Aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz chronić zdrowie i jakość życia wszystkich Europejczyków, konieczne są pewne ograniczenia w podróżowaniu. Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby umożliwić ludziom spotkania z przyjaciółmi i rodziną oraz aby zapewnić swobodny przepływ obywateli, towarów i usług – przy pełnym poszanowaniu środków bezpieczeństwa i higieny.

Bezpieczne podróże

Re-open EU – wszystkie najważniejsze informacje o bezpiecznym podróżowaniu w Europie

15 czerwca 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła portal Re-open UE. Pierwotnie był to jeden ze środków zapowiedzianych przez Komisję w pakiecie dotyczącym turystyki i transportu. Portal miał pomóc podróżnym i turystom w bezpiecznym podróżowaniu po UE przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i nawrotem koronawirusa w portalu akcent kładzie się na przegląd informacji z poszczególnych krajów na temat:

 • danych epidemiologicznych oraz
 • krajowych środków w zakresie bezpieczeństwa i podróżowania, takich jak wymogi dotyczące kwarantanny i testowania.

Informacje dotyczą wszystkich krajów UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Są one codziennie aktualizowane z wykorzystaniem zweryfikowanych danych z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz państw członkowskich.

Platforma jest dostępna w 24 językach urzędowych UE na komputerach i urządzeniach mobilnych pod adresem: https://reopen.europa.eu/. Od 14 grudnia platforma Re-open EU jest również dostępna w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej na Android i iOS.

reopen eu visual

Aplikacje mobilne służące do ustalania kontaktów zakaźnych

Aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania są dobrowolnie instalowane na telefonach przez użytkowników, którzy następnie otrzymują ostrzeżenia, jeśli przebywali w pobliżu osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Wraz z ostrzeżeniem aplikacja może przekazywać informacje od organu ds. zdrowia, np. wskazówkę, by poddać się badaniu lub samoizolacji, oraz informację, z kim należy się kontaktować.

Mobilne aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych mogą przyspieszyć tradycyjne ustalanie kontaktów i zaoszczędzić cenne godziny pracy pracowników służby zdrowia zajmujących się śledzeniem łańcucha zakażeń.

Dlaczego aplikacje do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania mogą być przydatne?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19

20 maja 2021 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Wszystko więc wskazuje na to, że zaświadczenie (wcześniej zwane zielonym zaświadczeniem cyfrowym) będzie gotowe – zgodnie z planem – do końca czerwca. Porozumienie osiągnięto w rekordowo krótkim czasie. Było gotowe już dwa miesiące po tym, jak Komisja przedstawiła swój wniosek.

W związku z porozumieniem osiągniętym przez Parlament Europejski i Radę unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19:

 • będzie odnosiło się do informacji o szczepieniu, uzyskaniu ujemnego wyniku testu i powrocie do zdrowia
 • będzie dostępne – do wyboru – w formacie cyfrowym i papierowym i będzie zawierało kod QR z podpisem cyfrowym
 • będzie nieodpłatne, łatwe do uzyskania i dostępne również dla osób zaszczepionych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19
 • może być również wykorzystywane przez państwa członkowskie do celów krajowych, jeżeli jest to przewidziane w prawie krajowym
 • państwa członkowskie powstrzymują się od nakładania na posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 dodatkowych ograniczeń podróży, chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego
 • Komisja udostępni też środki w wysokości 100 mln euro, aby umożliwić państwom członkowskim przeprowadzanie testów po przystępnych cenach.

Porozumienie polityczne będą teraz musiały formalnie przyjąć Parlament Europejski i Rada. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Komisja wzywa do podejmowania dalszych starań w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Kraje UE powinny w jak największym zakresie wykorzystywać obecne możliwości przewidziane w prawie krajowym, aby rozpocząć wydawanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19 jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia będącego podstawą tej inicjatywy w dniu 1 lipca. Jeżeli prawo krajowe przewiduje weryfikację zaświadczeń COVID-19, posiadacze unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19 mogliby już teraz korzystać z tej możliwości podczas podróży.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19

Wspólne podejście do środków dotyczących podróżowania

13 października państwa członkowskie UE przyjęły zalecenie Rady w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Zalecenie opiera się na wniosku Komisji przyjętym 4 września.

