För att minska spridningen av coronaviruset och skydda människors hälsa och väl har det varit nödvändigt med vissa reserestriktioner. Kommissionen försöker se till att vänner och anhöriga kan träffas och att det råder fri rörlighet för människor, varor och tjänster i EU – med full respekt för hälso- och säkerhetsåtgärderna.

Resa igen på ett säkert sätt

Re-open EU – webbplats för resenärer och turister

Den 15 juni 2020 öppnade kommissionen webbplatsen Re-open EU för att hjälpa människor att planera sina resor och semestrar på ett tryggt sätt. Webbplatsen innehåller information om

 • gränser
 • tillgängliga transportmedel
 • reserestriktioner
 • smittskyddsåtgärder (t.ex. krav på att hålla avstånd eller använda munskydd)
 • annan praktisk information.

På Re-open EU samlas aktuell information från kommissionen och medlemsländerna på ett och samma ställe. Här finns en interaktiv karta där man kan söka landsspecifik information om gällande nationella åtgärder och praktiska råd till alla besökare i landet. Webbplatsen finns på EU:s 24 officiella språk och fungerar i både datorn och mobilen. Bokmärk gärna länken: https://reopen.europa.eu/

reopen eu visual

Snart finns Re-open EU också som app.

Smittspårningsappar

Kontaktspårnings- och varningsappar används för att varna användarna om de under en viss tid har befunnit sig i närheten av personer som anmält att de har testats positivt för covid-19. Du väljer själv om du vill installera och använda en sådan app. När du får en varning kan appen ge anvisningar från hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, t.ex. råd om testning eller självisolering och vem du ska kontakta.

Apparna kan komplettera och snabba på den manuella kontaktspårningen och kan spara värdefull tid åt dem som jobbar med smittspårning.

Nationella kontaktspårningsappar

Gemensam strategi för reserestriktioner

Den 13 oktober antog EU-länderna en rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin. Rekommendationen bygger på kommissionens förslag från den 4 september.

Gemensam strategi för reserestriktioner i EU

Enligt rekommendationen ska EU-länderna samordna sina åtgärder på fyra områden:

 • En gemensam karta över smittläget med färgerna grönt, orange, rött och grått
 • Gemensamma kriterier för att införa reserestriktioner
 • Ökad tydlighet för vad som gäller för resenärer från ”röda områden” (testning och karantän)
 • Tydlig och aktuell information till allmänheten

Kommissionen uppmanar EU-länderna att följa rekommendationen på alla punkter.

Ladda nerPDF - 390.1 KB

Restriktioner för resor till EU

Den 25 juni antog kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om att häva restriktionerna för länder som medlemsländerna gemensamt väljer ut. Vilka länder som väljs ut bygger på principer och objektiva kriterier som

 • folkhälsoläget
 • förmågan att tillämpa smittskyddsåtgärder vid resor
 • ömsesidiga överväganden
 • data från tillförlitliga källor som EU:s smittskyddsmyndighet ECDC och Världshälsoorganisationen WHO.

Den 30 juni antog rådet en rekommendation om att gradvis avskaffa de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU. Enligt rekommendationen ska reserestriktionerna hävas för länder som förs upp på en lista som uppdateras i princip varannan vecka.

Enligt kriterierna och villkoren i rekommendationen och den uppdaterade lista som rådet publicerade den 22 oktober, bör EU-länderna börja avskaffa reserestriktionerna vid de yttre gränserna för personer bosatta i följande länder utanför EU:

 • Australien
 • Japan
 • Nya Zeeland
 • Rwanda
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand
 • Uruguay
 • Kina, inklusive Hongkong och Macao, med förbehåll för att åtgärderna är ömsesidiga

Personer bosatta i Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten bör i detta sammanhang betraktas som personer bosatta i EU.

Restriktionerna och lättnaderna för icke nödvändiga resor beror visserligen på var du som resenär är bosatt, men visumkraven bygger fortfarande på medborgarskapet. Om du bor i ett land där restriktionerna har hävts men är medborgare i ett land som omfattas av visumkrav, måste du alltså ansöka om visum på destinationslandets konsulat i ditt bosättningsland.

För alla andra länder utanför EU som inte finns med på listan har EU-länderna och de Schengenassocierade länderna tillfälligt förbjudit alla icke nödvändiga resor till EUplus-området, vilket innebär att bara vissa kategorier av personer får resa in. EUplus-området omfattar 30 länder: 26 av de 27 EU-länderna och de fyra Schengenassocierade länderna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Irland tillämpar sina egna reserestriktioner.

