Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin suojeleminen ja koronaviruksen leviämisen hidastaminen ovat johtaneet matkustusrajoituksiin. Euroopan komissio pyrkii kaikin keinoin varmistamaan ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden EU:ssa, jotta ihmiset voisivat matkustaa esimerkiksi tapaamaan ystäviään ja sukulaisiaan. Tarvittavista turva- ja varotoimista ei kuitenkaan pidä tinkiä.

Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

Re-open EU -verkkosovellus matkailijoiden apuna

Euroopan komission Re-open EU -verkkosovellus tarjoaa tietoa vapaan liikkuvuuden ja matkailun turvallisesta käynnistämisestä Euroopassa. Verkkosivusto avattiin 15.6.2020. Sivustolla on tietoa

 • EU-maiden rajakäytännöistä
 • käytettävissä olevista liikennevälineistä
 • matkustusrajoituksista
 • kansanterveys- ja turvallisuustoimenpiteistä (esim. turvavälit ja kasvomaskien käyttö)
 • muuta hyödyllistä matkailutietoa.

Re-open EU kokoaa yhteen paikkaan sekä Euroopan komission että EU-maiden toimittamat tuoreet tiedot. Matkaa suunnittelevat voivat selata maakohtaisia tietoja interaktiivisen kartan avulla. Kartta näyttää ajantasaiset tiedot voimassa olevista kansallisista varotoimenpiteistä, ja siinä annetaan myös käytännön neuvoja kussakin maassa vieraileville. Re-open EU on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja sitä voi käyttää sekä pöytäkoneella että mobiililaitteilla.  https://reopen.europa.eu/

reopen eu visual

Re-open EU -mobiilisovelluksen odotetaan tulevan saataville lähiviikkoina

Kontaktien jäljityssovellukset mobiililaitteille

Kontaktien jäljitys- ja varoitussovellukset ovat vapaaehtoisesti asennettavia älypuhelinsovelluksia, jotka varoittavat käyttäjää, jos tämä on ollut positiivisen koronavirustestituloksen saaneen henkilön lähellä. Mahdollisen varoituksen yhteydessä sovellus voi välittää tärkeää tietoa terveysviranomaisilta. Käyttäjää voidaan esimerkiksi kehottaa hakeutumaan testattavaksi tai eristäytymään, ja hänelle voidaan antaa tarvittavat yhteystiedot kysymyksiä tai jatkotoimia varten.

Kontaktien jäljityssovellukset mobiililaitteissa voivat nopeuttaa kontaktien jäljittämistä perinteisiin menetelmiin verrattuna ja säästää terveydenhuoltohenkilöstön arvokasta työaikaa infektioketjujen jäljittämisessä.

Kansalliset kontaktinjäljityssovellukset

Yhteinen lähestymistapa matkustusrajoituksiin

EU-maat hyväksyivät 13.10.2020 neuvoston suosituksen koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta. Suositus perustuu komission 4.9.2020 antamaan ehdotukseen.

Yhteinen lähestymistapa EU:n sisäisiin matkustusrajoituksiin

Ehdotuksen mukaan EU-maat koordinoivat yhteistyötään seuraavilla neljällä osa-alueella:

 • yhtenäisten värikoodien käyttäminen kartoissa (vihreä, oranssi, punainen, harmaa)
 • yhteiset perusteet matkustusrajoitusten käyttöönottoa koskeville päätöksille
 • korkean riskin alueilta tuleviin matkustajiin sovellettavien toimenpiteiden selkeyttäminen (testaus ja omaehtoinen karanteeni)
 • selkeä ja oikea-aikainen tiedottaminen yleisölle.

Komissio kehottaa jäsenvaltioita panemaan suosituksen kaikilta osin täytäntöön

LataaPDF - 386.5 KB

EU:hun matkustamista koskevat rajoitukset

Euroopan komissio esitti 25.6.2020 antamassaan ehdotuksessa EU:n neuvoston suositukseksi, että matkustusrajoituksia voitaisiin poistaa tietyiltä mailta EU-maiden yhteisellä päätöksellä. Nämä päätökset perustuvat muun muassa seuraaviin periaatteisiin ja objektiivisiin kriteereihin:

 • terveystilanne
 • mahdollisuus soveltaa eristämistoimenpiteitä matkan aikana
 • vastavuoroisuus
 • luotettavista lähteistä, kuten Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselta ja Maailman terveysjärjestöltä, saadut tiedot.