Wspólne podejście do środków dotyczących podróżowania w UE

W zaleceniu określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie będą ściślej ze sobą współpracować:

 • wspólny system mapowania oparty na kodzie kolorystycznym (zielony, pomarańczowy, czerwony, szary);  następnie dodano kolor ciemnoczerwony
 • wspólne kryteria dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży
 • większa jasność co do środków stosowanych wobec podróżnych z obszarów podwyższonego ryzyka (testowanie i samoizolacja)
 • szybkie i jasne informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach.

Komisja wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia zalecenia.

31 maja 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała aktualizację zalecenia Rady.

 • W pełni zaszczepione osoby posiadające świadectwo szczepienia zgodne z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 powinny być zwolnione z testów w związku z podróżą i z 14-dniowej kwarantanny, jeżeli otrzymały już ostatnią dawkę szczepionki. Powinno to również dotyczyć osób, które przeszły COVID-19 i otrzymały również jedną dawkę szczepionki składającej się z dwóch dawek. W przypadku, gdy państwa członkowskie akceptują dowód przyjęcia szczepionki w celu zniesienia ograniczeń swobodnego przemieszczania się również w innych sytuacjach, na przykład po pierwszej dawce serii dwóch dawek, powinny one również akceptować, na tych samych warunkach, świadectwa szczepienia dotyczące szczepionki przeciwko COVID-19.
 • Osoby, które przeszły COVID-19, posiadające zaświadczenie zgodne z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 powinny być zwolnione z testów w związku z podróżą i z kwarantanny przez pierwszych 180 dni po otrzymaniu dodatniego wyniku testu PCR.
 • Osoby posiadające ważne potwierdzenie negatywnego wyniku testu zgodne z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 powinny być zwolnione z ewentualnego wymogu poddania się kwarantannie. Komisja proponuje standardowy okres ważności testów: 72 godziny dla testów PCR i 48 godzin dla szybkich testów antygenowych, jeżeli państwo członkowskie akceptuje takie testy.
 • Klauzula hamulca bezpieczeństwa: państwa członkowskie mogą ponownie wprowadzać środki dotyczące podróży w odniesieniu do osób zaszczepionych i osób, które przeszły COVID-19, jeżeli sytuacja epidemiologiczna nagle się pogorszy lub w przypadkach dużej częstości występowania wariantów budzących obawy lub będących przedmiotem zainteresowania.
 • Wyjaśnienie i uproszczenie wymogów, jeżeli państwa członkowskie wprowadzają takie wymogi na podstawie własnych procesów decyzyjnych:
 • Podróżni z obszarów zielonych: brak ograniczeń
 • Podróżni z obszarów pomarańczowych: państwa członkowskie mogłyby wymagać testu przed wyjazdem (szybkiego testu antygenowego lub PCR).
 • Podróżni z obszarów czerwonych: państwa członkowskie mogłyby wymagać od podróżnych odbycia kwarantanny, chyba że poddadzą się oni testowi przed wyjazdem (szybkiemu testowi antygenowemu lub PCR).
 • Podróżni z obszarów ciemnoczerwonych: należy zdecydowanie zniechęcać do wszelkich podróży, które nie są niezbędne. Wymóg dotyczący testów i kwarantanny nadal obowiązuje.
 • Aby nie rozdzielać rodzin, małoletni podróżujący z rodzicami powinni być zwolnieni z kwarantanny, jeżeli rodziców nie obowiązuje kwarantanna, np. dlatego, że zostali oni zaszczepieni. Dzieci w wieku poniżej 6 lat powinny być zwolnione z testów w związku z podróżą.
 • Komisja proponuje, aby dostosować progi obowiązujące przy sporządzaniu mapy ECDC ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i postępy w procesie szczepień. W odniesieniu do obszarów zaznaczonych na pomarańczowo proponuje się podwyższenie progu 14-dniowego wskaźnika łącznych zgłoszonych przypadków COVID-19 z 50 do 75. Podobnie w przypadku obszarów czerwonych proponuje się dostosowanie wartości progowych z obecnych 50–150 do 75–150 przypadków.

