Technologie cyfrowe – innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu związanego z koronawirusem

Aby Europejczycy mogli wykorzystać możliwości oferowane przez technologie cyfrowe, Komisja Europejska przyjęła 19 lutego 2020 r. swoją strategię cyfrową. W obliczu kryzysu wywołanego przez koronawirusa strategia ta zyskuje nowe znaczenie. W jej ramach Komisja wprowadza narzędzia cyfrowe służące monitorowaniu rozprzestrzeniania się wirusa, prowadzeniu badań nad szczepionkami i terapiami i ich opracowywaniu. Narzędzia te mają również zadbać o to, by Europejczycy mieli nieprzerwany dostęp do internetu i byli bezpieczni w sieci.

Ponieważ obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się, a działalność społeczna i gospodarcza tymczasowo przeniosła się do sfery cyfrowej, obywatele i przedsiębiorstwa korzystają z internetu, aby uzyskać dostęp do informacji. Dzięki sieciom szerokopasmowym i infrastrukturze cyfrowej możemy kontynuować naukę, utrzymywać kontakty towarzyskie i pracować. Usługi zaufania, takie jak podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne i usługi uwierzytelniania elektronicznego dla przedsiębiorstw, administracja elektroniczna i e-zdrowie, zapewniają ciągłość i dostępność usług publicznych, natomiast zaufane systemy bezpieczeństwa chronią naszą tożsamość w internecie oraz gwarantują prywatność naszych poczynań.

Dane, superkomputery i sztuczna inteligencja

Wykorzystanie danych i aplikacji mobilnych

Dane odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu pandemii koronawirusa – stosując technologie cyfrowe, możemy lepiej zrozumieć rozprzestrzenianie się wirusa i skuteczniej reagować. Europejskie przestrzenie danych, takie jak wspólna przestrzeń danych dotyczących zdrowia, mogą ułatwić tworzenie pilnie potrzebnych transgranicznych rozwiązań opartych na danych.

8 kwietnia Komisja przyjęła zalecenie w sprawie wsparcia stopniowego znoszenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa za pomocą danych i aplikacji mobilnych. W zaleceniu przedstawiono wspólne europejskie podejście do korzystania z aplikacji i danych mobilnych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Określono w nim główne zasady wykorzystania aplikacji mobilnych stosowanych do ograniczania kontaktów osobistych, ostrzegania przed kontaktami z osobami zakażonymi, zapobiegania tym kontaktom i ich ustalania. Każde wykorzystanie aplikacji i danych powinno odbywać się z poszanowaniem bezpieczeństwa danych i praw podstawowych UE, takich jak prywatność i ochrona danych.

Aplikacje do śledzenia kontaktów

Aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania są dobrowolnie instalowane na telefonach przez użytkowników, którzy następnie otrzymują ostrzeżenia, gdy w bliskiej odległości przez określony czas znajduje się osoba z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Wraz z ostrzeżeniem aplikacja może przekazywać informacje od organu ds. zdrowia, np. wskazówkę, by poddać się badaniu lub samoizolacji, oraz informację, z kim należy się kontaktować.

Z uwagi na to, że państwa członkowskie zaczynają znosić ograniczenia w podróżowaniu po Europie, 16 czerwca państwa członkowskie UE, przy wsparciu Komisji, uzgodniły zestaw specyfikacji technicznych, które mają zapewnić bezpieczną wymianę informacji między aplikacjami do śledzenia kontaktów. Dotyczy to zdecydowanej większości tego rodzaju aplikacji, które działają w oparciu o zdecentralizowaną architekturę i które już zostały – lub dopiero mają zostać – wprowadzone w UE. Po zastosowaniu tego rozwiązania technicznego krajowe aplikacje będą sprawnie działać również podczas podróży użytkowników do innych państw UE, w których także przyjęto podejście zdecentralizowane.

