COVID-19 je vysoko nákazlivé ochorenie. Každý nesie zodpovednosť za obmedzenie jeho šírenia a je povinný uplatňovať jednoduché preventívne opatrenia. Musíte chrániť seba, ako aj všetkých vo svojom okolí.

Šírením koronavírusu sú postihnuté všetky členské štáty EÚ. Informácie týkajúce sa vašej krajiny môžete nájsť na webových stránkach jednotlivých členských štátov venovaných koronavírusu.

Webové stránky členských štátov venované koronavírusu

Hlavnými prioritami Komisie je chrániť zdravie a blahobyt našich občanov a využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Preto podniká všetky potrebné kroky na koordináciu opatrení s členskými štátmi a na uľahčenie dodávky ochranných prostriedkov a zdravotníckeho vybavenia v celej Európe.

Stratégia EÚ v oblasti vakcín

Európska komisia 17. júna predstavila európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Účinná a bezpečná vakcína proti koronavírusu je najlepším spôsobom, ako natrvalo ukončiť túto pandémiu. Kľúčovým faktorom je pritom čas. Čím skôr vakcínu vynájdeme, tým viac životov a živobytí zachránime a ušetríme miliardy eur.

Vývoj vakcíny je zložitý a zdĺhavý proces, ktorý zvyčajne trvá približne 10 rokov. Vďaka tejto novej stratégii Komisia podporí zrýchlenie vývoja bezpečných a účinných vakcín tak, aby boli k dispozícii najneskôr o 12 až 18 mesiacov. Ak chceme tento zložitý zámer naplniť, musíme uskutočňovať klinické skúšania a súbežne s tým investovať do výrobnej kapacity, aby sme dokázali vyrobiť milióny či dokonca miliardy dávok účinnej vakcíny. Komisia je pripravená v plnej miere podporiť úsilie tých, ktorí vakcíny vyvíjajú.

Napríklad spoločnosť CureVac — inovatívny výrobca vakcín, ktorý vyvíja sľubnú vakcínu na báze RNA určenú proti koronavírusu – uzavrela dohodu o úvere vo výške 75 miliónov EUR s cieľom podporiť prebiehajúce úsilie tejto spoločnosti o rozšírenie existujúcich certifikovaných výrobných kapacít a urýchlenie dokončenia štvrtého výrobného závodu v Tübingene v Nemecku. Európska investičná banka podporila 13 spoločností s celkovým objemom úverov vo výške 316 mil. EUR na vývoj liekov, vakcín a diagnostík proti rôznym infekčným chorobám, a to najmä proti koronavírusu.

Spoločnosti so sľubnou potenciálnou vakcínou, ktoré už začali klinické skúšanie alebo ho čoskoro začnú, sa vyzývajú, aby kontaktovali Komisiu na adrese EC-VACCINES@ec.europa.eu

Viac informácií

Núdzová podpora

Prostredníctvom nástroja núdzovej podpory sa poskytuje podpora členským štátom s cieľom pomôcť im riešiť pandémiu ochorenia COVID-19. Ide o rozsiahly súbor nástrojov EÚ, ktorý umožňuje reagovať na potreby, ktoré možno najlepšie riešiť strategickým, koordinovaným spôsobom na európskej úrovni. Ako finančná zložka spoločného európskeho plánu uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 tento nástroj pomáha zmierňovať bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s postupným uvoľňovaním opatrení a obnovou.

Nástroj núdzovej podpory je založený na zásade solidarity a umožňuje spojiť sily a zlúčiť zdroje v záujme rýchlej reakcie na spoločné strategické potreby. Ide o doplnkový nástroj: nástroj núdzovej podpory dopĺňa úsilie vynakladané v rámci rescEU, dohody o spoločnom obstarávaní alebo v rámci iných iniciatív na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ.

Zdravotnícka a zdravotná podpora EÚ

Zabezpečenie dostupnosti dodávok a vybavenia

Verejné obstarávanie zdravotníckeho a ochranného vybavenia

Nemocnice a zdravotníci, pacienti, pracovníci v teréne a orgány civilnej ochrany potrebujú osobné ochranné prostriedky – rúška, rukavice, ochranné okuliare, štíty a kombinézy. Nemenej dôležité sú aj pľúcne ventilátory a testovacie súpravy. Dobrovoľná dohoda o spoločnom obstarávaní zdravotníckych zariadení umožňuje spoločný nákup tohto vybavenia a potrieb. Dohodu v súčasnosti podpísalo 37 krajín vrátane všetkých krajín EÚ a EHP, ako aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Kosovo*. [*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.]