19 stycznia 2021 r. Komisja przyjęła komunikat określający działania niezbędne do uniknięcia trzeciej fali koronawirusa. Należy zdecydowanie zniechęcać do wszelkich podróży innych niż niezbędne, dopóki sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie znaczącej poprawie. Ograniczenia w podróżowaniu powinny być proporcjonalne i niedyskryminujące, zgodnie z zaleceniem Rady z października 2020 r. Należy utrzymać proporcjonalne ograniczenia podróżowania, w tym testowanie podróżujących.

W komunikacie przyjętym 17 marca 2021 r. Komisja nakreśliła kierunek zrównoważonej polityki i wspólne unijne podejście. Wskazano w nim, co musimy zrobić, aby przyspieszyć powrót do naszego europejskiego stylu życia, w bezpieczny i trwały sposób, zachowując kontrolę nad rozprzestrzenianiem się wirusa.

PobierzPDF - 388.6 KB

Wspólna karta lokalizacji pasażera

Wymiana danych między organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za ustalanie kontaktów zakaźnych może mieć szczególne znaczenie w przypadku podróżnych, którzy przekraczają granice, znajdując się w bliskiej odległości od siebie, np. w samolotach lub pociągach. Do gromadzenia danych od podróżnych transgranicznych wjeżdżających na ich terytorium państwa członkowskie mogą wykorzystywać cyfrowe karty lokalizacji pasażera. Aby umożliwić państwom członkowskim wymianę odpowiednich danych za pośrednictwem platformy wymiany danych opracowanej przez Komisję i EASA, 17 marca 2021 r. Komisja opublikowała projekt środków ustanawiających niezbędne warunki prawne przetwarzania takich danych osobowych. Środki te powinny zostać przyjęte przed rozpoczęciem letniego sezonu wyjazdowego.

Zalecenie w sprawie skoordynowanego podejścia do podróży i transportu w odpowiedzi na nowy wariant koronawirusa w Wielkiej Brytanii

W związku z szybkim wzrostem liczby przypadków COVID-19 w niektórych regionach Anglii, z których duża część wywołana jest nowym wariantem wirusa, 22 grudnia 2020 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie skoordynowanego podejścia do podróży i transportu.

Jeśli chodzi o podróże, Komisja zaleciła państwom członkowskim:

 • zgodnie z zasadą ostrożności należy aż do odwołania zniechęcać do wszelkich podróży innych niż niezbędne do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii,
 • obywatele UE i Wielkiej Brytanii podróżujący do swojego państwa członkowskiego lub do kraju zamieszkania, a także obywatele państw trzecich, którzy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE, powinni zostać zwolnieni z dalszych tymczasowych ograniczeń, pod warunkiem poddania się testom lub kwarantannie,
 • od osób podróżujących, wykonujących niezbędną funkcję, np. personelu medycznego, należy wymagać poddania się testowi (RT-PCR lub szybkiemu testowi antygenowemu w ciągu 72 godzin przed wyjazdem), ale nie należy wymagać od nich poddania się kwarantannie podczas wykonywania niezbędnej funkcji,
 • należy ułatwić tranzyt pasażerów, zwłaszcza osób realizujących niezbędne podróże, bez kwarantanny; można wymagać przeprowadzenia testu, ale władze muszą poinformować o takim wymogu z wyprzedzeniem lub zaoferować testy podczas podróży,
 • ze względu na konieczność zapewnienia możliwości odbycia niezbędnych podróży i tranzytu do miejsca zamieszkania zgodnie z zaleceniem, należy znieść zakazy realizacji usług transportowych, takie jak zakaz lotów czy przewozów kolejowych.