I takt med att smittläget i och utanför EU förändras och reserestriktionerna vid EU:s yttre gränser gradvis har börjat hävas, har också handläggningen av visumansökningar börjat komma igång igen. Den 11 juni 2020 publicerade kommissionen en vägledning för en stegvis och samordnad återgång till en normal viseringsverksamhet.

Reglerna för ansökan om korttidsvisum ändras inte. EU-ländernas konsulat och externa tjänsteleverantörer har dock anpassat de praktiska arrangemangen för bland annat tillträde till lokaler, hygien och betalning. Det ska också finnas information om hur man lämnar in en visumansökan.

Mer information om gällande reserestriktioner finns på de behöriga nationella myndigheternas webbplatser (t.ex. utrikesdepartementet). En daglig sammanfattning av restriktionerna för flyg och passagerare finns på Eurocontrols webbplats under rubriken Covid-19 Notam Summary (luftfartsmeddelanden).

Undantag från EU:s inreseförbud

För alla länder utanför EU som inte finns med på listan i rekommendationen undantas följande kategorier av personer från reserestriktionerna till EUplus-området:

a) EU-medborgare och medborgare i Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz och Storbritannien samt deras familjemedlemmar.

b) Medborgare i länder utanför EU som är varaktigt bosatta i enlighet med direktivet om varaktigt bosatta eller som har uppehållsrätt enligt andra EU-direktiv eller nationell lagstiftning eller som har nationella visum för längre vistelse samt deras familjemedlemmar.

De tillfälliga reserestriktionerna bör inte gälla personer som fyller en nödvändig funktion eller har ett nödvändigt behov, bland annat följande: 

 • Hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård samt personal inom äldreomsorgen
 • Gränsarbetare
 • Säsongsarbetare inom jordbruket
 • Transportpersonal
 • Diplomater, personal vid internationella organisationer och personer som bjudits in av internationella organisationer och vars fysiska närvaro krävs för att dessa organisationer ska fungera väl, militär personal och biståndsarbetare och civilskyddspersonal när de utför sina uppgifter
 • Transitpassagerare
 • Passagerare som reser av tvingande familjeskäl
 • Sjöfolk
 • Personer i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • Medborgare från länder utanför EU som reser för studier
 • Högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU om deras arbete är nödvändigt av ekonomiska skäl eller inte kan senareläggas eller utföras utomlands

Den 28 oktober antog kommissionen en vägledning om vilka personer som bör undantas från de tillfälliga inreserestriktionerna för att hjälpa EU-länderna att genomföra rådets rekommendation 2020/912 av den 30 juni 2020 på ett mer konsekvent sätt.

Kommissionen uppmanar EU-länderna att underlätta för personer i varaktiga relationer att återförenas, om de kan bevisa sitt förhållande.

Rättigheter för passagerare och resenärer

Du kan läsa mer om passagerarrättigheter och paketresor på webbplatsen Ditt Europa där det finns hjälp och råd för EU-medborgare och deras anhöriga.

Som passagerare och resenär kan du vara säker på att dina rättigheter är skyddade. Kommissionen har tagit fram tolkningsriktlinjer om hur vissa bestämmelser i EU:s lagstiftning om passagerarrättigheter ska tillämpas i samband med coronautbrottet. Syftet är att garantera tydlighet och rättslig säkerhet för alla berörda.

Riktlinjerna klargör också att de aktuella omständigheterna är ”extraordinära”. Det betyder t.ex. att du kanske inte kan få kompensation om flyget ställs in mindre än två veckor före avresedagen.

Kommissionen har också publicerat ett informationsmeddelande om direktivet om paketresor mot bakgrund av coronapandemin.

Enligt EU-reglerna har resenärer rätt att välja mellan värdecheckar eller återbetalning av inställda paketresor eller resor med flyg, tåg, buss eller färja. Kommission bekräftar den här rättigheten, men enligt en rekommendation från den 13 maj vill man göra värdecheckar till ett mer praktiskt och lockande alternativ än återbetalning av resor som ställts in på grund av pandemin, något som också i hög grad belastar researrangörernas ekonomi.

Lista över nationella myndigheter som utfärdar reserekommendationer

Ladda nerPDF - 496.1 KB
Ladda nerPDF - 475.1 KB

Råd till konsumenter i Europa

Nätverket av europeiska konsumentcentrum ger råd och hjälp om dina konsumenträttigheter när du har köpt varor eller tjänster i ett annat land och påverkas av coronautbrottet (t.ex. hotell- och resebokningar). Du kan läsa om hur man löser konsumenttvister utanför domstol på våra sidor om tvistlösning.

