* Οι πληροφορίες σχετικά με τους τρεις πυλώνες του «Next Generation EU» που παρατίθενται κατωτέρω βασίζονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαΐου του 2020. Η σελίδα έχει εν τω μεταξύ επικαιροποιηθεί με τον πίνακα σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κατανομή επιχορηγήσεων), ο οποίος αντικατοπτρίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουλίου του 2020.

Ο κύριος όγκος των προτεινόμενων μέτρων ανάκαμψης θα τροφοδοτηθεί από ένα νέο προσωρινό μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation EU», με χρηματοδοτική ισχύ 750 δισ. EUR. Βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

  • μέσα για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να ανακάμψουν, να ανασυνταχθούν και να βγουν από την κρίση πιο ισχυρά·
  • μέτρα για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη στήριξη των κλυδωνιζόμενων επιχειρήσεων· 
  • ενίσχυση βασικών προγραμμάτων της ΕΕ για να εφαρμοστούν τα διδάγματα από την κρίση και να καταστεί η ενιαία αγορά πιο ισχυρή και ανθεκτική, καθώς και για να επιταχυνθεί η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Η κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων στοιχείων αναλύεται παρακάτω.

EU stars Pillar 1: Στήριξη των κρατών μελών για να ανακάμψουν

 
  Next Generation EU / ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ)
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 560,0 / 560,0
εκ των οποίων ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 310,0 / 310,0
εκ των οποίων ΔΑΝΕΙΑ** 250,0 / 250,0
REACT-EU** 50,0 / 55,0*
Αγροτική ανάπτυξη** 15,0 / 90,0
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 30,0 / 40,0

Σύνολο πυλώνα 1 

405 επιχορηγήσεις 250 δάνεια

 

hand and building Pillar 2: Επανεκκίνηση της οικονομίας και βοήθεια στις ιδιωτικές επενδύσεις

 
  Next Generation EU / ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ)
Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας 26,0 / 31,0*
InvestEU*** 15,3 / 16,6
Μηχανισμός Στρατηγικών Επενδύσεων 15,0 / 15,0

Σύνολο πυλώνα 2 (ανάλογα με τις ανάγκες) 

56,3 προβλέψεις για εγγυήσεις

 

 

paper with a list Pillar 3: Διδάγματα από την κρίση

 
  Next Generation EU / ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ)
Πρόγραμμα για την υγεία 7,7 / 9,4
rescEU 2,0 / 3,1
Ορίζων Ευρώπη 13,5 / 94,4
Γειτονία, Ανάπτυξη και Διεθνής Συνεργασία 10,5 / 86,0
Ανθρωπιστική βοήθεια 5,0 / 14,8

Σύνολο πυλώνα 3 (ανάλογα με τις ανάγκες) 

38,7 επιχορηγήσεις εκ των οποίων 10,5 προβλέψεις για εγγυήσεις

 

 

Επιχορηγήσεις

εκ των οποίων προβλέψεις για εγγυήσεις

500

66,8

Δάνεια 250,0
ΣΥΝΟΛΟ 750

* 5 δισ. EUR από τα συνολικά 55 δισ. EUR για την πρωτοβουλία REACT-EU και 5 δισ. EUR από τα συνολικά 31 δισ. EUR για το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας είναι στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020. 
** Οι εθνικές πιστώσεις δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμες. *** Για τα τέσσερα σκέλη πολιτικής που έχουν ήδη συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες. Συμπεριλαμβάνεται 1,5 δισ. EUR για την αύξηση κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Όλα τα ποσά είναι σε δισ. EUR.


Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Επιχορηγήσεις

 Ο κατωτέρω πίνακας βασίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουλίου του 2020.

εκατ. EUR, τιμές 2018

κατανομή 70 %

(δέσμευση 2021-2022)

p.m. κατανομή 30 % — ενδεικτικά*

(δέσμευση 2023)

Αυστρία

Austrian flag

2.082 913

Βέλγιο

Belgian flag

3.402 1.746

Βουλγαρία

Bulgarian flag

4.326 1.655

Κροατία

Croatian flag

4.322 1.628

Κύπρος

cyprus

764 204

Τσεχία

Czech flag

3.301 3.444

Δανία

Danish flag

1.216 338

Εσθονία

Estonian flag

709 308

Φινλανδία

flag of Finland

1.550 782

Γαλλία

French flag

22.699 14.695

Γερμανία

Germany

15.203 7.514

Ελλάδα

Greek file

12.612 3.631

Ουγγαρία

hungary

4.330 1.927

Ιρλανδία

Irish flag

853 420

Ιταλία

Italian flag

44.724 20.732

Λετονία

latvia

1.531 342

Λιθουανία

Lithuanian flag

1.952 480

Λουξεμβούργο

Luxembourg flag

72 21

Μάλτα

malta

160 44

Κάτω Χώρες

Dutch flag

3.667 1.905

Πολωνία

Polish flag

18.917 4.143

Πορτογαλία

Portuguese flag

9.107 4.066

Ρουμανία

Romanian flag

9.529 4.271

Σλοβενία

slovenia

1.195 363

Σλοβακία

slovakia

4.333 1.502

Ισπανία

Spanish flag

43.480 15.688

Σουηδία

sweden

2.716 985
ΕΕ27 218.750 93.750

Κατανομή 30 % βάσει των θερινών οικονομικών προβλέψεων 2020

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 294.3 KB