Lai palēninātu koronavīrusa izplatīšanos un aizsargātu visu eiropiešu veselību un labklājību, bija nepieciešams noteikt atsevišķus ceļošanas ierobežojumus. Eiropas Komisija dara visu iespējamo, lai cilvēki varētu tikties ar ģimenes locekļiem un draugiem un lai nodrošinātu pilsoņu brīvu pārvietnošanos un preču un pakalpojumu brīvu apriti, pilnībā ievērojot pasākumus, kas pieņemti veselības aizsardzības un drošības jomā.

Droša ceļošana

Platforma “Re-open EU” – vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija, kas palīdz droši ceļot Eiropā

2020. gada 15. jūnijā Eiropas Komisija atklāja tīmekļvietni “Re-open EU”. Tā sākotnēji tika izveidota kā viens no pasākumiem, par kuriem Komisija paziņoja Tūrisma un transporta paketē, lai palīdzētu droši atsākt ceļošanu un tūrismu ES, vienlaikus ievērojot nepieciešamos veselības aizsardzības pasākumus.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju veselības jomā un atkārtotu koronavīrusa uzliesmojumu, tagad uzmanība ir vairāk vērsta uz to, lai sniegtu pārskatu par situāciju katrā valstī attiecībā uz:

 • epidemioloģiskajiem datiem un
 • valstu pasākumiem saistībā ar drošību un ceļošanu koronavīrusa pandēmijas apstākļos, kā karantīnas un testēšanas prasības.

Informācija ir pieejama par visām ES valstīm un Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici, un to katru dienu atjaunina, izmantojot pārbaudītus datus, ko sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs un dalībvalstis.

Platforma ir pieejama 24 oficiālajās ES valodās, un tā ir ērti lietojama galddatoros un mobilajās ierīcēs. Pievienojiet grāmatzīmi “Re-open EU” saitei: https://reopen.europa.eu/. Kopš 14. decembra platforma “Re-open EU” ir pieejama arī kā bezmaksas mobilā lietotne “Android” un”iOS” ierīcēs.

reopen eu visual

Mobilas kontaktu izsekošanas lietotnes

Kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes instalēšana ir brīvprātīga, un to izmanto, lai brīdinātu lietotājus tad, ja viņi noteiktu laiku atradušies tādas personas tuvumā, kura ziņojusi par pozitīvu Covid-19 testa rezultātu. Brīdinājuma gadījumā lietotne var sniegt būtisku informāciju no veselības aizsardzības iestādēm, piemēram, ieteikt veikt testu vai doties pašizolācijā, kā arī norādīt, kur meklēt palīdzību.

Mobilās kontaktu izsekošanas lietotnes var palīdzēt paātrināt tradicionālo kontaktu izsekošanu un ietaupīt vērtīgās darba stundas sabiedrības veselības aprūpes darbiniekiem, kas izseko infekcijas ķēdi.

Kā var palīdzēt kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes

Digitālie zaļie sertifikāti

2021. gada 17. martā Komisija pieņēma tiesību akta priekšlikumu, ar ko izveido vienotu digitālā zaļā sertifikāta satvaru, kas aptver vakcināciju, testēšanu un pārslimošanu. Tā ir ES līmeņa pieeja sertifikātu izsniegšanai, verificēšanai un akceptēšanai, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos ES, stingri ievērojot nediskriminācijas principu un ES pilsoņu pamattiesības.

ES līmenī tiks noteikts tehnisks satvars, kas jāievieš līdz jūnija vidum, lai nodrošinātu drošību, sadarbspēju, kā arī pilnīgu atbilstību persondatu aizsardzībai. To būs iespējams attiecināt arī uz saderīgiem sertifikātiem, kas izdoti ārpussavienības valstīs.

Digitālie zaļie sertifikāti

Vienota pieeja ar ceļošanu saistītajiem pasākumiem

13. oktobris. ES valstis ir pieņēmušas Padomes ieteikumu par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Šī ieteikuma pamatā ir 4. septembrī pieņemtais Komisijas priekšlikums.

