Udvikling og distribution af en effektiv og sikker vaccine mod coronavirusset er en varig løsning på pandemien og en hjørnesten i Europa-Kommissionens reaktion coronavirusudbruddet.

Udbredelsen af en vaccine vil beskytte menneskers liv og eksistensgrundlag og spare milliarder af euro i Europa og resten af verden. Der er ingen garanti for, at der vil blive fundet en vaccine, men det er vores bedste chance for at overvinde denne pandemi og vende tilbage til vores normale levemåde. Der er behov for en bred portefølje af vacciner baseret på forskellige teknologiske tilgange med henblik på at maksimere mulighederne for hurtigt at få udviklet, fremstillet og udrullet en vaccine for alle europæere.

Udfordringerne ved udvikling af vacciner

Udvikling af vacciner er meget kompleks og tager normalt ca. 10 år, men det er Kommissionens hensigt at nå det inden for 12-18 måneder, hvis ikke før, men uden at det går ud over sikkerheden, kvaliteten eller effektiviteten. EU står derfor over for to store udfordringer:

 • Der er på et tidligt tidspunkt behov for store investeringer i produktionskapacitet for at mindske den risiko, vaccineproducenterne løber, inden der er garanti for, at vaccinerne består de kliniske forsøg.
 • Der skal skaffes store mængder råvarer, så produktionen kan påbegyndes, så snart de kliniske forsøg er afsluttet, eller endog tidligere.
 • Image of a microscope  Kommissionen agter at finde en vaccine i løbet af 12-18 måneder, selv om det normalt tager 10 år.

 

Målene for EU's vaccinestrategi

 • at sørge for, at vaccinerne er af høj kvalitet, effektive og sikre
 • at sikre rettidig adgang til vacciner for medlemslandene og deres befolkninger og samtidig stå i spidsen for indsatsen for global solidaritet
 • at sikre retfærdig adgang for alle i EU til en økonomisk overkommelig vaccine så tidligt som muligt
 • Vaccinestrategien bør fungere som referencepunkt for medlemslandene, når de udformer deres egne nationale strategier.
Vi skal følge to spor

Vi skal sikre produktionen af en tilstrækkelig mængde vacciner i EU ved hjælp af aftaler med vaccineproducenter om forudgående indkøbsforpligtelse via nødhjælpsinstrumentet. Yderligere finansiering og andre former for støtte kan stilles til rådighed i tillæg til disse aftaler.

Vi skal tilpasse EU's regler til den aktuelle presserende situation for at fremskynde udviklingen, godkendelsen og tilgængeligheden af vacciner og samtidig opretholde standarderne for kvaliteten, sikkerheden og effekten af vaccinerne.

 

Hvad EU foreslår

Kommissionen og medlemslandene er blevet enige om en fælles indsats på EU-plan. Kommissionen planlægger en centraliseret EU-strategi for at sikre forsyninger og støtte til udvikling af en vaccine.

 

Proces og styring

 

EU flag

Kommissionen opretter og får formandskabet for et styringsråd. Styringsrådet vil bestå af repræsentanter for alle deltagende medlemslande og skal bistå Kommissionen med vejledning og ekspertise under hele processen.

Image of a group of people

Styringsrådet vil foreslå et lille team af eksperter fra medlemslandene, som skal hjælpe Kommissionen i forhandlingerne, og som sammen med Kommissionens repræsentanter udgør det fælles forhandlingsteam.

 

Finansieringskriterier

Kriterier for, hvilke vaccineproducenter der skal støttes:

 • hvor forsvarlig er den videnskabelige metode og den anvendte teknologi?
 • hvor hurtigt kan producenten levere tilstrækkelige mængder vaccine i 2020 og 2021?
 • hvor store er omkostningerne?
 • hvilke krav er der om risikodeling og ansvarsdækning?
 • hvilke teknologier er dækket?
 • hvor stor er produktionskapaciteten i EU?
 • udviser producenten global solidaritet ved at tilbyde fremtidige doser af vacciner til partnerlande for at udrydde den globale pandemi?
 • har producenten tidligt kontaktet EU-tilsynsmyndighederne for at ansøge om en EU-markedsføringstilladelse for de(n) pågældende vaccine(r)?
   

Aftaler med vaccineproducenter

I øjeblikket er der indgået tre kontrakter, som giver mulighed for at købe en vaccine, når det er dokumenteret, at den er sikker og effektiv:

 • AstraZeneca: 300 mio. vaccinedoser.
 • Sanofi: 300 mio. vaccinedoser.
 • Johnson & Johnson: 200 mio. vaccinedoser.

