W czasach kryzysu w całej Unii Europejskiej kraje, regiony i miasta wyciągają pomocną dłoń do innych obywateli UE i udzielają pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: przekazywany jest sprzęt ochronny (np. maski), delegowane są zespoły medyczne, oferowane jest leczenie pacjentów z zagranicy, sprowadzani są do domu ci obywatele UE, którzy utknęli za granicą. Na tym właśnie polega europejska solidarność.

Na wniosek państw Komisja Europejska koordynuje pomoc w odpowiedzi na pandemię koronawirusa: dostarczanie materiałów ochrony osobistej, loty repatriacyjne spoza Europy i współfinansowanie udzielania pomocy przez jedne kraje innym oraz transportu zespołów medycznych między tymi krajami.

Dzięki Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Komisja jest gotowa przez całą dobę nieść pomoc wszystkim krajom, w Europie i poza nią, które zwróciły się o specjalne wsparcie. Dotychczas Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) otrzymało łącznie 54 wnioski o pomoc: 7 od krajów UE, 3 od krajów uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, 2 od organizacji międzynarodowych oraz 40 od państw trzecich. Na wnioski otrzymane od 22 krajów (Albanii, Armenii, Bangladeszu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chin, Chorwacji, Czarnogóry, Ekwadoru, Estonii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Kenii, Litwy, Macedonii Północnej, Mołdawii, Salwadoru, Serbii, Ukrainy i Włoch) częściowo odpowiedziano ofertą pomocy.

Europejskie zapasy sprzętu medycznego

19 marca Komisja Europejska utworzyła w ramach rescEU strategiczne zapasy sprzętu medycznego i środków medycznych. Jest to wspólna rezerwa europejska obejmująca m.in. respiratory, maski ochronne i wyposażenie laboratoryjne, aby pomóc krajom UE zmierzyć się z pandemią koronawirusa. Komisja finansuje 100 proc. takich zapasów. Będą one przechowywane w jednym państwie członkowskim lub w kilku. Państwa te są odpowiedzialne za zamówienia sprzętu medycznego przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dystrybucją sprzętu zarządza Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które dba o to, aby trafił on szybko tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Pierwszymi krajami UE, w których przechowywane są zapasy rescEU, są Niemcy i Rumunia.

Od końca kwietnia do początku maja z zapasów środków medycznych w ramach rescEU przechowywanych w Rumunii i w Niemczech do Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, na Litwę, do Czarnogóry i Macedonii Północnej wysłano 370 tys. masek ochronnych FFP2 To wsparcie stanowiło uzupełnienie innych form pomocy: zespołów medycznych UE, masek i środków odkażających udostępnionych za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz dwustronnych ofert państw członkowskich. W lipcu UE dostarczyła dodatkowe 65 tys. masek ochronnych FFP2 do Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. Maski pochodzą ze wspólnych europejskich zapasów sprzętu medycznego w ramach rescEU przechowywanych w Rumunii i w Niemczech. Komisja Europejska pokrywa 100 proc. kosztów nabycia, obsługi technicznej i dostaw.

W pierwszym tygodniu sierpnia w ramach rescEU, tj. wspólnej europejskiej rezerwy sprzętu medycznego, zorganizowano dystrybucję kolejnych partii masek ochronnych FFP2 i FFP3 do Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii Północnej. Oprócz dostaw sprzętu w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności koordynowano wysłanie włoskiego zespołu ratownictwa medycznego składającego się z sześciu ekspertów w dziedzinie medycyny do Azerbejdżanu, aby wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia w walce z koronawirusem.

Dostępność sprzętu ochronnego

2 czerwca Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu rescEU o 2 mld euro w okresie 2021–2027, aby zwiększyć zdolność Unii Europejskiej w przypadku transgranicznych sytuacji nadzwyczajnych, takich jak pandemia koronawirusa. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na tworzenie zapasów sprzętu strategicznego na wypadek stanu zagrożenia zdrowia publicznego, pożarów lasów, incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych lub jądrowych oraz innych poważnych sytuacji kryzysowych. Łączny budżet na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności wyniesie 3,1 mld euro.

Sprowadzanie do domu tych, którzy utknęli za granicą

Komisja pomaga państwom członkowskim koordynować pomoc i organizowaną za pośrednictwem konsulatów repatriację obywateli UE z całego świata, bez względu na to, gdzie obecnie przebywają.

Natychmiast po uruchomieniu przez państwo członkowskie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego działające przy Komisji koordynuje wszystkie działania wraz z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i państwami członkowskimi. Komisja może również współfinansować do 75 proc. kosztów transportu. Z takiej pomocy mogą także korzystać obywatele spoza UE.

Od początku pandemii państwa członkowskie zorganizowały loty powrotne do Europy dla ponad pół miliona osób. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności umożliwił ponadto repatriację ponad 78 tys. obywateli Unii do Europy z całego świata. Dotychczas w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności koordynowano dostarczanie pomocy na rzecz 19 krajów, w tym 6 państw członkowskich UE, poza dwustronnymi ofertami.

Overview of repatriation flights

 

Map with repatriation flights

 

Pomoc wewnątrz UE

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych zapewnia państwom członkowskim pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Obejmuje on gamę narzędzi UE odpowiadających potrzebom, które można najlepiej zaspokoić w sposób strategiczny i skoordynowany na szczeblu europejskim. W ramach wspólnego europejskiego planu działania prowadzącego do zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19 ten instrument finansowy pomaga w łagodzeniu bezpośrednich skutków pandemii i zaspokojeniu potrzeb związanych ze strategią wyjścia i odbudową.
Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych opiera się na zasadzie solidarności – wspólne działania i zasoby mają służyć szybkiemu reagowaniu na wspólne potrzeby strategiczne. Jest to ważne uzupełnienie istniejących już innych środków krajowych i europejskich służących zaradzeniu trwającemu kryzysowi zdrowia publicznego. 18 czerwca w ramach pilotażowej operacji do Bułgarii dostarczono ponad siedem ton środków ochrony osobistej. Ładunek obejmował ponad 500 tys. masek ochronnych zakupionych przez Bułgarię, przy czym UE pokryła koszty transportu.

