Evropská komise je aktivní na všech frontách s cílem omezit šíření koronaviru, poskytovat podporu systémům zdravotní péče jednotlivých států, chránit a zachraňovat životy a čelit socioekonomickým dopadům pandemie pomocí historicky bezprecedentních opatření na vnitrostátní i unijní úrovni.

Tým Evropské komise řešící situaci způsobenou koronavirem

Zde jsou některé příklady toho, jak Komise pomáhá řešit současnou krizi:

Graphic of the commission's response

Časový přehled opatření EU

Ekonomická opatření

Plán na podporu oživení Evropy v hodnotě 2,4 miliardy eur určených k nápravě škod a přípravě budoucího vývoje

V zájmu zotavení Evropy ze současné krize, ochrany životů, příjmů domácností a pracovních míst navrhuje Evropská komise rozsáhlý ozdravný plán v hodnotě 2,4 miliardy eur, který je založen na využití výkonného a moderního rozpočtu EU. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Tyto investice nejenže ochrání vynikající výsledky posledních 70 let, ale také zajistí, aby naše Unie byla klimaticky neutrální, digitální, sociální a měla silný hlas na celosvětové scéně. Toto je evropská chvíle.“

K mobilizaci nezbytných investic navrhuje Komise dvojí reakci:

bank icon Next Generation EU – nový nástroj na podporu oživení v hodnotě 750 miliard eur, který posílí rozpočet EU o nové financování získané na finančních trzích v období 2021–2024
money icon

Posílený dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 (1 100 miliard eur)

Více informací o plánu EU na podporu oživení

Cestovní ruch: obnovit cestování a nastartovat důležité hospodářské odvětví

tourism and transport in 2020 and beyond

Dne 13. května předložila Komise soubor pokynů a doporučení pro turisty, cestující a podniky.

Cílem balíčku opatření v oblasti cestovního ruchu a dopravy je umožnit lidem odjet na dovolenou, dát podnikům v cestovním ruchu možnost otevřít a pomoci členským státům postupně rušit cestovní omezení a zároveň respektovat nezbytná preventivní opatření.

Tento flexibilní přístup, který umožní fungování cestovního ruchu, se opírá o epidemiologická kritéria, uplatňování opatření proti šíření nákazy a ekonomická a sociální hlediska (omezení fyzického kontaktu).

Komise spustila 15. června provoz platformy „Re-open EU“, která podává základní informace o bezpečném obnovení volného pohybu a cestovního ruchu v celé Evropě. V reálném čase poskytuje informace o hranicích, dostupnosti dopravních prostředků, cestovních omezeních, opatřeních v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti.

reopen eu visual

paper with a list

Opatření Evropské centrální banky. Ekonomická opatření Komise doplní nouzový pandemický program nákupu aktiv (tzn. cenných papírů soukromého a veřejného sektoru) v hodnotě 1 350 miliard eur, který vytvořila Evropská centrální banka, a to nad rámec již dříve dohodnutého programu v hodnotě 120 miliard eur.

hand and building Státní podpora. Hlavní část fiskální reakce na koronavirovou nákazu půjde z vnitrostátních rozpočtů členských států. Komise přijala dočasná pravidla státní podpory, aby vlády mohly směřovat likviditu do ekonomiky na podporu občanů a podniků, zejména malých a středních podniků, a na záchranu pracovních míst v EU. Komise přijala více než 200 rozhodnutí o schválení vnitrostátních opatření všech členských států, jako jsou systémy záruk pro podniky a fondy na podporu výroby a dodávek zdravotnických prostředků a roušek.
Icon of a euro sign and a stack of coins Flexibilita evropského fiskálního rámce. Evropská komise vůbec poprvé aktivovala tzv. únikovou doložku, která umožňuje výjimečnou fiskální podporu. Rozpočtová pravidla se tak uplatňují s maximální flexibilitou, což pomáhá členským státům finančně podporovat systémy zdravotní péče a podniky a udržet během krize zaměstnanost.
Folder with papers

Prověřování přímých zahraničních investic. Dne 25. března vydala Komise pokyny, které mají pomoci členským státům při prověřování přímých zahraničních investic a převzetí kontroly či vlivu. Cílem je chránit v současné krizi klíčová evropská aktiva a technologie.