Chociaż ważne jest podjęcie szybkich tymczasowych działań zapobiegawczych w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się nowego szczepu wirusa i należy zniechęcać do wszelkich innych niż niezbędne podróży do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii, równocześnie należy ułatwić pasażerom wszelkie niezbędne podróże i tranzyt. Należy zaprzestać stosowania zakazów lotów i połączeń kolejowych ze względu na konieczność umożliwienia niezbędnych podróży i uniknięcia zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Ponieważ Wielka Brytania stała się państwem trzecim, od 1 stycznia 2021 r. zalecenie Rady 2020/912 (zob. poniżej) ma obecnie zastosowanie do podróży z Wielkiej Brytanii do UE.

Ograniczenia w podróżowaniu z państw trzecich do UE

Obecnie obowiązuje tymczasowe ograniczenie innych niż niezbędne podróży do UE z wielu państw trzecich.

W dniu 11 czerwca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń podróży z niektórych państw nienależących do UE. Wykaz takich państw uzgadniany jest przez państwa członkowskie i sporządzany na podstawie szeregu zasad i obiektywnych kryteriów takich jak:

 • sytuacja epidemiologiczna
 • zdolność do stosowania środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa podczas podróży
 • kwestie wzajemności przepisów

Na podstawie tego wniosku 30 czerwca 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE.

Na podstawie kryteriów i warunków określonych w zaleceniu państwa członkowskie powinny stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych wobec mieszkańców następujących państw trzecich:

 • Australia
 • Izrael
 • Nowa Zelandia
 • Rwanda
 • Singapur
 • Korea Południowa
 • Tajlandia
 • Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności)

Z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności znoszone mają być także ograniczenia wobec specjalnych regionów administracyjnych Chin: Hongkongu i Makau.

Co 2 tygodnie Rada dokonuje przeglądu wykazu państw w stosunku do których państwa członkowskie powinny rozpocząć znoszenie ograniczeń podróży, a w stosownych przypadkach – aktualizuje go. Ostatnia aktualizacja wykazu miała miejsce 6 maja 2021 r.

Mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy uznać za mieszkańców UE na potrzeby zalecenia.

Ograniczenia dotyczące podróży innych niż niezbędne i ich znoszenie zależą od miejsca zamieszkania podróżnego, natomiast obowiązek wizowy nadal zależy od posiadanego obywatelstwa. Jeżeli podróżny mieszka w kraju, w którym zniesiono ograniczenia, ale jest obywatelem kraju objętego obowiązkiem wizowym, musi złożyć wniosek o wizę w konsulacie państwa członkowskiego, do którego się wybiera, mieszczącym się w jego kraju zamieszkania.

Zasady ubiegania się o wizę krótkoterminową nie uległy zmianie. Konsulaty państw członkowskich i zewnętrzni usługodawcy dostosowali np. praktyczne aspekty zarządzania dostępem, środków higieny i sposobów płatności. Wnioskodawcy powinni otrzymać odpowiednie informacje na temat procedury składania wniosków wizowych.

Obszar UE+ obejmuje 30 państw: 26 z 27 państw UE, a także cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Irlandia nie stosuje aktualnie ograniczeń w podróżowaniu.

W miarę jak zmieniała się sytuacja epidemiologiczna w UE i poza jej granicami, a ograniczenia podróży na zewnętrznych granicach UE były stopniowo znoszone, wznowione zostały również operacje wizowe. 11 czerwca 2020 r. Komisja opublikowała wytyczne dotyczące stopniowego i skoordynowanego wznowienia operacji wizowych.

Zasady ubiegania się o wizę krótkoterminową nie uległy zmianie. Konsulaty państw członkowskich i zewnętrzni usługodawcy dostosowali np. praktyczne aspekty zarządzania dostępem, środków higieny i sposobów płatności. Wnioskodawcy powinni otrzymać odpowiednie informacje na temat procedury składania wniosków wizowych.

