Siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą ir apsaugoti visų europiečių sveikatą ir gerovę, reikėjo nustatyti tam tikrus kelionių apribojimus. Europos Komisija deda visas pastangas, kad būtų galima susitikti su draugais ir šeima bei būtų užtikrintas laisvas piliečių, prekių ir paslaugų judėjimas, visapusiškai laikantis sveikatos ir saugos priemonių.

Saugios kelionės

„Re-open EU“ – interneto platforma, kurioje galima rasti visą informaciją, reikalingą norint saugiai keliauti Europoje

2020 m. birželio 15 d. pradėjo veikti Europos Komisijos interneto platforma „Re-open EU“. Ši platforma iš pradžių buvo sukurta kaip viena iš priemonių, apie kurias Komisija paskelbė savo Turizmo ir transporto dokumentų rinkinyje, skirtame padėti saugiai keliauti ir atnaujinti turizmą ES, kartu laikantis būtinų sveikatos apsaugos priemonių.

Atsižvelgiant į dabartinę sveikatos padėtį ir pakartotinį koronaviruso protrūkį, daugiau dėmesio pradėta skirti tam, kad būtų teikiama šių duomenų apžvalga pagal šalį:

 • epidemiologinių duomenų ir
 • nacionalinių koronaviruso saugos bei kelionių ribojimo priemonių, pvz., karantino ir tyrimų atlikimo reikalavimų.

Pateikta informacija apie visas Europos šalis, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją atnaujinama kasdien, naudojant patikrintus Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir valstybių narių duomenis.

Informacija šioje platformoje teikiama 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Ji lengvai pasiekiama kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu, spustelėjus ir išsisaugojus šią nuorodą – https://reopen.europa.eu/lt. Nuo gruodžio 14 d. nemokamą mobiliąją programėlę „Re-open EU“ taip pat galima įdiegti „Android“ ir „iOS“ sistemose.

reopen eu visual

Kontaktų atsekimo programėlės

Kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlės gali būti įsidiegiamos savanoriškai, kad įspėtų naudotojus, jeigu jie atsidurtų netoli asmens, kurio koronaviruso infekcijos tyrimo rezultatas buvo teigiamas. Kartu su įspėjimu programėlė gali pateikti atitinkamą sveikatos priežiūros institucijų parengtą informaciją, pavyzdžiui, rekomendacijas atlikti tyrimą arba izoliuotis ir nurodymus, į ką kreiptis.

Šios programėlės gali padėti paspartinti tradicinį kontaktų atsekimą ir sutaupyti vertingas visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojų, kurie seka infekcijų grandinę, laiką.

Kaip gali padėti kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlės?

Skaitmeniniai žalieji pažymėjimai

2021 m. kovo 17 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo nustatoma bendra skaitmeninio žaliojo pažymėjimo, į kurį įtraukiami duomenys apie skiepijimą, tyrimo rezultatus ir persirgimą liga, sistema. Dokumente išdėstomas ES lygmens požiūris į šių pažymėjimų išdavimą, tikrinimą ir pripažinimą, siekiant palengvinti laisvą judėjimą ES ir remiantis griežtais ES piliečių nediskriminavimo ir pagrindinių teisių užtikrinimo principais.

ES lygmeniu nustatyti techniniai parametrai, kuriais siekiama užtikrinti saugumą, sąveikumą ir visapusišką atitiktį asmens duomenų apsaugos reikalavimams, turėtų būti pradėti naudoti iki birželio vidurio. Taip pat numatyta galimybė išplėsti iniciatyvos aprėptį įtraukiant reikalavimus atitinkančius trečiųjų šalių išduotus pažymėjimus.

Skaitmeniniai žalieji pažymėjimai

Bendras požiūris į priemones, susijusias su kelionėmis

Spalio 13 d. ES valstybės narės priėmė Tarybos rekomendaciją dėl suderinto metodo, pagal kurį reaguojant į COVID-19 pandemiją nustatomi laisvo judėjimo apribojimai. Ši rekomendacija grindžiama rugsėjo 4 d. priimtu Komisijos pasiūlymu.

Bendras požiūris į priemones, susijusias su kelionėmis ES

Rekomendacijoje nustatytos keturios pagrindinės sritys, kuriose valstybės narės glaudžiau bendradarbiaus:

 • bendra žemėlapių sudarymo sistema, pagrįsta spalviniu kodu (žalia, oranžine, raudona ir pilka);
 • bendri kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės sprendžia, ar nustatyti kelionių apribojimus;
 • bendras požiūris į keliautojus iš didesnės rizikos zonų (tyrimai ir saviizoliacija);
 • aiški ir laiku teikiama informacija visuomenei.