Vienota pieeja ar ceļošanu saistītajiem pasākumiem ES

Ieteikumā minētas četras svarīgas jomas, kurās dalībvalstīm būtu jāsaskaņo savi pūliņi:

 • kopēja kartēšanas sistēma, kuras pamatā ir krāsu kods (zaļa, oranža, sarkana, pelēka);
 • kopīgi kritēriji, kas ļauj dalībvalstīm lemt par to, vai ceļošanas ierobežojumi ieviešami vai ne;
 • lielāka skaidrība par pasākumiem, ko piemēro ceļotājiem, kas nāk no augsta riska zonām (testēšana un paškarantīna);
 • skaidra un laicīga sabiedrības informēšana.

Komisija aicina dalībvalstis pilnībā īstenot ieteikumu.

2021. gada 19. janvārī Komisija pieņēma paziņojumu, kurā noteikti pasākumi, kuri nepieciešami, lai izvairītos no trešā viļņa. Kamēr epidemioloģiskā situācija nebūs ievērojami uzlabojusies, pēc iespējas jāatturas no nebūtiskiem ceļojumiem. Ierobežojumiem attiecībā uz ceļošanu jābūt samērīgiem un nediskriminējošiem atbilstīgi Padomes 2020. gada oktobra ieteikumam. Jāpatur spēkā samērīgi ierobežojumi, tādi kā ceļotāju testēšana.

2021. gada 25. janvārī Komisija ierosināja pievienot jaunu krāsu (tumši sarkanu) kartei, kurā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs iezīmē augsta riska zonas.

2021. gada 17. martā pieņemtajā paziņojumā Komisija ir iezīmējusi turpmāko virzību uz līdzsvarotu politiku un kopēju ES pieeju, norādot, kas jāizdara, lai tuvinātu laiku, kad mēs varam atgūt savu Eiropas dzīvesveidu, un to darīt drošā un ilgtspējīgā veidā, kontrolējot vīrusu.

LejupielādētPDF - 385.2 KB

Vienota pasažieru lokalizācijas veidlapa

Datu apmaiņa starp dalībvalstu kontaktu izsekošanas iestādēm var būt īpaši svarīga tad, ja ceļotāji šķērso robežas, atrodoties ļoti tuvu cits citam, piemēram, lidmašīnās vai vilcienos. Dalībvalstis var izmantot digitālas pasažieru atrašanās vietas noteikšanas veidlapas, lai vāktu datus no pārrobežu ceļotājiem, kuri ieceļo to teritorijā. Lai dalībvalstis varētu apmainīties ar attiecīgajiem datiem, izmantojot Komisijas un EASA izveidoto apmaiņas platformu, Komisija 2021. gada 17. martā publicēja pasākumu projektus, ar kuriem nosaka nepieciešamos juridiskos nosacījumus šādu persondatu apstrādei. Minētie pasākumi jāveic līdz vasaras ceļojumu sezonas sākumam.

Ieteikums par koordinētu pieeju ceļošanas un transporta jomā, reaģējot uz jaunu koronavīrusa variantu Apvienotajā Karalistē

Pēc tam, kad dažās Anglijas daļās strauji pieauga inficēšanās gadījumu skaits ar jaunu Covid-19 vīrusa paveidu, Komisija 22. decembrī pieņēma Ieteikumu par koordinētu pieeju pasākumu noteikšanai ceļošanas un transporta jomā.

Attiecībā uz ceļošanu Komisija dalībvalstīm sniedza turpinājumā uzskaitītos ieteikumus.