Dystrybucja sprzętu medycznego w całej Europie

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Unia Europejska pomaga w koordynacji dystrybucji sprzętu medycznego i innych produktów (maski ochronne, środki dezynfekcyjne itp.) w całej Europie do krajów, które poprosiły o pomoc. Maski FFP2 z zapasów sprzętu medycznego w ramach rescEU, finansowanych całkowicie z budżetu UE, zostaną przekazane Litwie. Ponadto UE finansuje dostawę środków dezynfekcyjnych, koców i bielizny pościelowej – przekazanych przez Estonię za pośrednictwem mechanizmu – do Macedonii Północnej i Czarnogóry. W dniu 3 września Słowenia ofiarowała Czarnogórze i Kosowu maski chirurgiczne oraz różnego rodzaju środki dezynfekujące w ramach operacji dostawy koordynowanej i współfinansowanej przez UE. Wcześniej Słowenia przesłała do Czarnogóry sprzęt ochronny i inne artykuły, w tym 37 tys. masek z zapasów środków medycznych rescEU. Słowacja w ramach swojej oferty wsparcia dla Ukrainy udostępniła również karetki pogotowia ratunkowego – jest to odpowiedź na zapotrzebowanie zgłoszone w ramach mechanizmu. 11 maja z zapasów środków medycznych w ramach rescEU przechowywanych w Rumunii do Czarnogóry i Republiki Macedonii Północnej dostarczono 20 tys. masek. Komisja Europejska współfinansowała również koszty dostawy środków ochrony indywidualnej, takich jak maski, z Chin do Estonii, Łotwy i Litwy, po uruchomieniu przez Estonię Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Wsparcie UE dla sektora opieki zdrowotnej

Zespoły medyczne UE oddelegowane do Włoch

7 i 8 kwietnia zespoły lekarzy i pielęgniarek z Rumunii i Norwegii oddelegowano do Mediolanu i Bergamo. Akcję sfinansowano z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, a za jej koordynację odpowiadało Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego. Austria również zaoferowała pomoc: ponad 3 tys. litrów środka dezynfekcyjnego. Włochy aktywowały unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus, tak aby stworzyć mapę ośrodków zdrowia i monitorować sytuację w przestrzeni publicznej. Kilka państw członkowskich UE wysłało do Włoch również sprzęt ochronny (maski, kombinezony, respiratory), a także przyjęło pacjentów z Włoch do swoich szpitali.

Wsparcie dla Grecji

Od wybuchu pandemii koronawirusa priorytetem Komisji jest wspieranie Grecji w realizacji planu działania w sytuacjach wyjątkowych, który służy ochronie osób wymagających szczególnego traktowania przed zakażeniem i niedopuszczeniu do sytuacji kryzysowej w zakresie zdrowia publicznego w obozach.

Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen podczas wizyty w Grecji na początku marca niezwłocznie w ramach pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych udostępniono 350 mln euro na wsparcie pięciu projektów dotyczących zarządzania migracjami. Projekty te obejmowały kontynuację pomocy w zakresie zdolności przyjmowania migrantów w kontynentalnej części Grecji i na jej wyspach przez zapewnienie zakwaterowania w ramach programu wynajmu i środków wsparcia. Kontynuowano ponadto działania na rzecz ochrony i wsparcia dzieci bez opieki. W kwietniu 2020 r. udostępniono kolejne 350 mln euro pomocy finansowej. Zwiększone finansowanie poprawi między innymi zdolność przyjmowania uchodźców na wyspach greckich, pomoże zapewnić usługi i dostawy artykułów pierwszej potrzeby (np. artykuły spożywcze i niespożywcze) w obozach oraz dodatkowe zespoły medyczne, a także umożliwi większą pomoc dla służby azylowej w Grecji oraz na rozmieszczenie funkcjonariuszy straży granicznej i policjantów na zewnętrznych granicach Grecji. Wsparcie finansowe ma ponadto pomóc Grecji zahamować ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa w obozach dla migrantów i mu zapobiegać, np. poprzez przeniesienie osób zagrożonych z obozu do zakwaterowania zastępczego.
Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 17 państw UE zaoferowało Grecji pomoc rzeczową w postaci ponad 90 tys. środków i artykułów związanych ze schronieniami, opieką zdrowotną i higieną osobistą, których część służy do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Poza tym Austria, Czechy, Francja, Holandia i Dania ofiarowały dodatkowe środki higieniczne, medyczne i sanitarne, jak również pomoc rzeczową (koce, śpiwory, poduszki) oraz kontenery mieszkalne i medyczne, aby pomóc władzom greckim w rozlokowaniu uchodźców z obozów na wyspach na Morzu Egejskim. Unia Europejska zorganizuje i dofinansuje przekazanie tej pomocy Grecji.

1 lipca Komisja przyjęła decyzję zatwierdzającą 13 dodatkowych wniosków Grecji o wsparcie techniczne za pośrednictwem programu wspierania reform strukturalnych. Środki finansowe służą wsparciu odbudowy gospodarki Grecji po pandemii koronawirusa przez pobudzenie wzrostu gospodarczego, sprostanie wyzwaniom społecznym i rzeczywistą poprawę warunków życia obywateli tego kraju. Nowe działania będą uzupełnieniem ponad 170 projektów wsparcia, które Komisja koordynuje w Grecji.

Środki wsparcia w ramach polityki spójności zatwierdzone w rekordowym czasie

Aby pomóc przeciwdziałać wpływowi kryzysu związanego z koronawirusem na gospodarkę krajową w Grecji, 13 lipca Komisja rekordowo szybko zatwierdziła zmianę trzynastu regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 i dwóch krajowych programów operacyjnych w Grecji. Zmiany te, możliwe dzięki inicjatywie inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa  przyjętej w ramach polityki spójności, przewidują udostępnienie 1,14 mld euro z unijnych środków polityki spójności na finansowanie działań wspierających przedsiębiorczość. Środki te pozwolą sfinansować działania wspierające ok. 90 tys. greckich MŚP. 

Pomoc dla Bułgarii

25 czerwca w ramach unijnej inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa Komisja udostępniła ponad 20 mln euro na wsparcie dla bułgarskiego sektora opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Środki te są przeznaczone na zakup nowego, najwyższej klasy sprzętu medycznego, leków ratujących życie i środków ochrony indywidualnej dla pracowników służby zdrowia, między innymi 477 respiratorów, ponad 2 mln masek oraz 177 tys. zestawów do testów. W ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa niewykorzystane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przeznaczane na poprawę zdolności systemów opieki zdrowotnej w zakresie reagowania kryzysowego. Dotychczas UE zainwestowała już 71 mln euro z tego programu w poprawę skuteczności i dostępności opieki medycznej w nagłych wypadkach w Bułgarii.

