Bezpieczne podróżowanie pomiędzy krajami europejskimi

Aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz chronić zdrowie i jakość życia wszystkich Europejczyków, konieczne są pewne ograniczenia w podróżowaniu. Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby umożliwić ludziom spotkania z przyjaciółmi i rodziną, podróże w celach związanych z pracą oraz aby zapewnić swobodny przepływ obywateli, towarów i usług – przy pełnym poszanowaniu środków bezpieczeństwa i higieny.

Aby ułatwić Europejczykom bezpieczne podróżowanie po Europie, Komisja podjęła następujące inicjatywy:

 • Re-open EU

  Re-open EU

  Aktualne informacje dla podróżnych dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do krajów europejskich

 • Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

  Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

  Informacje o zaświadczeniach covidowych, które ułatwiają swobodne przemieszczanie się w UE

 • Aplikacje mobilne do ustalania kontaktów zakaźnych

  Aplikacje mobilne do ustalania kontaktów zakaźnych

  Jak aplikacja do ustalania kontaktów zakaźnych może pomóc w przerwaniu łańcucha zakażeń koronawirusem.

Wspólne podejście do środków dotyczących podróżowania w UE

13 października 2020 r. państwa członkowskie UE przyjęły zalecenie Rady w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Zalecenie zostało zaktualizowane 1 lutego 2021 r.,14 czerwca 2021 r. i 25 stycznia 2022 r

Więcej informacji o wspólnym podejściu do środków dotyczących podróżowania

Wspólna karta lokalizacji pasażera

Wymiana danych między organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za ustalanie kontaktów zakaźnych może mieć szczególne znaczenie w przypadku podróżnych, którzy przekraczają granice, znajdując się w bliskiej odległości od siebie, np. w samolotach lub pociągach. Do gromadzenia danych od podróżnych transgranicznych wjeżdżających na ich terytorium państwa członkowskie mogą wykorzystywać cyfrowe karty lokalizacji pasażera. Aby umożliwić państwom członkowskim wymianę odpowiednich danych za pośrednictwem platformy wymiany danych opracowanej przez Komisję i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), 17 marca 2021 r. Komisja opublikowała projekt środków ustanawiających niezbędne warunki prawne przetwarzania takich danych osobowych. 

Prawa pasażerów i podróżnych

Zgodnie z przepisami UE pasażerowie i podróżni mają prawo do wyboru między bonami a zwrotem pieniędzy w gotówce za anulowane bilety (lotnicze, kolejowe, autobusowe/autokarowe lub bilety na prom) lub odwołane imprezy turystyczne. Komisja potwierdziła to prawo w swoim zaleceniu z 13 maja 2020 r., ale równocześnie podkreśliła, że bony powinny stać się opłacalną i bardziej atrakcyjną alternatywą dla zwrotu kosztów za wyjazdy odwołane z powodu pandemii, która spowodowała poważne trudności finansowe także dla operatorów turystycznych.

Wykaz wszystkich urzędów krajowych w Europie wydających informacje dla podróżujących:

PobierzPDF - 489.4 KB

Podróże z państw trzecich do UE

Państwa członkowskie UE uzgodniły wspólne podejście do podróży między państwami spoza UE a Unią Europejską. Ustalenia zawarto w zaleceniu Rady. 22 lutego 2022 r. Rada zaktualizowała zalecenie w celu dalszego ułatwienia podróży z państw trzecich do UE.  Państwa członkowskie zgodziły się stosować to zaktualizowane podejście od 1 marca 2022 r

Obywatele i rezydenci UE, członkowie ich rodzin oraz osoby, które mają istotny powód do podróży, powinni mieć nadal możliwość przyjazdu do Europy.

2 marca 2022 r. Komisja zaproponowała uruchomienie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, aby zaoferować szybką i skuteczną pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Komisja przyjęła również wytyczne operacyjne, które mają pomóc funkcjonariuszom straży granicznych państw członkowskich w efektywnym zarządzaniu napływem uchodźców z Ukrainy. Zachęca się państwa członkowskie do ułatwiania przekraczania granicy między UE a Ukrainą, w tym również osobom, które nie posiadają przy sobie wszystkich odpowiednich dokumentów (np. zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu lub o powrocie do zdrowia).

Zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie podróży do UE w czasie pandemii wszystkie wymogi dotyczące wjazdu na terytorium Unii Europejskiej powinny zostać zniesione dla osób uciekających z terenów ogarniętych wojną.

Zwolnienia z ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy

Państwa członkowskie powinny znieść tymczasowe ograniczenie dotyczące innych niż niezbędne podróży do UE wobec osób zaszczepionych szczepionką zatwierdzoną przez UE lub WHO-approved, pod warunkiem że osoby te otrzymały ostatnią dawkę serii szczepień pierwotnych co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni przed przybyciem lub otrzymały dodatkową dawkę przypominającą.

Kraje UE powinny również znieść tymczasowe ograniczenie dotyczące innych niż niezbędne podróży do UE w odniesieniu do tych osób, które powróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19 w ciągu 180 dni przed podróżą do UE, jeżeli osoby te mogą potwierdzić swój powrót do zdrowia za pomocą unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia spoza UE uznawanego za równoważne z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

Dzieci

Dzieciom powyżej 6 roku życia i poniżej 18 roku życia, które spełniają warunki określone dla dorosłych, należy zezwolić na podróżowanie.

