Bezpečné cestovanie medzi európskymi krajinami

Niektoré cestovné obmedzenia bolo nevyhnutné zaviesť s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu a chrániť zdravie a blahobyt všetkých Európanov. Európska komisia robí všetko, čo je v jej silách, aby umožnila ľuďom stretávať sa s priateľmi a rodinou či cestovať za prácou a aby zabezpečila voľný pohyb občanov, tovaru a služieb – pri plnom rešpektovaní opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Komisia rozbehla iniciatívy, ktoré majú občanom pomôcť bezpečne cestovať po celej Európe:

 • Platforma „Re-open EU“

  Platforma „Re-open EU“

  Aktuálne informácie o cestovaní a zdravotnej situácii v európskych krajinách.

 • Digitálny COVID preukaz EÚ

  Digitálny COVID preukaz EÚ

  Prečítajte si viac o cestovných osvedčeniach, ktoré uľahčia voľný pohyb v EÚ.

 • Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov

  Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov

  Informácie o tom, ako môžete vďaka aplikáciám na sledovanie kontaktov pomôcť pri prerušení reťazca prenosu infekcií spôsobených koronavírusom.

Spoločný prístup k opatreniam v oblasti cestovania v EÚ

Členské štáty EÚ prijali 13. októbra 2020 odporúčanie Rady o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Uvedené odporúčanie bolo aktualizované 1. februára a 14. júna 2021. 

Ďalšie informácií o spoločnom prístupe k opatreniam v oblasti cestovania

Spoločný formulár na vyhľadanie cestujúcich

Výmena údajov medzi orgánmi členských štátov, ktoré vyhľadávajú kontakty, môže byť obzvlášť dôležitá v prípadoch, keď sa cestujúci pohybujú medzi členskými štátmi a sú v tesnej blízkosti jeden od druhého, ako napríklad v lietadlách alebo vo vlakoch. Členské štáty môžu na zber údajov od cezhraničných cestujúcich, ktorí vstupujú na ich územie, používať digitálne formuláre na vyhľadanie cestujúcich v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Aby si mohli členské štáty vymieňať relevantné údaje prostredníctvom platformy na výmenu údajov vytvorenej Komisiou a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA), uverejnila Komisia 17. marca 2021 návrh opatrení, ktorými sa stanovujú potrebné právne podmienky na spracúvanie takýchto osobných údajov. Tieto opatrenia by sa mali prijať do začatia letnej dovolenkovej sezóny.

Cestujúci a práva cestujúcich

Podľa pravidiel EÚ majú cestujúci právo vybrať si za zrušené cestovné lístky (na lietadlo, vlak, autobus/autokar a trajekty) alebo balík cestovných služieb medzi poukazmi alebo peňažnou náhradou. Hoci Komisia opätovne potvrdzuje toto právo, cieľom jej odporúčania z 13. mája 2020 je zabezpečiť, aby sa poukazy stali v prípade zrušených ciest z dôvodu pandémie, ktorá dostáva pod veľký finančný tlak aj cestovné kancelárie a dopravcov, vítanou a atraktívnou alternatívou k peňažnej náhrade.

Skontrolujte si zoznam všetkých vnútroštátnych orgánov v Európe, ktoré vydávajú cestovné odporúčania:

StiahnuťPDF - 489.4 KB

Obmedzenia cestovania do EÚ z tretích krajín

V súčasnosti platí pre mnohé krajiny mimo EÚ dočasné obmedzenie ciest do EÚ bez nevyhnutného dôvodu. Európska komisia predložila návrh odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje progresívny prístup k rušeniu cestovných obmedzení pre krajiny mimo EÚ. Zoznam týchto krajín schválili členské štáty, a to na základe nasledujúcich kritérií:

 • zdravotnej situácie;
 • schopnosti dodržiavať opatrenia proti šíreniu nákazy počas cestovania;
 • reciprocity;