Komisija ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti rekomendaciją

2021 m. sausio 19 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriame išdėstė veiksmus, kurių reikia imtis siekiant išvengti trečiosios bangos. Turėtų būti primygtinai raginama atsisakyti visų nebūtinų kelionių, kol epidemiologinė situacija žymiai pagerės. Kelionių apribojimai turėtų būti proporcingi ir nediskriminaciniai, laikantis 2020 m. spalio mėn. Tarybos rekomendacijos. Turėtų būti toliau taikomi proporcingi apribojimai, įskaitant keliautojų tyrimus.

2021 m. sausio 25 d. Komisija pasiūlė į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro didelės rizikos zonų žemėlapį įtraukti tamsiai raudoną spalvą.

2021 m. kovo 17 d. priimtame Komisijos komunikate nubrėžiamos tolesnių veiksmų gairės siekiant subalansuotos politikos ir bendro ES požiūrio ir nustatoma, ko reikės imtis, kad kuo skubiau susigrąžintume europinę gyvenseną ir kad tai būtų daroma saugiai, tvariai ir valdant viruso plitimą.

ParsisiųsdintiPDF - 394.7 KB

Bendra keleivio buvimo vietos anketa

Tais atvejais, kai keliautojai sienas kerta lėktuvais ar traukiniais, t. y. didelėmis grupėmis, itin didelės reikšmės gali turėti valstybių narių už kontaktų atsekimą atsakingų institucijų duomenų mainai. Duomenims apie į šalies teritoriją atvykstančius tarpvalstybinius keliautojus rinkti valstybės narės gali naudotis skaitmeninėmis keleivių buvimo vietos anketomis. Kad valstybės narės galėtų keistis atitinkamais duomenimis per Komisijos ir EASA sukurtą keitimosi platformą, 2021 m. kovo 17 d. Komisija paskelbė priemonių, kuriomis nustatomos būtinos teisinės tokių asmens duomenų tvarkymo sąlygos, projektą. Šios priemonės turėtų būti priimtos iki vasaros atostogų sezono.

Rekomendacija dėl suderinto požiūrio į keliones ir transportą reaguojant į naujos padermės koronavirusą Jungtinėje Karalystėje

Po to, kai kai kuriose Anglijos dalyse sparčiai padaugėjo COVID-19 atvejų, kurių didelė dalis sukelta naujos viruso padermės, gruodžio 22 d. Komisija priėmė Rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į priemones kelionių ir transporto srityje.

Kelionių klausimu Komisija rekomenduoja valstybėms narėms

 • atsižvelgiant į atsargumo principą, atgrasyti nuo visų nebūtinų kelionių į Jungtinę Karalystę ir iš jos.
 • Tačiau ES piliečiams ir Jungtinės Karalystės piliečiams, keliaujantiems į savo valstybę narę ar gyvenamosios vietos šalį, taip pat trečiųjų šalių piliečiams, kurie naudojasi ES laisvo judėjimo teisėmis, neturėtų būti taikomi papildomi laikini apribojimai, jeigu šie piliečiai atlieka tyrimą arba laikosi karantino.
 • Turėtų būti reikalaujama, kad esmines funkcijas atliekantys keliautojai, pvz., medicinos darbuotojai, per 72 valandas iki išvykimo atliktų tyrimą (RT-PGR tyrimą arba greitąjį antigeno tyrimą), tačiau atliekant šias esmines funkcijas jiems neturėtų būti taikomas karantinas.
 • Turėtų būti palengvintas keleivių, ypač keliaujančių būtiniausiais tikslais, tranzitas, netaikant karantino. Gali būti reikalaujama atlikti tyrimą, tačiau valdžios institucijos turi iš anksto informuoti apie tokį reikalavimą arba pasiūlyti atlikti tyrimą kelionės metu.
 • Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti būtinąsias keliones ir tranzitą namo, kaip aprašyta rekomendacijoje, turėtų būti panaikintas bet koks draudimas teikti transporto paslaugas, pvz., draudimas vykdyti skrydžius ar keliauti traukiniu.

Nors svarbu imtis skubių laikinų atsargumo priemonių, kad būtų apribotas tolesnis naujos viruso padermės plitimas ir turėtų būti atgrasoma nuo visų nebūtinų kelionių į Jungtinę Karalystę ir iš jos, reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas būtiniausioms keleivių kelionėms ir tranzitui. Skrydžių ir traukinių draudimai turėtų būti panaikinti, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti būtiną keliavimą ir išvengti tiekimo grandinės trikdžių.