Solidarity fund Z Fondu solidarity EU může být poskytnuta podpora členským státům zasaženým krizí v oblasti veřejného zdraví, jako je například krize způsobená koronavirem.

Hospodářské pokyny pro členské státy

Jarní balíček evropského semestru, který Evropská komise předložila 20. května, poskytuje všem členským státům EU v souvislosti s pandemií poradenství v oblasti hospodářské politiky. Doporučení se zaměřují na zmírnění závažných důsledků krize v krátkodobém horizontu a na obnovení růstu v krátkodobém až střednědobém horizontu v souladu s našimi cíli v oblasti ekologické a digitální transformace. Rovněž kladou zvláštní důraz na zdravotnictví.

Mobilizace rozpočtu EU a Evropské investiční banky na záchranu pracovních míst a na podporu podniků zasažených krizí

Family playing in the kitchen

Nástroj Komise nazvaný SURE chrání pracovní místa a zaměstnance.

Komise navrhla dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci – SURE – s cílem pomoci lidem udržet si práci během krize. Rada tento návrh 19. května přijala. Nástroj bude k dispozici, jakmile všechny členské státy poskytnou své úvěrové záruky.

Z nástroje SURE získají členské státy až 100 miliard eur na pokrytí části nákladů spojených s vytvářením nebo rozšířením vnitrostátních režimů zkrácených úvazků, a to až do 31. prosince 2022 s možností dalšího prodloužení.

Office space

 

Opatření v oblasti likvidity na pomoc těžce zasaženým malým a středním podnikům:

 • Skupina EIB bude usilovat o další investice do malých a středních podniků ve výši 20 miliard eur, přičemž částečně využije vlastní kapitál a částečně krytí z rozpočtu EU
 • Komise uvolnila rozpočtovou záruku EU ve výši jedné miliardy eur Evropskému investičnímu fondu, aby mohl poskytnout likvidní prostředky podnikům, přičemž bude mobilizováno 8 miliard eur na podporu nejméně 100 000 podniků.

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus

Komise předložila investiční iniciativu s cílem poskytnout členským státům okamžitou likviditu. Ta se skládá z nevyužitých prostředků politiky soudržnosti

a zahrnuje rovněž:

 • 100% míru financování z EU na opatření zaměřená na boj proti krizi, aby členské státy nemusely předsouvat finanční prostředky
 • novou metodiku v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám zaměřenou na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, např. dodávky do domu a používání elektronických poukázek s cílem snížit riziko šíření viru
 • flexibilní přesměrování prostředků mezi programy a regiony k financování opatření souvisejících s šířením koronavirové nákazy
 • podporu rybářů a zemědělců

Podpora výzkumu v oblasti léčby, diagnostiky a očkovacích látek

Evropská unie spojila své síly s globálními partnery a 4. května 2020 zahájila dárcovskou iniciativu – Globální reakci na koronavirus.

V rámci tohoto dárcovského maratonu se vybírají finanční prostředky na všeobecný přístup k vývoji očkovacích látek proti koronaviru, jeho léčbě a testování.

 • 16 miliard eur v závazcích od dárců z celého světa.
  Součástí této částky je závazek Komise ve výši 1,4 miliardy eur.
Coronavirus Global Response Logo .
 • Komise oznámila 28. května další fázi dárcovské iniciativy Globální reakce na koronavirus: zahájení nové kampaně realizované společně s mezinárodní organizací Global Citizen a nazvané „Global Goal: Unite For Our Future“ (Globální cíl: Společně pro budoucnost), která vyvrcholila na světové dárcovské konferenci a koncertu v sobotu 27. června.