Kommissionen har i oktober 2020 fortsat sine drøftelser om lignende aftaler med andre vaccineproducenter (CureVac, Moderna og BioNTech/Pfizer), med hvilke den har afsluttet indledende forhandlinger.
 

Forberedelser i medlemslandene 

En EU-dækkende covid-19-vaccinering vil kræve en stor indsats, og derfor offentliggjorde Kommissionen den 15. oktober en meddelelse om beredskab med hensyn til covid-19-vaccinationsstrategier og ibrugtagning af vaccine. Medlemslandene bør allerede begynde at forberede sig. Blandt de centrale elementer, der skal tages i betragtning i forbindelse med de nationale vaccinestrategier, kan nævnes:

 • den fornødne kapacitet hos vaccinationstjenesterne til at administrere covid-19-vacciner, herunder kvalificeret personale, medicinsk udstyr og personlige værnemidler
 • let adgang til vacciner for befolkningsmålgrupperne, både hvad angår prisoverkommelighed og fysisk nærhed
 • ibrugtagning af vacciner med forskellige karakteristika og opbevarings- og transportbehov, navnlig med hensyn til kølekæder, køletransport og lagerkapacitet
 • klar kommunikation om fordelene og risiciene ved samt betydningen af covid-19-vacciner med det formål at opbygge tillid i befolkningen

 

Mulige prioriterede grupper

Efterhånden som der vil blive bedre adgang til vacciner, vil vaccinestrategierne og deres målsætninger skulle tilpasses i overensstemmelse hermed. F.eks. vil strategierne i begyndelsen sandsynligvis have som hovedformål at nedbringe dødeligheden og sygdomsbyrden. Senere i vaccineibrugtagningsforløbet kan de ændre fokus i retning af at begrænse de bredere samfundsmæssige og økonomiske restriktioner. I mellemtiden er en beslutning om, hvilke grupper der skal have fortrinsret til vacciner, en højt prioriteret opgaver. Følgende grupper (i ikke prioriteret rækkefølge) bør tages i betragtning:

 • sundhedspersonale
 • personer over 60 år
 • personer, hvis sundhedstilstand gør dem særlig sårbare
 • arbejdstagere, der varetager kritiske funktioner uden for sundhedssektoren
 • arbejdstagere, for hvem det ikke er muligt at holde fysisk afstand
 • sårbare socioøkonomiske grupper og andre højrisikogrupper

Proposed actions

 • October to December 2020

  Member States should ensure the capacity of vaccination services to deliver COVID-19 vaccines.

 • October to December 2020

  Member States should ensure easy access to vaccines for target populations, both in terms of affordability and physical proximity.

 • October onwards

  Member States should prepare for deployment of vaccines with different characteristics and storage and transport needs.  

 • October onwards

  Member States should ensure that Immunization Information Systems and other vaccination registries are updated and ready to process vaccination data.

 • October onwards

  Member States should ensure clear communication on the benefits, risks and importance of COVID-19 vaccines.

 • October to 2022

  Member States and public health authorities should prepare to undertake studies, independent of industry interests, of vaccine effectiveness and safety.

 

Den globale indsats for at bekæmpe coronavirusset

Den foreslåede fælles EU-tilgang til at sikre europæerne vacciner supplerer den globale indsats for at sikre adgang til vaccination for alle.

Når EU støtter virksomheder, så de kan udføre kliniske forsøg og udvide produktionskapaciteten, vil det være til gavn for hele verdens befolkning. Ved at sikre rettidig adgang til en vaccine for alle medlemslande, gør EU det muligt at genoptage de økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter på tværs af grænserne og beskytte borgerne mod en ny bølge af pandemien.

Kommissionen er rede til sammen med sine internationale partnere at undersøge, om et betydeligt antal højindkomstlande vil indvillige i at lægge deres ressourcer i en fælles pulje for at reservere vaccine hos producenterne. Det ville de ikke kun skulle gøre til gavn for sig selv, men også for lav- og mellemindkomstlandene. Højindkomstlandene vil således fungere som en inkluderende, international gruppe af købere, der fremskynder udviklingen af sikre og effektive vacciner og giver størst mulig adgang til vaccination for alle de mennesker i verden, der har mest brug for det.

Europa-Kommissionen vil sikre, at EU fortsætter med at udfylde sin rolle i løsningen coronaviruskrisen. EU vil kun være sikker, hvis resten af verden er sikker.

Dokumenter

DownloadPDF - 247.4 KB
DownloadPDF - 326.7 KB