Informacja o tym, że w pobliżu znajduje się inny użytkownik, będzie wymieniana między aplikacjami drogą szyfrowaną, co uniemożliwi zidentyfikowanie poszczególnych osób, zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi UE w sprawie ochrony danych w aplikacjach. Nie będą wykorzystywane dane geolokalizacyjne. Uzgodnione 16 czerwca specyfikacje techniczne oparte są na przyjętych w maju wytycznych w sprawie interoperacyjności, w których określono ogólne zasady. Komisja będzie nadal wspierać prace państw członkowskich nad rozszerzeniem tego rozwiązania również na aplikacje do śledzenia kontaktów, które działają w oparciu o centralny serwer.

Na podstawie zalecenia Komisji i przy jej wsparciu państwa członkowskie opracowały unijny zestaw wytycznych dotyczących stosowania aplikacji mobilnych . W zestawie wytycznych określono zasadnicze wymogi dotyczące tych aplikacji i najlepsze praktyki w zakresie stosowania do celów walki z kryzysem aplikacji mobilnych służących do ustalania kontaktów zakaźnych i generowania ostrzeżeń.

Unijny zestaw wytycznych dotyczących używania aplikacji mobilnych przeznaczonych do ustalania kontaktów zakaźnych i generowania ostrzeżeń

Wytyczne w sprawie interoperacyjności aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (art. 9) dane dotyczące zdrowia uznaje się za dane szczególnie chronione, a zatem przetwarzanie takich danych może odbywać się wyłącznie na ściśle określonych warunkach. W RODO przewidziano jednak, że jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych jest interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. Przetwarzanie danych może okazać się niezbędne do celów humanitarnych, w tym do celów monitorowania epidemii. W takim przypadku prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego zapewnia odpowiednie i konkretne środki ochrony praw i wolności obywateli.

Zagregowane dane statystyczne, które nie umożliwiają identyfikacji danych osób fizycznych (na przykład zagregowane dane dotyczące lokalizacji), nie są uznawane za dane osobowe, a zatem RODO nie ma do nich zastosowania.

Europejska Rada Ochrony Danych, złożona z unijnych organów ochrony danych, wydała 20 marca oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii koronawirusa.

W UE obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności na świecie. Pandemia koronawirusa nic w tym względzie nie zmieni. Mity na temat koronawirusa.

16 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące tworzenia aplikacji, które mają pomóc w ustalaniu kontaktów zakaźnych oraz ostrzegać użytkowników, że przebywali w pobliżu osoby zakażonej. Aplikacje takie powinny być wdrażane wyłącznie w ścisłej koordynacji z krajowymi organami ds. zdrowia publicznego, instalowane dobrowolnie, a użytkownicy powinni mieć kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Aplikacje muszą być w pełni zgodne z unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej.

Aplikacje te, wykorzystujące najczęściej technologię Bluetooth umożliwiającą wykrywanie innych urządzeń w pobliżu, nie umożliwiają śledzenia lokalizacji użytkowników. Mogą one jednak ostrzegać osoby, które przez pewien czas znajdowały się w pobliżu osoby zakażonej, o konieczności wykonania testu lub poddania się samoizolacji. Ma to pomóc w przerywaniu łańcuchów zakażeń. Dane muszą być przechowywane w sposób bezpieczny i nie powinny być przechowywane dłużej, niż jest to konieczne.

Europejskie superkomputery w walce z koronawirusem

Trzy potężne europejskie centra superkomputerów – znajdujące się w Bolonii, Barcelonie i Jülich – są obecnie wykorzystywane na potrzeby badań i opracowywania szczepionek, terapii i diagnoz w odpowiedzi na koronawirusa. Komputery te porównują cyfrowe modele białka koronawirusa i przeszukują pod ich kątem bazę danych zawierającą tysiące istniejących leków w celu wykrycia, które kombinacje substancji czynnych reagują na wirusa. Superkomputery są uzupełnieniem klasycznych badań klinicznych opartych na próbach i błędach oraz możliwych eksperymentów. Firma farmaceutyczna oraz kilka dużych instytutów biologicznych i biochemicznych uczestniczą w tych pracach, udostępniając dostęp do swoich baz danych leków.

