Bezpečné cestování mezi evropskými zeměmi

Ke zpomalení šíření koronavirové infekce a ochraně zdraví a dobrých životních podmínek všech Evropanů je nutné přijmout určitá cestovní omezení. Evropská komise dělá vše proto, aby se lidé mohli setkávat s přáteli a rodinou a aby byl zajištěn volný pohyb osob, zboží a služeb – při plném dodržování zdravotních a bezpečnostních opatření.

Komise zahájila několik iniciativ, které mají občanům pomoci bezpečně cestovat po Evropě:

 • Re-open EU

  Re-open EU

  Aktuální informace o cestovních omezeních a zdravotní situaci v jednotlivých evropských zemích.

 • Digitální certifikát EU COVID

  Digitální certifikát EU COVID

  Podrobné informace o cestovních certifikátech, které mají usnadnit volný pohyb po EU.

 • Mobilní aplikace pro vysledování kontaktů

  Mobilní aplikace pro vysledování kontaktů

  Podívejte se, jak můžete vy sami prostřednictvím aplikací pro vysledování kontaktů přispět k omezení šíření koronavirové nákazy.

Společný přístup k cestovním opatřením v EU

Členské státy EU přijaly 13. října 2020 doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19. Toto doporučení vychází z návrhu Komise přijatého 4. září 2020.

Více informací o společném přístupu k vydávání cestovních opatření

Společný formulář pro trasování cestujících

Výměna údajů mezi orgány členských států, které provádějí trasování kontaktů, může být obzvláště důležitá v případech, kdy cestující překračující hranice musejí sdílet stísněnější prostory, například v letadlech nebo vlacích. Digitální příjezdové formuláře tak slouží členským státům ke shromažďování údajů od cestujících vstupujících na jejich území. Aby si členské státy mohly vyměňovat příslušné údaje prostřednictvím platformy pro výměnu údajů vytvořené Komisí a agenturou EASA, zveřejnila Komise 17. března 2021 návrhy opatření, kterými se stanoví nezbytné právní podmínky pro zpracování těchto osobních údajů. Tato opatření by měla být přijata do začátku letní sezóny.

Cestující a práva cestujících

Podle pravidel EU si cestující mohou v případě zrušení přepravních dokladů (letenek, jízdenek na vlak, autobus či autokar a palubních vstupenek na trajekt) nebo souborné cestovní služby vybrat, zda přijmou poukaz, nebo budou požadovat vrácení peněz. Komise ve svém doporučení ze 13. května 2020 toto právo potvrzuje a zároveň vyzývá k tomu, aby se poukazy staly snadno proveditelnou a přitažlivější alternativou k vrácení peněz za zájezd či cestu zrušené v souvislosti se současnou pandemií, kvůli níž se cestovní kanceláře a dopravci dostali pod značný finanční tlak.

Seznam všech vnitrostátních orgánů, které vydávají doporučení na cesty, najdete zde.

StáhnoutPDF - 96.1 KB

Omezení týkající se cestování ze třetích zemí (tzn. zemí mimo Unii) do EU

Dočasné omezení cest do EU, které nejsou nezbytně nutné, je v současné době zavedeno vůči řadě třetích zemí. Evropská komise předložila návrh doporučení Rady, kterým se stanoví progresivní přístup k rušení cestovních omezení pro země mimo EU, jejichž seznam schválily členské státy, a to na základě souboru zásad a objektivních kritérií. Patří mezi ně:

 • zdravotní situace
 • schopnost uplatňovat během cesty protiepidemická opatření
 • reciprocita

Členské státy by tak měly postupně rušit cestovní omezení na vnějších hranicích Unie pro rezidenty následujících nečlenských zemí: 

 • Austrálie
 • Izrael
 • Japonsko
 • Nový Zéland
 • Rwanda
 • Singapur
 • Jižní Korea
 • Thajsko
 • Čína (v případě potvrzení vzájemnosti)

Cestovní omezení by pod podmínkou potvrzení vzájemnosti měla být postupně zrušena rovněž pro zvláštní administrativní oblasti Číny – Hongkong a Macao.

Rezidenti Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu / Svatého stolce by měli být pro účely tohoto doporučení považováni za rezidenty EU.

Každé 2 týdny Rada seznam zemí, u nichž by členské státy měly začít rušit cestovní omezení, posuzuje a případně aktualizuje. Naposledy tento seznam aktualizovala 3. června 2021.

Výjimky z cestovních omezení souvisejících s koronavirem

Cesty do EU, které nejsou nezbytně nutné

Komise 3. května 2021 navrhla, aby členské státy zmírnily stávající omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, s cílem zohlednit pokrok v očkování a vývoj epidemiologické situace ve světě

Návrh Komise počítá s tím, že bude povolen vstup všem osobám pocházejícím ze zemí s dobrou epidemiologickou situací a také všem, kdo obdrželi poslední doporučenou dávku jedné z očkovacích látek registrovaných EU. Komise taktéž navrhuje zvýšit prahovou hodnotu týkající se počtu nových případů covidu-19, která se používá ke stanovení seznamu zemí, z nichž by měly být povoleny všechny cesty. Aby se omezilo riziko, že se v EU objeví varianty covidu-19, měl by se na úrovni EU koordinovat nový mechanismus „záchranné brzdy“. Návrh v současné době posuzuje Rada. 

