Ke zpomalení šíření koronavirové infekce a ochraně zdraví a dobrých životních podmínek všech Evropanů je nutné přijmout určitá cestovní omezení. Evropská komise dělá vše proto, aby se lidé mohli setkávat s přáteli a rodinou a aby byl zajištěn volný pohyb osob, zboží a služeb – při plném dodržování zdravotních a bezpečnostních opatření.

Bezpečné cestování

Re-open EU – centralizovaný portál o bezpečném cestování po Evropě

Dne 15. června 2020 spustila Evropská komise stránky Re-open EU. Platforma byla původně zřízena jako jedno z opatření, která Komise oznámila ve svém balíčku opatření v oblasti cestovního ruchu a dopravy, jehož cílem je pomoci bezpečně obnovit cestování a cestovní ruch v EU při dodržování nezbytných zdravotních opatření.

Vzhledem k současné zdravotní situaci a opětovnému nárůstu případů koronaviru se pozornost více zaměřuje na přehled situace v jednotlivých zemích:

 • epidemiologické údaje a
 • vnitrostátní bezpečnostní a cestovní opatření, jako jsou požadavky na karanténu a testování

Dostupné informace pocházejí ze všech zemí EU (a také z Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a jsou denně aktualizovány za použití ověřených údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a členských států.

Platforma, kterou lze používat jak na počítači, tak na mobilním zařízení, je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU na této adrese: https://reopen.europa.eu/. Od 14. prosince 2020 je Re-open EU rovněž k dispozici jako bezplatná aplikace pro Android i iOS.

reopen eu visual

Mobilní aplikace pro vysledování kontaktů

Aplikaci pro trasování kontaktů si může uživatel nainstalovat sám. Lze ji používat k zasílání varování, pokud se v jeho blízkosti vyskytovala osoba, která nahlásila pozitivní výsledky testu na koronavirus. Jakmile uživatel takové varování obdrží, aplikace mu může poskytnout užitečné informace od zdravotních orgánů, jako například na koho se má obrátit, kde se může nechat testovat, zda se má dobrovolně izolovat atp.

Mobilní aplikace pro trasování kontaktů mohou urychlit tradiční metody dohledávání kontaktů a uspořit cenný čas pracovníkům ve zdravotnictví, kteří trasují řetězec nákazy.

Jak aplikace pro trasování a zasílání varování pomáhají

Společný přístup k cestovním opatřením

Dne 13. října 2020 přijaly členské státy EU doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19. Toto doporučení vychází z návrhu Komise přijatého 4. září 2020.

Společný přístup k cestovním opatřením v EU

Doporučení vytyčuje čtyři klíčové oblasti, v nichž budou členské státy své úsilí koordinovat:

 • společný mapovací systém založený na barevném kódu (zelená, oranžová, červená, šedá)
 • společná kritéria pro členské státy při rozhodování o zavedení cestovních omezení
 • lepší srozumitelnost opatření uplatňovaných u cestujících z oblastí s vyšším rizikem (testování a domácí karanténa)
 • jasné a včasné informování veřejnosti

Komise vyzývá členské státy, aby opatření uvedená v doporučení zavedly v plné šíři.

Dne 19. ledna 2021 přijala Komise sdělení, v němž stanoví opatření, která je nutné přijmout, aby se zabránilo třetí vlně nákazy. Dokud se epidemiologická situace výrazně nezlepší, důrazně se nedoporučují veškeré cesty, které nejsou nezbytně nutné. Omezení cestování by měla být přiměřená a nediskriminační v souladu s doporučením Rady z října 2020. Měla by být zachována přiměřená omezení, včetně testování cestujících.

25. ledna 2021 Komise navrhla, aby byly v systému Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí pro mapování vysoce rizikových oblastí zavedeny „tmavě červené“ oblasti.

StáhnoutPDF - 387.7 KB

 

Doporučení ke koordinovanému přístupu k cestování a dopravě v reakci na novou mutaci koronaviru ve Spojeném království

V návaznosti na rychlý nárůst případů COVID-19 v některých částech Anglie, z nichž se ve velké části případů jedná o novou mutaci viru, přijala Komise dne 22. prosince doporučení o koordinovaném přístupu k opatřením v oblasti cestování a dopravy.