2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi, Tarybos rekomendacija 2020/912 (žr. toliau) dabar taikoma ir kelionėms iš Jungtinės Karalystės į ES.

Kelionių iš trečiųjų šalių į ES apribojimai

Šiuo metu Europos Sąjungoje taikomas laikinas nebūtinų kelionių iš ES nepriklausančių šalių apribojimas.

2020 m. birželio 11 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos, kuria numatomas laipsniškas kelionės apribojimų panaikinimas ES nepriklausančioms šalims, dėl kurių sąrašo susitarė valstybės narės. Atsižvelgiama į tam tikrus principus ir objektyvius kriterijus, be kita ko:

 • padėtį sveikatos apsaugos srityje;
 • galimybę kelionės metu taikyti viruso plitimo ribojimo priemones;
 • abipusiškumo aspektus.

Remdamasi šiuo pasiūlymu, 2020 m. birželio 30 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Rekomendaciją dėl laipsniško laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo panaikinimo.

Remdamosi rekomendacijoje išdėstytais kriterijais ir sąlygomis, valstybės narės turėtų pradėti laipsniškai naikinti prie išorės sienų taikomus kelionių apribojimus toliau nurodytų trečiųjų šalių gyventojams:

 • Australijos
 • Naujosios Zelandijos
 • Ruandos
 • Singapūro
 • Pietų Korėjos
 • Tailando
 • Kinijos, su sąlyga, kad tai bus daroma abipusiškai.

Kelionių apribojimai turėtų būti laipsniškai panaikinti ir ypatingiesiems administraciniams Kinijos regionams Honkongui ir Makao, su sąlyga, kad tai bus daroma abipusiškai.

Taryba peržiūri šalių, kurių atžvilgiu valstybės narės turėtų pradėti kas 2 savaites panaikinti kelionių apribojimus, sąrašą ir prireikus jį atnaujina. Paskutinį kartą Taryba tą sąrašą atnaujino 2021 m. sausio 28 d.

Taikant rekomendaciją Andoros, Monako, San Marino ir Vatikano gyventojai turėtų būti laikomi ES gyventojais.

Nors nebūtinų kelionių apribojimas ir jo panaikinimas priklauso nuo keliautojo gyvenamosios vietos, vizos reikalavimas ir toliau priklauso nuo pilietybės. Jei keliautojas gyvena šalyje, kurios gyventojams apribojimas panaikintas, tačiau yra šalies, kurių piliečiams privaloma turėti vizas, pilietis, jis turi kreiptis į valstybės narės, į kurią nori vykti, konsulatą savo gyvenamojoje šalyje.

Prašymo išduoti trumpalaikę vizą teikimo taisyklės lieka nepakitusios. Tačiau valstybių narių konsulatai ir išorės paslaugų teikėjai pritaikė tam tikrus praktinius prieigos valdymo, higienos priemonių, mokėjimo metodų ir kt. aspektus. Prašymą teikiantiems asmenims turėtų būti teikiama atitinkama informacija apie prašymo teikimo tvarką.

Visų kitų į šį sąrašą neįtrauktų trečiųjų šalių atveju valstybės narės ir Šengeno asocijuotosios šalys turėtų laikinai sustabdyti visas nebūtinas keliones iš tų trečiųjų šalių į ES+ erdvę, o tai reiškia, kad galėtų būti leidžiama atvykti tik tam tikrų kategorijų keliautojams. ES+ erdvė apima 30 šalių: 26 iš 27 ES valstybių narių ir keturias Šengeno asocijuotąsias šalis: Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją. Airija šiuo metu kelionių apribojimo netaiko.

Kadangi epidemiologinė padėtis ES ir už jos ribų keičiasi ir palaipsniui pradėta atsisakyti kelionių apribojimo prie ES išorės sienų, vizų išdavimo veikla taip pat palaipsniui atnaujinama. 2020 m. birželio 11 d. Komisija paskelbė laipsniško ir koordinuoto su vizomis susijusios veiklos atnaujinimo gaires.

Prašymo išduoti trumpalaikę vizą teikimo taisyklės lieka nepakitusios. Tačiau valstybių narių konsulatai ir išorės paslaugų teikėjai pritaikė tam tikrus praktinius prieigos valdymo, higienos priemonių, mokėjimo metodų ir kt. aspektus. Prašymą teikiantiems asmenims turėtų būti teikiama atitinkama informacija apie prašymo teikimo tvarką.