Informace o platných cestovních omezeních byly zveřejněny na internetových stránkách příslušných vnitrostátních orgánů (např. ministerstva vnitra či ministerstva zahraničních věcí). Každodenní shrnutí platných omezení vztahujících se na lety a cestující je k dispozici na internetových stránkách organizace Eurocontrol – část „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Aby byl zajištěn volný pohyb občanů, zboží a služeb, byly zavedeny určité výjimky – při plném dodržování zdravotních a bezpečnostních opatření.

Vízová povinnost

I když omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, a jejich rušení závisí na místě bydliště cestujícího, vízová povinnost i nadále závisí na státní příslušnosti.

 • Pokud cestující pobývá v zemi, kde byla omezení zrušena, ale je státním příslušníkem země s vízovou povinností, musí podat žádost o vízum na konzulátu členského státu, do kterého chce cestovat, v jeho či její zemi pobytu.
 • Pravidla pro podávání žádostí o krátkodobé vízum se nemění. Konzuláty členských států a externí poskytovatelé služeb však přizpůsobili praktické aspekty vstupu, hygienických opatření, způsobů platby atd. Žadatelům by měly být poskytnuty příslušné informace o postupu pro podání žádosti.
 • U všech ostatních třetích zemí, které na tomto seznamu nejsou, by měly členské státy EU a země přidružené k Schengenu dočasně pozastavit veškeré postradatelné cesty z těchto třetích zemí do oblasti EU+, což znamená, že vstup může být povolen pouze některým kategoriím cestujících. Oblast „EU+“ zahrnuje 30 zemí: 26 z 27 členských států EU a čtyři státy přidružené k Schengenu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Irsko v současné době cestovní omezení neuplatňuje.
 • Podle toho, jak se vyvíjela epidemiologická situace v Unii i mimo ni a začínala se postupně odstraňovat cestovní omezení na vnějších hranicích EU, bylo postupně obnovováno také vydávání víz. Dne 11. června 2020 zveřejnila Komise pokyny pro postupné a koordinované vydávaní víz.

Pravidla pro podávání žádostí o krátkodobé vízum se nemění. Konzuláty členských států a externí poskytovatelé služeb však přizpůsobili praktické aspekty vstupu, hygienických opatření, způsobů platby atd. Žadatelům by měly být poskytnuty příslušné informace o postupu pro podání žádosti.

Překročení délky oprávněného pobytu v důsledku cestovních omezení

V souvislosti s koronavirovou pandemií mohly příslušné orgány členských států držitelům víz nacházejícím se v schengenském prostoru, kteří jej nemohli opustit před skončením doby platnosti jejich krátkodobého víza, prodloužit tato víza až do maximální délky pobytu 90/180 dní. Pokud byli držitelé víz nuceni pobývat po dobu delší než 90/180 dnů, vnitrostátní orgány jim měly vydat vnitrostátní dlouhodobé vízum nebo dočasné povolení k pobytu.

Členské státy se vyzývají, aby neukládaly správní sankce nebo pokuty státním příslušníkům třetích zemí, kteří nebyly schopni během trvání cestovních omezení opustit jejich území z důvodu těchto omezení. Při zpracovávání budoucích žádostí o víza by se nemělo přihlížet k překročení délky oprávněného pobytu v důsledku dočasných cestovních omezení.

Státní příslušníci třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří zůstali v schengenském prostoru déle než povolených 90 dnů

V případě státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří zůstali po prodloužení v schengenském prostoru déle než povolených 90/180 dnů, by měly příslušné vnitrostátní orgány prodloužit platnost povolení k pobytu, vydat nové nebo přijmout jiná vhodná opatření, která zajistí, aby byla zachována práva pobytu na jejich území. Informace jsou k dispozici na internetových stránkách vnitrostátních orgánů členských států.

Prošlé cestovní doklady v důsledku neočekávaného prodloužení pobytu v zahraničí

Občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají platný cestovní pas či vízum, by mělo být umožněno vstoupit na území EU, pokud mohou prokázat jinými prostředky, že jsou občany EU nebo rodinnými příslušníky občana EU. Cestovní pas se skončenou platností lze v současné situaci považovat za „prokázání jinými prostředky“. Rodinní příslušníci musejí být vždy schopni prokázat, že jsou rodinnými příslušníky občana EU.

Konzulární pomoc občanům EU v zahraničí

Občané EU, kteří se ocitnou v zahraničí v nouzové situaci, mají podle práva EU možnost požádat o pomoc velvyslanectví či konzulát kterékoli jiné země EU, pokud jejich stát nemá v cizí zemi vlastní velvyslanectví či konzulát, který by byl schopen jim náležitě pomoci.

Informace o právech občanů EU na diplomatickou a konzulární ochranu mimo EU.

Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost pomáhají občanům EU, kteří uvízli v různých částech světa, dostat se domů. Členské státy poskytují poradenství ohledně toho, jak přistupovat k cestovním omezením. Občané, kteří se nacházejí za hranicemi EU a potřebují pomoc, by se měli obrátit na svůj členský stát.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 475.1 KB