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa w Bułgarii

Pomoc dla Francji

17 sierpnia Komisja zatwierdziła zmiany do dwóch programów operacyjnych realizowanych we francuskich regionach Szampania-Ardeny oraz Lotaryngia i Wogezy. Zmiany te umożliwiają udostępnienie 22 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na usuwanie skutków pandemii koronawirusa poprzez wspieranie przedsiębiorstw i sektora opieki zdrowotnej. W ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa zmiany w programach przewidują wsparcie zakupu sprzętu medycznego dla służb ratunkowych, straży pożarnej oraz zapewnienie miejsca zamieszkania między innymi niesamodzielnym osobom starszym. Jedna ze zmian dotyczy również tymczasowego zwiększenia stopy finansowania przez UE do 100 proc. wydatków kwalifikowalnych, aby w ten sposób pomóc beneficjentom finansowania w zaradzeniu niedoborom gotówki przy realizacji swoich projektów.

Pomoc dla Polski

20 lipca Komisja zatwierdziła zmiany w trzech programach operacyjnych polityki spójności w Polsce, przekierowując 618 mln euro ze środków polityki spójności. W wyniku tych zmian udostępnione zostanie 314,5 mln euro z funduszy spójności UE dla ponad 7,2 tys. przedsiębiorstw, które poniosły straty finansowe. Środki finansowe udostępnione w ramach tych zmian zostaną przeznaczone na badania w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki, wspieranie projektów badawczych oraz projektów pilotażowych mających na celu dostosowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw, a także wspieranie pracowników służby zdrowia i służb inspekcji sanitarnej. Ponadto w ramach zmiany programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego kwota 63 mln euro przeznaczona zostanie na wsparcie dla opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo wielkopolskie otrzymało wcześniej w ramach pomocy 110 respiratorów, 100 łóżek szpitalnych i urządzeń do intensywnej terapii, 24 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk i ponad 1,5 mln środków ochrony osobistej dla szpitali.

Pomoc dla Włoch

25 sierpnia Komisja zatwierdziła zmianę programu operacyjnego w Toskanii we Włoszech, w ramach którego przekierowano środki w wysokości 154,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działania w związku z koronawirusem. 10 mln euro z tej kwoty zostanie przeznaczone na wzmocnienie sektora opieki zdrowotnej, 141 mln euro – na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, a 3,7 mln euro – na programy związane z cyfryzacją w szkołach. Ponadto stopa współfinansowania przez UE zostanie zwiększona do 100 proc. Toskania to pierwszy region we Włoszech, który korzysta z elastyczności oferowanej przez politykę spójności w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa.

5 sierpnia Komisja zatwierdziła zmiany do dwóch programów operacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności we włoskich regionach Umbria i Kampania, ze środków pakietów inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa. Zmiany w tych programach zapewnią większy dostęp do finansowania ze środków unijnych, aby pomóc władzom na poziomie regionalnym w dalszym usuwaniu skutków pandemii koronawirusa. W efekcie zmian zwiększy się wsparcie dla sektorów opieki zdrowotnej i badań medycznych, a także kapitał w formie dotacji i gwarancji dla mikroprzedsiębiorstw w Kampanii. Co więcej, zmiany zapewnią także większe wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw i środki na wzmocnienie regionalnych systemów opieki zdrowotnej w Umbrii.

Pomoc dla Hiszpanii

27 sierpnia Komisja zatwierdziła zmiany do dwóch programów operacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności w hiszpańskich regionach Katalonia i Nawarra, aby wesprzeć je w walce z kryzysem związanym z koronawirusem. Ponad 180 mln euro w ramach polityki spójności ma zostać przekierowane na wzmocnienie zdolności reagowania tych regionów na kryzys zdrowotny. Zmiany w programach przewidują również tymczasowe zwiększenie stopy finansowania przez UE do 100 proc., co pomoże beneficjentom zaradzić problemowi, jakim jest brak płynności. Hiszpania przeznaczyła 2,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, aby wesprzeć usługi zdrowotne i przedsiębiorstwa w łagodzeniu szkodliwych skutków pandemii koronawirusa.

11 sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w programach regionalnych na rzecz Kraju Basków i Asturii w Hiszpanii. Zmiany zakładają realokację 150 mln euro w ramach polityki spójności, aby finansować wzmocnienie zdolności reagowania w sektorze opieki zdrowotnej na skutki pandemii koronawirusa. Oprócz wspomnianej realokacji zmiany w dwóch programach przewidują również tymczasowe zwiększenie stopy finansowania przez UE do 100 proc. Pomoże to beneficjentom finansowania zaradzić problemowi, jakim jest brak płynności w realizacji swoich projektów. Zmiany wprowadzono w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa.

Solidarność w Europie

European Solidarity Tracker jest interaktywnym narzędziem do wizualizacji danych dotyczących przykładów solidarności między państwami członkowskimi UE i unijnymi instytucjami. Wykorzystując ogólnodostępne źródła zgromadzone przez badaczy stowarzyszonych ECFR i zespół Rethink: Europe, narzędzie to dokumentuje gęstą sieć wzajemnej pomocy i współpracy w całej Europie. Pokazuje również kluczową rolę, jaką UE odgrywała w zwalczaniu kryzysu związanego z koronawirusem.

Pomoc poza UE

Globalna reakcja Unii Europejskiej na pandemię

Aby wygrać tę bitwę, potrzebujemy skoordynowanej globalnej reakcji. W związku z tym będziemy wspierać naszych partnerówpowiedziała przewodnicząca von der Leyen.

Aby walczyć z koronawirusem w skali globalnej, 8 kwietnia Komisja Europejska zapowiedziała około 15,6 mld euro wsparcia dla wysiłków krajów partnerskich w walce z pandemią.

UE uruchamia ponad 15,6 mld euro w celu:

Person showing hands

zaspokojenia najpilniejszych potrzeb,

zarówno humanitarnych, jak i w ochronie zdrowia,

icons of medical equipment

usprawnienia ochrony zdrowia i systemów wodno-sanitarnych w krajach partnerskich oraz wsparcia badań,

Family above a hand holding them

łagodzenia skutków gospodarczych i społecznych.

