Ke zpomalení šíření koronavirové infekce a ochraně zdraví a dobrých životních podmínek všech Evropanů je nutné přijmout určitá cestovní omezení. Evropská komise dělá vše proto, aby se lidé mohli setkávat s přáteli a rodinou a aby byl zajištěn volný pohyb osob, zboží a služeb – při plném dodržování zdravotních a bezpečnostních opatření.

Bezpečné obnovení cestování

Re-open EU – nová internetová platforma pro cestující a turisty

Dne 15. června 2020 spustila Evropská komise provoz internetové platformy „Re-open EU“, která podává základní informace o bezpečném obnovení volného pohybu a cestovního ruchu v celé Evropě. Poskytuje informace o:

 • situaci na hranicích
 • dostupných možnostech dopravy
 • cestovních omezeních
 • opatřeních v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti, jako je omezení fyzického kontaktu nebo nošení roušek
 • a další praktické informace pro cestující.

Platforma „Re-open EU“ také shromažďuje aktuální informace od Komise a členských států. Prostřednictvím interaktivní mapy lze najít informace o konkrétní zemi EU: jaká opatření v dané zemi aktuálně platí a co se doporučuje jejím návštěvníkům. Platforma, kterou lze používat jak na počítači, tak na mobilním zařízení, je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU na této adrese: https://reopen.europa.eu/cs/

reopen eu visual

V nadcházejících týdnech by měla být spuštěna mobilní aplikace Re-open EU.

Mobilní aplikace pro vysledování kontaktů

Aplikaci pro trasování kontaktů si může uživatel sám nainstalovat. Lze ji používat k zasílání varování, pokud se v jeho blízkosti vyskytovala osoba, která nahlásila pozitivní výsledky testu na koronavirus. Jakmile uživatel takové varování obdrží, aplikace mu může poskytnout užitečné informace od zdravotních orgánů, jako například na koho se má obrátit, kde se může nechat testovat, zda se má dobrovolně izolovat atp.

Mobilní aplikace pro trasování kontaktů mohou urychlit tradiční metody vysledování kontaktů a uspořit cenný čas pracovníkům ve zdravotnictví, kteří trasují řetězec nákazy.

Vnitrostátní aplikace pro trasování kontaktů

Společný přístup k cestovním opatřením

Dne 13. října 2020 přijaly členské státy EU doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19. Toto doporučení vychází z návrhu Komise přijatého 4. září 2020.

Společný přístup k cestovním opatřením v EU

Doporučení vytyčuje čtyři klíčové oblasti, v nichž budou členské státy své úsilí koordinovat:

 • společný mapovací systém založený na barevném kódu (zelená, oranžová, červená, šedá)
 • společná kritéria pro členské státy při rozhodování o zavedení cestovních omezení
 • lepší srozumitelnost opatření uplatňovaných u cestujících z oblastí s vyšším rizikem (testování a domácí karanténa)
 • jasné a včasné informování veřejnosti.

Komise vyzývá členské státy, aby opatření uvedená v doporučení zavedly v plné šíři.

StáhnoutPDF - 387.7 KB

Omezení cestování do EU

Dne 25. června 2020 přijala Komise návrh doporučení Rady o zrušení cestovních omezení pro země, na kterých se členské státy společně dohodly. Toho bylo dosaženo na základě souboru zásad a objektivních kritérií:

 • zdravotní situace
 • schopnost uplatňovat během cesty protiepidemická opatření
 • reciprocita
 • údaje z náležitých zdrojů, jako jsou Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světová zdravotnická organizace (WHO).

Dne 30. června 2020 přijala Rada doporučení o postupném rušení dočasných omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné. Pro země uvedené v doporučení byla cestovní omezení zrušena. Seznam je většinou každé dva týdny aktualizován.

Na základě kritérií a podmínek stanovených v uvedeném doporučení, a také na základě aktualizovaného seznamu zveřejněného Radou 22. října 2020, by členské státy měly začít rušit cestovní omezení na vnějších hranicích Unie pro rezidenty těchto nečlenských zemí:

 • Austrálie
 • Japonsko
 • Nový Zéland
 • Rwanda
 • Singapur
 • Jižní Korea
 • Thajsko
 • Uruguay
 • Čína, včetně zvláštních administrativních oblastí Hongkong a Macao, pokud bude potvrzena vzájemnost

Rezidenti Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu / Svatého stolce by měli být pro účely tohoto doporučení považováni za rezidenty EU.