Komise současně od ledna vyčlenila 546,53 milionu eur na vývoj očkovacích látek, nových léčebných postupů, diagnostických testů a zdravotnických systémů s cílem zabránit šíření koronaviru a zachraňovat životy. Tyto prostředky jsou rozvrženy takto:

 • 48,2 milionu eur na 18 nových výzkumných projektů, do nichž je zapojeno 151 výzkumných týmů z celé Evropy i mimo ni.
 • Příspěvek ve výši 100 milionu eur pro Koalici pro inovace v připravenosti na epidemie (CEPI) – vyčleněno bylo 50 milionů eur a dalších 50 milionů eur je ve fázi konečného schválení.
 • 25,25 milionu eur na Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních.
 • 72 milionů eur (oproti původně plánovaným 45 milionům eur) z programu Horizont 2020 na iniciativu pro inovativní léčiva.
 • 6 milionů eur vyčleněných znalostním a inovačním společenstvím v oblasti zdraví Evropského inovačního a technologického institutu.
 • 156,63 milionu eur na průlomové poznatky v oblasti výzkumu koronaviru, které byly vybrány na březnovém zasedání Evropské rady pro inovace v rámci výzvy „Accelerator“. Z toho 150 milionů eur je dodatečným příspěvkem vyčleněným v plné míře na boj proti koronavirové nákaze.
 • 129,45 milionu eur na naléhavou výzvu k posílení kapacity výroby a zavádění řešení a k lepšímu porozumění současné epidemii.
virus Komise nabídla společnosti CureVac, což je vysoce inovativní evropský výrobce vakcín, finanční podporu ve formě záruky za půjčku od Evropské investiční banky ve výši 75 milionů eur.
medical equipment

Evropská investiční banka rovněž podepsala dohodu o financování ve výši 100 milionů eur s imunoterapeutickou společností BioNTech SE na zavedení vakcinačního programu. Financování ze strany EIB je zaštítěno jak programem Horizont 2020, tak Investičním plánem pro Evropu.

 

Komise předložila 17. června strategii pro očkovací látky, díky níž chce během 12 až 18 měsíců, ne-li dříve, vyvinout účinné vakcíny a zajistit jejich distribuci.

Tato strategie spočívá na dvou pilířích:

• zajištění výroby očkovacích látek v EU a jejich dodávek v dostatečném množství do členských států prostřednictvím záruky předběžného nákupu dané výrobcům očkovacích látek

• přizpůsobení regulačního rámce EU podmínkám současné naléhavé situace a využití flexibility pravidel k urychlení vývoje, schválení a distribuce očkovacích látek.

 

Veřejné zdraví

Přímá podpora odvětví zdravotní péče v EU

Komise přímo podpoří systémy zdravotní péče v zemích Unie 3 miliardami eur z rozpočtu EU, přičemž další 3 miliardy poskytnou státy Unie. Z těchto prostředků bude financován nástroj pro mimořádnou podporu a společné zásoby vybavení rescEU

Kapacity rescEU byly vytvořeny za účelem vytvoření zásob zdravotnického materiálu, od osobních ochranných prostředků po plicní ventilátory, očkovací látky a terapeutika. Jsou 100% financovány z EU. Prvními členskými státy, ve kterých jsou rezervy rescEU umístěny, jsou Německo a Rumunsko. Do Itálie, Španělska, Chorvatska, Litvy, Černé Hory a Severní Makedonie již bylo dodáno 435 000 roušek a respirátorů.

Nástroj pro mimořádnou podporu Komisi umožňuje zadávat zakázky přímo jménem členských států. Je z něj financována a koordinována přeprava zdravotnického vybavení a převoz pacientů v přeshraničních regionech. V pozdější fázi se zaměří na rozsáhlejší testování obyvatelstva na koronavirus.