EU:n neuvosto antoi 30.6.2020 suosituksen EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevien väliaikaisten rajoitusten vaiheittaisesta poistamisesta. Matkustusrajoitukset poistettiin suosituksessa luetelluilta mailta. Luetteloa on tarkoitus päivittää kahden viikon välein.

Suosituksessa esitettyjen kriteerien ja ehtojen sekä neuvoston 22.10.2020 julkaiseman päivitetyn maaluettelon perusteella EU-maiden olisi alettava poistaa matkustusrajoituksia ulkorajoiltaan seuraavien EU:n ulkopuolisten maiden asukkaiden osalta:

 • Australia
 • Japani
 • Uusi-Seelanti
 • Ruanda
 • Singapore
 • Etelä-Korea
 • Thaimaa
 • Uruguay
 • Kiina, mukaan lukien Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueet, jos matkustusrajoitukset poistetaan vastavuoroisesti

Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin asukkaita on suositusta sovellettaessa pidettävä EU:n asukkaina.

Vaikka muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevat rajoitukset ja niiden poistaminen riippuvat matkustajan asuinpaikasta, viisumipakko määräytyy edelleen kansalaisuuden perusteella. Silloin kun viisumipakon piiriin kuuluvan maan kansalainen asuu maassa, jossa matkustusrajoitukset on poistettu, hänen on haettava asuinmaassaan viisumia sen EU-maan konsulaatista, johon hän haluaa matkustaa.

EU-maat ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat soveltavat EU+ -alueelle suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevaa väliaikaista rajoitusta sellaisiin EU:n ulkopuolisiin maihin, joita ei mainita luettelossa. Toisin sanoen ainoastaan tietyille näistä maista tuleville matkustajaryhmille voidaan myöntää maahantulolupa. EU+ -alueeseen kuuluu 30 maata: 26 EU-maata ja Schengenin säännöstöön osallistuvat 4 maata eli Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. EU-maista Irlanti ei tällä hetkellä sovella matkustusrajoituksia.

Kun epidemiologinen tilanne EU:ssa ja sen ulkopuolella paranee ja matkustusrajoituksia poistetaan asteittain EU:n ulkorajoilta, myös viisumien myöntäminen aloitetaan asteittain uudelleen. Komissio julkaisi 11.6.2020 ohjeet viisumitoiminnan vaiheittaista ja koordinoitua uudelleenaloittamista varten.

Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävän viisumin hakemista koskevat säännöt eivät ole muuttuneet. EU-maiden konsulaatit ja ulkoiset palveluntarjoajat ovat kuitenkin mukauttaneet muun muassa tiloihin pääsyyn, hygieniaan ja maksukäytäntöihin liittyviä käytäntöjään. Viisumin hakijoille on tiedotettava hakemuksen tekemisessä noudatettavista menettelyistä.

Matkustusrajoituksista on tiedotettava kansallisten viranomaisten verkkosivuilla (esim. sisä- ja ulkoministeriöiden verkkosivut). Lentoliikenteen rajoitukset ja matkustusrajoitukset päivitetään säännöllisesti Eurocontrolin verkkosivuille (ks. asiakirja ”Covid Notam (notice to airmen) summary”).

Poikkeukset EU:hun matkustamista koskeviin rajoituksiin

Väliaikaiset matkustusrajoitukset EU+ -alueelle eivät koske seuraavia henkilöryhmiä saavuttaessa EU:n ulkopuolisista maista, jotka eivät ole EU-maiden hyväksymässä luettelossa:

a) EU-maiden, Islannin, Norjan, Liechtensteinin, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä

b) EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka ovat pitkäaikaista oleskelua koskevassa direktiivissä tarkoitettuja EU:ssa pitkään oleskelleita EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, ja henkilöt, joiden oleskeluoikeus perustuu muihin EU-direktiiveihin tai kansalliseen lainsäädäntöön tai joilla on pitkäaikaista oleskelua varten myönnetty kansallinen viisumi, sekä heidän perheenjäsenensä.