I když omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, a jejich rušení závisí na místě bydliště cestujícího, vízová povinnost i nadále závisí na státní příslušnosti. Pokud cestující pobývá v zemi, kde byla omezení zrušena, ale je státním příslušníkem země s vízovou povinností, musí podat žádost o vízum na konzulátu členského státu, do kterého chce cestovat, v zemi svého pobytu.

U všech ostatních třetích zemí, které nejsou na tomto seznamu, členské státy EU a země přidružené k Schengenu dočasně pozastavují veškeré postradatelné cesty z těchto třetích zemí do oblasti EU+, což znamená, že vstup může být povolen pouze některým kategoriím cestujících. Oblast „EU+“ zahrnuje 30 zemí: 26 z 27 členských států EU a čtyři státy přidružené k Schengenu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Irsko v současné době cestovní omezení neuplatňuje.

Podle toho, jak se vyvíjí epidemiologická situace v Unii i mimo ni a začínají se postupně odstraňovat cestovní omezení na vnějších hranicích EU, je postupně obnovováno také vydávání víz. Dne 11. června 2020 zveřejnila Komise pokyny pro postupné a koordinované vydávaní víz.

Pravidla pro podávání žádostí o krátkodobé vízum se nemění. Konzuláty členských států a externí poskytovatelé služeb však přizpůsobili praktické aspekty vstupu, hygienických opatření, způsobů platby atd. Žadatelům by měly být poskytnuty příslušné informace o postupu pro podání žádosti.

Informace o platných cestovních omezeních byly zveřejněny na internetových stránkách příslušných vnitrostátních orgánů (např. ministerstva vnitra či ministerstva zahraničních věcí). Každodenní shrnutí platných omezení vztahujících se na lety a cestující je k dispozici na internetových stránkách organizace Eurocontrol – část „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Výjimky z omezení cestování do EU

Následující kategorie osob nepodléhají dočasnému omezení cestování do EU+ ze třetích zemí, které nejsou na seznamu dohodnutém členskými státy:

a) občané EU a státní příslušníci Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska a Spojeného království, jakož i jejich rodinní příslušníci;

b) státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty podle směrnice o dlouhodobém pobytu, nebo osoby, které mají právo na pobyt na základě jiných směrnic EU nebo vnitrostátních právních předpisů, nebo osoby, které jsou držiteli vnitrostátních dlouhodobých víz, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Uvedené dočasné omezení cestování by se rovněž nemělo vztahovat na osoby plnící nezbytnou funkci nebo potřeby: 

 • zdravotnické pracovníky, zdravotnické výzkumné pracovníky a pečovatele o seniory
 • zaměstnance pohraniční stráže
 • sezónní pracovníky v zemědělství
 • pracovníky v dopravě
 • diplomaty, zaměstnance mezinárodních organizací a osoby pozvané mezinárodními organizacemi, jejichž fyzická přítomnost je vyžadována pro řádné fungování těchto organizací, vojenský personál, humanitární pracovníky a pracovníky civilní ochrany při výkonu jejich funkcí
 • tranzitní cestující
 • osoby cestující z naléhavých rodinných důvodů
 • námořníky
 • osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo u nichž existuje jiný humanitární důvod
 • státní příslušníky třetích zemí cestující za účelem studia
 • vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, pokud je jejich zaměstnání nezbytné z ekonomického hlediska a pracovní činnost nelze odložit nebo vykonávat v zahraničí.

Dne 28. října přijala Komise sdělení obsahující pokyny týkající se osob osvobozených od dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné. Tímto dokumentem chce Komise členským státům pomoci zajistit jednotnější přístup, pokud jde o provádění doporučení Rady 2020/912 ze dne 30. června 2020.

Komise vybízí členské státy, aby napomáhaly slučování párů rozdělených koronavirovou krizí, které mohou svůj dlouhotrvající vztah doložit.

Cestující a práva cestujících

Vyčerpávající informace o právech cestujících nebo právech spojených s rezervací zájezdu najdete na portálu Vaše Evropa – internetových stránkách nabízejících pomoc a poradenství občanům EU a jejich rodinným příslušníkům.