Komisja Europejska wspiera badania naukowe i innowacje służące opracowaniu szczepionek, nowych metod leczenia, testów diagnostycznych i systemów medycznych, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Projekt Exscalate4CoV, który uruchomiono 31 stycznia 2020 r., otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 3 mln euro.

19 czerwca konsorcjum Exscalate4CoV ogłosiło, że już zarejestrowany lek generyczny stosowany do leczenia osteoporozy, Raloksyfen, może być skutecznym sposobem leczenia zakażonych koronawirusem pacjentów z łagodnymi objawami. Konsorcjum prowadzi badania z wykorzystaniem wspieranej przez UE platformy do prowadzenia obliczeń superkomputerowych, w których sprawdza oddziaływanie znanych cząsteczek na strukturę koronawirusa. Kolejnym krokiem będą rozmowy konsorcjum z Europejską Agencją Leków na temat przejścia do etapu badań klinicznych, aby ocenić nowe potencjalne zastosowania Raloksyfenu. W przypadku ich powodzenia lek ten można szybko udostępnić w bardzo dużych ilościach i po niskich kosztach.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja i superkomputery znajdują się na pierwszej linii walki z koronawirusem. Dzięki ich zdolnościom obliczeniowym opracowywanie szczepionek i metod leczenia nabiera tempa.

Sztuczna inteligencja i obliczenia wielkiej skali – dzięki ich mocy analitycznej – są kluczowym narzędziem umożliwiającym wykrywanie schematów rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z pomocą sztucznej inteligencji i obliczeń wielkiej skali sektor zdrowia publicznego może monitorować rozprzestrzenianie się wirusa i szybko opracowywać skuteczne strategie reagowania.

Jeśli chodzi o sektor opieki zdrowotnej, sztuczna inteligencja odgrywa również rolę w funkcjonowaniu robotów używanych w kontaktach z pacjentami, gdy kontakty międzyludzkie muszą zostać ograniczone do minimum.

Więcej informacji na temat roli danych, sztucznej inteligencji i superkomputerów w walce z koronawirusem

Odpowiedź na pandemię koronawirusa – dane z przestrzeni kosmicznej

Dane pochodzące z unijnego programu kosmicznego zapewniają kompleksowy, skuteczny i oszczędny sposób oceny przemysłowych i środowiskowych skutków pandemii koronawirusa. Od początku kryzysu unijne satelity monitorują zagęszczenie ruchu na przejściach granicznych między państwami członkowskimi i tworzą mapy uwzględniające lokalizację placówek medycznych, szpitali i innej infrastruktury krytycznej. Dane satelitarne w połączeniu ze sztuczną inteligencją zapewniają organom publicznym na szczeblu unijnym i krajowym modele umożliwiające lepsze zrozumienie sytuacji kryzysowej i podejmowanie skuteczniejszych działań zaradczych.

Unijny program kosmiczny oferuje rozwiązania problemów w wielu obszarach, takich jak: ochrona zdrowia publicznego – przy udziale systemu Galileo (najbardziej precyzyjnego systemu pozycjonowania na świecie), monitorowanie sposobu realizacji „zielonego ładu” – dzięki programowi Copernicus (najlepszemu w swojej klasie systemowi obserwacji Ziemi) oraz zapewnienie państwom członkowskim bezpiecznego kanału komunikacji.