Väliaikaisia matkustusrajoituksia ei pitäisi myöskään soveltaa henkilöihin, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve matkustaa, muun muassa seuraaviin ryhmiin: 

 • terveydenhuollon ammattilaiset, terveysalan tutkijat ja vanhustenhoidon ammattilaiset
 • rajatyöntekijät
 • maatalouden kausityöntekijät
 • kuljetushenkilöstö
 • diplomaatit, kansainvälisten järjestöjen henkilöstö ja kansainvälisten järjestöjen kutsumat henkilöt, joiden fyysinen läsnäolo on välttämätöntä näiden järjestöjen moitteettoman toiminnan kannalta, sotilashenkilöstö, humanitaarisen avun työntekijät ja pelastuspalveluhenkilöstö heidän hoitaessa tehtäviään
 • kauttakulkumatkustajat
 • pakottavista perhesyistä matkustavat
 • merenkulkijat
 • kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat tai muista humanitaarisista syistä suojelua tarvitsevat henkilöt
 • opiskelua varten matkustavat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset
 • EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on korkea osaamistaso, jos heidän työpanoksensa on talouden näkökulmasta välttämätön eikä työtä voida lykätä tai suorittaa ulkomailla.

Komissio antoi 28. lokakuuta antamassaan tiedonannossa ohjeita henkilöille, joita EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva väliaikainen rajoitus ei koske. Sen avulla komissio pyrkii auttamaan jäsenvaltioita neuvoston 30. kesäkuuta 2020 antaman suosituksen 2020/912 yhdenmukaisemmassa täytäntöönpanossa.

Komissio kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan niiden ihmisten perheenyhdistämistä, jotka pystyvät todistamaan olevansa pysyvässä suhteessa.

Matkustajan oikeudet

Kattavaa tietoa matkustajien oikeuksista ja pakettimatkan varanneiden oikeuksista on Sinun Eurooppasi -sivustolla, jossa on tietoa ja käytännön neuvoja myös muista EU-kansalaisten ja heidän perheenjäseniensä oikeuksista.

Matkustajat voivat edelleen luottaa oikeuksiensa suojaan. Euroopan komissio on julkaissut tulkintaohjeet siitä, miten tiettyjä matkustajien oikeuksia koskevan EU:n lainsäädännön säännöksiä sovelletaan koronaviruspandemian levitessä. Näin komissio pyrkii varmistamaan selkeyden ja oikeusvarmuuden matkustajien oikeuksien soveltamisessa.

Suuntaviivoissa selvennetään, että nykyiset olosuhteet ovat ”poikkeuksellisia”, mikä merkitsee esimerkiksi sitä, että korvauksia ei välttämättä makseta, jos lento peruutetaan alle kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää.

Komissio julkaisi 19.3.2020 myös tiedotteen covid-19-pandemian vaikutuksista matkapakettidirektiiviin.

EU:n sääntöjen mukaan matkustajilla on valintansa mukaan oikeus saada peruutetuista matkalipuista (lento-, juna-, linja-auto- ja laivalipuista) korvaus joko vouchereina (matkaseteleinä tai -kuponkeina) tai käteisenä. Tämä oikeus pysyy muuttumattomana komission 13.5.2020 antamassa suosituksessa, mutta vouchereista pyritään nyt tekemään kätevämpi ja houkuttelevampi vaihtoehto haettaessa korvausta pandemian vuoksi peruuntuneista matkoista, jotka ovat aiheuttaneet vakavia talousvaikeuksia myös matkanjärjestäjille.

Seuraa EU-maiden viranomaisten matkustustiedotteita.