Pokud jde o cestování, Komise doporučila členským státům:

 • S ohledem na zásadu předběžné opatrnosti by se až do odvolání mělo odrazovat od všech cest do Spojeného království a ze Spojeného království, které nejsou nezbytně nutné.
 • Občané EU a občané Spojeného království cestující do svého členského státu nebo země pobytu, jakož i státní příslušníci třetích zemí, kteří požívají práva EU na volný pohyb, by však měli být od dalších dočasných omezení osvobozeni pod podmínkou, že podstoupí test nebo karanténu.
 • Cestující, kteří plní nezbytnou funkci, například zdravotnický personál, by měli být podrobeni testu (RT-PCR test nebo rychlý test na antigen do 72 hodin před odjezdem), ale při výkonu této nezbytné funkce by se od nich nemělo vyžadovat, aby podstoupili karanténu.
 • Tranzit cestujících, zejména za účelem nezbytných cest, by měl být umožněn bez karantény. Test může být vyžadován, ale příslušné orgány musí o tomto požadavku předem informovat nebo nabízet testování během cesty.
 • Vzhledem k potřebě zajistit nezbytné cestování a návrat domů, jak je popsáno v doporučení, by měl být zrušen zákaz dopravních služeb, jako jsou zákazy letecké nebo vlakové dopravy.

I když je důležité přijmout rychlá dočasná preventivní opatření k omezení dalšího šíření nového kmene viru a odrazovat od veškerých cest do Spojeného království a ze Spojeného království, jež nejsou nezbytně nutné, je třeba usnadnit nezbytné cesty a tranzit cestujících. Zákazy letecké a vlakové dopravy by měly být zrušeny, neboť je třeba zajistit cestování v nezbytně nutných případech a zabránit narušení v dodavatelském řetězci.

Počínaje 1. lednem 2021, kdy se Spojené království stalo třetí zemí, se na případy cest ze Spojeného království do EU vztahuje doporučení Rady 2020/912 (viz níže).

Omezení týkající se cestování ze třetích zemí (tzn. zemí mimo Unii) do EU

Dne 25. června 2020 přijala Komise návrh doporučení Rady o zrušení cestovních omezení pro země, na kterých se členské státy společně dohodly. Toho bylo dosaženo na základě souboru zásad a objektivních kritérií:

 • zdravotní situace
 • schopnost uplatňovat během cesty protiepidemická opatření
 • reciprocita
 • údaje z náležitých zdrojů, jako jsou Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světová zdravotnická organizace (WHO)

Dne 30. června 2020 přijala Rada Evropské unie doporučení o postupném rušení dočasných omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné. Pro země uvedené v doporučení byla cestovní omezení zrušena. Seznam je většinou každé dva týdny aktualizován.

Na základě kritérií a podmínek stanovených v uvedeném doporučení, jež bylo Radou 28. ledna 2021 aktualizováno, by členské státy měly postupně odstranit cestovní omezení na vnějších hranicích pro rezidenty následujících nečlenských zemí:

 • Austrálie
 • Nový Zéland
 • Rwanda
 • Singapur
 • Jižní Korea
 • Thajsko
 • Čína (v případě potvrzení vzájemnosti)

 

Cestovní omezení by pod podmínkou potvrzení vzájemnosti měla být postupně zrušena rovněž pro zvláštní administrativní oblasti Číny – Hongkong a Macao.

Rezidenti Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu / Svatého stolce by měli být pro účely tohoto doporučení považováni za rezidenty EU.

I když omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, a jejich rušení závisí na místě bydliště cestujícího, vízová povinnost i nadále závisí na státní příslušnosti. Pokud cestující pobývá v zemi, kde byla omezení zrušena, ale je státním příslušníkem země s vízovou povinností, musí podat žádost o vízum na konzulátu členského státu, do kterého chce cestovat, v jeho či její zemi pobytu.

Pravidla pro podávání žádostí o krátkodobé vízum se nemění. Konzuláty členských států a externí poskytovatelé služeb však přizpůsobili praktické aspekty vstupu, hygienických opatření, způsobů platby atd. Žadatelům by měly být poskytnuty příslušné informace o postupu pro podání žádosti.

U všech ostatních třetích zemí, které na tomto seznamu nejsou, pozastavují členské státy EU a země přidružené k Schengenu dočasně veškeré postradatelné cesty z těchto třetích zemí do oblasti EU+, což znamená, že vstup může být povolen pouze některým kategoriím cestujících. Oblast „EU+“ zahrnuje 30 zemí: 26 z 27 členských států EU a čtyři státy přidružené k Schengenu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Irsko v současné době cestovní omezení neuplatňuje.