Det finns inga regler i EU:s konsumentlagstiftning om villkoren för och konsekvenserna av inställda evenemang eller enskilda tjänster (t.ex. idrotts- och kulturevenemang, biluthyrning och hotellövernattning). Dina rättigheter som konsument beror därför på den nationella avtalsrätten och avtalets typ och villkor, bland annat tjänsteleverantörens avbokningspolicy (t.ex. återbetalningsbar eller icke återbetalningsbar bokning).

Standardavtalsvillkor som används av näringsidkare måste vara transparenta och får inte på ett oskäligt sätt begränsa konsumenternas rättigheter enligt nationell avtalsrätt.

Dina rättigheter i fråga om paketresor beskrivs närmare i informationen om direktivet om paketresor. Information om flyg-, tåg-, båt- och bussresor finns i relevanta riktlinjer.

Konsulär hjälp till EU-medborgare utomlands

Som EU-medborgare har du rätt att vända dig till ett annat EU-lands ambassad eller konsulat om du behöver hjälp i ett land utanför EU där ditt eget land inte har någon ambassad eller något konsulat som kan bistå dig.

Läs mer om EU-medborgares rätt till diplomatiskt eller konsulärt skydd utanför EU

Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten hjälper till att ta hem strandsatta EU-medborgare från hela världen och medlemsländerna ger råd om hur man ska hantera reserestriktionerna. Om du som EU-medborgare behöver hjälp utanför EU ska du kontakta det land som du är medborgare i.

Besökare med utgångna visum på grund av reserestriktionerna

Under coronapandemin gäller särskilda regler. De som befinner sig i ett land i Schengenområdet och inte kan resa därifrån innan deras korttidsvisum går ut, kan få visumet förlängt med högst 90/180 dagar av myndigheterna i det aktuella landet. Om de är tvungna att stanna längre än den förlängda perioden på 90/180 dagar bör de beviljas ett nationellt visum för längre vistelse eller ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Medlemsländerna uppmanas att avstå från administrativa sanktioner eller påföljder för tredjelandsmedborgare som inte kunnat lämna territoriet på grund av reserestriktionerna. Om en person stannar längre än tillåtet på grund av reserestriktionerna bör detta inte beaktas vid handläggningen av framtida visumansökningar.

Icke EU-medborgare som är undantagna från visumkravet och som stannat längre än den tillåtna 90-dagarsperioden

Om icke EU-medborgare som är undantagna från visumkravet är tvungna att stanna längre i Schengenområdet än den förlängda perioden på 90/180 dagar bör de behöriga nationella myndigheterna förlänga det lagliga uppehållstillståndets giltighet, utfärda ett nytt eller vidta andra åtgärder för att se till att personen får vistas i landet. Mer information finns på de behöriga nationella myndigheternas webbplatser.

Resehandlingar som upphört att gälla till följd av en oväntat lång utlandsvistelse

EU-medborgare och deras familjemedlemmar som inte har något giltigt pass eller visum bör få tillträde till EU om de på annat sätt kan visa att de är EU-medborgare eller anhöriga till en EU-medborgare. Även ett utgånget pass bör i det rådande läget anses utgöra ett sådant bevis. Familjemedlemmar bör alltid kunna visa att de verkligen är anhöriga till en EU-medborgare.

Resor till EU – undantagna kategorier

Säsongsarbetare och arbetstagare som utövar kritiska yrken

De tillfälliga reserestriktionerna bör inte gälla personer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov, bland annat säsongsarbetare inom jordbruket.

För att yrkesverksamheten ska kunna fortsätta trots reserestriktionerna har kommissionen tagit fram riktlinjer för fri rörlighet för arbetstagare under pandemin för att underlätta för kritiska yrkesgrupper, särskilt inom vård- och livsmedelssektorn och andra viktiga tjänster (t.ex. vårdpersonal, personal inom barn- och äldreomsorg, livsmedelstillverkare och säsongsarbetare).

För att skydda säsongsarbetarnas rättigheter, hälsa och säkerhet lade kommissionen den 16 juli fram riktlinjer för säsongsarbetare i samband med coronapandemin. Riktlinjerna ska vägleda nationella myndigheter, yrkesinspektioner och arbetsmarknadens parter och se till att säsongsarbetare i EU känner till sina rättigheter.

Vårdpersonal

De tillfälliga reserestriktionerna bör inte gälla personer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov, bland annat hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård samt personal inom äldreomsorgen.

Familjemedlemmar

De tillfälliga reserestriktionerna ska inte gälla EU-medborgare och medborgare i Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz och Storbritannien samt deras familjemedlemmar.

Enligt rådets rekommendation om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU får restriktionerna inte gälla för medborgare från EU-länder, de Schengenassocierade länderna och medborgare i länder utanför EU med uppehållsrätt och deras familjemedlemmar.

