Nenechajte sa zavádzať

Pandémiu spôsobenú koronavírusom sprevádzala rozsiahla vlna falošných a zavádzajúcich informácií, ako aj pokusy zahraničných aktérov ovplyvňovať domáce diskusie v EÚ, ktoré ťažia zo súčasnej situácie, v ktorej mnoho ľudí pociťuje strach a mediálne správy sa rýchlo menia. Zavádzajúce informácie o zdravotnej starostlivosti, nebezpečné poplašné správy obsahujúce falošné tvrdenia, konšpiračné teórie a podvody zamerané na spotrebiteľov sú hrozbou pre verejné zdravie.

Európska únia je spolu so svojimi členskými štátmi odhodlaná bojovať proti aktérom, ktorí z tejto krízy profitujú a ohrozujú životy občanov alebo šíria propagandu či nenávisť. V nadväznosti na akčný plán proti dezinformáciám z roku 2018 si toto úsilie vyžaduje koordinovanejšie opatrenia v súlade s našimi demokratickými hodnotami.

V spoločnom oznámení Európska komisia a vysoký predstaviteľ navrhujú konkrétne opatrenia v záujme silnejšej a odolnejšej EÚ. Tieto opatrenia budú podkladom pre budúcu prácu EÚ v boji proti dezinformáciám, najmä pre európsky akčný plán pre demokraciuakt o digitálnych službách.

Táto kríza nám umožnila otestovať, ako EÚ a jej demokratické spoločnosti riešia výzvu, ktorú predstavujú dezinformácie. Viaceré aspekty majú zásadný význam pre silnejšiu a odolnejšiu EÚ.

Porozumenie

icon Falošné alebo zavádzajúce informácie o koronavíruse môžu poškodiť sociálnu súdržnosť, no predovšetkým môžu ohroziť verejné zdravie.

Falošné alebo zavádzajúce správy môžu mať rôzne podoby, a preto je na ne potrebné reagovať rôznym spôsobom.

 • ich obsah nemusí byť nezákonný, ale môže byť napriek tomu škodlivý
 • môže ísť o dezinformácie (definované ako úmyselné) alebo nesprávne informácie
 • môžu zahŕňať zavádzajúce informácie o zdravotnej starostlivosti, podvody zamerané na spotrebiteľov, počítačovú kriminalitu, nezákonné nenávistné prejavy, ako aj cielené operácie zahraničného vplyvu
 • môžu byť motivované hospodárskym ziskom (online podvody), snahou o poškodenie verejného záujmu alebo politickými účelmi
 • zahraniční aktéri a určité tretie krajiny, najmä Rusko a Čína, podnikajú cielené operácie zahraničného vplyvu a dezinformačné kampane v EÚ, jej susedstve a na celom svete.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) budú aj naďalej monitorovať falošné alebo zavádzajúce správy a operácie zahraničného vplyvu.

Príklady dezinformácií

hazardous stubstances icon Falošné tvrdenia ako napr. že „požitie bielidla alebo čistého alkoholu môže vyliečiť infekciu spôsobené koronavírusom“. Pričom pravdou je, že požitie bielidla alebo čistého alkoholu môže byť veľmi škodlivé. Belgické toxikologické centrum zaznamenalo 15 % nárast počtu incidentov súvisiacich s požitím bielidla.
virus lab icon Konšpiračné teórie, ako napríklad tvrdenie, že koronavírus je „infekcia spôsobená svetovými elitami s cieľom obmedziť rast obyvateľstva“. Vedecké dôkazy sú jasné: ide o vírus zo skupiny vírusov pochádzajúcich zo zvierat, do ktorej patria ďalšie vírusy, ako je SARS a MERS.
icon antenna Tvrdenia, že „5G zariadenia spôsobujú šírenie vírusu“. Tieto teórie nemali žiadne konkrétne opodstatnenie a viedli k útokom na telekomunikačné veže.

Komunikácia

megaphone Európania potrebujú mať prístup k overiteľným hodnoverným informáciám o zdraví.
EÚ sprostredkúva občanom informácie z oficiálnych a iných overiteľných zdrojov a spolupracuje s medzinárodnými partnermi.

 

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť budú aj naďalej investovať do svojich strategických komunikačných kapacít.

Komisia spustila osobitnú webovú stránku venovanú reakcii na koronavírus, na ktorej sa uverejňujú informácie o víruse a reakcii EÚ v reálnom čase. V osobitnej sekcii venovanej dezinformáciám týkajúcim sa koronavírusu sa pravidelne vyvracajú najčastejšie mýty o koronavíruse vo všetkých jazykoch EÚ.