Ty, kdo jsou nebo budou na cestách, můžeme ujistit, že jejich práva jsou i nadále chráněna. Evropská komise zveřejnila výkladové pokyny k uplatňování určitých ustanovení právních předpisů, jež se týkají práv cestujících v EU, v kontextu šíření koronavirové pandemie. Mají zajistit srozumitelnost a právní jistotu při uplatňování práv cestujících.

V pokynech je rovněž vysvětleno, že současná situace se považuje za „mimořádnou“, tj. např. náhrada nákladů nemusí být vyplacena v případě zrušení letu méně než dva týdny před plánovaným odletem.

Komise rovněž vydala informace týkající se směrnice o souborných cestovních službách v souvislosti s koronavirem.

Podle pravidel EU si cestující mohou v případě zrušení přepravních dokladů (letenek, jízdenek na vlak, autobus či autokar a palubních vstupenek na trajekt) nebo souborné cestovní služby vybrat, zda přijmou poukaz, nebo budou požadovat vrácení peněz. Komise ve svém doporučení ze 13. května 2020 toto právo potvrzuje a zároveň vyzývá k tomu, aby se poukazy staly snadno proveditelnou a přitažlivější alternativou k vrácení peněz za zájezd či cestu zrušené v souvislosti se současnou pandemií, kvůli níž se cestovní kanceláře a dopravci dostali pod značný finanční tlak.

Seznam všech vnitrostátních orgánů, které vydávají doporučení na cesty, naleznete zde.

StáhnoutPDF - 507.5 KB
StáhnoutPDF - 475.1 KB

Poradenství pro spotřebitele v Evropě

Poradenství a pomoc občanům ohledně jejich spotřebitelských práv v přeshraničních záležitostech poskytuje síť evropských spotřebitelských center. To zahrnuje mimo jiné hotelové nebo cestovní rezervace, na které má vliv koronavirová pandemie. Informace o řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici zde.

Právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele neupravují podmínky a důsledky zrušení akcí nebo jednotlivých služeb (jako jsou sportovní a kulturní akce, pronájem vozidel, ubytování atd.). Vaše spotřebitelská práva proto závisí na příslušném vnitrostátním smluvním právu a na druhu a podmínkách vaší smlouvy, včetně v ní uvedených stornovacích podmínek poskytovatele služeb (např. vratná nebo nevratná rezervace).

Standardní smluvní podmínky používané obchodníky musí být transparentní a nesmějí nepřiměřeně omezovat práva spotřebitelů vyplývající z příslušného vnitrostátního smluvního práva.

Pokud jde o vaše práva v případě zájezdů, přečtěte si informace o směrnici o souborných službách pro cesty. Pro informace o samostatných službách letecké, železniční, námořní a autokarové/autobusové dopravy viz příslušné pokyny.

Konzulární pomoc občanům EU v zahraničí

Občané EU, kteří se ocitnou v zahraničí v nouzové situaci, mají podle práva EU možnost požádat o pomoc velvyslanectví či konzulát kterékoli jiné země EU, pokud jejich stát nemá v cizí zemi vlastní velvyslanectví či konzulát, který by byl schopen jim náležitě pomoci.

Informace o právech občanů EU na diplomatickou a konzulární ochranu mimo EU

Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost pomáhají občanům EU, kteří uvízli v různých částech světa, dostat se domů. Členské státy poskytují poradenství ohledně toho, jak přistupovat k cestovním omezením. Občané, kteří se nacházejí za hranicemi EU a potřebují pomoc, by se měli obrátit na svůj členský stát.

Překročení délky oprávněného pobytu v důsledku cestovních omezení

V souvislosti s šířením koronavirové nákazy mohly příslušné orgány členských států držitelům víz nacházejícím se v schengenském prostoru, kteří jej nemohli opustit před skončením doby platnosti jejich krátkodobého víza, prodloužit tato víza až do maximální délky pobytu 90/180 dní. Pokud byli držitelé víz nuceni pobývat po dobu delší než 90/180 dnů, vnitrostátní orgány jim měly vydat vnitrostátní dlouhodobé vízum nebo dočasné povolení k pobytu.