 • Ņemot vērā piesardzības principu, līdz turpmākam paziņojumam būtu jāattur iedzīvotāji no jebkādas nebūtiskas ceļošanas uz Apvienoto Karalisti un no tās.
 • Tomēr ES pilsoņi un Apvienotās Karalistes pilsoņi, kas ceļo uz savu dalībvalsti vai dzīvesvietas valsti, kā arī trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir tiesības brīvi pārvietoties ES, būtu jāatbrīvo no turpmākiem pagaidu ierobežojumiem ar nosacījumu, ka viņiem veic testu vai viņi ievēro karantīnu.
 • Ceļotājiem, kuri veic būtisku funkciju, piemēram, medicīniskajam personālam, būtu jāveic tests (RT-PĶR tests vai ātrais antigēna tests 72 stundu laikā pirms izbraukšanas), bet nevajadzētu prasīt, lai viņi ievēro karantīnu, veicot savu būtisko funkciju.
 • Pasažieru tranzīts, jo īpaši personām ar būtisku ceļošanas iemeslu, būtu jāatvieglo, neattiecinot uz šīm personām prasību ievērot karantīnu. Testu var pieprasīt, bet iestādēm par šādu prasību iepriekš jāinformē vai jāpiedāvā iespēja veikt testu brauciena laikā.
 • Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt ceļojumus ar būtisku ceļošanas iemeslu un iedzīvotāju nokļūšanu mājās, kā aprakstīts ieteikumā, būtu jāpārtrauc transporta pakalpojumu aizliegums, piemēram, lidojumu vai vilcienu reisu aizliegums.

Lai ierobežotu jaunā vīrusa celma tālāku izplatīšanos, ir svarīgi ātri ieviest pagaidu piesardzības pasākumus un atturēt no jebkādas nebūtiskas ceļošanas uz Apvienoto Karalisti un no tās, tomēr pasažieru būtiska ceļošana un tranzīts būtu jāatvieglo. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt būtisku ceļošanu un nepieļaut traucējumus piegādes ķēdē, lidojumu un vilcienu reisu aizliegumi būtu jāatceļ.

Kopš 2021. gada 1. janvāra, kad Apvienotā Karaliste kļuva par ārpussavienības valsti, Padomes Ieteikums 2020/912 (sk. zemāk) attiecas uz ceļošanu no Apvienotās Karalistes uz ES.

Ierobežojumi ceļošanai no ārpussavienības valstīm uz ES

25. jūnijā Komisija pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam, kura mērķis bija atcelt ceļošanas ierobežojumu valstīm, kuras iekļautas sarakstā, par ko dalībvalstis kopīgi vienojušās, pamatojoties uz attiecīgu principu un objektīvu kritēriju kopumu, kuru vidū ir šādi:

 • veselības stāvoklis;
 • spēja ceļojuma laikā piemērot ierobežošanas pasākumus;
 • apsvērumi savstarpīguma jautājumā;
 • dati no uzticamiem avotiem, tādiem kā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs un Pasaules Veselības organizācija.

30. jūnijā Eiropas Savienības Padome pieņēma Ieteikumu par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES pakāpenisku atcelšanu. Ceļošanas ierobežojumi tika atcelti attiecībā uz valstīm, kas uzskaitītas šajā ieteikumā. Attiecīgo valstu sarakstu parasti pārskata ik pēc divām nedēļām.

Pamatojoties uz kritērijiem, kas izklāstīti ieteikumā, ko Padome atjaunināja 2021. gada 28. janvārī, dalībvalstīm būtu jāsāk atcelt ceļošanas ierobežojumus pie ārējām robežām šādu trešo valstu iedzīvotājiem:

 • Austrālija
 • Jaunzēlande
 • Ruanda
 • Singapūra
 • Dienvidkoreja
 • Taizeme
 • Ķīna (ja tiek apstiprināta savstarpība)

 

Ceļošanas ierobežojumi būtu pakāpeniski jāatceļ arī attiecībā uz Ķīnas īpašās pārvaldes apgabaliem Honkongu un Makao, ja tiek apstiprināta savstarpība.

Attiecībā uz šo ieteikumu Andoras, Monako, Sanmarīno un Vatikāna iedzīvotāji uzskatāmi par ES iedzīvotājiem.

Lai arī ierobežojumi nebūtiskiem ceļojumiem un to atcelšana ir atkarīgi no ceļotāja dzīvesvietas, prasības vīzām joprojām ir atkarīgas no ceļotāja valstspiederības. Ja ceļotājs dzīvo valstī, kurai ierobežojumi ir atcelti, taču ir tādas valsts piederīgais, kuras piederīgajiem vajadzīga vīza, ceļotājam savas dzīvesvietas valstī ir jālūdz vīza tās dalībvalsts konsulātam, uz kuru tas vēlas doties.

