Turvallisesti matkalle Euroopassa

Koronaviruksen leviämistä on pyritty torjumaan rajoittamalla matkustamista, jotta ihmisten terveyttä ja hyvinvointia voitaisiin suojella. Euroopan komissio pyrkii kaikin keinoin varmistamaan ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden EU:ssa, jotta ihmiset voisivat tavata ystäviään ja sukulaisiaan ja matkustaa työasioissa. Tarvittavista turva- ja varotoimista ei kuitenkaan pidä tinkiä.

Komissio edistää turvallista matkailua Euroopassa muun muassa seuraavilla aloitteilla:

Yhteinen lähestymistapa EU:n sisäisiin matkustusrajoituksiin

EU-maat hyväksyivät 13.10.2020 EU:n neuvoston suosituksen koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta. Suositusta päivitettiin 1.2.2021, 14.6.2021 ja 25.1.2022

Lisätietoa yhteisestä lähestymistavasta matkustusrajoituksiin

Yhteinen matkustajalomake

Kontaktien jäljittämisestä EU-maissa vastaavien viranomaisten välinen tiedonvaihto voi olla erityisen tärkeää silloin, kun maasta toiseen liikkuvat matkustajat ovat lähikontaktissa muihin matkustajiin, esimerkiksi lentokoneissa tai junissa. Jäsenmaat voivat kerätä tietoja alueelleen saapuvilta matkustajilta käyttämällä digitaalisia matkustajatietolomakkeita. Komissio ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ovat kehittäneet alustan jäsenmaiden välistä tietojenvaihtoa varten. Komission 17.3.2021 julkaisemassa toimenpideluonnoksessa määritetään tällaisen henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset edellytykset. 

Matkustajien oikeudet

EU:n sääntöjen mukaan matkustajilla on valintansa mukaan oikeus saada peruutetuista matkalipuista (lento-, juna-, linja-auto- ja laivalipuista) korvaus joko vouchereina (matkaseteleinä tai -kuponkeina) tai käteisenä. Tämä oikeus pysyi muuttumattomana komission 13.5.2020 antamassa suosituksessa, mutta vouchereista pyrittiin tekemään kätevämpi ja houkuttelevampi vaihtoehto haettaessa korvausta pandemian vuoksi peruuntuneista matkoista, jotka ovat aiheuttaneet vakavia talousvaikeuksia myös matkanjärjestäjille.

Seuraa EU-maiden viranomaisten matkustustiedotteita:

LataaPDF - 489.4 KB

Matkustaminen EU:hun sen ulkopuolisista maista

EU-maat ovat sopineet yhteisestä lähestymistavasta EU:n ulkopuolisista maista EU:hun suuntautuvaan matkustamiseen ja vahvistaneet sen neuvoston suosituksella. Neuvosto päivitti suositusta 22.2.2022 EU:n ulkopuolisista maista EU:hun suuntautuvan matkustamisen helpottamiseksi.  EU-maat sopivat, että uutta suositusta sovelletaan 1.3.2022 alkaen. 

EU:n kansalaisten ja asukkaiden, heidän perheenjäsentensä sekä niiden, joilla on välttämätön syy tulla EU:hun, olisi edelleen voitava tehdä niin.

Komissio ehdotti 2.3.2022 tilapäistä suojelua koskevan direktiivin aktivointia, jotta Ukrainan sotaa pakeneville voidaan tarjota nopeaa ja tehokasta apua. Komissio antoi myös toimintaohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa EU-maiden rajavartijoita hallitsemaan tehokkaasti tilannetta rajoilla ihmisten saapuessa Ukrainasta. Se kannusti EU-maita helpottamaan rajanylityksiä EU:n ja Ukrainan välisellä rajalla myös sellaisten henkilöiden osalta, joilla ei ole mukanaan riittäviä asiakirjoja, esimerkiksi covid-19-testi-, rokotus- tai parantumistodistusta.

EU:n ulkopuolisista maista EU:hun suuntautuvaa matkustamista koskevan EU:n neuvoston suosituksen mukaan sota-alueilta pakenevien osalta olisi luovuttava kaikista todistusvaatimuksista.

Poikkeukset koronaviruspandemian vuoksi käyttöön otetuista matkustusrajoituksista

Rokotetut ja parantuneet henkilöt

EU-maiden olisi poistettava muuta kuin välttämätöntä matkustamista EU:hun koskevat väliaikaiset rajoitukset henkilöiltä, jotka ovat saaneet EU:n tai WHO:n hyväksymän rokotteen, jos he ovat saaneet rokotussarjan viimeisen annoksen vähintään 14 päivää ja enintään 270 päivää ennen saapumista tai jos he ovat saaneet tehosterokotteen.

EU-maiden olisi poistettava EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevat väliaikaiset rajoitukset myös sellaisilta matkustajilta, jotka ovat parantuneet covid-19-taudista EU:hun suuntautuvaa matkaa edeltävien 180 vuorokauden kuluessa, jos tämä käy ilmi EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta tai EU:n ulkopuolisen maan myöntämästä todistuksesta, jonka katsotaan vastaavan EU:n digitaalista koronatodistusta.

Lapset

Yli 6-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden lasten olisi saatava matkustaa samoin edellytyksin kuin aikuisten.