Komisja Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna otworzyły nową platformę, która ma pomóc w ekologicznej i zrównoważonej odbudowie

Program Copernicus od samego początku kryzysu służy pomocą obywatelom i organom publicznym w państwach członkowskich. 5 czerwca Komisja Europejska we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną uruchomiły narzędzie „Szybkie działanie – obserwacja Ziemi w związku z koronawirusem”. Narzędzie szybkiego działania opiera się na danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi. Ma ono zmierzyć wpływ środków izolacji wprowadzonych w związku z pandemią i monitorować odbudowę po zniesieniu tych środków na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym. Dane są analizowane z wykorzystaniem nowych narzędzi cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja. Narzędzie szybkiego działania monitoruje przede wszystkim ważne parametry środowiskowe – zmiany jakości powietrza i wody, działalność gospodarczą i działalność człowieka, m.in. w takich dziedzinach jak przemysł, transport, budownictwo, ruch drogowy i wydajność rolnictwa. Są to ważne wskaźniki postępów na drodze do ekologicznej i zrównoważonej odbudowy.

Sieci i łączność

Ponieważ państwa członkowskie UE wprowadziły środki służące ograniczeniu kontaktów osobistych w celu zwalczania pandemii koronawirusa, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na dostęp do internetu – w celach telepracy, e-uczenia się lub w celach rozrywkowych, co prowadzi do obciążenia sieci.

Aby zapobiec przeciążeniu sieci i umożliwić wszystkim korzystanie z rozrywki cyfrowej, Komisja Europejska zaapelowała do kierownictwa internetowych serwisów filmowych, operatorów telekomunikacyjnych i użytkowników o podjęcie stosownych działań. W tym celu odbyła z nimi również spotkania. Internetowe serwisy filmowe zachęcono do nadawania treści w standardowej (a nie wysokiej) rozdzielczości, natomiast operatorzy telekomunikacyjni powinni wprowadzać środki zaradcze, aby zagwarantować nieprzerwany ruch internetowy, a użytkownicy powinni stosować ustawienia, które ograniczają zużycie danych, w tym korzystać z Wi-Fi.

Unijni operatorzy telekomunikacyjni sygnalizują, że istnieje zwiększony popyt na dostęp do internetu. Mimo że dotychczas nie doszło do przeciążenia sieci, Komisja i Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) ustanowiły specjalny mechanizm sprawozdawczy w celu monitorowania sytuacji w zakresie ruchu internetowego w każdym państwie członkowskim, aby móc reagować na problemy związane z przepustowością sieci.

Więcej informacji na temat roli telekomunikacji, sieci i łączności z internetem w walce z koronawirusem.

Platformy internetowe w walce z dezinformacją

Informacje wprowadzające w błąd i dezinformacja rozprzestrzeniają się szybko w internecie, w szczególności w mediach społecznościowych. Czasami wykraczają poza zwykłe przekłamania. Fałszywe lub rzekome „lekarstwa” mogą prowadzić do poważnych szkód lub zagrożeń dla zdrowia.

Komisja Europejska prowadzi dialog z firmami Google, Facebook, Twitter i Microsoft – platformami internetowymi będącymi sygnatariuszami unijnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji – które zgodziły się aktywnie promować wiarygodne źródła, deprecjonować zweryfikowane fałszywe lub wprowadzające w błąd treści, a także uruchomić nowe narzędzia, które kierują użytkowników bezpośrednio do wiarygodnych źródeł lub dostarczają dokładnych, wielojęzycznych informacji na temat obecnego kryzysu.

Platformy te wykorzystują również wszystkie dostępne im narzędzia do usuwania dezinformacji na temat koronawirusa. Usuwają treści niezgodne z prawem lub treści, które mogą powodować szkody fizyczne (np. fałszywe i szkodliwe „lekarstwa” na wirusa) lub prowadzą do zakłócania porządku publicznego (na przykład dezinformacja dotycząca uruchomienia sieci 5G jako rzekomej przyczyny rozprzestrzeniania się koronawirusa).

Więcej informacji na temat roli platform internetowych i narzędzi zapobiegających dezinformacji w walce z koronawirusem.

Komisja Europejska regularnie dementuje informacje wprowadzające w błąd.

