Sikre rejser mellem europæiske lande

For at begrænse udbredelsen af coronavirus og beskytte alle europæeres sundhed og trivsel har det været nødvendigt at indføre rejserestriktioner. Kommissionen gør sit yderste for at give alle mulighed for at møde venner og familie og rejse i forbindelse med arbejde og for at sikre fri bevægelighed for borgere, varer og tjenesteydelser – inden for rammerne af de gældende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

Kommissionen har iværksat initiativer for at hjælpe borgerne med at rejse sikkert rundt i Europa:

 • Genåbning af EU

  Genåbning af EU

  Find ajourførte oplysninger om rejse- og sundhedssituationen i de europæiske lande.

 • EU's digitale covid-19-certifikat

  EU's digitale covidcertifikat

  Læs mere om de rejsedokumenter, som vil lette den frie bevægelighed i EU.

 • Mobile kontaktopsporingsapplikationer

  Mobile kontaktopsporingsapplikationer

  Find ud af, hvordan du kan hjælpe med at bryde kæden af coronavirusinfektioner gennem kontaktopsporingsapps.

En fælles tilgang til rejseforanstaltninger i EU

Den 13. oktober 2020 vedtog EU-landene Rådets henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien. Henstillingen blev ajourført den 1. februar og den 14. juni 2021. 

Læs mere om den fælles tilgang til rejseforanstaltninger

Den fælles passagerformular (Passenger Locator Form)

Dataudveksling mellem EU-landenes kontaktopsporingsmyndigheder kan være særlig vigtig, hvis rejsende er fysisk tæt sammen, når de krydser grænser – f.eks. i fly eller tog. Digitale kontaktopsporingsformularer kan bruges af landenes til at indsamle data fra rejsende, der krydser grænsen og rejser ind på deres område. For at landene kan udveksle dataene, har Kommissionen og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) oprettet en platform til dette. I den forbindelse offentliggjorde Kommissionen den 17. marts 2021 et udkast til foranstaltninger, hvor den fastsætter de nødvendige juridiske krav til behandlingen af disse personoplysninger. Det er hensigten, at foranstaltningerne skal vedtages inden sommerferieperioden.

Passagerers og rejsendes rettigheder

I henhold til EU-reglerne har passagerer og rejsende ret til at vælge mellem rejsekuponer eller kontant refusion for aflyste transportbilletter (fly, tog, busser og færger) eller pakkerejser. Kommissionen bekræfter denne ret, men henstillingen af 13. maj 2020 har til formål at sikre, at vouchers bliver et levedygtigt og mere attraktivt alternativ til refusion for rejser, der er aflyst i forbindelse med den nuværende pandemi, og som presser rejsearrangørerne hårdt økonomisk.

Her kan du finde en liste over alle de nationale myndigheder i Europa, som udsteder rejsevejledninger:

DownloadPDF - 489.4 KB

Restriktioner for rejser fra tredjelande til EU

Der er på nuværende tidspunkt indført midlertidige rejserestriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU fra mange lande uden for EU. Kommissionen har fremsat et forslag til Rådets henstilling om en progressiv til ophævelse af rejserestriktionerne for en række ikke-EU-lande på en liste, som medlemslandene er blevet enige om, med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • sundhedssituationen
 • muligheden for at indføre restriktioner i løbet af rejsen
 • hensynet til gensidighed

EU-landene bør begynde at ophæve rejserestriktionerne ved de ydre grænser for personer med bopæl i følgende tredjelande: 

 • Albanien
 • Armenien
 • Australien
 • Aserbajdsjan
 • Bosnien-Hercegovina
 • Brunei
 • Canada
 • Israel
 • Japan
 • Jordan
 • Libanon
 • Montenegro
 • New Zealand
 • Qatar
 • Moldova
 • Republikken Nordmakedonien
 • Rwanda
 • Saudi-Arabien
 • Serbien
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand
 • USA
 • Kina, med forbehold af bekræftelse af gensidighed

Rejserestriktioner bør også gradvist ophæves for Kinas særlige administrative områder Hongkong og Macao. Betingelsen om gensidighed for disse særlige administrative områder er blevet ophævet.

Rejserestriktionerne bør også gradvist ophæves for to lande, der hører under kategorien af enheder og territoriale myndigheder, der ikke anerkendes som stater af mindst én medlemsstat, nemlig Kosovo (denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring) og Taiwan.

Indbyggere i Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten skal i forbindelse med henstillingen betragtes som bosiddende i EU. Associerede Schengenlande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) deltager også i denne henstilling.

Rådet gennemgår listen over lande, som EU-landene skal begynde at ophæve rejserestriktionerne for, hver 2. uge, og opdaterer den, når det er relevant. Rådet opdaterede senest listen den 1. juli 2021.

Fritagelser for rejserestriktioner i forbindelse med coronavirusudbruddet

Ikkevæsentlige rejser til EU

Den 3. maj 2021 foreslog Kommissionen medlemslandene at lempe restriktionerne for ikkevæsentlige rejser til EU-lande i lyset af de igangværende vaccinationer og den epidemiologiske situation på verdensplan.

Kommissionens forslag omfatter adgang for alle personer fra lande, hvor den epidemiologiske situation er god, og for personer, der har fået den/de anbefalede dosis/doser af en EU-godkendt vaccine. Kommissionen foreslår også at hæve grænsen for antallet af covid-19-tilfælde i lande, der er på listen over lande, som der skal tillades indrejse fra. For at begrænse risikoen for, at der kommer nye covid-19-varianter ind i EU, indføres der en såkaldt nødbremse, som skal koordineres på EU-plan. Rådet overvejer i øjeblikket dette forslag. 