LataaPDF - 490.1 KB
LataaPDF - 475.1 KB

Neuvontaa kuluttajille Euroopassa

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto neuvoo ja auttaa kansalaisia maiden rajat ylittävään kauppaan liittyvissä kysymyksissä. Se kertoo, mitkä ovat kuluttajan oikeudet esimerkiksi silloin, kun hän on tehnyt hotelli- tai matkavarauksia, joihin koronaviruspandemia vaikuttaa. Lisätietoa kuluttajariitojen ratkaisemisesta

EU:n kuluttajalainsäädännössä ei säädetä tapahtumien tai palvelujen (urheilu- ja kulttuuritapahtumat, autonvuokraus, majoitus yms.) peruutusten ehdoista ja seurauksista. Näin ollen kuluttajan oikeudet riippuvat kunkin maan kansallisesta sopimusoikeudesta ja sopimustyypistä ja -ehdoista, joissa voidaan kuvata palveluntarjoajan soveltamat peruutusehdot (esim. palautetaanko varausmaksut).

Elinkeinonharjoittajien sopimusehtojen on oltava selkeät eivätkä ne saa rajoittaa epäoikeudenmukaisella tavalla kuluttajan oikeuksia, jotka perustuvat kansalliseen sopimusoikeuteen.

Valmismatkoja varanneiden oikeuksista kerrotaan pakettimatkadirektiivin tietosivulla. Muut lento-, juna-, meri- ja linja-autoliikennepalvelujen käyttäjät voivat tutustua matkustajien oikeuksia koskevaan ohjeistukseen.

Konsuliapu EU-kansalaisille ulkomailla

EU-kansalaisilla on EU-lainsäädännön nojalla oikeus pyytää apua minkä tahansa EU-maan suurlähetystöltä tai konsulaatilta, jos he tarvitsevat apua EU:n ulkopuolella maassa, jossa ei ole heidän oman maansa suurlähetystöä tai konsulaattia.

Tietoa EU-kansalaisten oikeudesta diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun EU:n ulkopuolella.

Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto auttavat ulkomaille jääneitä EU-kansalaisia palaamaan kotiin. EU-maat taas antavat ohjeita siitä, miten selviytyä matkustusrajoituksista. EU:n ulkopuolella apua tarvitsevia EU-kansalaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä oman maansa viranomaisiin.

Matkustusrajoituksista johtuva oleskeluajan ylitys

EU-maiden viranomaiset ovat pidentäneet koronaviruspandemian aikana Schengen-alueella olevien viisuminhaltijoiden oleskeluoikeutta, jos he eivät ole pystyneet poistumaan alueelta ennen lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin voimassaolon päättymistä. Oleskeluoikeutta on pidennetty enintään 90 päivään 180 päivän jakson aikana. Jos viisuminhaltijat ovat joutuneet pakottavista syistä oleskelemaan Schengen-alueella pidempään, EU-maiden viranomaisten on pitänyt myöntää heille pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu kansallinen viisumi tai väliaikainen oleskelulupa.

EU-maita kannustetaan luopumaan hallinnollisista ja muista seuraamuksista tilanteissa, joissa muiden kuin EU-maiden kansalaiset eivät voineet matkustusrajoitusten aikana poistua EU-alueelta matkustusrajoitusten vuoksi. Matkustusrajoituksista johtuvia väliaikaisia oleskeluajan ylityksiä ei pitäisi ottaa huomioon tulevien viisumihakemusten käsittelyssä.

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilta ei vaadita viisumia ja jotka ovat oleskelleet Schengen-alueella yli 90 päivää

Kansallisten viranomaisten olisi pidennettävä oleskeluoikeuden voimassaoloa, myönnettävä uusi oleskeluoikeus tai muutoin varmistettava oleskeluoikeus sellaisille EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille, joilta ei vaadita viisumia ja jotka joutuvat pakottavista syistä oleskelemaan alueella yli 90 päivää 180 päivän jakson aikana. Lisätietoa on kansallisten viranomaisten verkkosivuilla.