Komisia vyhlásila päť rôznych výziev na predkladanie ponúk na poskytovanie zdravotníckych protiopatrení: 28. februára na rukavice a kombinézy, 17. marca na ochranné okuliare, tvárové masky a rúška, ako aj pľúcne ventilátory, 19. marca na laboratórne vybavenie vrátane testovacích súprav a 17. júna na lieky určené pre jednotky intenzívnej starostlivosti. Na týchto verejných obstarávaniach sa zúčastňuje až 26 členských štátov. Ukazuje sa, že tieto iniciatívy prinášajú výsledky. Podpísali sa rámcové dohody a členské štáty môžu zadávať objednávky na:

  • osobné ochranné prostriedky (kombinézy, rukavice, okuliare, tvárové masky a rúška),
  •  
  • ventilátory,
  •  
  • laboratórne vybavenie (súpravy, činidlá, hardvér).
  •  

Pri vykonávaní spoločných obstarávaní plní Európska komisia úlohu koordinátora. Tovar nakupujú členské štáty.

Položky   Krajiny EÚ   K dispozícii od    Spoločnosti  

Objem

(nad 12 mesiacov)

  Rozpočtový strop   Objednávky  
Rukavice a kombinézy   20   8. apríl    2   niekoľko miliónov kombinéz   97 miliónov   krajiny zadali objednávky  
Ochrana očí a dýchacích ciest   25   2. apríl   4  

20 miliónov okuliarov

12 miliónov ochranných štítov

37 miliónov ochranných rúšok FFP2

26 miliónov ochranných rúšok FFP3

301 miliónov rúšok

  1,4 miliardy   krajiny zadali objednávky  
Ventilátory   26   15. apríl   6  

110 000 jednotiek

(57 000 CE)

  1,4 miliardy   krajiny zadali objednávky  
Laboratórne zariadenie   20   7. máj     (29 rôznych šarží)   350 miliónov   krajiny zadali objednávky  

Usmernenie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie

Európska komisia uverejnila 1. apríla usmernenie, ako využívať všetky flexibilné možnosti, ktoré ponúka rámec EÚ pre verejné obstarávanie v mimoriadnej situácii súvisiacej so šírením koronavírusu. Usmernenie obsahuje prehľad postupov verejného obstarávania, ktoré majú verejní obstarávatelia k dispozícii, platné lehoty a príklady, ako môžu verejní obstarávatelia nájsť alternatívne riešenia a ako aktívne pôsobiť na trhu s cieľom získať dodávky prepotrebných zdravotníckych potrieb. Usmernenie pomáha verejným obstarávateľom zabezpečiť dodávky nevyhnutných ochranných prostriedkov a zdravotníckych potrieb tam, kde je to potrebné, keďže uľahčuje zadávanie verejných zákaziek pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti a kvality.

Zvýšenie európskych výrobných kapacít

S cieľom reagovať na šírenie koronavírusu musia výrobcovia v Európe a Európska komisia spolupracovať na výraznom navýšení výroby osobných ochranných prostriedkov. Preto sa Komisia a európske normalizačné organizácie 20. marca dohodli, že všetky zainteresované spoločnosti budú mať výnimočne bezplatný a neobmedzený prístup ku všetkým príslušným európskym harmonizovaným normám Toto opatrenie pomôže podnikom z EÚ i tretích krajín vyrábať tieto výrobky bez toho, aby došlo k porušeniu našich noriem v oblasti zdravia a bezpečnosti, a bez zbytočných odkladov.

Komisia 24. marca prijala rozhodnutia o revidovaných harmonizovaných normách, ktoré výrobcom celkovo umožnia uvádzať na trh špičkové pomôcky na ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníkov a občanov. Revidované normy budú zohrávať kľúčovú úlohu, pretože sa vzťahujú na kritické vybavenie, ako sú napríklad lekárske rúška, operačné plachty, plášte a kombinézy, dezinfekčné umývačky alebo sterilizačné súpravy.