Členské státy se vyzývají, aby neukládaly správní sankce nebo pokuty státním příslušníkům třetích zemí, kteří nebyly schopni během trvání cestovních omezení opustit jejich území z důvodu těchto omezení. Při zpracovávání budoucích žádostí o víza by se nemělo přihlížet k překročení délky oprávněného pobytu v důsledku dočasných cestovních omezení.

Státní příslušníci třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří zůstali v schengenském prostoru déle než povolených 90 dnů

V případě státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří zůstali po prodloužení v schengenském prostoru déle než povolených 90/180 dnů, by měly příslušné vnitrostátní orgány prodloužit platnost povolení k pobytu, vydat nové nebo přijmout jiná vhodná opatření, která zajistí, aby byla zachována práva pobytu na jejich území. Informace jsou k dispozici na internetových stránkách vnitrostátních orgánů členských států.

Prošlé cestovní doklady v důsledku neočekávaného prodloužení pobytu v zahraničí

Občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají platný cestovní pas či vízum, by mělo být umožněno vstoupit na území EU, pokud mohou prokázat jinými prostředky, že jsou občany EU nebo rodinnými příslušníky občana EU. Cestovní pas se skončenou platností lze v současné situaci považovat za „prokázání jinými prostředky“. Rodinní příslušníci musejí být vždy schopni prokázat, že jsou rodinnými příslušníky občana EU.

Kategorie výjimek, pokud jde o cesty do EU

Kritičtí a sezónní zaměstnanci

Dočasná cestovní omezení by se neměla vztahovat na osoby plnící nezbytnou funkci nebo potřeby, tedy ani na sezónní pracovníky.

Aby bylo možné pokračovat v profesní činnosti i přes dočasná omezení cestování, vydala Komise pokyny k výkonu volného pohybu pracovníků během koronavirové pandemie, což by mělo usnadnit překračování hraničních přechodů pro nepostradatelné pracovníky, zejména v oblasti zdravotní péče, potravinářství a dalších základních služeb (např. zdravotníci, pracovníci osobní péče, výrobci potravin či sezónní pracovníci).

Navíc k zajištění ochrany práv, zdraví a bezpečnosti sezónních pracovníků představila Komise 16. července 2020 Pokyny týkající se sezónních pracovníků v EU v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Mají sloužit jako vodítko pro vnitrostátní orgány, inspektoráty práce a sociální partnery a zároveň přispět k tomu, aby se všem sezónním pracovníkům v celé EU zajistila jejich práva.

Zdravotníci

Dočasná cestovní omezení by se neměla vztahovat na cestování osob plnících nezbytnou funkci nebo potřeby, jako jsou zdravotníci, vědci provádějící lékařský výzkum nebo sociální pracovníci pečující o seniory.

Rodinní příslušníci

Dočasné cestovní omezení musí stanovit výjimku pro všechny občany EU a státní příslušníky Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska a Spojeného království, jakož i pro jejich rodinné příslušníky.

Podle doporučení Rady o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, musejí být od tohoto omezení osvobozeni státní příslušníci všech členských států EU a států přidružených k Schengenu a státní příslušníci třetích zemí, kteří mají v EU právo pobytu a jejich rodinní příslušníci.

Členské státy mohou od těchto osob požadovat, aby po návratu ze třetí země, která není uvedena na seznamu v příloze I doporučení Rady, podstoupili karanténu, pokud stejný požadavek uplatňují na příslušníky daného členského státu.

V případě rodinných příslušníků občanů EU, kteří uplatnili své právo na volný pohyb, zejména těch, kteří pobývají v jiném členském státě, než je stát, jehož jsou státními příslušníky, musí definice rodinného příslušníka uvedená v doporučení Rady odpovídat definici stanovené ve směrnici o volném pohybu.

Podle směrnice o volném pohybu musí členský stát usnadnit vstup nesezdaným partnerům, s nimiž občané EU „mají trvalý, řádně potvrzený vztah“. Členské státy jsou povinny jistým způsobem zvýhodnit žádosti podané těmito partnery oproti žádostem o vstup podaným ostatními státními příslušníky třetích států.

Od těchto nesezdaných partnerů je možné vyžadovat doklad o tom, že jsou partnery občana EU a že je toto partnerství trvalé. Důkaz může být předložen jakýmikoliv vhodnými prostředky.