Der bør være oplysninger om gældende rejserestriktioner på de relevante nationale myndigheders websteder (f.eks. indenrigs- og udenrigsministerierne). En daglig oversigt over flyve- og passagerbegrænsninger findes på Eurocontrols websted med titlen "Covid Notam (notice to airmen) summary".

Der er indført visse fritagelser for at sikre fri bevægelighed for borgere, varer og tjenesteydelser – inden for rammerne af de gældende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

Visumkrav

Restriktionerne for ikkevæsentlige rejser og ophævelsen af dem afhænger af den rejsendes bopæl, men kravet om visum afhænger fortsat af den rejsendes nationalitet.

 • Hvis en rejsende er bosiddende i et land, hvor restriktionerne er ophævet, men er statsborger i et visumpligtig land, skal han/hun i sit bopælsland henvende sig til konsulatet for det medlemsland, som han/hun ønsker at rejse til.
 • Reglerne for ansøgning om et visum til kortvarigt ophold er uændrede. Medlemslandenes konsulater og eksterne tjenesteydere har dog tilpasset de praktiske aspekter af adgangsforvaltningen, hygiejneforanstaltningerne, betalingsmetoderne osv. Der vil blive stillet relevante oplysninger til rådighed for ansøgerne om, hvilke procedurer der skal følges i forbindelse med en ansøgning.
 • For alle andre tredjelande, der ikke står på denne liste, skal medlemslandene og de associerede Schengenlande midlertidigt suspendere alle ikkevæsentlige rejser fra disse tredjelande til EU+-området, hvilket betyder, at det kun er visse kategorier af rejsende, der kan få tilladelse til indrejse. EU+-området omfatter 30 lande: 26 af de 27 EU-lande samt de fire associerede Schengenlande: Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Irland anvender ikke i øjeblikket rejserestriktionerne.
 • Da epidemien i og uden for EU udvikler sig, og rejserestriktionerne ved EU's ydre grænser gradvist begynder at blive ophævet, vil visumforanstaltningerne også blive genoptaget gradvist. Den 11. juni 2020 offentliggjorde Kommissionen en vejledning om en gradvis og koordineret genoptagelse af visumforanstaltningerne.

Reglerne for ansøgning om et visum til kortvarigt ophold er uændrede. Medlemslandenes konsulater og eksterne tjenesteydere har dog tilpasset de praktiske aspekter af adgangsforvaltningen, hygiejneforanstaltningerne, betalingsmetoderne osv. Der vil blive stillet relevante oplysninger til rådighed for ansøgerne om, hvilke procedurer der skal følges i forbindelse med en ansøgning.

Overskridelser af det tilladte ophold som følge af rejserestriktionerne

I forbindelse med coronavirusudbruddet kan indehavere af et visum til kortvarigt ophold, som befinder sig i Schengenområdet, og som ikke har kunnet forlade Schengenområdet før visummets udløb, af medlemslandenes udpegede myndigheder få deres opholdsperiode forlænget til højst 90 eller 180 dage. Hvis indehavere af et sådant visum har været tvunget til at blive i Schengenområdet ud over den forlængede opholdsperiode på 90 eller 180 dage, kan de nationale myndigheder udstede et nationalt visum til længerevarende ophold eller en midlertidig opholdstilladelse.

Medlemslandene opfordres til ikke at pålægge tredjelandsstatsborgere administrative eller andre sanktioner, hvis de på grund af rejserestriktioner ikke har kunnet forlade landet. Overskridelser af varigheden af det tilladte ophold på grund af midlertidige rejserestriktioner bør ikke tages i betragtning ved behandlingen af fremtidige visumansøgninger.

Tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumpligt, og som har opholdt sig i Schengenområdet i længere tid end det tilladte ophold på 90 dage

For tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumpligt, og som er tvunget til at blive i en periode, der er længere end den forlængede frist på 90/180 dage, bør de kompetente nationale myndigheder forlænge gyldigheden af tilladelserne til ophold, udstede en ny tilladelse eller træffe andre passende foranstaltninger til at sikre den fortsatte ret til opholdet i landet. Læs mere på EU-landenes nationale myndigheders websteder.

Rejsedokumenter, der er udløbet, som følge af et uventet forlænget ophold i udlandet

EU-borgere og deres familiemedlemmer, som ikke er i besiddelse af et gyldigt pas og/eller visum, skal have ret til at rejse ind i EU, hvis de på anden måde kan bevise, at de er EU-borgere eller familiemedlemmer til en EU-borger. I den nuværende situation skal besiddelse af et udløbet pas anses for at udgøre et sådant bevis på anden måde. Familiemedlemmer skal altid kunne bevise, at de er familiemedlemmer til EU-borgeren.

Konsulær bistand til EU-borgere i udlandet

EU-borgere har ret til at søge hjælp fra et hvilket som helst andet EU-lands ambassade eller konsulat end deres eget lands, hvis de befinder sig i en situation, hvor de har brug for hjælp uden for EU, og deres hjemland reelt ikke er i stand til at hjælpe dem.

Information om EU-borgeres ret til diplomatisk eller konsulær beskyttelse uden for EU

Siden udbruddet af covid-19-pandemien har Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil hjulpet med hjemtransport af strandede EU-borgere fra hele verden. EU-borgere med behov for bistand uden for EU opfordres til at kontakte deres medlemsstat

Dokumenter

DownloadPDF - 475.1 KB