Siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą ir apsaugoti visų europiečių sveikatą ir gerovę, reikėjo nustatyti tam tikrus kelionių apribojimus. Europos Komisija deda visas pastangas, kad būtų galima susitikti su draugais ir šeima bei būtų užtikrintas laisvas piliečių, prekių ir paslaugų judėjimas, visapusiškai laikantis sveikatos ir saugos priemonių.

Saugus kelionių apribojimų naikinimas

„Re-open EU“ – nauja interneto platforma, skirta padėti keliautojams ir turistams

2020 m. birželio 15 d. pradėjo veikti Europos Komisijos interneto platforma „Re-open EU“, kurioje pateikiama svarbiausia informacija apie saugų laisvo judėjimo ir turizmo visoje Europoje atnaujinimą. Joje pateikiama informacija apie:

 • sienas;
 • transporto priemones, kuriomis galima keliauti;
 • kelionių apribojimus;
 • visuomenės sveikatos ir saugos priemones, pvz., fizinio atstumo laikymąsi ar veido kaukių dėvėjimą;
 • kitus keliautojams aktualius klausimus.

„Re-open EU“ platformoje sutelkiama naujausia Komisijos ir valstybių narių informacija. Interaktyviame žemėlapyje galima susirasti kiekvienos konkrečios šalies informaciją, naujausius duomenis apie taikomas nacionalines priemones ir praktinius patarimus atvykstantiems keliautojams. Informacija šioje platformoje teikiama 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Ji lengvai pasiekiama kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu, spustelėjus ir išsisaugojus šią nuorodą – https://reopen.europa.eu/lt

reopen eu visual

Mobilioji „Re-open EU“ programėlė turėtų pradėti veikti artimiausiomis savaitėmis

Kontaktų atsekimo programėlės

Kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlės gali būti įsidiegiamos savanoriškai, kad įspėtų naudotojus, jeigu jie atsidurtų netoli asmens, kurio koronaviruso infekcijos tyrimo rezultatas buvo teigiamas. Kartu su įspėjimu programėlė gali pateikti atitinkamą sveikatos priežiūros institucijų parengtą informaciją, pavyzdžiui, rekomendacijas atlikti tyrimą arba izoliuotis ir nurodymus, į ką kreiptis.

Šios programėlės gali padėti paspartinti tradicinį kontaktų atsekimą ir sutaupyti vertingas visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojų, kurie seka infekcijų grandinę, laiką.

Šalyse taikomos kontaktų atsekimo programėlės

Bendras požiūris į priemones, susijusias su kelionėmis

Spalio 13 d. ES valstybės narės priėmė Tarybos rekomendaciją dėl suderinto metodo, pagal kurį reaguojant į COVID-19 pandemiją nustatomi laisvo judėjimo apribojimai. Ši rekomendacija grindžiama rugsėjo 4 d. priimtu Komisijos pasiūlymu.

Bendras požiūris į priemones, susijusias su kelionėmis ES

Rekomendacijoje nustatytos keturios pagrindinės sritys, kuriose valstybės narės glaudžiau bendradarbiaus:

 • bendra žemėlapių sudarymo sistema, pagrįsta spalviniu kodu (žalia, oranžine, raudona ir pilka);
 • bendri kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės sprendžia, ar nustatyti kelionių apribojimus;
 • bendras požiūris į keliautojus iš didesnės rizikos zonų (tyrimai ir saviizoliacija);
 • aiški ir laiku teikiama informacija visuomenei.

Komisija ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti rekomendaciją

ParsisiųsdintiPDF - 394.7 KB

Kelionių į ES apribojimai

Birželio 25 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos panaikinti kelionių apribojimą valstybių narių sutartoms šalims. Tai buvo padaryta remiantis tam tikrais principais ir objektyviais kriterijais, įskaitant:

 • padėtį sveikatos apsaugos srityje;
 • galimybę kelionės metu taikyti viruso plitimo ribojimo priemones;
 • abipusiškumo aspektus;
 • duomenis iš atitinkamų šaltinių, pavyzdžiui, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Pasaulio sveikatos organizacijos.