Wszystkie pozostałe dzieci w wieku powyżej 6 roku życia i poniżej 18 roku życia powinny mieć możliwość podróżowania z negatywnym wynikiem testu PCR przeprowadzonego najwcześniej 72 godziny przed wyjazdem. Kraje UE mogą wymagać przeprowadzenia dodatkowego testu po przybyciu, a także kwarantanny lub izolacji.

W odniesieniu do dzieci poniżej 6 roku życia podróżujących z osobą dorosłą nie należy stosować żadnych testów ani dodatkowych wymogów.

Państwa figurujące w wykazie UE 

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w danym państwie ulegnie wystarczającej poprawie, Rada może umieścić je na liście państw, z których każdy powinien móc podróżować, niezależnie od statusu zaszczepienia. Obecnie wykaz obejmuje następujące kraje:

 • Bahrajn
 • Chile
 • Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności)
 • Kolumbia
 • Indonezja
 • Kuwejt
 • Nowa Zelandia
 • Peru
 • Katar
 • Rwanda
 • Arabia Saudyjska
 • Korea Południowa
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Urugwaj

Ograniczenia związane z podróżą powinny być również stopniowo znoszone w odniesieniu do specjalnych regionów administracyjnych Chin: Hongkongu i Makau. W kategorii jednostek i władz terytorialnych, których państwowość jest nieuznawana przez co najmniej jedno państwo członkowskie, ograniczenia należy stopniowo znosić także wobec Tajwanu. 

Ostatnia aktualizacja wykazu miała miejsce 17 stycznia 2022 r. Wykaz jest poddawany przeglądowi co dwa tygodnie.

Mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy uznać na potrzeby zalecenia za mieszkańców UE. W stosowaniu zalecenia uczestniczą również kraje stowarzyszone w ramach Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). 

Mechanizm bezpieczeństwa 

Zalecenie Rady przewiduje również mechanizm tzw. „hamulca bezpieczeństwa”, który umożliwia państwom członkowskim szybkie i skoordynowane działanie w przypadku ryzyka pojawienia się na terytorium UE wariantów koronawirusa.

Komisja dokona przeglądu zalecenia Rady do 30 kwietnia 2022 r. z myślą o pełnym przejściu na podejście uwzględniające status danej osoby.

Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu spowodowane ograniczeniami podróży

W związku z pandemią koronawirusa pobyt posiadaczy wiz przebywających w strefie Schengen, którzy nie mogli wyjechać w terminie upływu ważności wizy krótkoterminowej, został przedłużony do maksymalnie 90/180 dni przez wyznaczone organy państw członkowskich. Jeżeli posiadacz wizy musiał zostać w strefie Schengen dłużej niż wynosi przedłużony okres 90/180 dni, organy krajowe powinny były wydać krajową wizę długoterminową lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Zachęca się państwa członkowskie do znoszenia kar administracyjnych lub innych kar nakładanych na obywateli państw trzecich, którzy w okresie ograniczeń w podróżowaniu nie mogli opuścić terytorium danego państwa ze względu na ograniczenia obowiązujące podróżnych. Podczas rozpatrywania przyszłych wniosków wizowych nie należy brać pod uwagę przekroczenia dozwolonego okresu pobytu z powodu tymczasowych ograniczeń podróży.

Obywatele państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy pozostają w strefie Schengen dłużej niż wynosi dopuszczalny pobyt, tj. 90 dni

W przypadku obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy są zmuszeni pozostać w strefie Schengen dłużej niż wynosi przedłużony okres 90 dni w okresie 180 dni, właściwe organy krajowe powinny przedłużyć ważność zezwoleń na legalny pobyt, wydać nowe zezwolenie lub zastosować inne właściwe środki zapewniające nieprzerwane prawo pobytu na ich terytorium. Informacje są dostępne na stronach internetowych organów krajowych państw członkowskich.

Dokumenty podróży, których data ważności upłynęła w związku z nieoczekiwanie przedłużonym pobytem za granicą

Obywatele UE i członkowie ich rodzin, którzy nie posiadają ważnego paszportu lub ważnej wizy, powinni mieć prawo wjazdu na terytorium UE, jeżeli potrafią przedstawić inny dowód, że są obywatelami UE lub członkami rodziny obywatela UE. Paszport, który stracił ważność, należy w obecnej sytuacji uznać za inny dowód. Członkowie rodziny powinni zawsze być w stanie udowodnić, że są członkami rodziny obywatela UE.

Pomoc konsularna dla obywateli UE za granicą

Zgodnie z prawem UE jej obywatele mogą zwrócić się o pomoc do ambasady lub konsulatu każdego innego państwa członkowskiego, jeżeli znajdą się w sytuacji, w której będą potrzebować pomocy poza terytorium UE, a ambasada lub konsulat ich kraju nie są dostępne.

Informacje na temat praw obywateli Unii w zakresie ochrony dyplomatycznej i konsularnej poza granicami UE

Po wybuchu pandemii COVID-19 Komisja Europejska oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych udzieliły pomocy w repatriacji obywateli Unii, którzy pozostawali poza granicami swojego kraju. Obywateli UE, którzy potrzebują pomocy poza UE, zachęcamy do kontaktowania się z państwem członkowskim, którego są obywatelami

Dokumenty

PobierzPDF - 410.6 KB
PobierzPDF - 126.7 KB
PobierzPDF - 475.1 KB