Členské štáty EÚ by teraz mali postupne rušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach vo vzťahu k osobám s pobytom v týchto tretích krajinách: 

 • Albánsko
 • Arménsko
 • Austrália
 • Azerbajdžan
 • Bosna a Hercegovina
 • Brunejsko-darussalamský štát
 • Kanada
 • Japonsko
 • Jordánsko
 • Nový Zéland
 • Katar
 • Moldavská republika
 • Saudská Arábia
 • Srbsko
 • Singapur
 • Južná Kórea
 • Ukrajina
 • Čína, pod podmienkou potvrdenia reciprocity

Cestovné obmedzenia by sa mali postupne zrušiť aj pre osobitné administratívne regióny Číny Hongkong a Macao. V prípade týchto osobitných administratívnych regiónov sa podmienka reciprocity zrušila.

V kategórii subjektov a územných orgánov, ktoré najmenej jeden členský štát neuznáva za štáty, by sa mali postupne zrušiť aj cestovné obmedzenia pre Taiwan.

Rezidenti Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu by sa mali na účely odporúčania považovať za osoby s pobytom v EÚ. Súčasťou tohto odporúčania sú aj krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko).

Rada každé 2 týždne preskúma zoznam krajín, v prípade ktorých by členské štáty mali začať rušiť cestovné obmedzenia, a v prípade potreby ho aktualizuje. Tento zoznam naposledy aktualizovala pondelok 30. augusta 2021.

Výnimky z cestovných obmedzení spôsobených koronavírusom

Cesty do EÚ bez nevyhnutného dôvodu

Komisia 3. mája 2021 navrhla členským štátom, aby s prihliadnutím na prebiehajúce očkovanie a vývoj epidemiologickej situácie na celom svete zmiernili obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné.

Súčasťou tohto návrhu Komisie je umožniť vstup všetkým osobám z krajín s dobrou epidemiologickou situáciou, ako aj všetkým osobám, ktoré dostali odporúčanú dávku vakcíny povolenej v EÚ. Komisia takisto navrhuje zvýšiť prahovú hodnotu počtu prípadov ochorenia COVID-19 používanej na zostavenie zoznamu krajín, z ktorých by sa cestovanie malo povoliť. S cieľom obmedziť riziko prieniku nových variantov ochorenia COVID-19 do EÚ sa má na úrovni EÚ koordinovať nový mechanizmus „núdzovej brzdy“. Rada v súčasnosti tento návrh zvažuje. 

Informácie o cestovných obmedzeniach by mali byť dostupné na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov (napr. ministerstiev vnútra a zahraničných vecí). Denný súhrn obmedzení týkajúcich sa letov a pasažierov je k dispozícii na webovej stránke organizácie Eurocontrol pod názvom „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Zaviedli sa niektoré výnimky na zabezpečenie voľného pohybu občanov, tovaru a služieb – pri plnom dodržiavaní opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Vízová povinnosť

Kým obmedzenia ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, ako aj ich zrušenie závisí od miesta bydliska cestujúceho, vízová povinnosť naďalej závisí od štátnej príslušnosti.

 • Ak má cestujúci pobyt v krajine, v ktorej boli zrušené obmedzenia, ale je štátnym príslušníkom krajiny s vízovou povinnosťou, musí o víza požiadať na konzuláte členského štátu, do ktorého chce cestovať, vo svojej krajine pobytu.
 • Pravidlá podávania žiadostí o krátkodobé vízum sa nemenia. Konzuláty členských štátov a externí poskytovatelia služieb však upravili praktické aspekty správy prístupu do budov, hygienické opatrenia, platobné metódy atď. Žiadateľom by sa mali poskytnúť jasné informácie o tom, ako majú postupovať pri podávaní žiadosti.
 • Pre všetky ostatné tretie krajiny, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, platí, že členské štáty a krajiny pridružené k schengenskému priestoru by mali dočasne pozastaviť všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, z týchto tretích krajín do regiónu EU+. To znamená, že vstup môžu mať povolené len určité kategórie cestujúcich. „Región EU+“ pozostáva z 30 štátov: 26 z 27 členských štátov EÚ a štyroch štátov pridružených k schengenskému priestoru: Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Írsko v súčasnosti tieto cestovné obmedzenia neuplatňuje.
 • Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v EÚ a mimo nej a postupné zrušenie cestovných obmedzení na vonkajších hraniciach EÚ sa postupne obnovuje aj udeľovanie víz. Komisia 11. júna 2020 uverejnila usmernenie týkajúce sa postupného a koordinovaného obnovenia udeľovania víz.