Medlemsländer kan kräva att dessa personer sätter sig i karantän när de återvänder från ett land utanför EU som inte finns med på listan i bilaga I till rådets rekommendation, förutsatt att de kräver samma sak av sina egna medborgare.

För familjemedlemmar till EU-medborgare som har utövat sin rätt till fri rörlighet, särskilt de som bor i ett annat EU-land än det där de är medborgare, måste definitionen av familjemedlem i rådets rekommendation motsvara definitionen i direktivet om fri rörlighet.

Enligt direktivet om fri rörlighet måste länderna underlätta inresa för ogifta partner till EU-medborgare om de har ”ett varaktigt, vederbörligen bestyrkt förhållande”. Länderna måste behandla ansökningar från sådana partner mer förmånligt än inreseansökningar från andra icke EU-medborgare.

En ogift partner kan behöva lämna in dokument som styrker partnerskap med en EU-medborgare och partnerskapets längd. Dokumenten får läggas fram på det sätt som anses lämpligt.

Länderna kan ha egna regler om hur länge ett partnerskap minst ska ha pågått för att det ska anses varaktigt, men andra relevanta aspekter (t.ex. ett gemensamt bostadslån) måste också beaktas.

Personer som har ingått ett registrerat partnerskap, som i det land där partnerskapet registrerades är likställt med äktenskap, måste behandlas som make eller maka.

För familjemedlemmar till EU-medborgare som inte har utövat sin rätt till fri rörlighet gäller inte definitionen av familjemedlem i direktivet om fri rörlighet. Enligt den information som kommissionen har tillgång till har många EU-länder dock för avsikt att tillämpa en liknande praxis för ogifta partner till EU-medborgare som inte har utövat sin rätt till fri rörlighet.

Transportpersonal

De tillfälliga reserestriktionerna bör inte gälla för transportpersonal i vid bemärkelse.

Asylsökande

De tillfälliga reserestriktionerna bör inte gälla för personer som har ett nödvändigt behov, bland annat personer i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl.

Studerande från länder utanför EU

Undantaget omfattar studerande från länder utanför EU som påbörjar eller fortsätter sina studier i EU under läsåret 2020–2021. Undantaget måste omfatta studerande som definieras som ”en tredjelandsmedborgare som har antagits vid en läroanstalt för högre utbildning och som beviljas inresa till och vistelse på en medlemsstats territorium för att som huvudsaklig verksamhet på heltid följa ett studieprogram som leder till ett bevis på högre utbildning som erkänns av den medlemsstaten, inbegripet examensbevis, utbildningsbevis eller doktorsexamen från en läroanstalt för högre utbildning, vilket kan omfatta en förberedande kurs före sådan utbildning, i enlighet med nationell rätt, eller obligatorisk praktik.” Undantaget kan också gälla för medborgare från länder utanför EU som kommer till EU för att studera men som inte omfattas av definitionen (till exempel elever eller studerande vid gymnasieskolor, språkskolor, internatskolor eller yrkesskolor och elever på utbyte).

Arbetstagare från länder utanför EU

Undantaget omfattar arbetstagare som är medborgare i länder utanför EU och som tack vare sin höga kompetens- och kunskapsnivå behövs för att bidra till EU:s ekonomiska återhämtning efter coronakrisen. Det kan omfatta personer vars ansökan om tillstånd som forskare eller enligt en nationell ordning för välutbildade migranter har godkänts men som hittills inte kunnat resa till EU på grund av inreseförbudet.

Irländska medborgare (och personer bosatta i Irland) 

Irland ingår inte i Schengenområdet, men alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar ska ändå undantas från de tillfälliga reserestriktionerna.

Brittiska medborgare

Brittiska medborgare behandlas på samma sätt som EU-medborgare fram till slutet av övergångsperioden (31 december 2020). Därför är brittiska medborgare och deras familjemedlemmar tillsvidare undantagna från de tillfälliga reserestriktionerna.

Transit genom andra EU-länder (på väg eller flygplats)

EU-medborgare som reser in i EU från ett land utanför EU och deras familjemedlemmar, oavsett nationalitet, omfattas inte av reserestriktionerna oavsett om de återvänder till det land där de är medborgare eller där de är bosatta.

Transit genom flygplatser i ett EU-land eller Schengenassocierat land

Passagerare som reser från ett land utanför EU till ett annat land utanför EU får passera genom de internationella transitområdena på Schengenområdets flygplatser. Reglerna om visumkrav för flygplatstransitering fortsätter att gälla.

Dokument

Ladda nerPDF - 475.1 KB