Zestawienie informacji: Globalna reakcja UE

Działanie UE opiera się na podejściu „Drużyna Europy”: w celu wspierania poszczególnych krajów partnerskich łączone są zasoby UE, państw członkowskich oraz unijnych instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

pie chart showing figures of EU funding

 

Pakiet pomocy finansowej w wysokości 3 mld euro dla dziesięciu krajów sąsiadujących

22 kwietnia Komisja zaproponowała pakiet pomocy makrofinansowej o wartości 3 mld euro dziesięciu krajom partnerskim objętym procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa. Środki pomocowe trafią do Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Kosowa, Republiki Mołdawii, Republiki Macedonii Północnej, Republiki Tunezyjskiej i Ukrainy. Wcześniej UE wyłożyła 15,6 mld euro w ramach strategii Team Europe („Drużyna Europy”) na pomoc krajom partnerskim w walce z koronawirusem. Pakiet finansowy o wartości 3 mld euro ma ograniczyć skutki kryzysu gospodarczego w krajach partnerskich, związanego z koronawirusem. Środki zostaną przeznaczone na reformy strukturalne mające na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego i przejrzystości, jak również na poprawę warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

11 sierpnia Komisja, w imieniu UE, uzgodniła protokoły ustaleń w sprawie programów pomocy makrofinansowej z ośmioma partnerami: Albanią (180 mln euro), Gruzją (150 mln euro), Jordanią (700 mln euro, na pokrycie dwóch operacji pomocy makrofinansowej), Kosowem (100 mln euro), Mołdawią (100 mln euro), Czarnogórą (60 mln euro), Macedonią Północną (160 mln euro) i Ukrainą (1,2 mld euro). Trwają negocjacje w sprawie protokołów ustaleń z Bośnią i Hercegowiną oraz z Tunezją. Obecna sprawna realizacja tych programów to ważny gest solidarności UE z tymi krajami w czasie bezprecedensowego kryzysu, które dzięki tej pomocy będą mogły ograniczyć negatywne skutki gospodarcze pandemii koronawirusa.

Pomoc makrofinansowa dla krajów partnerskich spoza UE

12 mln euro pomocy dla sektora prywatnego Bośni i Hercegowiny

18 sierpnia Europejski Fundusz Inwestycyjny i Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina podpisały umowę gwarancyjną dotyczącą zwiększenia zdolności udzielania pożyczek przez ten bank. Umowa ta wesprze odbudowę gospodarki w Bośni i Hercegowinie przez udostępnienie przedsiębiorstwom tego kraju 12 mln nowych środków dzięki lepszym warunkom udzielania pożyczek. Gwarancja udzielana w ramach europejskiego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) stanowi część instrumentu gwarancji kredytowych pakietu wsparcia gospodarczego w związku z koronawirusem.

Pomoc humanitarna dla osób w najtrudniejszej sytuacji

Pandemia koronawirusa doprowadziła w niektórych rejonach świata do bezprecedensowego kryzysu humanitarnego. Aby odpowiedzieć na najbardziej naglące potrzeby krajów w najtrudniejszej sytuacji, w lutym 2020 r. UE jako jedna z pierwszych odpowiedziała na plan reakcji na koronawirusa Światowej Organizacji Zdrowia. 30 mln przeznaczono na zaspokojenie najbardziej naglących potrzeb w około 10 krajach zagrożonym kryzysem humanitarnym. Ponadto 19 maja Komisja Europejska zapowiedziała przeznaczenie na pomoc humanitarną dodatkowych 50 mln euro. Dodatkowe środki finansowe pomogą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zmagającym się z poważnymi kryzysami humanitarnymi zwłaszcza w regionie Sahelu i jeziora Czad, w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, w Republice Środkowoafrykańskiej i w Afryce Wschodniej, a także ludności Syrii, Jemenu, Palestyny i Wenezueli oraz ludowi Rohingja. Pomoc będzie służyć zaspokojeniu potrzeb humanitarnych osób w trudnej sytuacji. Dzięki tej pomocy organizacje humanitarne będą nadal mogły ratować ludzkie życie. Zapewniony w ten sposób zostanie dostęp do usług zdrowotnych, sprzętu ochronnego, wody i urządzeń sanitarnych. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, agencji ONZ oraz Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przykłady finansowanej ze środków UE pomocy humanitarnej na rzecz najsłabszych społeczności są dostępne tutaj.

Humanitarny most powietrzny UE

Pandemia koronawirusa wiąże się z bardzo poważnymi wyzwaniami logistycznymi dla społeczności humanitarnej. Mimo że w wielu zagrożonych obszarach potrzeby wciąż rosną w bardzo szybkim tempie, z powodu braku lotów komercyjnych wstrzymano udzielanie niezbędnego wsparcia.

Aby pomóc w zwalczaniu pandemii koronawirusa na świecie, 8 maja Unia Europejska stworzyła humanitarny most powietrzny UE. Jest to tymczasowa inicjatywa polegająca na usługach transportu lotniczego, które umożliwiają niesienie pomocy humanitarnej krajom najbardziej dotkniętym przez pandemię. Loty realizowane w ramach mostu powietrznego dostarczają podstawowy sprzęt medyczny i ładunek humanitarny, a także umożliwiają transport pracowników humanitarnych. Państwa członkowskie UE wykorzystują te loty do repatriacji obywateli. Most powietrzny zapewnia pomoc humanitarną osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, gdzie z powodu pandemii nakładane są kolejne ograniczenia na transport i logistykę. Wszystkie loty finansowane są przez Unię Europejską i organizowane w porozumieniu z krajami UE i organizacjami humanitarnymi.

Do tej pory zorganizowano 66 lotów w ramach mostu powietrznego i dostarczono ponad 1,124 tys. ton sprzętu medycznego i wyrobów medycznych, a także skierowano 1 712 pracowników medycznych i humanitarnych, by nieśli pomoc w regionach najbardziej zagrożonych Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej: Afganistanie, Burkina Faso, Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga, Etiopii, Gwinei Bissau, Haiti, Iranie, Iraku, Libanie, Peru, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Sudanie, Sudanie Południowym, Somalii, Jemenie i Wenezueli.

Humanitarny most powietrzny UE

Humanitarny most powietrzny UE – zestawienie informacji

Pomoc dla Unii Afrykańskiej

1 września w ramach humanitarnego mostu powietrznego do Addis Abeby i Etiopii dostarczono 500 tys. testów na koronawirusa. Łącznie krajom Unii Afrykańskiej udostępnionych zostanie prawie 1,4 mln testów. Działanie to – część pakietu natychmiastowego wsparcia o wartości 10 mln euro dla Unii Afrykańskiej udzielanego przez rząd Niemiec w odpowiedzi na trwającą pandemię koronawirusa – wpisuje się również w ramy szerszej pomocy „Drużyny Europy” dla Afryki w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu związanego z koronawirusem. W ramach formuły „Drużyna Europy” udostępniono 10 mln euro na ułatwienie wdrażania wspólnej strategii dla kontynentu afrykańskiego w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Wsparcie dla Burkiny Faso

22 czerwca pierwszym z dwóch samolotów wysłanych w ramach humanitarnego mostu powietrznego do Burkiny Faso, do Wagadugu przetransportowano najbardziej potrzebne materiały oraz pracowników pomocy humanitarnej. Celem jest wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji i działań humanitarnych podejmowanych w odpowiedzi na trwającą pandemię koronawirusa. 162 mln euro ze środków Unii Europejskiej i jej państw członkowskich przeznaczono dla Burkiny Faso w ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa.