Lisäksi kaikkien muiden yli 6-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden lasten olisi saatava matkustaa, jos he ovat saaneet negatiivisen PCR-testituloksen aikaisintaan 72 tuntia ennen lähtöä. EU-maat voivat vaatia lisätestausta saapumisen jälkeen, karanteenia tai eristäytymistä.

Aikuisen kanssa matkustaviin alle 6-vuotiaisiin lapsiin ei pitäisi soveltaa testaus- tai lisävaatimuksia.

EU:n luettelossa olevat maat 

Jos jonkin maan epidemiologinen tilanne paranee riittävästi, neuvosto voi sisällyttää sen luetteloon maista, joista kaiken matkustamisen pitäisi olla sallittua rokotustilanteesta riippumatta. Luettelo kattaa tällä hetkellä seuraavat maat:

 • Bahrain
 • Chile
 • Kiina (jos matkustusrajoitukset poistetaan vastavuoroisesti)
 • Kolumbia
 • Indonesia
 • Kuwait
 • Uusi-Seelanti
 • Peru
 • Qatar
 • Ruanda
 • Saudi-Arabia
 • Etelä-Korea
 • Arabiemiirikunnat
 • Uruguay

Matkustusrajoitukset olisi poistettava asteittain myös Kiinan erityishallintoalueilta Hongkongilta ja Macaolta sekä Taiwanilta, joka kuuluu sellaisten yhteisöjen ja alueellisten viranomaisten luokkaan, joita vähintään yksi jäsenmaa ei tunnusta valtioiksi. 

Neuvosto päivitti luetteloa viimeksi 17.1.2022. Luetteloa tarkistetaan kahden viikon välein.

Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin asukkaita on suositusta sovellettaessa pidettävä EU:n asukkaina. Myös Schengenin säännöstöön osallistuvat maat (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) osallistuvat tähän suositukseen. 

Hätäjarrumekanismi 

Neuvoston suositukseen sisältyy lisäksi hätäjarrumekanismi, jonka avulla EU-maat voivat nopeasti ja koordinoidusti toteuttaa toimia, joilla rajoitetaan riskiä uusien koronavirusmuunnosten leviämisestä EU:n alueelle.

Koska neuvoston suositus ei ole oikeudellisesti sitova väline, EU-maat ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat voivat soveltaa erilaisia toimia. Lisätietoa eri maissa voimassa olevista säännöistä ja rajoituksista on saatavana Re-Open EU -sivustolta. 

 

Matkustusrajoituksista johtuva oleskeluajan ylitys

EU-maiden viranomaiset ovat pidentäneet koronaviruspandemian aikana Schengen-alueella olevien viisuminhaltijoiden oleskeluoikeutta, jos he eivät ole pystyneet poistumaan alueelta ennen lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin voimassaolon päättymistä. Oleskeluoikeutta on pidennetty enintään 90 päivään 180 päivän jakson aikana. Jos viisuminhaltijat ovat joutuneet pakottavista syistä oleskelemaan Schengen-alueella pidempään, EU-maiden viranomaisten on pitänyt myöntää heille pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu kansallinen viisumi tai väliaikainen oleskelulupa.

EU-maita kannustetaan luopumaan hallinnollisista ja muista seuraamuksista tilanteissa, joissa muiden kuin EU-maiden kansalaiset eivät voineet matkustusrajoitusten aikana poistua EU-alueelta matkustusrajoitusten vuoksi. Matkustusrajoituksista johtuvia väliaikaisia oleskeluajan ylityksiä ei pitäisi ottaa huomioon tulevien viisumihakemusten käsittelyssä.

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilta ei vaadita viisumia ja jotka ovat oleskelleet Schengen-alueella yli 90 päivää

Kansallisten viranomaisten olisi pidennettävä oleskeluoikeuden voimassaoloa, myönnettävä uusi oleskeluoikeus tai muutoin varmistettava oleskeluoikeus sellaisille EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille, joilta ei vaadita viisumia ja jotka joutuvat pakottavista syistä oleskelemaan alueella yli 90 päivää 180 päivän jakson aikana. Lisätietoa on kansallisten viranomaisten verkkosivuilla.

Matkustusasiakirjat, joiden voimassaolo on päättynyt ennakoitua pidemmän ulkomailla oleskelun vuoksi

EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, joilla ei ole voimassa olevaa passia ja/tai viisumia, olisi päästettävä EU:n alueelle, jos he voivat muilla keinoin osoittaa, että he ovat EU-kansalaisia tai heidän perheenjäseniään. Nykytilanteessa tällaisiin muihin keinoihin kuuluisi esimerkiksi vanhentunut passi. Perheenjäsenten on aina voitava osoittaa, että he ovat EU-kansalaisen perheenjäseniä.

Konsuliapu EU-kansalaisille ulkomailla

EU-kansalaisilla on EU-lainsäädännön nojalla oikeus pyytää apua minkä tahansa EU-maan suurlähetystöltä tai konsulaatilta, jos he tarvitsevat apua EU:n ulkopuolella maassa, jossa ei ole heidän oman maansa suurlähetystöä tai konsulaattia.

Tietoa EU-kansalaisten oikeudesta diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun EU:n ulkopuolella

Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen auttaneet ulkomaille jääneitä EU-kansalaisia palaamaan kotiin. EU:n ulkopuolella apua tarvitsevia EU-kansalaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä oman maansa viranomaisiin

Asiakirjat

LataaPDF - 410.6 KB
LataaPDF - 126.7 KB
LataaPDF - 475.1 KB