Zdravotnické pokyny pro členské státy

Kyriakides press conference

V březnu 2020 Komise zahájila činnost skupiny 7 nezávislých epidemiologů a virologů, jejichž úkolem je vydávat pokyny pro vědecky podložená a koordinovaná opatření k řízení rizik a poskytovat poradenství ohledně:
 • opatření v reakci na šíření koronaviru, které mohou členské státy přijmout
 • nedostatků v klinické léčbě
 • stanovení priorit v oblasti zdravotní péče, civilní ochrany a jiných zdrojů
 • politických opatření k odstranění dlouhodobých následků koronavirové nákazy
Advisory group Na základě vědeckých doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a poradní skupiny zveřejnila Komise 19. března doporučení týkající se komunitních opatření (např. dodržování fyzického odstupu).
Dne 8. dubna vydala Komise pokyny pro optimalizaci nabídky a dostupnosti léčiv a antimonopolní pokyny k povolení omezené spolupráce mezi podniky, v souvislosti s dodávkami nepostradatelných léků do nemocnic. Komise také zřídila „clearingový systém pro zdravotnické vybavení“, který pomáhá identifikovat dostupné zásoby, včetně testovacích souprav, a rychle vyhledat poptávku po nich ze strany jednotlivých států. 
Dne 15. dubna vydala Komise pokyny k metodám testování, které mají napomoci tomu, aby členské státy používaly testovací soupravy účinným způsobem, zejména poté, co budou zrušena karanténní opatření.
V souvislosti s postupným uvolňováním protiepidemických opatření Komise 16. dubna zveřejnila pokyny, jak vyvíjet trasovací mobilní aplikace, aby plně respektovaly předpisy EU o ochraně údajů. Členské státy se za podpory Komise 16. června dohodly na souboru technických specifikací pro zajištění bezpečné výměny informací mezi národními aplikacemi pro dohledávání kontaktů, které využívají decentralizovanou architekturu.
Komise vydala 3. července rozhodnutí o podmíněné registraci přípravku Remdesivir, čímž se stal prvním lékem proti koronaviru registrovaným na úrovni EU.

Dostupnost osobních ochranných prostředků

Zvýšení výroby osobních ochranných prostředků
Komise pomáhá zajistit dostatečné dodávky osobních ochranných prostředků v celé Evropě, a proto úzce spolupracuje s členskými státy na posouzení dostupných zásob těchto prostředků v EU, výrobní kapacity a předpokládaných potřeb.
Ramping up production
Fighting disinformation Komise zveřejnila doporučení týkající se posuzování shody a dozoru nad trhem. To pomůže zvýšit dodávky určitých druhů osobních ochranných prostředků, např. jednorázových roušek, orgánům civilní ochrany, aniž by došlo ke snížení zdravotních a bezpečnostních norem.
Komise jedná se zástupci průmyslu o tom, jak přebudovat výrobní linky, aby produkovaly více osobních ochranných prostředků. Komise také vydala pokyny pro výrobce, které mají pomoci zvýšit produkci ve třech oblastech: roušky a jiné osobní ochranné prostředky, roztoky či gely na dezinfekci rukou a produkty zhotovené na 3D tiskárně. Generic
Protective equipment Na žádost Komise evropské normalizační orgány a jejich národní členové dali volně k dispozici evropské normy pro zdravotnické potřeby. Výrobci díky tomu mohou rychleji dodávat na trh vysoce účinné vybavení.

Vývozní povolení pro osobní ochranné prostředky

Režim vývozních povolení na osobní ochranné prostředky, který byl zaveden v březnu, aby se zajistily dostatečné dodávky těchto výrobků v EU, přestal podle plánu platit 26. května. Režim povolení nastolil správnou rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti veřejného zdraví a zajištěním otevřených obchodních toků.

Komise zahájila ve spolupráci s členskými státy čtyři společná zadávací řízení na osobní ochranné prostředky:

 • 28. února

  Výzva týkající se prostředků k ochraně rukou a těla. Lucembursko zadalo objednávku na rukavice.

 • 17. března

  Dvě výzvy – první se týkala roušek a respirátorů, rukavic, ochranných brýlí, obličejových štítů, chirurgických masek, kombinéz a druhá plicních ventilátorů. Estonsko, Belgie a Lotyšsko zadaly objednávky na roušky a ochranné brýle. Bulharsko zadalo objednávku na plicní ventilátory.

 • 19. března

  Společně zadaná veřejná zakázka na testovací sady

U všech výzev již byly podepsány smlouvy a členské státy mohou posílat své objednávky na výrobky těchto kategorií.