Podle toho, jak se vyvíjela epidemiologická situace v Unii i mimo ni a začínala se postupně odstraňovat cestovní omezení na vnějších hranicích EU, bylo postupně obnovováno také vydávání víz. Dne 11. června 2020 zveřejnila Komise pokyny pro postupné a koordinované vydávaní víz.

Pravidla pro podávání žádostí o krátkodobé vízum se nemění. Konzuláty členských států a externí poskytovatelé služeb však přizpůsobili praktické aspekty vstupu, hygienických opatření, způsobů platby atd. Žadatelům by měly být poskytnuty příslušné informace o postupu pro podání žádosti.

Informace o platných cestovních omezeních byly zveřejněny na internetových stránkách příslušných vnitrostátních orgánů (např. ministerstva vnitra či ministerstva zahraničních věcí). Každodenní shrnutí platných omezení vztahujících se na lety a cestující je k dispozici na internetových stránkách organizace Eurocontrol – část „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Aby byl zajištěn volný pohyb občanů, zboží a služeb, byly zavedeny určité výjimky – při plném dodržování zdravotních a bezpečnostních opatření.

Výjimky z cestovních omezení souvisejících s koronavirem

Dne 25. ledna 2021 navrhla Komise další záruky a požadavky, které se týkají mezinárodních cestujících do EU. Nové varianty koronaviru a celosvětově nestabilní zdravotní situace vyžadují další opatření, která zajistí, aby veškeré cesty do EU probíhaly bezpečně. S ohledem na nejnovější vědecká doporučení rovněž Komise navrhuje aktualizovaná kritéria, která při rozhodování o tom, zda se mají na konkrétní země uplatňovat omezení postradatelných cest do EU, berou v potaz míru testování, míru pozitivity a zjištěný výskyt nebezpečnějších variant viru.

Podle návrhu Komise by členské státy měly v zájmu bezpečného průběhu cest do EU zavést dodatečná opatření. To se týká osob cestujících do EU z nezbytně nutných důvodů, občanů EU a dlouhodobě pobývajících rezidentů, jakož i jejich rodinných příslušníků a osob cestujících ze zemí, pro něž bylo zrušeno omezení cest, které nejsou nezbytně nutné:

 • povinný test před odjezdem
 • přísnější opatření proti nebezpečnějším variantám viru
 • společný evropský formulář pro trasování cestujících

Při zvažování, zda zrušit omezení cest do EU, které nejsou nezbytně nutné, ze země mimo EU, by Rada měla zvážit míru oznamování případů, míru testování, míru pozitivity testů, jakož i výskyt problematických variant.

Návrh nyní posoudí Rada a nutné je rovněž schválení ze strany členských států.

Cestující a práva cestujících

Vyčerpávající informace o právech cestujících nebo právech spojených s rezervací zájezdu najdete na portálu Vaše Evropa – internetových stránkách nabízejících pomoc a poradenství občanům EU a jejich rodinným příslušníkům.

Ty, kdo jsou nebo budou na cestách, můžeme ujistit, že jejich práva jsou i nadále chráněna. Evropská komise zveřejnila výkladové pokyny k uplatňování určitých ustanovení právních předpisů, jež se týkají práv cestujících v EU, v kontextu šíření koronavirové pandemie. Mají zajistit srozumitelnost a právní jistotu při uplatňování práv cestujících.

V pokynech je rovněž vysvětleno, že současná situace se považuje za „mimořádnou“, tj. např. náhrada nákladů nemusí být vyplacena v případě zrušení letu méně než dva týdny před plánovaným odletem. Lidé cestující během pandemie COVID-19 by neměli být automaticky považováni za vysoce rizikové z hlediska šíření infekce, pokud v souladu s novými evropskými pokyny pro leteckou dopravu nevědí o tom, že by byli v kontaktu s potvrzeným pozitivním případem. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků dospěly pokyny zveřejněné dne 2. prosince Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí a Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví k závěru , že počet nových případů nákazy koronavirem mezi lidmi na cestách je podle odhadů nižší než v případě obecné populace. Pravděpodobnost přenosu během letu kromě toho minimalizují opatření, která již byla v leteckém odvětví zavedena.

Komise rovněž vydala informace týkající se směrnice o souborných cestovních službách v souvislosti s koronavirem.