Komisia presadzuje šírenie informácií poskytovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou, vnútroštátnymi zdravotníckymi orgánmi a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb.

ESVČ začala spolu s Komisiou uplatňovať – a bude ďalej posilňovať – strategickú komunikáciu a verejnú diplomaciu v bezprostrednom susedstve EÚ a na celom svete.

Zastúpenia Komisie v členských štátoch budú aj naďalej šíriť informácie založené na faktoch, ktoré sú prispôsobené miestnemu kontextu.

 

Spolupráca

icon antenna Európska komisia spolupracuje so svojimi partnermi na celom svete a v rámci EÚ

Na to využíva zavedené komunikačné kanály, ako je napr. systém včasného varovania. Vytvorí sa osobitná sekcia, ktorej účelom bude uľahčiť výmenu komunikačných materiálov týkajúcich sa koronavírusu medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi. Komisia ďalej prehĺbi svoju spoluprácu s Európskym parlamentom.

Posilnenie spolupráce s medzinárodnými partnermi vrátane WHO, mechanizmu rýchlej reakcie G7 či NATO.

EÚ takisto posilní podporu a pomoc pre subjekty občianskej spoločnosti a nezávislé médiá v tretích krajinách vrátane susediacich krajín.

Spolupráca s platformami a so sieťou spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa vo forme skríningu a sťahovania predražených, neúčinných a potenciálne nebezpečných výrobkov.

Transparentnosť

lens

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

 

Komisia dôsledne monitoruje opatrenia, ktoré online platformy prijímajú v kontexte Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií – samoregulačný záväzok online platforiem, popredných sociálnych sietí, inzerentov a reklamného priemyslu v záujme boja proti šíreniu dezinformácií a falošných správ na internete. Subjekty, ktoré podpísali tento kódex, sa vyzývajú, aby každý mesiac podávali správy o opatreniach, ktoré prijali s cieľom bojovať proti dezinformáciám v súvislosti s koronavírusom.

 

 

 

Komisia 10. septembra predložila posúdenie vykonávania a účinnosti Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií a prvé východiskové správy o opatreniach prijatých signatármi Kódexu na boj proti nepravdivým a zavádzajúcim informáciám súvisiacim s koronavírusom. Z posúdenia vyplýva, že Kódex postupov sa osvedčil ako cenný nástroj. Zároveň sa v ňom zdôrazňujú aj nedostatky, najmä pokiaľ ide o primerané monitorovanie, jasnejšie postupy a presnejšie a komplexnejšie záväzky.

Komisia 10. júna takisto zdôraznila dôležité opatrenia na boj proti dezinformáciám súvisiacim s ochorením COVID-19 a zaviedla program monitorovania opatrení, ktoré prijímajú platformy, ktoré sú signatármi kódexu, s cieľom obmedziť šírenie dezinformáciám súvisiacich s ochorením COVID-19.

Prvý súbor východiskových správ ukázal, že platformy, ktoré sú signatármi Kódexu, zintenzívnili svoje úsilie v boji proti dezinformáciám, a to v oblasti podpory spoľahlivých zdrojov informácií, zavádzania nových nástrojov a služieb na uľahčenie prístupu k spoľahlivému obsahu, ako aj opatrení proti falošnému a zavádzajúcemu obsahu.

Z druhého súboru východiskových správ uverejnených 7. októbra vyplýva, že platformy naďalej zviditeľňujú spoľahlivé zdroje informácií. Podľa tretieho súboru východiskových správ platformy, ktoré sú signatármi kódexu, aj naďalej potláčajú a odstraňujú obsah, ktorý porušuje ich aktualizované podmienky poskytovania služieb, a blokujú alebo odstraňujú reklamu, ktorá ťaží zo súčasnej krízy. Musia sa však poskytnúť kompletnejšie, cielenejšie a podrobnejšie kvantitatívne údaje.

Tretí súbor správ uverejnený 6. novembra poskytuje dobrý prehľad o opatreniach, ktoré online platformy prijali v septembri, a preukazuje ich ochotu zabezpečiť väčšiu transparentnosť v súvislosti s ich politikami týkajúcimi sa dezinformácií súvisiacich s koronavírusom. Správy platforiem však stále neposkytujú dostatočne podrobné údaje vrátane informácií o vplyve ich politík na to, aby sa zabezpečila dostatočná transparentnosť a verejná zodpovednosť a aby sa umožnilo konzistentné monitorovanie.