Noteikumi par īstermiņa vīzas pieprasīšanu nav mainīti. Tomēr dalībvalstu konsulāti un ārējo sakaru dienesti ir pielāgojuši praktiskos aspektus attiecībā uz piekļuves pārvaldību, higiēnas pasākumiem, maksāšanas metodēm u.tml. Tiem ir jāsniedz attiecīga informācija par procedūru, kas jāievēro, lai iesniegtu vīzas pieprasījumu.

Attiecībā uz visām citām trešām valstīm, kas nav iekļautas šajā sarakstā, ES dalībvalstīs un Šengenas līguma asociētās valstis pagaidām ir apturējušas visus nebūtiskos ceļojumus no šīm trešām valstīm uz ES+ zonu (tas nozīmē, ka ieceļot atļauts tikai dažu konkrētu kategoriju ceļotājiem). “ES+ zona” aptver 30 valstis – 26 no 27 ES dalībvalstīm, kā arī četras Šengenas līguma asociētās valstis: Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici. Īrija ceļošanas ierobežojumu pašlaik nepiemēro.

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību ES un ārpus tās un pakāpenisku ceļošanas ierobežojumu atcelšanu pie ES ārējām robežām, pakāpeniski tika atsāktas arī vīzu operācijas. 2020. gada 11. jūnijā Komisija publicēja norādījumus attiecībā uz šo operāciju pakāpenisku un koordinētu atsākšanu.

Noteikumi par īstermiņa vīzas pieprasīšanu nav mainīti. Tomēr dalībvalstu konsulāti un ārējo sakaru dienesti ir pielāgojuši praktiskos aspektus attiecībā uz piekļuves pārvaldību, higiēnas pasākumiem, maksāšanas metodēm u.tml. Tiem ir jāsniedz attiecīga informācija par procedūru, kas jāievēro, lai iesniegtu vīzas pieprasījumu.

Informācijai par spēkā esošiem ceļošanas ierobežojumiem jābūt pieejamai attiecīgo valsts iestāžu (piemēram, iekšlietu un ārlietu ministriju) vietnēs. Katras dienas lidojumiem un pasažieriem noteikto ierobežojumu kopsavilkums ar nosaukumu “Covid Notam (paziņojums lidotājiem)” ir pieejams Eirokontroles vietnē.

Ir noteikti daži izņēmumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju, preču un pakalpojumu brīvu pārvietošanos, tomēr pilnībā ievērojot veselības aizsardzības un drošības pasākumus.

Atbrīvojumi no ceļošanas ierobežojumiem, kas noteikti koronavīrusa dēļ

2021. gada 25. janvārī Komisija ierosināja papildu aizsardzības pasākumus un prasības starptautiskiem ceļotājiem, kas vēlas ieceļot ES. Jauno koronavīrusa variantu dēļ un arī tādēļ, ka visā pasaulē veselības aprūpes jomā ir sarežģīta situācija, ir jādara vairāk, lai gādātu, ka ieceļošana ES notiek drošā veidā. Lai ņemtu vērā zinātnieku jaunākos ieteikumus, Komisija arī ierosina atjauninātus kritērijus, ņemot vērā veikto testu īpatsvaru, pozitīvo rezultātu skaitu un jaunu īpaši problemātisku vīrusa variantu gadījumu skaitu, kad attiecībā uz konkrētām ārpussavienības valstīm tiek pieņemti lēmumi par ierobežojumu noteikšanu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES.

Komisijas ieteikumā rosināts, lai dalībvalstis veic papildu pasākumus nolūkā gādāt, lai ieceļošana ES notiek droši. Tas attiecas uz personām, kas ceļo uz ES būtisku iemeslu dēļ, ES pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem un personām, kas ceļo no valstīm, kurām atcelts nebūtisku ceļojumu ierobežojums:

 • obligāta testēšana pirms došanās ceļā,
 • stingrāki pasākumi, lai ierobežotu īpašas bažas raisošu vīrusa variantu izplatīšanos,
 • vienota Eiropas pasažieru lokalizācijas veidlapa.

Lemjot par to, vai atcelt nebūtiskus ceļojumus uz ES no ārpussavienības valstīm, Padomei jāņem vērā paziņoto gadījumu rādītājs, veikto testu skaits, pozitīvo testu īpatsvara rādītājs, kā arī īpaši problemātisko vīrusa variantu sastopamības biežums.

