravky, letecký průmysl, obranu a digitální aplikace.
 • Unie provede přezkum obchodní politiky s cílem zajistit nepřetržitý tok zboží a služeb po celém světě a reformovat Světovou obchodní organizaci. EU zintenzivní prověřování přímých zahraničních investic a předloží bílou knihu o nástroji pro zahraniční subvence.
 • Komise navýší rezervy rescEU, aby vybudovala trvalé kapacity schopné řešit krize všech typů. Vytvoří mimo jiné infrastrukturu pro reakci na mimořádné události, dopravní kapacitu a podpůrné týmy pro nouzové situace.
StáhnoutPDF - 227.6 KB

Další kroky

 • květen 2020

  Návrh Komise na revidovaný víceletý finanční rámec na období 2014–2020 a 2021–2027, návrh rozhodnutí o vlastních zdrojích a odvětvové právní předpisy

 • do července 2020

  Evropská rada: Politická dohoda o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 a 2021–2027 a o rozhodnutí o vlastních zdrojích

 • do léta 2020

  Konzultace Evropského parlamentu o rozhodnutí o vlastních zdrojích

 • říjen 2020

  Evropská rada

 • počátek podzimu 2020

  Přijetí revidovaného víceletého finančního rámce na období 2014–2020 a odpovídajících odvětvových právních předpisů

 • prosinec 2020

  Přijetí revidovaného víceletého finančního rámce na období 2021–2027 (souhlas Evropského parlamentu), přijetí rozhodnutí o vlastních zdrojích (ratifikace všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky)

 • leden 2021

  Začátek provádění víceletého finančního rámce na období 2021–2027

Novinky

Dokumenty