Birželio 30 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Rekomendaciją dėl laipsniško laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo panaikinimo. Kelionių apribojimas rekomendacijoje išvardytoms šalims panaikintas. Šalių sąrašas iš esmės atnaujinamas kas dvi savaites.

Remdamosi rekomendacijoje išdėstytais kriterijais ir sąlygomis, taip pat spalio 22 d. Tarybos paskelbtu atnaujintu sąrašu, valstybės narės turėtų pradėti atsisakyti prie išorės sienų taikomo kelionių apribojimo toliau nurodytų trečiųjų šalių gyventojams.

 • Australija
 • Japonija
 • Naujoji Zelandija
 • Ruanda
 • Singapūras
 • Pietų Korėja
 • Tailandas
 • Urugvajus
 • Kinija, įskaitant Ypatinguosius Administracinius Regionus Honkongą ir Makao, (su sąlyga, kad tai bus daroma abipusiškai)

Taikant rekomendaciją Andoros, Monako, San Marino ir Vatikano gyventojai turėtų būti laikomi ES gyventojais.

Nors nebūtinų kelionių apribojimas ir jo panaikinimas priklauso nuo keliautojo gyvenamosios vietos, vizos reikalavimas ir toliau priklauso nuo pilietybės. Jei keliautojas gyvena šalyje, kurios gyventojams apribojimas panaikintas, tačiau yra šalies, kurių piliečiams privaloma turėti vizas, pilietis, jis turi kreiptis į valstybės narės, į kurią nori vykti, konsulatą savo gyvenamojoje šalyje.

Visų kitų į šį sąrašą neįtrauktų trečiųjų šalių atveju valstybės narės ir Šengeno asocijuotosios šalys laikinai sustabdo visas nebūtinas keliones iš tų trečiųjų šalių į ES+ erdvę, o tai reiškia, kad galėtų būti leidžiama atvykti tik tam tikrų kategorijų keliautojams. ES+ erdvė apima 30 šalių: 26 iš 27 ES valstybių narių ir keturias Šengeno asocijuotąsias šalis: Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją. Airija šiuo metu kelionių apribojimo netaiko.

Kadangi epidemiologinė padėtis ES ir už jos ribų keičiasi ir palaipsniui pradėta atsisakyti kelionių apribojimo prie ES išorės sienų, vizų išdavimo veikla taip pat palaipsniui atnaujinama. 2020 m. birželio 11 d. Komisija paskelbė laipsniško ir koordinuoto su vizomis susijusios veiklos atnaujinimo gaires.

Prašymo išduoti trumpalaikę vizą teikimo taisyklės lieka nepakitusios. Tačiau valstybių narių konsulatai ir išorės paslaugų teikėjai pritaikė tam tikrus praktinius prieigos valdymo, higienos priemonių, mokėjimo metodų ir kt. aspektus. Prašymą teikiantiems asmenims turėtų būti teikiama atitinkama informacija apie prašymo teikimo tvarką.

Informacija apie taikomą kelionių apribojimą turėtų būti pateikiama atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų (pvz., vidaus ir užsienio reikalų ministerijų) svetainėse. Kasdienę skrydžių ir keleivių apribojimų santrauką galima rasti Eurokontrolės svetainėje, pavadinimu „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Kelionių į ES apribojimų išimtys

Šių kategorijų asmenims iš trečiųjų šalių, kurios nėra įtrauktos į valstybių narių sutartą sąrašą, netaikomas laikinas kelionių į ES+ erdvę apribojimas:

a) ES piliečiams ir Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės piliečiams, taip pat jų atitinkamiems šeimos nariams;

b) trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra ilgalaikiai gyventojai pagal Ilgalaikių gyventojų direktyvą arba turi teisę gyventi šalyje pagal kitas ES direktyvas ar nacionalinę teisę, arba kurie turi nacionalines ilgalaikes vizas, taip pat jų atitinkamiems šeimos nariams.