Harmonizované normy sa budú vzťahovať na vybavenie, ako sú lekárske rúška, osobné ochranné prostriedky očí, lekárske rukavice, ochranné odevy, ako aj ochranné prostriedky dýchacích ciest.

Komisia 30. marca oznámila, že chce pomôcť výrobcom zvýšiť produkciu základného zdravotníckeho vybavenia a materiálu, a preto bude poskytovať usmernenia v troch oblastiach: výroba osobných ochranných prostriedkov (napr. rúšok), nezmývateľných čistiacich prostriedkov na ruky a dezinfekčných prostriedkov na ruky a produktov vyrobených prostredníctvom 3D tlače. Usmernenie k zdravotníckym pomôckam v kontexte koronavírusu bolo uverejnené 3. apríla. Cieľom týchto dokumentov je pomôcť výrobcom a orgánom dohľadu nad trhom zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali potrebné bezpečnostné normy a boli účinné.

Dostupnosť zdravotníckeho vybavenia

Rada a Európsky parlament 23. apríla schválili odloženie uplatňovania nariadenia o zdravotníckych pomôckach o jeden rok, aby umožnili zdravotníckym zariadeniami a hospodárskym subjektom priorizovať boj proti pandémii koronavírusu a zároveň naďalej zaručovať zdravie a bezpečnosť pacientov, kým nenadobudnú účinnosť nové právne predpisy.

Zabezpečenie veľmi kvalitného testovania koronavírusu

Komisia prijala 15. apríla usmernenia k metódam testovania koronavírusu s cieľom podporiť členské štáty v ich národných stratégiách kontroly šírenia. Kým nemáme vakcínu, bezpečné a spoľahlivé testovanie je hlavnou metódou na zabezpečenie zberu spoľahlivých údajov, ktorého cieľom je minimalizovať riziko a založiť rozhodovanie na vedeckých dôkazoch. Rozsiahle testovanie a detekcia protilátok sú nevyhnutné pri monitorovaní vývoja koronavírusu. V týchto usmerneniach sa stanovujú normy kvality testovacích súprav a mapujú ďalšie kroky, ako je zriadenie siete referenčných laboratórií na testovanie koronavírusu, boj proti falšovaným pomôckam a koordinácia dodávky a dopytu, ako aj spravodlivá distribúcia. Prečítajte si viac o súčasnej výkonnosti testovacích metód ochorenia COVID-19

Dostupnosť liekov

Komisia 8. apríla vyzvala členské štáty, aby počas šírenia koronavírusu zabezpečili zásobovanie Európanov potrebnými a cenovo dostupnými liekmi, a pritom zároveň chránili verejné zdravie a zachovali integritu jednotného trhu. Komisia vydala usmernenia na zabezpečenie racionálnych dodávok, uľahčenie dopravy, prideľovanie a používanie životne dôležitých liekov a zabránenie vzniku akýchkoľvek nedostatkov.

Zosúlaďovanie dopytu s dodávkou zdravotníckeho vybavenia

Komisia zriadila stredisko na koordináciu ponuky a dopytu v oblasti zdravotníckeho vybavenia na obdobie šiestich mesiacov, ktoré uľahčuje identifikáciu dostupných zásob vrátane testovacích súprav a ich zladenie s dopytom zo strany členských štátov. Komisia má kontakty so stovkami podnikov, ktoré sa špecializujú na výrobu zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov vrátane ventilátorov, ktoré potvrdili svoj úmysel zvýšiť (ak tak už neurobili) svoju výrobu na uspokojenie dopytu. Stredisko na koordináciu ponuky a dopytu bude v prípade potreby zlaďovať tieto ponuky s potrebami a dopytom členských štátov a pomáhať riešiť technické či regulačné prekážky alebo slabé miesta v dodávateľských reťazcoch, aby zabezpečilo rýchlu dodávku tohto vybavenia. Ďalšie informácie o stredisku Komisie na koordináciu ponuky a dopytu v oblasti zdravotníckeho vybavenia

Vytváranie rezerv a distribúcia zásob, ochranných prostriedkov a vybavenia

Ako dodatočné bezpečnostné opatrenie navrhla Európska komisia 19. marca vytvoriť strategickú rezervu zdravotníckeho vybavenia v systéme rescEU, ktorá predstavuje spoločnú európsku rezervu zdravotníckeho vybavenia, ako sú ventilátory, osobné ochranné prostriedky, rúška na opakované použitie, vakcíny, liečebné prípravky a laboratórne potreby. Komisia bude financovať 100 % nákladov na vytváranie rezerv a bude riadiť distribúciu vybavenia s cieľom zabezpečiť, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné.