Pomoc humanitarna UE dla Burkiny Faso

Pomoc dla Republiki Środkowoafrykańskiej

8 maja pierwszy lot w ramach mostu powietrznego UE do Bangi, realizowany we współpracy z Francją, zabrał do Republiki Środkowoafrykańskiej pracowników różnych organizacji humanitarnych oraz 13 ton pomocy humanitarnej. Dwa kolejne loty z pomocą humanitarną przetransportowały łącznie dalszych 27 ton ładunku.

Pomoc humanitarna UE dla Republiki Środkowoafrykańskiej

Pomoc dla Demokratycznej Republiki Konga

6 czerwca odbył się pierwszy z trzech zaplanowanych lotów do Demokratycznej Republiki Konga. Przetransportowano nim pierwszą partię najbardziej potrzebnych materiałów oraz pracowników pomocy humanitarnej. W sumie do Konga trafiło 40 ton środków pomocy humanitarnej, które mają pomóc afrykańskiemu krajowi w walce z pandemią koronawirusa. Pomoc obejmuje m.in. uzdatniacze wody, wsparcie żywieniowe i środki medyczne o ogólnym zastosowaniu, a także inne środki, takie jak wyposażenie laboratoryjne, maski, rękawice i sprzęt ochrony osobistej, mające wesprzeć kraj w zwalczaniu pandemii. Inicjatywa ta stanowi uzupełnienie działań krajowego ministerstwa zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia, zgodne z krajowym planem reakcji na koronawirusa.

Pomoc humanitarna UE dla Demokratycznej Republiki Konga

Pomoc dla Wybrzeża Kości Słoniowej

28 sierpnia za pośrednictwem unijnego humanitarnego mostu powietrznego z Lyonu do Abidżanu przetransportowano samolotem 7,5 ton niezbędnego sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej (środki medyczne, maski, lodówki), aby wesprzeć personel medyczny Wybrzeża Kości Słoniowej w walce z pandemią koronawirusa. Głównymi beneficjentami tej pomocy są Instytut Pasteura, Krajowy Urząd Ochrony Ludności oraz placówki opieki zdrowotnej przyjmujące pacjentów.

Pomoc humanitarna UE dla Wybrzeża Kości Słoniowej

Pomoc dla Kenii

28 lipca, w odpowiedzi na wniosek Kenii, UE dostarczyła niezbędne środki medyczne i sprzęt ochronny za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. W ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego działającego we współpracy z rządem Słowacji kraj ten przekazał Kenii 20 tys. masek ochronnych, 50 tys. testów wykrywających koronawirusa, środki do dezynfekcji rąk oraz wyposażenie laboratoryjne. W drodze powrotnej do Europy ten sam samolot, który dostarczył pomoc, posłużył do repatriacji obywateli UE, którzy utknęli w Kenii.

Pomoc humanitarna UE dla Kenii

Pomoc humanitarna UE dla Somalii

5 lipca pierwszym spośród trzech samolotów wysłanych w ramach humanitarnego mostu powietrznego z Brindisi we Włoszech przetransportowano do Somalii środki pomocy humanitarnej i medycznej – środki ochrony osobistej i środki medyczne. Lot, który był jednym z działań w ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa, został zorganizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Włochami. Te trzy loty pozwolą przewieźć do Mogadiszu w sumie 42 tony środków wsparcia, które umożliwią niesienie dalszej pomocy ludności Somalii.

W sumie na wsparcie dla Somalii w walce z pandemią koronawirusa przeznaczono do tej pory około 55 mln euro. Środki te pomagają wzmocnić system opieki zdrowotnej, wesprzeć gospodarkę w tych trudnych czasach, przeszkolić personel medyczny i wzmocnić systemy wsparcia społecznego.

Pomoc humanitarna UE w Somalii

Pomoc dla Sudanu i Sudanu Południowego

24 czerwca za pośrednictwem humanitarnego mostu powietrznego wysłano drugi z dwóch samolotów do Sudanu, którym dostarczono najbardziej potrzebne materiały dla osób w najtrudniejszej sytuacji, pracowników pomocy humanitarnej, a także pomoc w walce z koronawirusem w tym kraju. Lot jest w pełni finansowany ze środków UE i realizowany w oparciu o skoordynowane podejście „Drużyna Europy” przy udziale Unii Europejskiej, Szwecji, Francji i humanitarnej sieci logistycznej. W ramach globalnej reakcji na wsparcie krajów afrykańskich przeznaczono 6 mld euro, z czego ponad 120 mln euro przekazano na pomoc w Sudanie. Aby wesprzeć Sudan Południowy w walce z koronawirusem i udzielić pomocy ludności tego państwa, 29 lipca w ramach humanitarnego mostu powietrznego UE dostarczono podstawowy sprzęt medyczny, który będzie przydatny w prowadzonych na miejscu akcjach pomocowych.

Pomoc humanitarna UE dla Sudanu

Unijny humanitarny most powietrzny i pomoc w wysokości 70 mln euro dla Jemenu

23 lipca, we współpracy UE ze Szwecją odbył się lot w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego, który przetransportował do Jemenu artykuły medyczne i inne niezbędne produkty na potrzeby wsparcia humanitarnego w tym kraju. Łącznie dostarczono 220 ton najbardziej potrzebnych produktów dla najbardziej narażonych na skutki kryzysu Jemeńczyków. Mają one pomóc krajowi w walce z koronawirusem oraz umożliwić dalszą realizację innych programów pomocy humanitarnej. UE przeznaczyła na rzecz Jemenu dodatkowe 70 mln euro, przede wszystkim na działania humanitarne w zakresie wsparcia ludności cywilnej (walka z niedożywieniem i zaradzenie brakowi bezpieczeństwa żywnościowego, łagodzenie skutków klęsk żywiołowych i epidemii). Łącznie wsparcie humanitarne na rzecz Jemenu w 2020 r. wyniesie 115 mln euro.