Komisia bude aj naďalej uplatňovať svoj komplexný prístup k boju proti nepravdivým informáciám a dezinformáciám prostredníctvom európskeho akčného plánu pre demokraciu a aktu o digitálnych službách, ktoré sa prijmú do konca roka 2020.

Overovanie faktov

EÚ zvýšila úsilie na podporu európskych overovateľov faktov a výskumných pracovníkov v oblasti dezinformácií. Novovytvorené Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií prispeje k hlbšiemu pochopeniu aktérov dezinformácie, jej vektorov, nástrojov, metód, dynamiky šírenia, prioritných cieľov a vplyvu na spoločnosť Cieľom Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií je stať sa európskym centrom boja proti dezinformáciám na internete. Ďalšími príkladmi projektov financovaných EÚ na boj proti dezinformáciám sú PROVENANCE, SocialTruth, EUNOMIA a WeVerify.

Výsledky spolupráce s platformami

Prvé východiskové správy

 • Platforma Google Search uprednostňuje články zverejňované organizáciami EÚ, ktoré vykonávajú overovanie údajov a ktoré v prvom polroku 2020 vyvolali viac ako 155 miliónov dojmov.
 • Facebook a Instagram nasmerovali prostredníctvom informačných centier venovaných pandémii COVID-19 viac ako 2 miliardy ľudí k zdrojom informácií poskytovanými WHO a ďalšími zdravotníckymi orgánmi.
 • Viac ako 160 miliónov ľudí navštívilo stránky sociálnej siete Twitter s upraveným obsahom súvisiacim s pandémiou COVID-19 (viac ako 2 miliardy zhliadnutí). Na týchto stránkach sa nachádzajú najnovšie tweety z viacerých hodnoverných a dôveryhodných vládnych, občiansko-spoločenských a mediálnych zdrojov v miestnych jazykoch.
 • Platforma YouTube na svojej domovskej stránke a v paneloch, ktoré sa objavujú vo videách a vyhľadávaniach o COVID-19, zobrazila informačné panely prepojené s globálnymi a miestnymi zdravotníckymi orgánmi. Celkom tieto panely zaznamenali viac ako 300 miliárd dojmov na celom svete.
 • Informačná stránka platformy TikTok o COVID-19 zaznamenala viac ako 52 miliónov návštevníkov na svojich piatich hlavných európskych trhoch (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko).

Druhý súbor správ

 • Od januára do augusta 2020 spoločnosť Google zablokovala alebo odstránila viac ako 82,5 milióna reklám súvisiacich s ochorením COVID-19 a pozastavila viac ako 1 300 účtov inzerentov usadených v EÚ.
 • Od 1. do 31. augusta 2020 navštívili viac ako 4 milióny používateľov v EÚ vierohodné zdroje týkajúce sa ochorenia COVID-19, ktoré boli identifikované na základe vyhľadávaní vo vyhľadávači Bing na webovom sídle Microsoft. Služba Microsoft Advertising okrem toho zabránila tomu, aby sa používateľom na európskych trhoch zobrazovalo 1 165 481 reklám týkajúcich sa ochorenia COVID-19.
 • Facebook a Instagram uviedli, že ich „informačné centrum“ o ochorení COVID-19 navštívilo v júli viac ako 13 miliónov používateľov v EÚ a v auguste viac ako 14 miliónov používateľov v EÚ. Facebook takisto zobrazil v prípade viac ako 4,1 milióna častí obsahu v EÚ v júli a 4,6 milióna častí obsahu v auguste upozornenia, že na základe overenia faktov ide o nesprávne informácie súvisiace s ochorením COVID-19.
 • Twitter uviedol, že približne 80 % obsahu, ktorý porušuje jeho pravidlá, odhalili jeho automatizované systémy. Twitter na základe svojich usmernení týkajúcich sa ochorenia COVID-19 preveril počas toho istého obdobia približne 2,5 milióna účtov.
 • V júli a auguste platforma TikTok označila nálepkou COVID-19 viac ako 86 000 videí na svojich štyroch hlavných európskych trhoch (Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko).

