Taisteal sábháilte idir tíortha na hEorpa

Chun moill a chur le leathadh an choróinvíris agus chun sláinte agus folláine mhuintir uile na hEorpa a chosaint, ba ghá roinnt srianta taistil a chur i bhfeidhm. Tá a sheacht ndícheall á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach deis a thabhairt do dhaoine bualadh le cairde agus le teaghlaigh agus taisteal don obair, sin agus saorghluaiseacht saoránach, earraí agus seirbhísí a chinntiú – agus bearta sláinte agus sábháilteachta á n-urramú go hiomlán san am céanna.

Tá tionscnaimh seolta ag an gCoimisiún chun cabhrú le saoránaigh taisteal go sábháilte ar fud na hEorpa:

 • Re-open EU

  Re-open EU

  Faigh eolas cothrom le dáta maidir leis an staid taistil agus sláinte i dtíortha na hEorpa.

 • Deimhniú Digiteach COVID-19 an Aontais

  Deimhniú Digiteach COVID an Aontais

  Faigh tuilleadh eolais faoi na deimhnithe taistil lena n-éascófar saorghluaiseacht san Aontas.

 • Aipeanna rianaithe teagmhálaithe móibíleacha

  Aipeanna rianaithe teagmhálaithe móibíleacha

  Faigh eolas faoin mbealach inar féidir leat cabhrú chun slabhra ionfhabhtuithe an choróinvíris a bhriseadh le haipeanna rianaithe teagmhálaithe.

Cur chuige comhchoiteann i leith bearta taistil

An 13 Deireadh Fómhair 2020 ghlac Ballstáit an Aontais Moladh ón gComhairle maidir le cur chuige comhordaithe i leith shrianadh na saorghluaiseachta mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19. Rinneadh nuashonrú ar an Moladh an 1 Feabhra 2021, an 14 Meitheamh 2021 agus an 25 Eanáir 2022

Tuilleadh eolais faoin gcur chuige comhchoiteann i leith bearta taistil

Foirm choiteann aimsithe paisinéirí

D’fhéadfadh tábhacht nach beag a bheith ag baint le malartú sonraí idir údaráis rianaithe teagmhálaithe na mBallstát nuair a thrasnaíonn taistealaithe teorainneacha agus iad i ngiorracht dá chéile, cuir i gcás ar eitleáin nó ar thraenacha. Is féidir leis na Ballstáit Foirmeacha Digiteacha Aimsithe Paisinéirí a úsáid chun sonraí a bhailiú ó thaistealaithe trasteorann a thagann isteach ina gcríoch. Chun go mbeidh na Ballstáit in ann sonraí ábhartha a mhalartú tríd an ardán malartuithe a d’fhorbair an Coimisiún agus Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa (EASA), d’fhoilsigh an Coimisiún dréachtbhearta an 17 Márta 2021 lena mbunaítear na coinníollacha dlíthiúla is gá chun na sonraí sin a phróiseáil. 

Cearta paisinéirí agus taistealaithe

Faoi rialacha an Aontais, tá an ceart ag paisinéirí agus taistealaithe rogha a dhéanamh idir dearbháin a fháil nó aisíocaíocht airgid thirim a fháil i leith ticéid iompair (le haghaidh turais ar eitleán, ar thraein, ar bhus/cóiste agus ar bhád farantóireachta) nó i leith saoire láneagraithe a cuireadh ar ceal. Tá an ceart sin á dhearbhú sa mholadh ón gCoimisiún an 13 Bealtaine 2020 ach is é is aidhm don mholadh deimhin a dhéanamh de go mbeidh dearbháin ina rogha inmharthana agus níos tarraingtí ná aisíocaíochtaí a fháil i leith turais a cuireadh ar ceal i gcomhthéacs na paindéime reatha, a bhfuil brú mór airgeadais curtha aici ar oibreoirí taistil.

Tá liosta de na húdaráis náisiúnta ar fad a eisíonn comhairle taistil le fáil anseo:

ÍoslódáilPDF - 489.4 KB

Taisteal chuig an Aontas ó thíortha nach bhfuil san Aontas

Tá cur chuige comhchoiteann, atá leagtha síos i moladh ón gComhairle, aontaithe ag Ballstáit an Aontais maidir le taisteal isteach san Aontas ó thíortha nach bhfuil san Aontas. An 22 Feabhra 2022 rinne an Chomhairle nuashonrú ar an moladh chun taisteal ó áiteanna lasmuigh den Aontas isteach san Aontas a éascú a thuilleadh.  Chomhaontaigh na Ballstáit na nuashonruithe sin a chur i bhfeidhm ón 1 Márta 2022

Saoránaigh agus cónaitheoirí den Aontas, a dteaghlaigh agus daoine a bhfuil cúis riachtanach acu teacht chun na hEorpa, ba cheart dóibh a bheith fós in ann sin a dhéanamh.

