Za pośrednictwem programu „Kreatywna Europa” Komisja Europejska zapewnia finansowanie sektora audiowizualnego, sektora kultury i sektora kreatywnego. 

„Kreatywna Europa” – informacje o programie
Informacje o projektach programu „Kreatywna Europa”, możliwościach wsparcia finansowego itp.

„Kreatywna Europa” – informacje o finansowaniu (w tym o zaproszeniach do składania wniosków)

W ramach polityki regionalnej UE finansowane są projekty kulturalne w słabiej rozwiniętych regionach Europy.

Finansowanie z funduszy strukturalnych projektów w dziedzinie kultury

UE wspiera projekty promujące ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego i badania naukowe w tej dziedzinie.

Badania nad dziedzictwem kulturowym