Tagad Padomei šis priekšlikums ir jāizskata un ES dalībvalstīm jānolemj, vai tās priekšlikumam piekrīt.

Pasažieru un ceļotāju tiesības

Visaptveroša informācija par jūsu kā pasažiera tiesībām vai par rezervētajiem kompleksajiem ceļojumiem ir pieejama tīmekļa vietnē “Tava Eiropa”, kas sniedz palīdzību un padomus ES valstu piederīgajiem un viņu ģimenēm.

Pasažieri un ceļotāji var būt droši – viņu tiesības ir aizsargātas. Eiropas Komisija ir publicējusi skaidrojošas pamatnostādnes par to, kā atsevišķi ES tiesību aktu noteikumi pasažieru tiesību jomā piemērojami koronavīrusa pandēmijas kontekstā, lai nodrošinātu skaidrību un juridisko noteiktību šajā jomā.

Tajā pašā laikā pamatnostādnēs arī skaidrots, ka pašreizējā situācija ir “ārkārtas situācija”, kad kompensāciju var nepiešķirt tad, ja lidojums tiek atcelts mazāk kā divas nedēļas pirms izlidošanas. Saskaņā ar jaunajām Eiropas pamatnostādnēm attiecībā uz lidojumiem pasažieri, kuri ceļo Covid-19 pandēmijas laikā, nav uzskatāmi par paaugstinātu risku infekcijas izplatīšanā ar nosacījumu, ka tie nav kontaktējušies ar personām, kurām apstiprināta saslimšana ar Covid-19. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras 2. decembrī publicētajās pamatnostādnēs, kas balstās uz jaunākajām zinātnes atziņām, secināts, ka jaunu koronavīrusa izraisītu saslimšanas gadījumu skaits ceļotāju vidū ir mazāks nekā sabiedrībā kopumā. Turklāt pasākumi, kas šobrīd jau ir ieviesti attiecībā uz lidojumiem, ievērojami samazina vīrusa pārnešanas iespējas lidojuma laikā.

Komisija izdeva arī informatīvu piezīmi par Komplekso ceļojumu direktīvu koronavīrusa pandēmijas kontekstā.

Saskaņā ar ES noteikumiem pasažieriem un ceļotājiem ir tiesības par atcelta transporta biļetēm (aviobiļetēm, vilciena, autobusa un prāmja biļetēm) vai atceltiem kompleksajiem ceļojumiem izvēlēties kompensāciju — ar vaučeriem vai naudā. Komisija šīs tiesības apstiprina, taču ar savu 2020. gada 13. maija ieteikumu tā tiecas nodrošināt, lai šīs pandēmijas, kura arī radījusi smagu finansiālu slogu tūrisma organizētājiem, kontekstā vaučeri kļūtu par dzīvotspējīgu un pievilcīgāku alternatīvu kompensācijai par atceltiem ceļojumiem.

Sarakstu ar valsts iestādēm, kuras sniedz ieteikumus ceļotājiem, varat atrast šeit.

LejupielādētPDF - 536.9 KB
LejupielādētPDF - 475.1 KB

Padomi patērētājiem Eiropā

Eiropas Patērētāju centru tīkls sniedz iedzīvotājiem padomus un palīdzību saistībā ar patērētāju tiesībām pārrobežu jautājumos. Runa ir par viesnīcu vai ceļojumu rezervācijām, ko ietekmē pandēmijas ierobežošanai veiktie pasākumi, bet ne tikai. Informācija par patērētāju strīdu izšķiršanu arī ir pieejama te.

ES patērētāju tiesību aizsardzības akti nereglamentē atcelšanas nosacījumus un sekas attiecībā uz pasākumiem vai individuāliem pakalpojumiem (sporta un kultūras pasākumi, automašīnu noma, izmitināšana u. c.). Tāpēc jūsu kā patērētāja tiesības ir atkarīgas no līgumtiesībām attiecīgajā valstī un jūsu līguma veida un noteikumiem, tostarp no pakalpojumu sniedzēja norādītās atteikuma politikas (piem., atmaksājama vai neatmaksājama rezervācija).