An 2 Márta mhol an Coimisiún an Treoir um Chosaint Shealadach a ghníomhachtú chun cúnamh tapa éifeachtach a thabhairt do dhaoine atá ag teitheadh ón Úcráin. Ghlac an Coimisiún treoirlínte oibríochtúla freisin chun cuidiú le gardaí teorann na mBallstát bainistiú éifeachtúil a dhéanamh ar líon na ndaoine atá ag teacht isteach ón Úcráin. Moltar do na Ballstáit trasnuithe teorann a éascú ag an teorainn idir an tAontas agus an Úcráin, dóibh siúd nach bhfuil doiciméadú leordhóthanach acu san áireamh (e.g. daoine nach bhfuil deimhnithe tástála, vacsaínithe agus/nó téarnaimh acu).

De réir an Mholta ón gComhairle maidir le taisteal isteach san Aontas le linn na paindéime, ba cheart na ceanglais uile atá ann sula dtagann daoine isteach san Aontas a tharscaoileadh i gcás daoine atá ar a dteitheadh ó limistéir chogaidh.

Díolúintí ó shrianta taistil a bhaineann leis an gcoróinvíreas

Daoine atá vacsaínithe agus daoine atá tagtha chucu féin

Ba cheart do na Ballstáit an srian sealadach ar an taisteal neamhriachtanach isteach san Aontas a chur i leataobh do dhaoine atá vacsaínithe le vacsaín atá údaraithe ag an Aontas nó le vacsaín atá formheasta ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ar choinníoll go bhfuil an dáileog dheireanach den tsraith vacsaínithe phríomhúil faighte acu 14 lá ar a laghad agus tráth nach faide ná 270 lá roimh theacht i dtír dóibh, nó ar choinníoll go bhfuil teanndáileog faighte acu.

Ba cheart do na Ballstáit freisin an srian sealadach ar an taisteal neamhriachtanach isteach san Aontas a chur i leataobh freisin do dhaoine atá tagtha chucu féin ó COVID-19 laistigh de 180 lá roimh thaisteal isteach san Aontas más féidir leo é sin a chruthú le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais nó le deimhniú nach deimhniú de chuid an Aontais é ach a mheasfar a bheith coibhéiseach le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais.

Leanaí

Leanaí os cionn 6 bliana d’aois agus faoi 18 mbliana d’aois a chomhlíonann na coinníollacha atá leagtha síos do dhaoine fásta, ba chead cead taistil a thabhairt dóibh.

Gach leanbh eile os cionn 6 bliana d’aois agus faoi 18 mbliana d’aois, ba cheart cead taistil a thabhairt dóibh má tá tástáil dhiúltach PCR acu ó thástáil a rinneadh 72 uair an chloig ar a luaithe roimh imeacht dóibh. D’fhéadfadh na Ballstáit tástáil bhreise a éileamh i ndiaidh teachta, chomh maith le coraintín nó leithlisiú.

Níor cheart aon tástáil ná aon cheanglais bhreise a chur i bhfeidhm ar leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois atá ag taisteal in éineacht le duine fásta.

Tíortha ar liosta an Aontais 

Nuair a thagann feabhas leordhóthanach ar an staid eipidéimeolaíoch i dtír, is féidir leis an gComhairle an tír sin a chur ar liosta na dtíortha ónar cheart gach taisteal a bheith indéanta, beag beann ar stádas vacsaínithe. Seo a leanas na tíortha atá ar an liosta faoi láthair:

 • Bairéin
 • An tSile
 • An tSín (faoi réir daingniú go ndéanfaidh an tSín amhlaidh i gcás chónaitheoirí an Aontais)
 • An Cholóim
 • An Indinéis
 • Cuáit
 • An Nua-Shéalainn
 • Peiriú
 • Catar
 • Ruanda
 • An Araib Shádach
 • An Chóiré Theas
 • Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha
 • Uragua

Ba cheart deireadh a chur de réir a chéile freisin leis na srianta taistil atá i bhfeidhm maidir le Sainréigiúin Riaracháin na Síne, Hong Cong agus Macao. Faoi chatagóir na n-eintiteas agus na n-údarás críochach nach n-aithníonn Ballstát amháin ar a laghad mar stáit iad, ba cheart deireadh a chur de réir a chéile le srianta taistil don Téaváin. 

Rinne an Chomhairle an liosta a nuashonrú go deireanach an 17 Eanáir 2022. Déantar athbhreithniú ar an liosta sin uair sa choicís.