Informacija apie taikomą kelionių apribojimą turėtų būti pateikiama atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų (pvz., vidaus ir užsienio reikalų ministerijų) svetainėse. Kasdienę skrydžių ir keleivių apribojimų santrauką galima rasti Eurokontrolės svetainėje, pavadinimu „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Siekiant užtikrinti laisvą piliečių, prekių ir paslaugų judėjimą, visapusiškai laikantis sveikatos ir saugos priemonių buvo nustatytos tam tikros išimtys.

Dėl koronaviruso taikomų kelionių apribojimų išimtys

Keliautojams taikomos priemonės

2021 m. vasario 2 d. Europos Sąjungos Taryba atnaujino savo rekomendaciją dėl kelionių iš trečiųjų šalių į ES apribojimų. ES šalys turėtų reikalauti, kad asmenys, keliaujantys dėl bet kokios esminės ar neesminės priežasties, išskyrus transporto ir pasienio darbuotojus, likus ne mažiau kaip 72 valandoms iki išvykimo būtų pasidarę PGR testą, kurio rezultatas būtų neigiamas.

Be to, jos gali reikalauti, kad iki 14 dienų būtų taikoma saviizoliacija, karantinas ir kontaktų atsekimas, taip pat prireikus papildomas COVID-19 testavimas tuo pačiu laikotarpiu. Karantinas ir papildomas testavimas vos atvykus arba po atvykimo turėtų būti nustatyti visų pirma keliautojams, atvykstantiems iš trečiosios šalies, kurioje aptikta susirūpinimą kelianti viruso atmaina.

Kalbant apie būtinas keliones, ES šalys gali koordinuotai nuspręsti netaikyti kai kurių pirmiau nurodytų priemonių tais atvejais, kai tokia priemonė trukdytų pačiam kelionės tikslui. Iš atvykstančių transporto darbuotojų, jūrininkų ir pasienio darbuotojų valstybės narės neturėtų reikalauti daugiau nei neigiamo greitojo antigenų testo rezultato. Kai transporto darbuotojas atvyksta iš šalies, kurioje nustatyta daug užsikrėtimo susirūpinimą keliančiomis atmainomis atvejų, valstybės narės gali reikalauti neigiamo greitojo antigenų testo rezultato prieš išvykstant.

Keleivių ir keliautojų teisės

Išsamią informaciją apie bendrąsias keleivių teises arba su kelionės paslaugų paketais susijusias teises rasite svetainėje „Jūsų Europa“, kurioje ES piliečiai gali rasti pagalbos ir patarimų.

Keleiviai ir keliautojai gali būti tikri, kad jų teisės yra apsaugotos. Europos Komisija paskelbė aiškinamąsias gaires, kaip tam tikros ES keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų nuostatos turėtų būti taikomos atsižvelgiant į koronaviruso protrūkį. Taip siekiama užtikrinti aiškumą ir teisinį tikrumą naudojantis keleivių teisėmis.

Gairėse taip pat paaiškinama, kad dabartinės aplinkybės yra ypatingos, pvz., kompensacija gali nebūti išmokėta, jei skrydis atšaukiamas likus mažiau nei dviem savaitėms iki išvykimo dienos. Pagal naujas Europos kelionių oro transportu gaires COVID-19 pandemijos metu keliaujantys asmenys neturėtų būti automatiškai laikomi keliančiais didelę infekcijos plitimo riziką, nebent yra žinoma, kad jie turėjo sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtintas COVID-19. Remiantis naujausiais moksliniais duomenimis, gruodžio 2 d. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros paskelbtose gairėse daroma išvada, kad naujų koronaviruso atvejų skaičius tarp keliautojų yra mažesnis nei plačiojoje visuomenėje. Be to, aviacijos sektoriuje jau taikomomis priemonėmis perdavimo tikimybė skrydžio metu sumažinta iki minimumo.

Komisija taip pat paskelbė informacinį pranešimą dėl Kelionės paslaugų paketų direktyvos, susijusį su koronavirusu.

Pagal ES taisykles keleiviai ir keliautojai už atšauktus transporto bilietus (lėktuvo, traukinio, autobuso ar kelto) arba kelionės paslaugų paketus turi teisę pasirinkti kompensaciją čekiais arba grynaisiais pinigais. Nors 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos rekomendacijoje ši teisė dar kartą patvirtinama, ja siekiama užtikrinti, kad, atsižvelgiant į dabartinę pandemiją, dėl kurios kelionių organizatoriai taip pat patiria didelių finansinių sunkumų, čekiai taptų patikima ir patrauklesne alternatyva atšauktų kelionių bilietams kompensuoti.