Tretí súbor správ

 • Obsah týkajúci sa zdravia od vlád a verejných orgánov EÚ podporovaný grantami spoločnosti Google na reklamu (ad grants) zaznamenal od septembra 2020 celkom 269 miliónov dojmov a 46 miliónov kliknutí.
 • V septembri spoločnosť Microsoft zabránila uverejneniu ponúk viac ako 2 miliónov inzerentov, ktorí mali v úmysle profitovať z používateľov na európskych trhoch. Vyhľadávač Bing zaznamenal takmer 3,5 milióna návštevníkov z krajín EÚ, ktorí vďaka svojim vyhľadávaniam týkajúcim sa ochorenia COVID-19 získali spoľahlivé informácie z dôveryhodných zdrojov.
 • Facebook a Instagram informovali o rozšírení ich siete na overovanie faktov, ktorá teraz zahŕňa 37 partnerov v oblasti overovania faktov v EÚ a širšej Európe a pokrýva 26 jazykov. Na základe svojej činnosti Facebook a Instagram zobrazili v septembri v prípade 4,4 milióna častí obsahu v členských štátoch EÚ upozornenia, že na základe overenia faktov ide o nesprávne informácie súvisiace s ochorením COVID-19.
 • Twitter uviedol, že od 1. septembra 2020 do 30. septembra 2020 boli pravidlá platformy týkajúce sa ochorenia COVID-19 porušené v prípade 1 263 propagovaných tweetov. Okolo 93 % obsahu, ktorý porušuje jeho pravidlá, odhalili automatizované systémy, pričom približne 7 % takéhoto obsahu prešlo ľudskou kontrolou a bolo odmietnutých z dôvodu porušenia pravidiel.
 • Platforma TikTok označila viac ako 7 miliónov videí obsahujúcich slová, hashtagy alebo hudbu, ktoré sa týkajú sa ochorenia COVID-19, nálepkou obsahujúcou správu „Získajte fakty o ochorení Covid-19“ (Learn the facts about Covid-19), ktorá používateľov presmeruje na dôveryhodné a overiteľné zdroje informácií.

Boj proti spotrebiteľským podvodom na internete

Komisia spolupracuje s online platformami, ktoré sa zúčastňujú na štruktúrovanom dialógu o boji proti spotrebiteľským podvodom na internete súvisiacim s pandémiou koronavírusu, ako aj s orgánmi na ochranu spotrebiteľov. Komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa sú v pravidelnom kontakte s 11 hlavnými online platformami: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo a Wish, s ktorými diskutujú o nových trendoch a obchodných praktikách súvisiacich s pandémiou. Na základe toho online platformy oznámili odstránenie stoviek miliónov nezákonných ponúk a reklám a potvrdili stabilný pokles nových ponúk súvisiacich s koronavírusom.

Zaručenie slobody prejavu a pluralitnej demokratickej diskusie

Prístup EÚ k boju proti dezinformáciám vychádza zo zásady dodržiavania základných práv. Koronavírus nemožno použiť ako zámienku na oslabenie slobody prejavu, obmedzenie zodpovednosti verejných orgánov alebo neoprávnené obmedzenie prístupu k informáciám a transparentnosti. Kríza ukázala, že novinári zohrávajú pri poskytovaní spoľahlivých a overených informácií občanom významnú úlohu a prispievajú tak k záchrane ľudských životov.

Komisia dôsledne monitoruje vplyv núdzových opatrení prijatých členskými štátmi na právo a hodnoty EÚ a bude v tom pokračovať, až kým nebudú všetky opatrenia postupne zrušené.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje snahy s cieľom umožniť novinárom vykonávať svoju prácu bezpečne a za dobrých podmienok a aby v maximálnej miere využili balík ekonomických opatrení a plán obnovy pre EÚ v reakcii na pandémiu spôsobenú koronavírusom s cieľom podporiť médiá pri súčasnom zachovaní ich nezávislosti.

EÚ bude aj naďalej podporovať občiansku spoločnosť, nezávislé médiá a novinárov na celom svete, zintenzívni opatrenia na posilnenie ochrany slobody prejavu a bude sa zasadzovať za bezpečnejšie mediálne prostredie.

Posilnenie postavenia občanov, zvyšovanie ich povedomia a posilnenie spoločenskej odolnosti

EÚ potrebuje posilniť postavenie občanov, zvyšovať povedomie a posilniť spoločenskú odolnosť.

Na tie účely bude zdieľať najlepšie postupy týkajúce sa opatrení na budovanie odolnosti v kontexte pandémie spôsobenej koronavírusom.

Komisia bude podporovať a presadzovať projekty zamerané na mediálnu gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti, ako aj organizácie občianskej spoločnosti. Okrem toho posilní koordináciu medzi inštitúciami, sieťami a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť výmenu vzdelávacích materiálov a najlepších postupov. Komisia bude venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, najmä deťom a mladým ľuďom, ktorým hrozí vyššie riziko dezinformácií.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 167.6 KB