Podle pravidel EU si cestující mohou v případě zrušení přepravních dokladů (letenek, jízdenek na vlak, autobus či autokar a palubních vstupenek na trajekt) nebo souborné cestovní služby vybrat, zda přijmou poukaz, nebo budou požadovat vrácení peněz. Komise ve svém doporučení ze 13. května 2020 toto právo potvrzuje a zároveň vyzývá k tomu, aby se poukazy staly snadno proveditelnou a přitažlivější alternativou k vrácení peněz za zájezd či cestu zrušené v souvislosti se současnou pandemií, kvůli níž se cestovní kanceláře a dopravci dostali pod značný finanční tlak.

Seznam všech vnitrostátních orgánů, které vydávají doporučení na cesty, naleznete zde.

StáhnoutPDF - 507.5 KB
StáhnoutPDF - 475.1 KB

Poradenství pro spotřebitele v Evropě

Poradenství a pomoc občanům ohledně jejich spotřebitelských práv v přeshraničních záležitostech poskytuje síť evropských spotřebitelských center. To zahrnuje mimo jiné hotelové nebo cestovní rezervace, na které má vliv koronavirová pandemie. Informace o řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici zde.

Právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele neupravují podmínky a důsledky zrušení akcí nebo jednotlivých služeb (jako jsou sportovní a kulturní akce, pronájem vozidel, ubytování atd.). Vaše spotřebitelská práva proto závisí na příslušném vnitrostátním smluvním právu a na druhu a podmínkách vaší smlouvy, včetně v ní uvedených stornovacích podmínek poskytovatele služeb (např. vratná nebo nevratná rezervace).

Standardní smluvní podmínky používané obchodníky musí být transparentní a nesmějí nepřiměřeně omezovat práva spotřebitelů vyplývající z příslušného vnitrostátního smluvního práva.

Pokud jde o vaše práva v případě zájezdů, přečtěte si informace o směrnici o souborných službách pro cesty. Pro informace o samostatných službách letecké, železniční, námořní a autokarové/autobusové dopravy viz příslušné pokyny.

Konzulární pomoc občanům EU v zahraničí

Občané EU, kteří se ocitnou v zahraničí v nouzové situaci, mají podle práva EU možnost požádat o pomoc velvyslanectví či konzulát kterékoli jiné země EU, pokud jejich stát nemá v cizí zemi vlastní velvyslanectví či konzulát, který by byl schopen jim náležitě pomoci.

Informace o právech občanů EU na diplomatickou a konzulární ochranu mimo EU

Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost pomáhají občanům EU, kteří uvízli v různých částech světa, dostat se domů. Členské státy poskytují poradenství ohledně toho, jak přistupovat k cestovním omezením. Občané, kteří se nacházejí za hranicemi EU a potřebují pomoc, by se měli obrátit na svůj členský stát.

Překročení délky oprávněného pobytu v důsledku cestovních omezení

V souvislosti s šířením koronavirové nákazy mohly příslušné orgány členských států držitelům víz nacházejícím se v schengenském prostoru, kteří jej nemohli opustit před skončením doby platnosti jejich krátkodobého víza, prodloužit tato víza až do maximální délky pobytu 90/180 dní. Pokud byli držitelé víz nuceni pobývat po dobu delší než 90/180 dnů, vnitrostátní orgány jim měly vydat vnitrostátní dlouhodobé vízum nebo dočasné povolení k pobytu.

Členské státy se vyzývají, aby neukládaly správní sankce nebo pokuty státním příslušníkům třetích zemí, kteří nebyly schopni během trvání cestovních omezení opustit jejich území z důvodu těchto omezení. Při zpracovávání budoucích žádostí o víza by se nemělo přihlížet k překročení délky oprávněného pobytu v důsledku dočasných cestovních omezení.

Státní příslušníci třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří zůstali v schengenském prostoru déle než povolených 90 dnů

V případě státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří zůstali po prodloužení v schengenském prostoru déle než povolených 90/180 dnů, by měly příslušné vnitrostátní orgány prodloužit platnost povolení k pobytu, vydat nové nebo přijmout jiná vhodná opatření, která zajistí, aby byla zachována práva pobytu na jejich území. Informace jsou k dispozici na internetových stránkách vnitrostátních orgánů členských států.

Prošlé cestovní doklady v důsledku neočekávaného prodloužení pobytu v zahraničí

Občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají platný cestovní pas či vízum, by mělo být umožněno vstoupit na území EU, pokud mohou prokázat jinými prostředky, že jsou občany EU nebo rodinnými příslušníky občana EU. Cestovní pas se skončenou platností lze v současné situaci považovat za „prokázání jinými prostředky“. Rodinní příslušníci musejí být vždy schopni prokázat, že jsou rodinnými příslušníky občana EU.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 475.1 KB