Matkustusasiakirjat, joiden voimassaolo on päättynyt ennakoitua pidemmän ulkomailla oleskelun vuoksi

EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, joilla ei ole voimassa olevaa passia ja/tai viisumia, olisi päästettävä EU:n alueelle, jos he voivat muilla keinoin osoittaa, että he ovat EU-kansalaisia tai heidän perheenjäseniään. Nykytilanteessa tällaisiin muihin keinoihin kuuluisi esimerkiksi vanhentunut passi. Perheenjäsenten on aina voitava osoittaa, että he ovat EU-kansalaisen perheenjäseniä.

EU:hun matkustaminen: poikkeusryhmät

Kriittisten alojen työntekijät ja kausityöntekijät

Väliaikaisia matkustusrajoituksia ei pitäisi soveltaa henkilöihin, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve matkustaa, kuten maatalouden kausityöntekijöihin.

Komissio on antanut suuntaviivat keskeisten työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja rajanylitysten helpottamisesta, jotta ammatinharjoittaminen voi jatkua koronaviruspandemiasta johtuvista väliaikaisista matkustusrajoituksista huolimatta. Suuntaviivat kattavat muun muassa terveydenhuollossa ja elintarvikealalla työskentelevät sekä muiden keskeisten palvelujen henkilöstön (esim. terveydenhuollon ammattihenkilöt, hoivatyöntekijät, elintarvikevalmistajat ja kausityöntekijät).

Taatakseen kausityöntekijöiden oikeudet ja asianmukaiset työterveys- ja työturvallisuusolot komissio on lisäksi 16.7.2020 esittänyt ohjeet, joiden avulla varmistetaan kausityöntekijöiden suojelu EU:ssa koronaviruspandemian aikana. EU-maiden viranomaisille, työsuojeluviranomaisille ja työmarkkinaosapuolille suunnatuilla ohjeilla halutaan myös varmistaa, että kausityöntekijät ovat tietoisia oikeuksistaan.

Terveydenhuollon ammattilaiset

Väliaikaisia matkustusrajoituksia ei pitäisi soveltaa matkustajiin, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve matkustaa, kuten terveydenhuollon ammattilaiset, terveysalan tutkijat ja vanhustenhoidon ammattilaiset.

Perheenjäsenet

Matkustusrajoituksista on vapautettava kaikkien EU-maiden, Islannin, Norjan, Liechtensteinin, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä.

EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta annetun neuvoston suosituksen mukaisesti on matkustusrajoituksista vapautettava kaikkien EU-maiden ja Schengeniin assosioituneiden maiden kansalaiset ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on oleskeluoikeus, sekä heidän perheenjäsenensä.

EU-maat voivat kuitenkin vaatia tällaisia henkilöitä pysymään karanteenissa, kun he palaavat EU:n ulkopuolisesta maasta, joka ei kuulu neuvoston suosituksen liitteessä I olevassa luettelossa mainittuihin maihin, jos EU-maat soveltavat samoja vaatimuksia myös omiin kansalaisiinsa.

EU-kansalaisten perheenjäsenten, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, ja erityisesti henkilöiden, jotka asuvat muussa EU-maassa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, määritelmä on neuvoston suosituksessa sama kuin vapaata liikkuvuutta koskevassa direktiivissä.

Vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin mukaan EU-maiden on helpotettava EU-kansalaisten avopuolisoiden (todistetusti pysyvässä suhteessa olevien kumppaneiden) maahantuloa. EU-mailla on velvollisuus antaa tietty etusija tällaisten henkilöiden tekemille hakemuksille verrattuina muiden EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten hakemuksiin.

Heitä voidaan pyytää esittämään asiakirjoja, jotka todistavat kumppanuussuhteen EU-kansalaiseen ja kyseisen suhteen keston. Todisteet voidaan toimittaa mitä tahansa asianmukaista keinoa käyttäen.

Kansallisissa säännöissä voidaan viitata tiettyyn suhteen vähimmäiskestoon edellytyksenä suhteen pysyvyydelle. Siinä tapauksessa kansallisissa säännöissä on kuitenkin mainittava, että myös muut keskeiset seikat (esim. yhteinen asuntolaina) on otettava huomioon.

Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä on kohdeltava aviopuolisoiden tavoin, jos rekisteröity parisuhde rekisteröintimaassaan rinnastetaan avioliittoon.