12 maja 2021 r. Komisja wezwała państwa członkowskie do podjęcia skoordynowanych działań w celu dalszego tymczasowego ograniczenia podróży z Indii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wariantu B.1.617.2 wykrytego po raz pierwszy w Indiach.

W oparciu o wniosek Komisji 20 maja 2021 r. Rada zaktualizowała podejście w kwestii podróżowania do UE z krajów spoza UE. Rada zaleca obecnie, by państwa członkowskie złagodziły niektóre z obowiązujących ograniczeń, w szczególności wobec osób w pełni zaszczepionych szczepionką zatwierdzoną przez EMA. Zasadę tę można rozszerzyć o szczepionki, w odniesieniu do których WHO wydało nadzwyczajne pozwolenie na stosowanie. Rada zaktualizowała również próg odnoszący się do wskaźnika zgłoszonych przypadków, który stosowany jest do określenia wykazu państw spoza UE o dobrej sytuacji epidemiologicznej. Z takich krajów dozwolone są podróże inne niż niezbędne.

Jednocześnie, aby ograniczyć ryzyko pojawienia się wariantów koronawirusa na terytorium UE, Rada postanowiła wprowadzić nowy mechanizm tzw. „hamulca bezpieczeństwa”, który pozwoli państwom członkowskim działać szybko i w sposób skoordynowany oraz tymczasowo ograniczyć do ścisłego minimum wszystkie podróże z krajów uznanych za niebezpieczne.

Umożliwi to stopniowy powrót do normalności – podróże do UE z bezpiecznych krajów będą możliwe, a jednocześnie zapewni się szybkie działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się nowych wariantów.

Teraz nowe środki mają zostać wdrożone przez państwa członkowskie UE w Radzie. Zaktualizowany zostanie także wykaz państw spoza UE zwolnionych z ograniczenia podróży.

Informacje o obowiązujących ograniczeniach podróży powinny być dostępne na stronach internetowych właściwych organów krajowych (np. ministerstw spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych). Na stronie Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) pod hasłem „COVID-19 NOTAM Summary” publikowane są codziennie depesze na temat ograniczeń dotyczących lotów i ruchu pasażerskiego.

Wprowadzono określone wyłączenia w celu zapewnienia swobodnego przepływu obywateli, towarów i usług – przy pełnym poszanowaniu środków bezpieczeństwa i higieny.

Zwolnienie z ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa

Wymogi dla podróżnych

2 lutego 2021 r. Rada Unii Europejskiej zaktualizowała swoje zalecenie w sprawie ograniczeń podróży z państw trzecich do UE. Państwa członkowskie powinny wymagać, aby osoby podejmujące podróż niezbędną albo inną niż niezbędna (z wyjątkiem pracowników transportu i pracowników przygranicznych) posiadały negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem.

Ponadto mogą wymagać, by przez okres do 14 dni osoby te były objęte obowiązkiem samoizolacji, kwarantanną i ustalaniem kontaktów zakaźnych, a w razie potrzeby także podlegały dalszym testom na Covid-19. Zwłaszcza na podróżnych przybywających z państwa trzeciego, w którym wykryto niepokojący wariant wirusa, należy w chwili przybycia lub po nim nałożyć kwarantannę i zobowiązać do odbycia dodatkowych testów.

Jeżeli chodzi o podróże niezbędne, państwa członkowskie mogą zdecydować w skoordynowany sposób, że zniosą niektóre z powyższych środków w przypadkach, w których ich zastosowanie utrudniałoby realizację celu podróży. Jeżeli chodzi o pracowników transportu, marynarzy i pracowników przygranicznych, państwa członkowskie nie powinny stosować innych wymogów niż negatywny wynik szybkiego testu antygenowego w chwili przybycia. W przypadku pracowników transportu przybywających z państwa, w którym wykryto duże natężenie niepokojących wariantów wirusa, państwa członkowskie mogą wymagać posiadania negatywnego wyniku szybkiego testu antygenowego przeprowadzonego przed wyjazdem.