Pravidlá podávania žiadostí o krátkodobé vízum sa nemenia. Konzuláty členských štátov a externí poskytovatelia služieb však upravili praktické aspekty správy prístupu do budov, hygienické opatrenia, platobné metódy atď. Žiadateľom by sa mali poskytnúť jasné informácie o tom, ako majú postupovať pri podávaní žiadosti.

Prekročenie dĺžky oprávneného pobytu spôsobené cestovnými obmedzeniami

V súvislosti s pandémiou koronavírusu môžu príslušné orgány členských štátov predĺžiť držiteľom víz, ktorí sa nachádzajú v schengenskom priestore a nemohli ho opustiť pred ukončením platnosti ich krátkodobého víza, predĺžiť tieto víza až do maximálnej dĺžky pobytu 90/180 dní. Ak boli držitelia víza nútení zdržiavať sa na tomto území nad rámec predĺženého obdobia 90/180 dní, vnútroštátne orgány im mali udeliť národné dlhodobé vízum alebo povolenie na prechodný pobyt.

Členské štáty sa vyzývajú, aby upustili od ukladania správnych sankcií alebo pokút štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí počas obdobia trvania cestovných obmedzení neboli schopní opustiť ich územie z dôvodu cestovných obmedzení. Na prekročenie dĺžky oprávneného pobytu z dôvodu dočasných cestovných obmedzení by sa pri spracovávaní budúcich žiadostí o udelenie víza nemalo prihliadať.

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, no zdržiavajú sa v schengenskom priestore nad rámec povolených 90 dní

Ak sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, nútení zdržiavať sa v schengenskom priestore nad rámec povolených 90 dní v rámci 180-dňového obdobia, príslušné vnútroštátne orgány by im mali platnosť povolenia na legálny pobyt predĺžiť, alebo vydať nové povolenie, alebo prijať iné vhodné opatrenia, ktorými opätovne potvrdia ich právo zdržiavať sa na území daného štátu. Informácie sú dostupné na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov.

Cestovné doklady, ktorých platnosť uplynula z dôvodu neočakávane predĺženého pobytu v zahraničí

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú držiteľmi platného cestovného pasu resp. víza, by mali mať možnosť vstúpiť na územie EÚ, ak sú schopní dokázať iným spôsobom, že sú občanmi EÚ alebo rodinnými príslušníkmi občana EÚ. Vlastníctvo cestovného pasu s uplynutou platnosťou by sa v súčasnej situácii malo považovať za dôkaz iným spôsobom. Rodinní príslušníci by mali byť vždy schopní preukázať, že sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ.

Konzulárna pomoc občanom EÚ v zahraničí

V súlade s právom Únie sú občania EÚ oprávnení požiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ iného ako ich vlastný, ak sa ocitnú v situácii, keď potrebujú pomoc mimo EÚ a veľvyslanectvo ani konzulát ich členského štátu nie sú dostupné.

Informácie o právach občanov EÚ na diplomatickú alebo konzulárnu ochranu mimo EÚ

Po vypuknutí pandémie COVID-19 Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť pomáhali pri návrate uviaznutých občanov EÚ domov. Občanom EÚ, ktorí potrebujú pomoc mimo EÚ, sa odporúča, aby sa obrátili na svoj členský štát

Dokumenty

StiahnuťPDF - 475.1 KB