EU-kansalaisten perheenjäseniin, jotka eivät ole käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, ei sovelleta vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin mukaista perheenjäsenen määritelmää. Komission tietojen mukaan monet EU-maat aikovat kuitenkin soveltaa vastaavaa käytäntöä sellaisten EU-kansalaisten avopuolisoihin, jotka eivät ole käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.

Kuljetushenkilöstö

Väliaikaisia matkustusrajoituksia ei pitäisi soveltaa kuljetushenkilöstöön. Käsitettä olisi tulkittava laajasti.

Turvapaikanhakijat

Väliaikaisia matkustusrajoituksia ei pitäisi soveltaa henkilöihin, joilla on välttämätön tarve matkustaa, kuten kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat tai muista humanitaarisista syistä suojelua tarvitsevat henkilöt.

Opiskelijat, jotka ovat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia

Tämä poikkeus koskee EU:n ulkopuolisten maiden eli nk. kolmansien maiden opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa tai jatkavat niitä EU:ssa lukuvuonna 2020–2021. Opiskelijana, johon poikkeusta on sovellettava, pidetään ”kolmannen maan kansalaista, joka on hyväksytty korkeakouluun ja jolle on myönnetty oikeus päästä jäsenvaltion alueelle osallistumaan päätoimisesti kokopäiväiseen opinto-ohjelmaan, joka johtaa kyseisen jäsenvaltion tunnustamaan korkeakoulututkintoon, mukaan lukien korkeakoulu- tai tohtorintutkinto; kyseeseen voivat tulla myös tällaiseen koulutukseen valmentavat opinnot kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai pakollinen harjoittelujakso”. Poikkeusta voidaan soveltaa myös sellaisiin EU:hun opiskelemaan tuleviin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin, jotka eivät ole edellä olevan määritelmän mukaisia opiskelijoita (esim. toisen asteen, kielikoulujen, sisäoppilaitosten tai ammattioppilaitosten opiskelijat, vaihto-opiskelijat jne.).

Työntekijät, jotka ovat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia

Tämä poikkeus koskee EU:n ulkopuolisista maista tulevia työntekijöitä, joiden taitoja ja osaamista tarvitaan, jotta EU:n talous saadaan elpymään koronaviruspandemian jälkeen. Tällaisia työntekijöitä voivat olla henkilöt, jotka ovat hakeneet tutkijoille tarkoitettua lupaa tai ammattitaitoisille maahanmuuttajille myönnettävää kansallista lupaa ja joiden lupahakemukset on hyväksytty mutta joita on toistaiseksi estetty pääsemästä EU:n alueelle maahantulokiellon vuoksi.

Irlannin kansalaiset ja Irlannissa asuvat henkilöt 

Vaikka Irlanti ei kuulu Schengen-alueeseen, väliaikaiset matkustusrajoitukset eivät koske EU-kansalaisia ja heidän perheenjäseniään.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia on kohdeltava brexit-siirtymäkauden päättymiseen asti (31.12.2020 saakka) samalla tavalla kuin EU-kansalaisia. Tämän vuoksi väliaikaiset matkustusrajoitukset eivät koske tänä aikana Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia eivätkä heidän perheenjäseniään.

EU-maiden kautta tapahtuva kauttakulku (maitse tai lentoasemien kautta)

EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä (näiden kansalaisuudesta riippumatta) voivat saapua EU:hun sen ulkopuolelta rajoituksetta riippumatta siitä, saapuvatko he siihen maahan, jonka kansalaisia he ovat tai jossa he asuvat.

Kauttakulku EU-maiden tai Schengen-maiden lentoasemien kautta

Matkustajat, jotka lentävät EU:n ulkopuolisesta maasta toiseen EU:n ulkopuoliseen maahan, voivat siirtyä jatkoyhteydelleen Schengen-alueella sijaitsevien lentoasemien kansainvälisen alueen kautta. Näihin matkustajiin sovelletaan lentokentän kauttakulkuviisumia koskevia vaatimuksia.

Asiakirjat

LataaPDF - 475.1 KB