Prawa pasażerów i podróżnych

Szczegółowe informacje na temat praw pasażerów i imprez turystycznych są dostępne na stronie Twoja Europa, oferującej pomoc i porady dla obywateli UE i ich rodzin.

Pasażerowie i podróżni mogą mieć pewność, że ich prawa są chronione. Komisja Europejska opublikowała wytyczne interpretacyjne, w których wyjaśnia, w jaki sposób należy stosować niektóre przepisy UE w zakresie praw pasażerów w kontekście pandemii koronawirusa. Ma to zapewnić jasność i pewność prawa w tym zakresie.

Jednocześnie w wytycznych sprecyzowano, że obecne okoliczności zostały zakwalifikowane jako „nadzwyczajne”, co oznacza, że w przypadku odwołania lotu w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed datą wyjazdu odszkodowanie nie przysługuje. Zgodnie z nowymi europejskimi wytycznymi dotyczącymi podróży samolotem osoby podróżujące w czasie pandemii COVID-19 nie powinny być automatycznie uważane za zagrożenie, o ile nie miały kontaktu z osobą, u której potwierdzono zachorowanie na COVID-19. Na podstawie najnowszych danych naukowych w wytycznych opublikowanych 2 grudnia przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego stwierdzono, że liczbę nowych zakażeń koronawirusem wśród podróżnych szacuje się na niższą niż w przypadku ogółu ludności. Ponadto środki, które już wprowadzono w odniesieniu do sektora lotniczego, minimalizują prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa podczas lotu.

Komisja wydała również notę informacyjną na temat dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży w związku z pandemią koronawirusa.

Zgodnie z przepisami UE pasażerowie i podróżni mają prawo do wyboru między bonami a zwrotem pieniędzy w gotówce za anulowane bilety (lotnicze, kolejowe, autobusowe/autokarowe lub bilety na prom) lub odwołane imprezy turystyczne. Komisja potwierdziła to prawo w swoim zaleceniu z 13 maja 2020 r., ale równocześnie podkreśliła, że bony powinny stać się opłacalną i bardziej atrakcyjną alternatywą dla zwrotu kosztów za wyjazdy odwołane z powodu pandemii, która spowodowała poważne trudności finansowe także dla operatorów turystycznych.

Wykaz wszystkich władz krajowych wydających informacje dla podróżujących można znaleźć na tej stronie.

PobierzPDF - 492.1 KB
PobierzPDF - 475.1 KB

Rady dla konsumentów w Europie

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich zapewnia konsumentom porady i pomoc w kwestiach transgranicznych. Dotyczy to m.in. rezerwacji hotelowych i rezerwacji podróży, na które wpływ miała pandemia koronawirusa. Informacje na temat rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są również tutaj.

Unijne prawo ochrony konsumentów nie reguluje warunków i skutków anulowania wydarzeń lub pojedynczych usług (imprez sportowych i kulturalnych, wynajmu samochodów, zakwaterowania itp.). W związku z tym prawa konsumentów zależą od krajowego prawa umów oraz rodzaju i warunków umowy, w tym od tego, czy usługodawca prowadzi politykę anulowania rezerwacji (np. podlegające lub niepodlegające zwrotowi koszty rezerwacji).

Standardowe warunki umowne stosowane przez przedsiębiorców muszą być przejrzyste i nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać praw konsumentów wynikających z odpowiedniego krajowego prawa umów.

Informacje na temat praw dotyczących wycieczek zorganizowanych można znaleźć w dokumencie „Informacje na temat dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży”, a w odniesieniu do indywidualnych usług transportu lotniczego, kolejowego, morskiego i autobusowego – w odpowiednich wytycznych.