Prvá dodávka zhruba 90 000 ochranných rúšok z rumunského distribučného strediska strategickej rezervy rescEU bezpečne dorazila 27. apríla do Talianska. Okrem tejto dodávky boli už bilaterálnou cestou a prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany vyslané tímy lekárov a zdravotného personálu a bolo dodané zdravotnícke vybavenie. Systém rescEU je teraz plne funkčný a v prevádzke.

Vývozné povolenia

Komisia už 15. marca podnikla kroky na zabezpečenie dostupnosti osobných ochranných prostriedkov tým, že vyžaduje, aby vývoz takýchto prostriedkov do krajín mimo Európskej únie podliehal vývoznému povoleniu zo strany členských štátov. Komisia 19. marca schválila usmernenie (spolu s prílohou) o tom, ako vykonávať tieto opatrenia. V dôsledku toho takmer všetky členské štáty zrušili vnútroštátne vývozné obmedzenia a ochranné prostriedky môžu byť bezproblémovo dodávané tam, kde to v rámci Únie najviac treba.

Komisia sa rozhodla vyňať Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko (členské krajiny Európskeho združenia voľného obchodu) z požiadaviek na vývozné povolenie. Podobné výnimky boli udelené Andorre, Faerským ostrovom, San Marínu a Vatikánu, ako aj pridruženým krajinám a územiam, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom, Francúzskom, Holandskom a so Spojeným kráľovstvom (krajiny uvedené v prílohe II).

Komisia 24. apríla prispôsobila režim vývozných povolení na osobné ochranné prostriedky súčasným potrebám. Touto úpravou sa znižuje zoznam výrobkov vyžadujúcich vývozné povolenie na rúška, okuliare a ochranné odevy, rozširuje sa geografická výnimka na západný Balkán a od členských štátov sa vyžaduje, aby rýchlo udelili vývozné povolenia na humanitárne účely. Opatrenia ostávajú obmedzené na obdobie 30 dní a boli oznámené 24. apríla partnerom Svetovej obchodnej organizácie.

Dočasné zrušenie ciel a DPH pri dovoze

Komisia sa rozhodla schváliť žiadosti všetkých členských štátov a Spojeného kráľovstva o dočasné upustenie od cla a DPH pri dovoze zdravotníckych pomôcok a ochranných prostriedkov z tretích krajín. Z finančného hľadiska tak bude ľahšie získať zdravotnícke pomôcky, ktoré lekári, zdravotné sestry a pacienti naliehavo potrebujú. Komisia takisto uverejnila špecializované usmernenia na uľahčenie práce colných orgánov členských štátov a iných príslušných zainteresovaných strán, pokiaľ ide o colné režimy, napr. minimalizáciu formalít pri dovoze ľudských orgánov a kostnej drene určených na transplantáciu v EÚ alebo rôzne spôsoby platby cla na riadenie colného dlhu alebo preukazovanie preferenčného pôvodu tovaru.

Podpora členských štátov v núdzi a cezhraničná spolupráca v oblasti zdravia

Koordinačné centrum Európskej komisie pre reakcie na núdzové situácie zohráva pri poskytovaní pomoci kľúčovú úlohu a nepretržite pomáha všetkým krajinám v Európe aj mimo nej, ktoré požiadajú o osobitnú podporu. Tá môže byť napríklad vo forme spolufinancovania dopravy pomoci vrátane osobných ochranných prostriedkov a inej podpory, ako je poskytovanie odborných znalostí.