Laikinas kelionių apribojimas taip pat neturėtų būti taikomas asmenims, atliekantiems ypač svarbias funkcijas arba turintiems ypač svarbių poreikių, be kita ko, tai: 

 • sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos srities tyrėjai ir vyresnio amžiaus asmenų priežiūros specialistai;
 • pasienio darbuotojai;
 • sezoniniai žemės ūkio darbuotojai;
 • transporto sektoriaus darbuotojai;
 • diplomatai, tarptautinių organizacijų darbuotojai ir tarptautinių organizacijų pakviesti asmenys, kurių fizinis buvimas yra būtinas tam, kad šios organizacijos galėtų tinkamai veikti, karinis personalas, humanitarinę pagalbą teikiantys darbuotojai ir civilinės saugos personalas, atliekantys savo funkcijas;
 • tranzitiniai keleiviai;
 • keleiviai, keliaujantys dėl svarbių šeiminių priežasčių;
 • jūrininkai;
 • asmenys, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba kurie keliauja dėl kitų humanitarinių priežasčių;
 • trečiųjų šalių piliečiai, vykstantys studijų tikslais;
 • aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių darbuotojai, jei jų įdarbinimas yra būtinas ekonominiu požiūriu ir jų darbo negalima atidėti ar atlikti užsienyje.

Spalio 28 d. Komisija priėmė Komunikatą „Gairės dėl asmenų, kuriems netaikomas laikinas nebūtinų kelionių į ES apribojimas“. Šiuo dokumentu Komisija ketina padėti valstybėms narėms užtikrinti nuoseklesnį požiūrį į 2020 m. birželio 30 d. Tarybos rekomendacijos 2020/912 įgyvendinimą.

Komisija ragina valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas ilgalaikių partnerių, galinčių pateikti tuo tikslu įrodymų, susijungimui.

Keleivių ir keliautojų teisės

Išsamią informaciją apie bendrąsias keleivių teises arba su kelionės paslaugų paketais susijusias teises rasite svetainėje „Jūsų Europa“, kurioje ES piliečiai gali rasti pagalbos ir patarimų.

Keleiviai ir keliautojai gali būti tikri, kad jų teisės yra apsaugotos. Europos Komisija paskelbė aiškinamąsias gaires, kaip tam tikros ES keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų nuostatos turėtų būti taikomos atsižvelgiant į koronaviruso protrūkį. Taip siekiama užtikrinti aiškumą ir teisinį tikrumą naudojantis keleivių teisėmis.

Kartu gairėse paaiškinama, kad esamos aplinkybės yra ypatingos, pvz., kompensacija gali būti nemokama, net jei skrydis atšaukiamas likus mažiau nei dviem savaitėms iki išvykimo dienos.

Komisija taip pat paskelbė informacinį pranešimą dėl Kelionės paslaugų paketų direktyvos, susijusį su koronavirusu.

Pagal ES taisykles keleiviai ir keliautojai už atšauktus transporto bilietus (lėktuvo, traukinio, autobuso ar kelto) arba kelionės paslaugų paketus turi teisę pasirinkti kompensaciją čekiais arba grynaisiais pinigais. Nors 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos rekomendacijoje ši teisė dar kartą patvirtinama, ja siekiama užtikrinti, kad, atsižvelgiant į dabartinę pandemiją, dėl kurios kelionių organizatoriai taip pat patiria didelių finansinių sunkumų, čekiai taptų patikima ir patrauklesne alternatyva atšauktų kelionių bilietams kompensuoti.

Čia galite rasti visų nacionalinių valdžios institucijų, kurios teikia patarimus dėl kelionių, sąrašą.

ParsisiųsdintiPDF - 346.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 475.1 KB

Patarimai vartotojams Europoje

Europos vartotojų centrų tinklas pataria ir padeda piliečiams klausimais, susijusiais su vartotojų teisėmis dėl tarpvalstybinių sandorių, pvz., dėl viešbučių ar kelionių užsakymų, paveiktų koronaviruso krizės. Informacijos apie vartotojų ginčų sprendimą taip pat galima rasti čia.