Pomoc humanitarna UE dla Jemenu

Pomoc dla Afganistanu

15 czerwca za pośrednictwem unijnego humanitarnego mostu powietrznego do Kabulu w Afganistanie przetransportowano samolotem 100 ton materiałów ratujących życie. Lot jest w pełni finansowany ze środków UE i jest jednym z kilku unijnych mostów powietrznych, którymi dostarczono pomoc do obszarów świata znajdujących się w krytycznej sytuacji. UE zapewniła Afganistanowi również nowy pakiet pomocy o wartości 39 mln euro, aby wesprzeć władze krajowe w walce z koronawirusem oraz pomóc ofiarom wojny, przymusowych wysiedleń i klęsk żywiołowych. W latach 2019–2020 w ramach mechanizmu reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych udzielono wsparcia 400 tys. osób we wszystkich prowincjach tego kraju, zapewniając im m.in. czystą wodę i urządzenia sanitarne. Unijne projekty humanitarne w Afganistanie mają głównie zapewnić doraźną opiekę zdrowotną, schronienie, wsparcie żywnościowe, dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych, a także różnych usług ochrony wspierających kobiety i dzieci.

Pomoc humanitarna UE dla Afganistanu

Unijny humanitarny most powietrzny i pomoc o wartości 35 mln euro dla Iraku

27 lipca w ramach zwiększenia pomocy humanitarnej dla Iraku za pośrednictwem mostu powietrznego dostarczono do tego kraju ponad 40 ton środków pomocy medycznej i pierwszej potrzeby. Obecnie UE udostępnia również pakiet pomocy humanitarnej o wartości 35 mln euro, aby pomóc ofiarom konfliktów i przymusowych wysiedleń w Iraku oraz aby wesprzeć władze w walce z pandemią koronawirusa. Unijna pomoc humanitarna w Iraku to pomoc ratująca życie, tj. doraźna opieka zdrowotna, schronienie, dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych, wsparcie dla placówek medycznych i pracowników służby zdrowia w całym Iraku, a także wdrażanie środków w zakresie zdrowia publicznego w obozach. Od 2015 r. UE przeznaczyła na pomoc humanitarną dla Iraku ponad 490 mln euro.

Unijna pomoc humanitarna dla Iraku

Doraźna pomoc humanitarna dla Libanu

31 sierpnia za pośrednictwem humanitarnego mostu powietrznego wysłano drugi samolot do Bejrutu, którym przetransportowano 12 ton niezbędnej pomocy humanitarnej i sprzętu medycznego (m.in. mobilny szpital i maski, aby wesprzeć Liban po niedawnym wybuchu oraz w walce z pandemią koronawirusa. W ramach tego lotu zrealizowanego we współpracy z Hiszpanią uzupełniono pierwszą dostawę podstawowych produktów 13 sierpnia, które obejmowały 17 ton pomocy humanitarnej, leków i sprzętu medycznego, aby zapewnić pomoc medyczną osobom w najtrudniejszej sytuacji.

Pomoc humanitarna UE dla Libanu

Pomoc finansowa i humanitarna dla Haiti

16 lipca za pośrednictwem unijnego humanitarnego mostu powietrznego do Port-au-Prince przetransportowano samolotem 72 tony materiałów ratujących życie, aby zaopatrzyć finansowanych przez UE partnerów akcji humanitarnych i wesprzeć władze krajowe w walce z pandemią koronawirusa. UE wspiera ponadto osoby w najtrudniejszej sytuacji w Haiti, przeznaczając 15 mln euro na pomoc humanitarną w celu uzupełnienia krajowych wysiłków na rzecz niesienia pomocy osobom dotkniętym koronawirusem. To wsparcie finansowe przyczyni się również do zapewnienia najsłabszym społecznościom nadzwyczajnej pomocy żywnościowej i pomocy pieniężnej, ukierunkowanej ochrony, działań doradczych i stanu gotowości na wypadek klęski żywiołowej.

Pomoc humanitarna UE dla Haiti

Pomoc dla Wenezueli

19 i 21 sierpnia za pośrednictwem unijnego  humanitarnego mostu powietrznego  dwoma samolotami do Wenezueli przetransportowano łącznie 82,5 ton materiałów ratujących życie, aby złagodzić humanitarne skutki kryzysu związanego z koronawirusem w warunkach trwającego kryzysu politycznego, gospodarczego i społecznego w tym kraju. Loty te, które stanowiły część globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa, zostały w całości sfinansowane przez UE i zorganizowane we współpracy z Hiszpanią i Portugalią. Ładunek o wadze 82,5 ton, w skład którego wchodzi ratujące życie wyposażenie medyczne (środki ochrony osobistej, leki, sprzęt do uzdatniania wody i rodzinne zestawy higieniczne), zostanie przekazany do zakładów opieki zdrowotnej, jak również rodzinom najbardziej dotkniętym tym problemem. Dzięki temu ponad 500 tys. Wenezuelczyków, w tym dzieci, kobiety i pracownicy służby zdrowia, skorzysta z bardzo potrzebnej pomocy humanitarnej.

Pomoc humanitarna UE dla Wenezueli

64 mln euro dla Afryki Południowej na pomoc dla osób w najtrudniejszej sytuacji

Aby wesprzeć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa, ekstremalnych warunków pogodowych takich jak długotrwała susza i innych kryzysów, 20 lipca Komisja przekazała krajom regionu Afryki Południowej 64,7 mln euro na pomoc humanitarną. Kraje będące beneficjentami to: Angola (3 mln euro), Botswana (1,95 mln euro), Komory (500 tys. euro), Eswatini (2,4 mln euro), Lesotho (4,8 mln euro), Madagaskar (7,3 mln euro), Malawi (7,1 mln euro), Mauritius (250 tys. euro), Mozambik (14,6 mln euro), Namibia (2 mln euro), Zambia (5 mln euro) i Zimbabwe (14,2 mln euro), a także Cabo Delgado w północnym Mozambiku (5 mln euro). Przekazane środki finansowe wspomogą działania podejmowane w reakcji na kryzys związany z koronawirusem oraz zwiększą gotowość organów krajowych. Ułatwią też dostęp do opieki zdrowotnej, sprzętu ochronnego, urządzeń sanitarnych i środków higieny oraz wspomogą systemy wczesnego ostrzegania, plany ewakuacji dla szczególnie narażonych lokalnych społeczności oraz zapasy interwencyjne środków ochrony osobistej. Środki finansowe zostaną również przeznaczone na wsparcie żywnościowe dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji na obszarach dotkniętych kryzysem, jak również wspieranie edukacji dzieci i zapewnianie szkoleń personelowi dydaktycznemu.