Ba cheart cónaitheoirí Andóra, Mhonacó, Shan Mairíne agus na Vatacáine a mheas mar chónaitheoirí de chuid an Aontais chun críche an mholta seo. Glacann tíortha comhlachaithe Schengen (an Eilvéis, an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin) páirt sa mholadh sin freisin. 

Coscán éigeandála 

Tá ‘sásra an choscáin éigeandála’ san áireamh sa Mholadh ón gComhairle freisin, rud a chuireann ar a gcumas do na Ballstáit gníomhú go tapa agus ar bhealach comhordaithe chun teorainn a chur leis an mbaol go dtiocfadh athraithigh ar an gcoróinvíreas isteach san Aontas.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an moladh ón gComhairle faoin 30 Aibreán 2022 d’fhonn bogadh go hiomlán chuig cur chuige duine-bhunaithe.

Rófhanacht mar gheall ar shrianta taistil

I gcomhthéacs phaindéim an choróinvíris, sealbhóirí víosaí atá i limistéar Schengen agus nárbh fhéidir an limistéar a fhágáil roimh dháta éaga a víosaí gearrfhanachta, chuir údaráis an Bhallstáit ainmnithe síneadh lena dtréimhsí suas le tréimhse fanachta uasta de 90/180 lá. Sa chás ina raibh ar na sealbhóirí víosa fanacht tar éis na tréimhse sínithe 90/180 lá, ba cheart do na húdaráis náisiúnta víosa náisiúnta fadfhanachta nó cead cónaithe sealadach a eisiúint.

Moltar do na Ballstáit smachtbhannaí riaracháin nó pionóis a tharscaoileadh i leith náisiúnaigh tríú tíortha nárbh fhéidir an chríoch a fhágáil le linn thréimhse na srianta taistil mar gheall ar na srianta taistil. Níor cheart rófhanacht le linn thréimhse na srianta taistil sealadacha a chur i gcuntas agus iarratais ar víosa á bpróiseáil amach anseo.

Náisiúnaigh tríú tíortha atá díolmhaithe ó cheanglas víosa agus atá tar éis fanacht i limistéar Schengen níos faide ná an tréimhse fanachta 90 lá atá ceadaithe

Maidir le náisiúnaigh tríú tíortha atá díolmhaithe ó cheanglais víosa agus a bhfuil iallach orthu fanacht níos faide ná an tréimhse shínte 90/180 lá, ba cheart do na húdaráis inniúla náisiúnta síneadh a chur le bailíocht na n-údaruithe i gcomhair fanacht dlíthiúil, ceann nua a eisiúint nó bearta iomchuí eile a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh ceart leanúnach acu fanacht ar a gcríoch. Tá eolas ar fáil ar shuíomhanna gréasáin údaráis náisiúnta na mBallstát.

Doiciméid taistil atá imithe in éag mar gheall ar fhanacht fada thar lear gan choinne

Saoránaigh den Aontas agus a dteaghlaigh nach bhfuil pas bailí agus/nó víosa bailí acu, ba cheart cead isteach ar chríoch an Aontais a thabhairt dóibh más féidir leo a chruthú ar mhodh eile gur saoránaigh den Aontas iad nó gur baill teaghlaigh de shaoránach den Aontas iad. Ba cheart a mheas gur cruthúnas ar mhodh eile é pas atá imithe in éag sna cúinsí reatha. Ba cheart go mbeadh baill teaghlaigh i gcónaí in ann a chruthú gur baill teaghlaigh den saoránach den Aontas iad.

Cúnamh consalach do shaoránaigh an Aontais ar an gcoigríoch

Faoi dhlí an Aontais, tá saoránaigh i dteideal cabhair a lorg ó ambasáid nó ó chonsalacht aon Bhallstáit eile de chuid an Aontais más amhlaidh go mbíonn cúnamh de dhíth orthu lasmuigh den Aontas agus gan ambasáid ná consalacht óna mBallstát féin in ann cabhrú leo.

Eolas faoi chearta shaoránaigh an Aontais ar chosaint taidhleoireachta nó chonsalach lasmuigh den Aontas.

Ó thosaigh paindéim COVID-19 chuidigh an Coimisiún Eorpach agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí chun saoránaigh den Aontas a bhí sáinnithe i dtíortha eile a thabhairt abhaile ó gach cearn den domhan. Moltar do shaoránaigh an Aontais a bhfuil cúnamh de dhíth orthu lasmuigh den Aontas dul i dteagmháil lena mBallstát

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 410.6 KB
ÍoslódáilPDF - 126.7 KB
ÍoslódáilPDF - 475.1 KB