ES vartotojų teise nereglamentuojamos renginių ar atskirų paslaugų (sporto ir kultūros renginių, automobilių nuomos, apgyvendinimo ir pan.) atšaukimo sąlygos ir pasekmės. Todėl jūsų vartotojo teisės priklauso nuo atitinkamos nacionalinės sutarčių teisės ir jūsų sutarties rūšies bei sąlygų, įskaitant paslaugos teikėjo nurodytą užsakymo atšaukimo politiką (pvz., užsakymas kompensuojamas, ar ne).

Verslininkų taikomos standartinės sutarčių sąlygos turi būti skaidrios ir jomis negali būti nesąžiningai ribojamos vartotojų teisės, numatytos atitinkamoje nacionalinėje sutarčių teisėje.

Dėl jūsų teisių, susijusių su kelionės paslaugų paketais, žr. Informaciją apie Kelionės paslaugų paketų direktyvą, o dėl atskirų oro, geležinkelių, jūros ir autobusų transporto paslaugų žr. atitinkamas gaires.

Konsulinė pagalba užsienyje esantiems ES piliečiams

Pagal ES teisę, piliečiai, kuriems reikia pagalbos ne ES šalyje, kurioje nėra jų valstybės narės ambasados ar konsulato, turi teisę kreiptis pagalbos į bet kurios ES šalies ambasadą ar konsulatą.

Informacija apie ES piliečių teises į diplomatinę ir konsulinę apsaugą už ES ribų.

Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba padeda užsienyje įstrigusiems ES piliečiams grįžti namo, o valstybės narės pataria su kelionių apribojimais susijusiais klausimais. ES piliečiai, kuriems reikia pagalbos už ES ribų, raginami susisiekti su savo valstybe nare.

Pratęstas buvimas šalyje dėl kelionių apribojimų

Atsižvelgiant į koronaviruso protrūkį, Šengeno erdvėje esančių vizų turėtojų, kurie negalėjo išvykti iki jų trumpalaikės vizos galiojimo pabaigos, buvimo laikotarpį paskirtosios valstybių narių institucijos pratęsė iki ne daugiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Jei vizos turėtojai buvo priversti būti ilgiau nei pratęstą 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, nacionalinės institucijos turėjo išduoti nacionalinę ilgalaikę vizą arba laikiną leidimą gyventi.

Valstybės narės raginamos atsisakyti administracinių sankcijų ar nuobaudų trečiųjų šalių piliečiams, kurie kelionių apribojimų laikotarpiu dėl kelionių apribojimų negalėjo išvykti iš jų teritorijos. Į užsibuvimą dėl laikinų kelionių apribojimų neturėtų būti atsižvelgiama nagrinėjant būsimus prašymus išduoti vizą.

Trečiųjų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, piliečiai, Šengeno erdvėje likę ilgiau nei leidžiama 90 dienų buvimo trukmė

Trečiųjų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, piliečiams, kurie yra priversti būti ilgiau nei pratęstą 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų pratęsti leidimo teisėtai būti galiojimą, išduoti naują leidimą arba imtis kitų tinkamų priemonių, užtikrinančių teisę toliau būti jų teritorijoje. Informacija pateikiama valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų svetainėse.

Kelionės dokumentai, kurių galiojimo laikas pasibaigė dėl netikėtai užsitęsusio buvimo užsienyje

ES piliečiams ir jų šeimos nariams, neturintiems galiojančio paso ir (arba) vizos, turėtų būti leidžiama atvykti į ES teritoriją, jei jie gali kitomis priemonėmis įrodyti, kad yra ES piliečiai arba ES piliečio šeimos nariai. Paso, kurio galiojimo laikas pasibaigęs, turėjimas dabartinėmis aplinkybėmis turėtų būti laikomas įrodymu kitomis priemonėmis. Šeimos nariai visada turėtų gebėti įrodyti, kad jie yra ES piliečio šeimos nariai.