Znak bezpieczeństwa

Na wniosek Komisji europejska organizacja normalizacyjna przygotowała nową inicjatywę, w ramach której opracowano zasady bezpieczeństwa w dobie COVID-19 dla sektora turystyki oraz przewidziano wprowadzenie znaku bezpieczeństwa. Znak ten przyznawany ma być obiektom turystycznym w Europie przestrzegającym zasad zdrowia i bezpieczeństwa. Jest to element stopniowego łagodzenia ograniczeń związanych z COVID-19. Umożliwi bezpieczne otwarcie europejskiego sektora turystycznego na sezon letni i będzie promować UE jako bezpieczny i atrakcyjny cel podróży. Nowa inicjatywa obejmuje protokół, w którym określone zostaną wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz zalecenia dla przedsiębiorstw z branży turystycznej działających w różnych podsektorach (np. zakwaterowania) i dla różnych lokalizacji (np. obiektów dziedzictwa kulturowego).

 

Pomoc konsularna dla obywateli UE za granicą

Zgodnie z prawem UE jej obywatele mogą zwrócić się o pomoc do ambasady lub konsulatu każdego innego państwa członkowskiego, jeżeli znajdą się w sytuacji, w której będą potrzebować pomocy poza terytorium UE, a ambasada lub konsulat ich kraju nie są dostępne.

Informacje na temat praw obywateli Unii w zakresie ochrony dyplomatycznej i konsularnej poza granicami UE

Komisja Europejska oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych udzielają pomocy w repatriacji obywateli Unii, którzy pozostają poza granicami swojego kraju, a państwa członkowskie doradzają, jak radzić sobie z ograniczeniami w podróżowaniu. Obywateli UE, którzy potrzebują pomocy poza UE, zachęcamy do kontaktowania się z państwem członkowskim, którego są obywatelami.

Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu spowodowane ograniczeniami podróży

W związku z pandemią koronawirusa pobyt posiadaczy wiz przebywających w strefie Schengen, którzy nie mogli wyjechać w terminie upływu ważności wizy krótkoterminowej, został przedłużony do maksymalnie 90/180 dni przez wyznaczone organy państw członkowskich. Jeżeli posiadacz wizy musiał zostać w strefie Schengen dłużej niż wynosi przedłużony okres 90/180 dni, organy krajowe powinny były wydać krajową wizę długoterminową lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Zachęca się państwa członkowskie do znoszenia kar administracyjnych lub innych kar nakładanych na obywateli państw trzecich, którzy w okresie ograniczeń w podróżowaniu nie mogli opuścić terytorium danego państwa ze względu na ograniczenia obowiązujące podróżnych. Podczas rozpatrywania przyszłych wniosków wizowych nie należy brać pod uwagę przekroczenia dozwolonego okresu pobytu z powodu tymczasowych ograniczeń podróży.

Obywatele państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy pozostają w strefie Schengen dłużej niż wynosi dopuszczalny pobyt, tj. 90 dni

W przypadku obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy są zmuszeni pozostać w strefie Schengen dłużej niż wynosi przedłużony okres 90 dni w okresie 180 dni, właściwe organy krajowe powinny przedłużyć ważność zezwoleń na legalny pobyt, wydać nowe zezwolenie lub zastosować inne właściwe środki zapewniające nieprzerwane prawo pobytu na ich terytorium. Informacje są dostępne na stronach internetowych organów krajowych państw członkowskich.

Dokumenty podróży, których data ważności upłynęła w związku z nieoczekiwanie przedłużonym pobytem za granicą

Obywatele UE i członkowie ich rodzin, którzy nie posiadają ważnego paszportu lub ważnej wizy, powinni mieć prawo wjazdu na terytorium UE, jeżeli potrafią przedstawić inny dowód, że są obywatelami UE lub członkami rodziny obywatela UE. Paszport, który stracił ważność, należy w obecnej sytuacji uznać za inny dowód. Członkowie rodziny powinni zawsze być w stanie udowodnić, że są członkami rodziny obywatela UE.

Dokumenty

PobierzPDF - 475.1 KB