Čia galite rasti visų nacionalinių valdžios institucijų, kurios teikia patarimus dėl kelionių, sąrašą.

ParsisiųsdintiPDF - 581.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 475.1 KB

Patarimai vartotojams Europoje

Europos vartotojų centrų tinklas pataria ir padeda piliečiams klausimais, susijusiais su vartotojų teisėmis dėl tarpvalstybinių sandorių, pvz., dėl viešbučių ar kelionių užsakymų, paveiktų koronaviruso krizės. Informacijos apie vartotojų ginčų sprendimą taip pat galima rasti čia.

ES vartotojų teise nereglamentuojamos renginių ar atskirų paslaugų (sporto ir kultūros renginių, automobilių nuomos, apgyvendinimo ir pan.) atšaukimo sąlygos ir pasekmės. Todėl jūsų vartotojo teisės priklauso nuo atitinkamos nacionalinės sutarčių teisės ir jūsų sutarties rūšies bei sąlygų, įskaitant paslaugos teikėjo nurodytą užsakymo atšaukimo politiką (pvz., užsakymas kompensuojamas, ar ne).

Verslininkų taikomos standartinės sutarčių sąlygos turi būti skaidrios ir jomis negali būti nesąžiningai ribojamos vartotojų teisės, numatytos atitinkamoje nacionalinėje sutarčių teisėje.

Dėl jūsų teisių, susijusių su kelionės paslaugų paketais, žr. Informaciją apie Kelionės paslaugų paketų direktyvą, o dėl atskirų oro, geležinkelių, jūros ir autobusų transporto paslaugų žr. atitinkamas gaires.

Konsulinė pagalba užsienyje esantiems ES piliečiams

Pagal ES teisę, piliečiai, kuriems reikia pagalbos ne ES šalyje, kurioje nėra jų valstybės narės ambasados ar konsulato, turi teisę kreiptis pagalbos į bet kurios ES šalies ambasadą ar konsulatą.

Informacija apie ES piliečių teises į diplomatinę ir konsulinę apsaugą už ES ribų.

Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba padeda užsienyje įstrigusiems ES piliečiams grįžti namo, o valstybės narės pataria su kelionių apribojimais susijusiais klausimais. ES piliečiai, kuriems reikia pagalbos už ES ribų, raginami susisiekti su savo valstybe nare.

Pratęstas buvimas šalyje dėl kelionių apribojimų

Atsižvelgiant į koronaviruso protrūkį, Šengeno erdvėje esančių vizų turėtojų, kurie negalėjo išvykti iki jų trumpalaikės vizos galiojimo pabaigos, buvimo laikotarpį paskirtosios valstybių narių institucijos pratęsė iki ne daugiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Jei vizos turėtojai buvo priversti būti ilgiau nei pratęstą 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, nacionalinės institucijos turėjo išduoti nacionalinę ilgalaikę vizą arba laikiną leidimą gyventi.

Valstybės narės raginamos atsisakyti administracinių sankcijų ar nuobaudų trečiųjų šalių piliečiams, kurie kelionių apribojimų laikotarpiu dėl kelionių apribojimų negalėjo išvykti iš jų teritorijos. Į užsibuvimą dėl laikinų kelionių apribojimų neturėtų būti atsižvelgiama nagrinėjant būsimus prašymus išduoti vizą.

Trečiųjų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, piliečiai, Šengeno erdvėje likę ilgiau nei leidžiama 90 dienų buvimo trukmė

Trečiųjų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, piliečiams, kurie yra priversti būti ilgiau nei pratęstą 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų pratęsti leidimo teisėtai būti galiojimą, išduoti naują leidimą arba imtis kitų tinkamų priemonių, užtikrinančių teisę toliau būti jų teritorijoje. Informacija pateikiama valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų svetainėse.

Kelionės dokumentai, kurių galiojimo laikas pasibaigė dėl netikėtai užsitęsusio buvimo užsienyje

ES piliečiams ir jų šeimos nariams, neturintiems galiojančio paso ir (arba) vizos, turėtų būti leidžiama atvykti į ES teritoriją, jei jie gali kitomis priemonėmis įrodyti, kad yra ES piliečiai arba ES piliečio šeimos nariai. Paso, kurio galiojimo laikas pasibaigęs, turėjimas dabartinėmis aplinkybėmis turėtų būti laikomas įrodymu kitomis priemonėmis. Šeimos nariai visada turėtų gebėti įrodyti, kad jie yra ES piliečio šeimos nariai.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 579.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 475.1 KB