Informacje ogólne

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych zapewnia państwom członkowskim pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Jest to gama narzędzi UE odpowiadających potrzebom, które można najlepiej zaspokoić w sposób strategiczny i skoordynowany na szczeblu europejskim. Ten mechanizm finansowy w ramach wspólnego europejskiego planu działania prowadzącego do zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19 pomaga w łagodzeniu bezpośrednich skutków pandemii i zaspokojeniu potrzeb związanych ze strategią wyjścia z kryzysu i powrotem do normalnego funkcjonowania.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych opiera się na zasadzie solidarności – wspólne działania i zasoby mają służyć szybkiemu reagowaniu na wspólne potrzeby strategiczne

Na tej stronie publikujemy wszystkie najnowsze informacje o realizacji działań finansowanych z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Szczepionki

Znaczna część budżetu unijnego instrumentu wsparcia zostanie wykorzystana na zabezpieczenie produkcji szczepionek w UE oraz zagwarantowanie państwom członkowskim wystarczających dostaw za pośrednictwem umów zakupu z wyprzedzeniem zawartych z producentami szczepionek. Zakończono wstępne rozmowy z firmą Sanofi w sprawie umowy na zakup 300 mln dawek w imieniu państw członkowskich UE. Komisja kontynuuje intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek. Więcej informacji na temat strategii Komisji dotyczącej szczepionek przeciwko koronawirusowi można znaleźć na tej stronie.

Leczenie

28 lipca Komisja Europejska podpisała umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek produktu leczniczego Veklury, nazwa handlowa leku remdesiwir. Veklury był pierwszym lekiem dopuszczonym na poziomie UE w leczeniu COVID-19. Przy wsparciu Komisji począwszy od sierpnia państwom członkowskim i Wielkiej Brytanii udostępnione zostaną partie tego leku. Ze środków instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych Komisja sfinansuje podpisaną umowę o wartości 63 mln euro, aby zapewnić leczenie około 30 tys. pacjentów z ciężkimi objawami COVID-19. Komisja przygotowuje obecnie również wspólne zamówienie na dalsze dostawy tego leku, które mają zaspokoić dodatkowe potrzeby i zapewnić dostawy począwszy od października. 

31 lipca Komisja Europejska zaprosiła ponad 200 służb krwiodawstwa z całej UE do ubiegania się o finansowanie zakupu urządzeń do plazmaferezy – sprzętu do pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19, którzy zgodzą się na oddanie krwi. Dodatkowe wyposażenie poprawi możliwości pobierania osocza od ozdrowieńców i zwiększy gotowość, jeśli konieczne będzie szybkie pobranie takiego osocza w razie wystąpienia nowej fali pandemii lub wzrostu zachorowań w przyszłości. W ramach budżetu wynoszącego 40 mln euro udzielane będą dotacje publicznym i finansowanym przez organizacje pozarządowe służbom krwiodawstwa upoważnionym do pobierania osocza. Więcej informacji o leczeniu.

Transport produktów pierwszej potrzeby, pracowników medycznych i pacjentów

ESI Kraje UE mogą już składać wnioski do Komisji Europejskiej o środki z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na transport artykułów pierwszej potrzeby, zespołów medycznych oraz pacjentów dotkniętych koronawirusem. To dodatkowe źródło finansowania uzupełnia środki już udostępnione w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz w ramach dostaw sprzętu ochronnego za pośrednictwem programu rescEU.

Emergency kit przewiezienie produktów medycznych tam, gdzie są najbardziej potrzebne, dzięki finansowaniu transportu środków pomocy i artykułów pierwszej potrzeby do państw członkowskich i pomiędzy nimi
Protective equipment przewożenie pacjentów z jednego kraju UE do drugiego lub do krajów sąsiadujących w celu zapewnienia leczenia jak największej liczbie osób w przypadkach, w których dana placówka służby zdrowia może być przeciążona, a inna nie jest w pełni wykorzystana
Advisory group transport pracowników służby zdrowia i mobilnych zespołów medycznych z jednego kraju UE do drugiego oraz do UE z krajów sąsiadujących w celu zapewnienia pomocy medycznej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna

18 czerwca w ramach pilotażowej operacji do Bułgarii dostarczono ponad siedem ton środków ochrony osobistej. Ładunek obejmował ponad 500 tys. masek ochronnych zakupionych przez Bułgarię, przy czym UE pokryła koszty transportu.

Podstawowe produkty związane ze zdrowiem

Komisja udostępniła około 100 mln euro na zamówienie podstawowych produktów związanych ze zdrowiem, takich jak środki ochrony indywidualnej (maski, rękawiczki, gogle, fartuchy), respiratory oraz leki stosowane w profilaktyce i leczeniu COVID-19, a także na usługi mające podnieść jakość takich produktów i ułatwić korzystanie z nich.

icon of a mask Środki ochrony indywidualnej: Komisja zakupiła 10 mln masek, aby chronić pracowników służby zdrowia. Maski te będą partiami dostarczane do krajów UE, które zgłosiły na nie zapotrzebowanie.
Syiringe Leczenie: Do sfinansowania zakupu dawek produktu leczniczego Veklury (nazwa handlowa leku remdesiwir, zob. wyżej) wykorzystano również środki przeznaczone na podstawowe produkty związane ze zdrowiem. Veklury był pierwszym lekiem dopuszczonym na poziomie UE w leczeniu COVID-19.

Wsparcie UE dla sektora opieki zdrowotnej

Podobne strony