Hranice a mobilita

Komise vydala:

Woman operating her check-in at an automatic machine, airport
 • 16. března: Evropské pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb.
 • 16. března: Dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytné, s výjimkami pro určité kategorie cestujících, a pokyny pro pohraniční stráž a vízové orgány (30. března), jejichž cílem je mimo jiné usnadnit repatriaci občanů, kteří uvízli v zahraničí. Dne 8. dubna Komise vyzvala členské státy a země přidružené k schengenskému prostoru, aby tento režim prodloužily do 15. května 2020. Dne 8. května doporučila Komise prodloužení režimu o dalších 30 dnů (do 15. června). Dne 11. června Komise doporučila členským státům schengenského prostoru a státům k němu přidruženým, aby do 15. června zrušily kontroly na vnitřních hranicích a prodloužily dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytné, do 30. června. Rovněž vytyčila přístup k postupnému rušení tohoto omezení po tomto datu.
 • 30. března: Pokyny s cílem zajistit volný pohyb pracovníků, zejména v odvětví zdravotní péče a potravinářství.
 • 8. dubna: Pokyny týkající se opatření v oblasti zdraví, repatriace a cestování pro cestující na výletních lodích a posádky nákladních plavidel.
Icon of a doctor Dne 7. května Komise vydala pokyny pro členské státy, které jim mají pomoci řešit nedostatek zdravotnických pracovníků. Pokyny pomohou urychlit uznávání odborné kvalifikace zdravotníků a vyjasní pravidla, která lékařům a ošetřovatelům ve fázi odborné přípravy umožní vykonávat jejich povolání.
sign Pokyny EU ohledně zelených pruhů
Dne 23. března vydala Komise členským státům pokyny týkající se tzv. zelených pruhů, aby byl zajištěn rychlý a nepřetržitý pohyb zboží v celé EU a předešlo se zdržením na hlavních hraničních přechodech na vnitřní hranici.
EU circle of stars

Repatriace občanů EU

Díky konzulární spolupráci států EU se mohlo vrátit domů téměř 600 000 evropských občanů. Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie bylo repatriováno téměř 75 000 občanů EU.

Airplane

Podpora leteckých společností
EU schválila právní předpis umožňující leteckým společnostem neprovozovat téměř prázdné lety, aby dodržely pravidlo využití alespoň 80 % letištních slotů, pokud o ně nechtějí v následujícím roce přijít. Jedná se o tzv. pravidlo „ztráty letištních slotů v případě jejich nevyužití“.

Dne 26. března vydala Komise pokyny, v nichž vyzvala členské státy EU k podpoře leteckého nákladního provozu během koronavirové krize, s cílem udržet pohyb základních dopravních toků, včetně přepravy zdravotnických potřeb a personálu.

Boj proti dezinformacím

People reading news on their mobile phones Komise je v úzkém kontaktu se sociálními platformami. Všechny velké platformy přijaly opatření k propagaci spolehlivého obsahu a upozadění nebo odstranění zavádějícího, nezákonného a škodlivého obsahu, například konspiračních teorií o původu viru nebo jeho údajném úmyslném šíření.
Místopředsedkyně Komise Věra Jourová se setkala se zástupci společností Google, Facebook, Twitter, Microsoft a dalšími a jedná s nimi o přijatých opatřeních a dalších krocích.


Na internetové stránce www.EUvsDisinfo.eu bylo dosud odhaleno, zveřejněno a na pravou míru uvedeno více než 300 dezinformačních zpráv o koronaviru.

Dne 30. března spustila Komise internetové stránky zaměřené na boj proti dezinformacím souvisejícím s koronavirem, které poskytují materiály pro vyvracení mýtů a ověřování faktů.


Komise a Evropská služba pro vnější činnost úzce spolupracují s ostatními orgány EU a členskými státy, mimo jiné prostřednictvím systému včasného varování zřízeného v březnu 2019, a s mezinárodními partnery z G7 a NATO.

Dne 10. června Komise představila řadu opatření, která přijme v zájmu intenzivnějšího potírání dezinformací kolujících v souvislosti s pandemií koronaviru: posílí strategickou komunikaci a veřejnou diplomacii v bezprostředním sousedství EU i ve zbytku světa a zvýší svou podporu nezávislým médiím a novinářů.

Tato opatření využije EU v boji proti dezinformacím i v budoucnu, zejména při přípravě evropského akčního plánu pro demokracii a aktu o digitálních službách.

Poslední aktualizace: 7. července 2020, 16:01