Vnitrostátní pravidla týkající se trvalosti partnerství mohou stanovit minimální dobu jakožto kritérium pro určení, zda může být partnerství považováno za trvalé. Nicméně v tomto případě je nutné, aby vnitrostátní pravidla stanovila, že se zohlední také jiné relevantní aspekty (jako například společná hypotéka na dům).

S registrovanými partnery, jejichž partnerství je v zemi, kde byli registrováni, rovnocenné manželství, musí být zacházeno jako s manžely.

V případě rodinných příslušníků občanů EU, kteří nevyužili svého práva na volný pohyb, se definice rodinného příslušníka stanovená ve směrnici o volném pohybu neuplatní. Avšak podle informací, jež má Komise k dispozici, má mnoho členských států v úmyslu přijmout podobnou praxi pro nesezdané partnery občanů EU, kteří svého práva na volný pohyb nevyužili.

Pracovníci v dopravě

Dočasná omezení cestování by se neměla vztahovat na zaměstnance z oblasti dopravy. Tato kategorie by měla být vykládána flexibilně.

Osoby žádající o azyl / Žadatelé o azyl

Dočasná cestovní omezení by se neměla vztahovat na cestování osob spadajících do kategorie nezbytné potřeby, včetně osob, které potřebují mezinárodní ochranu, nebo z jiných humanitárních důvodů.

Studenti, kteří jsou občany třetích zemí

Tato výjimka se vztahuje na studenty ze třetích zemí, kteří v akademickém roce 2020/2021 zahajují v zemi EU studium nebo v něm pokračují. Výjimka se musí vztahovat i na studenty definované jako „státní příslušník třetí země přijatý ke studiu na vysokoškolské instituci a přijatý na území členského státu, aby se věnoval jako své hlavní činnosti řádnému studiu vedoucímu k dosažení vysokoškolské kvalifikace uznané daným členským státem, včetně diplomů, vysvědčení nebo doktorátů získaných na vysokoškolské instituci, což může zahrnovat přípravný kurz předcházející takovému vzdělávání v souladu s vnitrostátními právními předpisy daného členského státu nebo povinnou stáž.“ Výjimka se může vztahovat také na státní příslušníky třetích zemí přicházející za účelem studia, kteří však do této definice nespadají (například žáci nebo studenti navštěvující střední školy, jazykové školy, internátní školy nebo odborné školy, žáci pobývající zde v rámci výměn atd.).

Pracovníci, kteří jsou občany třetích zemí

Tato výjimka se vztahuje na pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a kteří jsou z důvodu vysoké úrovně svých dovedností a znalostí zapotřebí k hospodářskému oživení EU po skončení koronavirové pandemie. Může se jednat například o ty osoby, jejichž žádost o vydání povolení jako výzkumní pracovníci, nebo na základě vnitrostátního programu pro kvalifikované migrující osoby, byla schválena, ale které kvůli zákazu nemohly doposud na území EU vstoupit.

Občané Irska (a rezidenti) 

Ačkoli Irsko není součástí schengenského prostoru, musí být všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci osvobozeni od dočasných cestovních omezení.

Občané Spojeného království

Ke státním příslušníkům Spojeného království se má až do konce přechodného období souvisejícího s brexitem (31. prosince 2020) přistupovat stejně jako k občanům EU. Proto jsou během tohoto období státní příslušníci Spojeného království a jejich rodinní příslušníci osvobozeni od dočasných cestovních omezení.

Tranzit přes území jiných členských států EU (silniční nebo letištní tranzit)

Občané EU vstupující na území Unie ze třetí země, jakož i jejich rodinní příslušníci, bez ohledu na státní příslušnost, jsou od cestovních omezení osvobozeni bez ohledu na to, zda se vracejí do státu, jehož jsou občany nebo kde mají dlouhodobý pobyt, či nikoli.

Tranzit přes letiště v členském státě EU nebo státech přidružených k Schengenu

Osoby ze zemí mimo EU cestující do jiné země mimo EU smí využívat mezinárodní tranzitní prostor letišť v schengenském prostoru. Nadále platí pravidla týkající se letištních průjezdních víz.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 475.1 KB