Walka z dezinformacją

Bezpieczeństwo w internecie

Pandemia koronawirusa spowodowała nagły i duży zwrot w kierunku usług online. Ludzie spędzają więcej czasu w internecie i w większym stopniu komunikują się za pośrednictwem narzędzi cyfrowych. Taka zwiększona aktywność online może być pożywką dla hakerów i prowadzić do nasilenia cyberataków.

Dotyczy to również dzieci, które obecnie spędzają w internecie więcej czasu niż dotychczas, być może bez nadzoru. Chociaż dzięki temu mogą kontynuować naukę i pozostawać w kontakcie ze swoimi rówieśnikami, pojawiają się również sygnały wskazujące na zwiększone ryzyko. W związku z tym EUROPOL nawiązał współpracę z partnerami międzynarodowymi w celu opracowania wskazówek dla rodziców i opiekunów na temat bezpieczeństwa w internecie, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa online dzieci podczas pandemii koronawirusa.

Uwaga na oszustwa w internecie!

Należy szczególnie uważać na internetowych oszustów oferujących produkty, które rzekomo chronią przed zakażeniem koronawirusem lub leczą chorobę. Obecnie nie są dostępne żadne szczepionki ani leki na koronawirusa, dlatego przed zakupem w internecie leków lub innych środków leczniczych, w tym testów, należy zastanowić się dwukrotnie. Gdy tego rodzaju testy i szczepionki będą dostępne, będzie je można otrzymać od uprawnionego lekarza. Należy unikać zakupu bezwartościowych substancji, gdyż w ten sposób finansuje się przestępczość, a przy tym można zaszkodzić własnemu zdrowiu. Aby skutecznie zwalczać działalność przestępczą, ważne jest, aby ofiary zgłaszały przestępstwa policji oraz korzystały ze specjalnych formularzy udostępnionych przez operatora platformy do celów sygnalizowania niestosownych treści. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak chronić się przed oszustami.

Komisja Europejska ściśle współpracuje z organami krajowymi, innymi instytucjami UE, Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, EUROPOL-em (Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania), zespołem reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach UE oraz innymi organami i agencjami w celu monitorowania wszelkich oznak zagrożeń. Współpraca ta ma zapewnić bezpieczne środowisko internetowe w tym trudnym okresie. Organy te monitorują rozwój sytuacji oraz publikują sprawozdania i wytyczne dotyczące zagrożeń, a także regularnie udostępniają sprawozdania na temat cyberbezpieczeństwa.

EUROPOL udzielił wsparcia w udanym dochodzeniu, które doprowadziło do aresztowania przestępców podających się za dystrybutora masek ochronnych oferującego je do sprzedaży rządom państw członkowskich UE oraz pomógł udaremnić kolejną próbę oszukania władz na miliony euro za dostawę nieistniejących środków medycznych. Komisja Europejska współpracuje z Europolem i dostawcami nazw domen internetowych, aby zapobiegać przyznawaniu nazw domen przestępcom i wspierać sprawną współpracę między dostawcami i organami mającą na celu identyfikowanie i blokowanie stron internetowych wykorzystywanych do oszustwa. Dostawcy tych usług wydali już stosowne wytyczne.

Monitorowanie informacji i reklam opublikowanych na platformach internetowych

Aby chronić konsumentów w internecie, Komisja Europejska i sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta skupiająca właściwe organy krajowe zorganizowały skoordynowaną kontrolę informacji i reklam publikowanych na różnych platformach internetowych i na stronach sklepów internetowych, po to by sprawdzić, czy konsumenci w UE nie są narażeni na treści naruszające unijne przepisy o ochronie konsumentów. Kontrola składała się z dwóch części: odgórnej kontroli platform internetowych oraz dogłębnej analizy konkretnych reklam i stron internetowych związanych z produktami, na które z powodu pandemii jest duży popyt.

Komisja prowadzi wymianę informacji z największymi platformami internetowymi (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish oraz Yahoo/Verizon media). Wszystkie te platformy zaangażowały się w ochronę konsumentów i potwierdziły swoje nieustanne wysiłki na rzecz usuwania wprowadzających w błąd reklam, w tym również nielegalnych reklam dotyczących „cudownych” suplementów diety chroniących przed koronawirusem.