Išimčių, susijusių su kelionėmis į ES, kategorijos

Ypač svarbūs ir sezoniniai darbuotojai

Laikinas kelionių apribojimas neturėtų būti taikomas asmenims, kurie atlieka ypač svarbias funkcijas arba kurie turi ypač svarbių poreikių, įskaitant sezoninius darbuotojus.

Komisija paskelbė gaires dėl darbuotojų laisvo judėjimo koronaviruso pandemijos metu, kad ypač svarbiems darbuotojams būtų lengviau kirsti sienas, visų pirma dėl sveikatos priežiūros ir maisto, taip pat kitų ypač svarbių paslaugų teikimo sektorių (pvz., sveikatos ir asmeninės priežiūros specialistams, maisto gamybos sektoriaus personalui ir sezoniniams darbuotojams), kad šie darbuotojai galėtų tęsti profesinę veiklą nepaisydami kelionių apribojimų.

Be to, siekdama užtikrinti, kad būtų apsaugotos sezoninių darbuotojų teisės, sveikata bei sauga, liepos 16 d. Komisija pateikė gaires dėl sezoninių darbuotojų apsaugos ES atsižvelgiant į koronaviruso pandemiją. Šiame dokumente pateikiamos gairės nacionalinėms valdžios institucijoms, darbo inspekcijoms bei socialiniams partneriams ir padedama užtikrinti, kad sezoniniai darbuotojai visoje ES žinotų savo teises.

Medicinos specialistai

Laikinas kelionių apribojimas neturėtų būti taikomas asmenų, kurie atlieka ypač svarbias funkcijas arba kurie turi ypač svarbių poreikių, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus, sveikatos srities tyrėjus ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros specialistus, kelionėms.

Šeimos nariai

Laikinas kelionių apribojimas neturi būti taikomas visiems ES piliečiams ir Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės piliečiams, taip pat jų šeimos nariams.

Remiantis Tarybos rekomendacija dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo, laikinas kelionių apribojimas neturi būti taikomas visų ES valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų valstybių piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams, turintiems teisę gyventi atitinkamoje šalyje, taip pat jų šeimos nariams.

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad šiems asmenims būtų taikomas karantinas, jei jie grįžta iš trečiosios šalies, kuri nėra įtraukta į Tarybos rekomendacijos I priede pateiktą sąrašą, jei tokį reikalavimą jos taiko ir savo piliečiams.

Laisvo judėjimo teise pasinaudojusių ES piliečių šeimos narių, visų pirma tų, kurie gyvena ne savo pilietybės valstybėje narėje, atveju Tarybos rekomendacijoje pateikta šeimos nario apibrėžtis turi atitikti Laisvo judėjimo direktyvoje pateiktą apibrėžtį.

Pagal Laisvo judėjimo direktyvą valstybė narė turi sudaryti palankesnes sąlygas atvykti nesusituokusiems partneriams, su kuriais ES piliečiai „palaiko ilgalaikius santykius, jei šie yra tinkamai patvirtinti“. Reikalaujama, kad valstybės narės tokių partnerių pateiktiems prašymams suteiktų tam tikrą pranašumą, palyginti su kitų trečiųjų šalių piliečių prašymais leisti atvykti.

Nesusituokęs partneris gali privalėti pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis yra ES piliečio partneris ir kad partnerystė yra ilgalaikė. Įrodymai gali būti pateikiami bet kokiomis tinkamomis priemonėmis.

Nustatant, ar partnerystė gali būti laikoma ilgalaike, nacionalinėse taisyklėse gali būti nurodyta minimali trukmė. Tačiau šiuo atveju nacionalinėse taisyklėse turi būti numatyta, kad taip pat atsižvelgiama į kitus svarbius aspektus (pavyzdžiui, bendrą hipoteką būstui pirkti).

Registruotos partnerystės, kuri yra lygiavertė santuokai šalyje, kurioje ji buvo įregistruota, nariai turi būti traktuojami kaip sutuoktiniai.