Tirgotāju piemērotajiem standartnoteikumiem jābūt pārredzamiem. un tie nedrīkst negodīgi ierobežot patērētāju tiesības attiecīgās valsts piemērojamo līgumtiesību ietvaros.

Lai noskaidrotu savas tiesības attiecībā uz kompleksajiem ceļojumiem, skatiet informāciju par Komplekso ceļojumu direktīvu, kā arī vadlīnijas, kas attiecas uz atsevišķiem aviotransporta, dzelzceļa, jūras transporta un autobusu pakalpojumiem, lai uzzinātu vairāk par šiem pakalpojumiem.

Konsulārā palīdzība ES pilsoņiem ārvalstīs

Saskaņā ar ES tiesību aktiem ES pilsoņiem ir tiesības lūgt palīdzību jebkuras citas ES dalībvalsts vēstniecībai vai konsulātam, ja viņi nonākuši situācijā, kad viņiem ārpus ES vajadzīga palīdzība valstī, kur nav viņu pašu valsts vēstniecības vai konsulāta.

Informācija par ES pilsoņu tiesībām uz diplomātisko un konsulāro aizsardzību ārpus ES

Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests palīdz visā pasaulē ārzemēs iestrēgušajiem ES pilsoņiem nokļūt mājās, savukārt dalībvalstis sniedz ieteikumus par to, kā pārvaldīt ierobežojumus ceļošanas jomā. ES pilsoņi, kuriem vajadzīga palīdzība ārpus ES, tiek aicināti sazināties ar savu dalībvalsti.

Atļautā uzturēšanās laika pārsniegšana ceļošanas ierobežojumu dēļ

Sakarā ar koronavīrusa uzliesmojumu to Šengenas valstu zonā esošo vīzu turētāju uzturēšanos, kuri nevarēja izceļot pirms savas īstermiņa vīzas termiņa beigām, pagarināja līdz lielākais 90 dienām 180 dienu laikposmā. Ja vīzas turētāji bija spiesti uzturēties ilgāk par pagarināto termiņu, proti, 90 dienām 180 dienu laikposmā, kompetentajām valsts iestādēm bija jāizsniedz nacionāla ilgtermiņa vīza vai pagaidu uzturēšanās atļauja.

Dalībvalstis tiek mudinātas nenoteikt administratīvas sankcijas vai sodus trešo valstu piederīgajiem, kuri ceļošanas ierobežojumu dēļ nevarēja atstāt to teritoriju laikā, kad šie ierobežojumi bija spēkā.  Atļautās uzturēšanās termiņa pārsniegšana ceļošanas pagaidu ierobežojumu dēļ nebūtu jāņem vērā, apstrādājot turpmākos vīzas pieteikumus.

Bezvīzu režīmā esošo trešo valstu piederīgie, kuri aizkavējušies Šengenas līguma zonā pēc atļautās 90 dienu uzturēšanās

Bezvīzu režīmā esošo trešo valstu piederīgajiem, kuri spiesti uzturēties ilgāk par pagarināto 90/180 dienu termiņu, valstu kompetentajām iestādēm jāpagarina likumīgas uzturēšanās atļaujas derīgums, jāizsniedz jauna atļauja vai jāveic citi attiecīgi pasākumi, kas nodrošina nepārtrauktas tiesības uzturēties to teritorijā. Informācija ir pieejama dalībvalstu iestāžu vietnēs.

Ceļošanas dokumenti, kuru derīgums beidzies sakarā ar negaidīti ieilgušu uzturēšanos ārzemēs

ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem nav derīgas pases un/vai vīzas, jāļauj iebraukt ES teritorijā, ja viņi ar citiem līdzekļiem var pierādīt, ka ir ES pilsoņi vai ES pilsoņa ģimenes locekļi. Pases ar beigušos derīguma termiņu esība pašreizējā situācijā uzskatāma par pierādījumu ar citu līdzekli. Ģimenes locekļiem vienmēr jāspēj pierādīt, ka viņi ir ES pilsoņa ģimenes locekļi.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 579.6 KB
LejupielādētPDF - 475.1 KB