Organy ochrony konsumentów z 27 państw wzięły udział w akcji odgórnej kontroli platform internetowych i przedstawiły 126 odpowiedzi dotyczących zarówno przedsiębiorstw, z którymi Komisja utrzymuje regularne kontakty, jak i innych firm działających na krajowych rynkach. Priorytetowo potraktowano kontrolę ofert masek i czepków ochronnych, płynów do dezynfekcji, zestawów do testów, jak również żywności, suplementów diety i produktów niespożywczych mających rzekomo leczyć koronawirusa.

Pozytywne efekty tych wspólnych działań są już widoczne. Aliexpress usunął w marcu ponad 250 tys. podejrzanych ofert, a eBay zablokował sprzedaż lub usunął z oferty sprzedaży ponad 15 mln artykułów sprzecznych z polityką firmy dotyczącą koronawirusa. W maju zablokowano lub usunięto miliony wprowadzających w błąd reklam i ofert produktów na stronach Google (ponad 80 mln reklam dotyczących koronawirusa), eBay (ponad 17 mln ofert ze światowej platformy wielostronnej) i Amazon (obecnie liczba nowych produktów związanych z koronawirusem spadła o 77 proc. w porównaniu z marcem 2020 r.).

W wyniku bardziej szczegółowej kontroli stron internetowych uznano, że w przypadku 206 spośród 268 skontrolowanych portali konieczne jest przeprowadzenie dalszego postępowania, gdyż istnieje w stosunku do nich podejrzenie naruszenia unijnego prawa konsumenckiego. 88 portali zawierało produkty, które mają rzekomo leczyć koronawirusa lub mu zapobiegać, 30 zawierało niezgodne z prawdą informacje o tym, że produkty są trudno dostępne, a 24 portale podejrzewa się o stosowanie nieuczciwych praktyk w celu uzyskania wygórowanych cen.

Komisja będzie kontynuować współpracę i wymianę informacji z organami branżowymi zajmującymi się regulacją sektora reklamy z myślą o opracowaniu automatycznych narzędzi do wyszukiwania reklam wprowadzających w błąd.

Więcej informacji o tym, jak Komisja chroni konsumentów, można znaleźć tutaj.

Zestawienie informacji na temat rozporządzenia w sprawie ochrony konsumentów

 

Podnoszenie kwalifikacji z myślą o życiu po pandemii: nowe wytyczne dotyczące kompetencji cyfrowych

Ograniczenie kontaktów osobistych całkowicie zmieniło sposób, w jaki porozumiewamy się, zbieramy informacje i wprowadzamy innowacje w miejscu pracy. Pracodawcy, osoby odpowiadające za rekrutację i pedagodzy starają się doprowadzić do tego, by w realiach po pandemii Europejczycy posiadali niezbędne umiejętności cyfrowe. Aby pomóc im osiągnąć ten cel, 13 lipca Komisja opublikowała nowe wytyczne dotyczące kompetencji cyfrowych, które obejmują praktyczne kroki, główne działania, porady i zasoby internetowe dla użytkowników cyfrowych. Pomogą one Europejczykom w jak najpełniejszym wykorzystaniu nabytych kompetencji cyfrowych w perspektywie podnoszenia swoich szans na zatrudnienie – od poziomu edukacji po trwałe zatrudnienie, przy uwzględnieniu przedsiębiorczości.

Centrum Naukowe UE
 

Nauka przez internet

Pandemia koronawirusa w Europie spowodowała dla uczniów, nauczycieli i dydaktyków z całej UE poważne zakłócenia, jeśli chodzi o możliwości nauki, szkolenia i przemieszczania się. W zachowaniu ciągłości nauki i szkoleń pomaga bogata oferta materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie:

Więcej informacji na temat roli umiejętności, pracy zespołowej i kreatywności w walce z koronawirusem