Komisia ďalej 2. apríla prijala usmernenia k cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Cieľom je uľahčiť premiestnenie pacientov z jedného členského štátu do druhého, pomôcť kvalifikovaného zdravotníckemu personálu ponúknuť podporu v iných členských štátoch a odľahčiť zaťaženie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré spôsobila súčasná pandémia. Usmernenia poskytujú opatrenia v oblasti cezhraničnej mobility pacientov, kroky na uhradenie zdravotných nákladov a nabádajú vnútroštátne orgány k používaniu existujúcich bilaterálnych a regionálnych dohôd. Žiadosti o cezhraničnú pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti budú koordinované Výborom pre zdravotnú bezpečnosť, ktorému predsedá Komisia, a prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie EÚ.

Iniciatíva EÚ „Solidaritou za zdravie“

Európska komisia 2. apríla spustila iniciatívu EÚ „Solidaritou za zdravie“, ktorej cieľom je priamo podporovať sektory zdravotníctva členských štátov EÚ v boji proti pandémii koronavírusu. Na pokrytie potrieb európskych systémov zdravotnej starostlivosti sa v rámci iniciatívy poskytne približne 6 miliárd eur. Polovicu z tejto sumy Komisia mobilizuje z rozpočtu EÚ a druhú polovicu budú tvoriť ďalšie príspevky členských štátov. Komisia tak bude môcť nakupovať núdzovú podporu v mene členských štátov a distribuovať zdravotnícke potreby, finančne podporovať a koordinovať prepravu zdravotníckeho vybavenia a pacientov, podporovať nábor ďalších zdravotníckych pracovníkov a výstavbu mobilných poľných nemocníc.

 

Európsky tím vedeckých odborníkov pre koronavírus

Európska komisia 17. marca zriadila poradný panel pre koronavírus zložený zo siedmich odborníkov – epidemiológov a virológov – z rôznych členských štátov s cieľom formulovať usmernenia EÚ založené na vedeckých poznatkoch týkajúce sa reakcie na pandémiu a koordinovať opatrenia v oblasti riadenia rizík. Panelu, ktorý bol vytvorený na základe mandátu členských štátov EÚ, predsedá predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a spolupredsedá Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín. Program a zhrnutia zasadnutí panelu sú k dispozícii pod záložkou „Zasadnutia“ na tomto odkaze.

Na základe vedeckých odporúčaní Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a poradného panelu pre COVID-19 Európska komisia uverejnila 19. marca prvé odporúčania týkajúce sa komunitných opatrení v oblasti stratégií testovania a 30. marca odporúčania týkajúce sa odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

 

StiahnuťPDF - 401.6 KB

StiahnuťPDF - 302.8 KB

StiahnuťPDF - 569.1 KB

 

Hodnotenie rizika

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je agentúra EÚ, ktorá posilňuje obranyschopnosť Európy pred infekčnými chorobami.

ECDC zohráva kľúčovú úlohu pri posudzovaní hrozieb z vedeckého hľadiska. Poskytuje rýchle posúdenia rizika, časté epidemiologické aktualizácie a technickú podporu tým, že vydáva usmernenia o tom, ako najlepšie reagovať na vypuknutie ochorenia. Tieto usmernenia sa okrem iného týkajú dohľadu nad nákazou, plánovania pripravenosti a reakcie, ako aj laboratórnej podpory.

Najnovšie posúdenia rizika a otázky a odpovede týkajúce sa ochorenia COVID-19 vrátane lekárskych informácií a rád o prevencii sú k dispozícii na príslušných odkazoch.

 

Krízová koordinácia

Kríza sa koordinuje na viacerých úrovniach prostredníctvom videokonferencií na úrovni Európskej rady, pravidelných diskusií s ministrami zdravotníctva, častých zasadnutí Výboru pre zdravotnú bezpečnosť.

Tieto nástroje slúžia na podporu spolupráce, rýchlej výmeny informácií, ako aj rozsiahleho monitorovania a koordinácie opatrení týkajúcich sa pripravenosti a reakcie na vypuknutie nákazy COVID-19.

Oznámenia týkajúce sa závažných cezhraničných ohrození zdravia sa podávajú prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie (EWRS) – online platformy, ktorá je nepretržite k dispozícii. Tento systém umožňuje členským štátom EÚ zasielať varovania o udalostiach s možným dosahom na EÚ, vymieňať si informácie a koordinovať reakcie.

 

Praktické informácie

Praktické informácie, ako neochorieť a chrániť seba aj ostatných.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 569.1 KB
StiahnuťPDF - 302.8 KB