UE uruchamia natychmiastową pomoc dla Bałkanów Zachodnich, Turcji i regionów sąsiadujących z UE

30 marca Komisja Europejska zapowiedziała, że udzieli Bałkanom Zachodnim natychmiastowego wsparcia w kwocie do 38 mln euro w związku z obecną sytuacją kryzysową. W ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej przeznaczono 374 mln euro na pomoc temu regionowi w odbudowie społeczno-gospodarczej. Kraje Bałkanów Zachodnich otrzymają pomoc na zaspokojenie swoich najpilniejszych potrzeb dotyczących sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej, takich jak respiratory, wyposażenie laboratoryjne, maski, gogle, rękawiczki i kombinezony ochronne, a także na wsparcie odbudowy.

2 lipca Komisja Europejska wprowadziła zmiany do rozporządzenia wspierającego kraje i regiony kwalifikujące się do otrzymania pomocy w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, komponentu dotyczącego współpracy transgranicznej. Wprowadzone zmiany umożliwią udzielenie natychmiastowego wsparcia w szybko pojawiających się potrzebach w elastyczny i skuteczny sposób. Pomoc taka nakierowana będzie na najbardziej dotknięte sektory, takie jak opieka zdrowotna i sektor turystyczny w ramach pakietów inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa oraz inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa. Zmienione i bardziej elastyczne przepisy przyczynią się do poprawy globalnej reakcji Komisji Europejskiej na pandemię COVID-19, której częścią jest również pakiet „Drużyna Europy” przewidujący 800 mln euro dla Bałkanów Zachodnich i Turcji.

Unia Europejska pomaga swoim wschodnim partnerom

Komisja Europejska wspiera także kraje partnerskie na Wschodzie i w związku z tym zapowiedziała realokację 140 mln euro na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie w ramach globalnej odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Komisja przekieruje ponadto środki w wysokości do 700 mln euro w ramach istniejących instrumentów na pomoc krajom potrzebującym wsparcia podczas obecnego kryzysu epidemiologicznego. Pomoc ta będzie polegała na dostarczeniu sprzętu medycznego i środków ochrony, a także na wsparciu przedsiębiorstw i miejsc pracy.

Pomoc dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji

Ukraina zwróciła się do Unii Europejskiej o pomoc za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w walce z pandemią wywołaną koronawirusem. Słowacja zaproponowała, że przekaże Ukrainie maski ochronne, środki dezynfekcyjne, koce i inne dary rzeczowe. Unia Europejska zorganizuje i dofinansuje akcję dostarczenia tej pomocy na Ukrainę. Od początku pandemii w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności dostarczono już pomoc do 13 krajów. 26 czerwca w odpowiedzi na dodatkowe wnioski o pomoc Polska zaproponowała przekazanie Ukrainie, Mołdawii i Danii środków dezynfekcyjnych, masek chirurgicznych, osłon twarzy i innych środków ochrony osobistej, a Gruzji – podstawowego sprzętu medycznego. Transport i dostawę pomocy rzeczowej do tych krajów koordynowała i współfinansowała UE.

Pomoc dla Armenii

19 czerwca zespół lekarzy z Litwy zorganizowany za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności został wysłany do Armenii. W jego skład wchodzą ochotnicy i członkowie litewskiego zespołu ds. zarządzania kryzysem związanym z koronawirusem. Mają oni pomóc swoim armeńskim kolegom w zwalczaniu koronawirusa  . 26 czerwca za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oddelegowano na misję do Armenii zespół ratownictwa medycznego składający się z 10 lekarzy i pielęgniarek z Włoch. Ich zadaniem na miejscu będzie dalsze niesienie pomocy. Transport zespołów medycznych do Armenii koordynowała i współfinansowała UE.

Pomoc dla Syrii

W celu zwalczania pandemii koronawirusa oraz zapewnienia pomocy humanitarnej i medycznej najbardziej potrzebującym, nawet w przypadku obowiązywania sankcji, 12 maja Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące usprawnienia działań humanitarnych. Pierwsze wytyczne dotyczące Syrii zawierają kompleksowe zalecenia co do sposobu przestrzegania sankcji UE przy udzielaniu pomocy humanitarnej, a zwłaszcza pomocy medycznej w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Wytyczne dotyczące Syrii precyzują procedury i obowiązki stosowane przy udzielaniu pomocy. Celem jest usprawnienie działalności organizacji humanitarnych w Syrii oraz przyspieszenie dostaw sprzętu i transportu pracowników. Wytyczne są skierowane do wszystkich podmiotów zaangażowanych w pomoc humanitarną (władze krajów UE wdrażające sankcje, podmioty publiczne i prywatne, takie jak darczyńcy, organizacje pozarządowe, banki), które przy udzielaniu pomocy muszą przestrzegać unijnych sankcji.

Mapa unijnych sankcji

55 mln euro w ramach pomocy dla Syrii, Jordanii i Libanu

10 czerwca za pośrednictwem regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii pozyskano dodatkowe 55 mln euro na pomoc dla uchodźców z Syrii i znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu mieszkańców Jordanii i Libanu. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zwalczanie pandemii koronawirusa. Ten dodatkowy pakiet pomocowy jest elementem globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa. Jordania otrzyma 20,1 mln euro z tego pakietu, a Liban 34,6 mln euro. Są to dwa kraje, które spośród wszystkich krajów na świecie przyjęły największą liczbę uchodźców na jednego mieszkańca. Fundusze zapewnią ukierunkowane wsparcie w kluczowych obszarach, takich jak ochrona zdrowia, dostęp do wody i urządzeń sanitarnych oraz środki higieny. Łączne środki pozyskane za pośrednictwem unijnego funduszu powierniczego wzrosły do ponad 2,2 mld euro od 2015 r. Oznacza to, że osiągnęły one kwotę dwukrotnie wyższą od kwoty pierwotnie zaplanowanej.

Regionalny fundusz powierniczy UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii

Wsparcie dla Bangladeszu, Ekwadoru i Salwadoru

Aby pomóc zaradzić pandemii koronawirusa na świecie i ograniczyć jego rozprzestrzenianie się, UE w dalszym ciągu wspiera potrzebujących. 28 lipca UE odpowiedziała na wnioski Bangladeszu, Ekwadoru i Salwadoru złożone za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. W ramach tego mechanizmu Francja dostarczyła wymienionym trzem krajom środki medyczne i sprzęt ochronny.