ES piliečių, kurie nepasinaudojo laisvo judėjimo teise, šeimos nariams Laisvo judėjimo direktyvoje šeimos nario apibrėžtis netaikoma. Tačiau, remiantis Komisijos turima informacija, daugelis valstybių narių ketina taikyti panašią praktiką nesusituokusiems ES piliečių, kurie nepasinaudojo laisvo judėjimo teise, partneriams.

Transporto sektoriaus darbuotojai

Laikinas kelionių apribojimas neturėtų būti taikomas transporto sektoriaus darbuotojams. Ši kategorija turėtų būti aiškinama plačiai.

Prieglobsčio prašytojai

Laikinas kelionių apribojimas neturėtų būti taikomas asmenų, kurie turi ypač svarbių poreikių, įskaitant asmenis, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba kurie keliauja dėl kitų humanitarinių priežasčių, kelionėms.

Studentai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai

Išimtis taikoma trečiųjų šalių studentams, kurie pradeda arba tęsia studijas Europos Sąjungoje 2020–2021 akademiniais metais. Ši išimtis turi būti taikoma studentams, apibrėžiamiems kaip „trečiosios šalies pilietis, kuris buvo priimtas į aukštojo mokslo įstaigą ir priimtas į valstybės narės teritoriją užsiimti savo pagrindine veikla – dieninėmis studijomis, po kurių suteikiama tos valstybės narės pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija, įskaitant diplomus, pažymėjimus arba daktaro laipsnį, gaunamus aukštojo mokslo įstaigoje, kurios pagal nacionalinę teisę gali apimti tokioms studijoms skirtus parengiamuosius kursus arba privalomą stažuotę“. Išimtis taip pat gali būti taikoma mokytis atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie nepatenka į minėtos apibrėžties taikymo sritį, pvz., vidurinių mokyklų, kalbų mokyklų, internatinių ar profesinių mokyklų moksleiviams ar studentams, pagal mainų programas atvykstantiems moksleiviams ir pan.

Darbuotojai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai

Ši išimtis taikoma darbuotojams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai ir kurie dėl aukšto įgūdžių ir žinių lygio būtini, kad padėtų ES ekonomikai atsigauti po koronaviruso pandemijos. Tai gali būti asmenys, kurių prašymai išduoti leidimus kaip tyrėjams arba pagal nacionalinę sistemą kvalifikuotiems migrantams buvo patvirtinti, tačiau kuriems iki šiol nebuvo leista atvykti į ES dėl draudimo atvykti.

Airijos piliečiai (ir gyventojai) 

Nors Airija nepriklauso Šengeno erdvei, visiems ES piliečiams ir jų šeimos nariams laikinas kelionių apribojimas neturi būti taikomas.

Jungtinės Karalystės piliečiai

Jungtinės Karalystės piliečiams iki „Brexit’o“ pereinamojo laikotarpio pabaigos (2020 m. gruodžio 31 d.) tebeturi būti taikoma ta pati tvarka kaip ES piliečiams. Todėl tuo laikotarpiu Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams laikinas kelionių apribojimas netaikomas.

Tranzitas per kitas ES valstybes nares (tranzitas kelių transportu arba persėdimas oro uoste)

ES piliečiams, atvykstantiems į ES iš trečiosios šalies, taip pat jų šeimos nariams, neatsižvelgiant į jų pilietybę, netaikomi kelionių apribojimai, neatsižvelgiant į tai, ar jie grįžta į savo pilietybės ar gyvenamosios vietos šalį, ar ne.

Tranzitas per oro uostus, esančius ES valstybėje narėje arba Šengeno asocijuotosiose valstybėse

Keleiviai, keliaujantys iš vienos ES nepriklausančios šalies į kitą ES nepriklausančią šalį, gali vykti tranzitu per Šengeno erdvėje esančių oro uostų tarptautinę tranzito zoną. Toliau taikomos taisyklės, susijusios su oro uosto tranzitinės vizos reikalavimais.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 475.1 KB