54 mln euro na ograniczenie społeczno-gospodarczych skutków kryzysu w Republice Środkowoafrykańskiej

Komisja Europejska udzieli Republice Środkowoafrykańskiej wsparcia w wysokości 54 mln euro, dzięki któremu tamtejszy rząd będzie mógł wzmocnić finanse publiczne nadwyrężone walką z pandemią. Ponieważ działania rządu Republiki Środkowoafrykańskiej na rzecz zdrowia znacznie zwiększyły presję na finanse publiczne, Unia Europejska pomaga władzom tego kraju za pośrednictwem dwóch programów wsparcia budżetowego: na konsolidację państwa (45 mln euro) oraz na reformę sektora bezpieczeństwa i sprawowania rządów (9 mln euro). W miastach Bangui i Paoua wybudowano już studnie i stworzono inne źródła zaopatrzenia w wodę oraz zwiększono dystrybucję sprzętu medycznego i lokalną produkcję masek (160 tys. sztuk).

Pomoc humanitarna UE dla Republiki Środkowoafrykańskiej

2 lipca, w ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa, UE przyjęła nowy pakiet pomocy, będący częścią kryzysowego funduszu powierniczego dla Afryki, przeznaczony na ochronę migrantów, stabilizację społeczności lokalnych i reakcję na koronawirusa w Afryce Północnej. Pakiet obejmuje 80 mln euro nowych środków oraz 30 mln euro środków niewykorzystanych dotąd na działania w ramach kryzysowego funduszu powierniczego dla Afryki.

Zgodnie ze wspólnym komunikatem w sprawie światowej reakcji UE na koronawirusa nowe środki wzmocnią również potencjał szybkiego reagowania, zasilą systemy i usługi zdrowotne w partnerskich krajach Afryki Północnej, będą chronić uchodźców i migrantów oraz stabilizować społeczności lokalne.

Więcej informacji o wsparciu dla Afryki Północnej i o inicjatywach regionalnych

Pomoc dla Libii

Libia jest nadal największym beneficjentem funduszu powierniczego UE dla Afryki w segmencie Afryki Północnej. Kraj otrzymuje 455 mln euro na programy, z czego większość przeznaczana jest na ochronę migrantów i uchodźców, stabilizację społeczności oraz zarządzanie granicami.

Trzy nowe programy zatwierdzone 2 lipca zwiększą odporność Libijczyków i migrantów w zakresie ochrony zdrowia po pandemii koronawirusa:

  • 30,2 mln euro przeznaczone zostanie na program ochronny w dziedzinie pomocy zdrowotnej, produktów niespożywczych, nadzwyczajnej pomocy gotówkowej oraz ewakuacji awaryjnych poza terytorium Libii (po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu),
  • 20 mln euro przeznaczone zostanie na program zwalczania koronawirusa – ma on poprawić możliwości natychmiastowego reagowania na wirusa, między innymi w zakresie środków ochrony osobistej i szkolenia dla personelu medycznego, poprawy możliwości laboratoriów oraz intensywnej opieki medycznej,
  • 25 mln euro przeznaczone zostanie na program stabilizacji społeczności, który będzie nadal wspierał poprawę warunków życia w libijskich gminach przez lepszy dostęp do podstawowych usług i usług socjalnych.

Pomoc dla Tunezji

2 lipca zatwierdzono dwa nowe programy, które wzmocnią wsparcie dla migrantów i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w Tunezji, która dotkliwie odczuła skutki kryzysu:

  • program w dziedzinie zarządzania i ochrony, o budżecie 9,3 mln euro, ma zapewnić usługi ochrony dla migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, poprawić dostęp do opieki zdrowotnej, a także nadal wspierać zarządzanie migracją i tunezyjskie usługi reintegracji osób powracających świadczone przez „Office des Tunisiens à l’étranger” (OTE),
  • program mobilności w zakresie umiejętności, o budżecie 5 mln euro, który opiera się na dwóch porozumieniach o mobilności między Francją a Tunezją dotyczących młodych specjalistów i pracowników sezonowych.

60 mln euro pomocy dla regionu Rogu Afryki 

17 czerwca UE zapowiedziała 60 mln euro wsparcia dla Międzyrządowego Organu ds. Rozwoju (IGAD), organizacji zrzeszającej osiem państw położonych w regionie Rogu Afryki, na łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Pomoc finansowa zostanie udzielona głównie na wsparcie dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym migrantów, uchodźców, wysiedleńców i społeczności transgranicznych. Udostępniona zostanie szeroka gama sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej, m.in. milion masek chirurgicznych, zestawy do testów i karetki.

Reakcja UE na skutki koronawirusa w regionie IGAD

Propagowanie rozwiązań cyfrowych w ramach walki z kryzysem związanym z koronawirusem

Aby kontynuować innowacyjne działania w reakcji na światową pandemię koronawirusa, 17 lipca Komisja zapowiedziała program o budżecie 10,4 mln euro na rzecz promowania rozwiązań cyfrowych w Demokratycznej Republice Konga, Rwandzie i Burundi. Program zostanie rozszerzony na państwa Afryki Wschodniej i Południowej oraz regionu Oceanu Indyjskiego z myślą o poprawie odporności systemów opieki zdrowotnej i systemów edukacyjnych w tych krajach. Finansowanie pozwoli wesprzeć e-uczenie się i szkolenie zawodowe w sektorze edukacji oraz propagować cyfrowe rozwiązania, by podnieść jakość i wydajność usług zdrowotnych. Ponadto by wspierać bardziej skoordynowane unijne podejście, UE i państwa członkowskie utworzyły platformę „cyfryzacji na rzecz rozwoju” (Digital for Development). Platforma skupia lokalne przedsiębiorstwa z sektora technologii i będzie pracować nad przystępnością cenową, łącznością sieciową i dostępnością publiczną prywatnych rozwiązań cyfrowych.

Wczesna pomoc dla Chin

Od początku pandemii wywołanej koronawirusem w Chinach Komisja Europejska działała szybko i w pełnej solidarności z tym krajem. Koordynowała i współfinansowała również dostawy pilnie potrzebnych środków medycznych za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Estonia, Austria, Czechy, Węgry i Słowenia dostarczyły do Chin ponad 56 ton środków ochrony osobistej (odzież ochronna, środki dezynfekcyjne i maski medyczne).

Chiny odwzajemniają otrzymaną pomoc i dostarczają niezbędny sprzęt medyczny krajom UE, które najbardziej cierpią z powodu pandemii. 6 kwietnia w Rzymie wylądował samolot ze sprzętem ochronnym i laboratoryjnym przekazanym przez Chiny Unii Europejskiej po osiągnięciu przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen porozumienia z premierem Li Kequiang. Dystrybucją 2 mln masek chirurgicznych, 200 tys. masek N95 i 50 tys. zestawów do testów przekazanych Włochom zajęło się Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego.

Więcej informacji o inicjatywach inwestycyjnych

Na ten sam temat: