Aplikácie na sledovanie kontaktov a výstrahu v súvislosti s ochorením COVID-19 na ochranu životov a živobytia

Aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah dopĺňajú manuálne sledovanie kontaktov a môžu pomôcť prerušiť reťazec šírenia nákazy koronavírusu vnútroštátne i v cezhraničnom kontexte a zachrániť životy. Väčšina členských štátov zaviedla vnútroštátnu aplikáciu na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, ktorú možno používať na dobrovoľnom základe.

Šírenie vírusu sa nekončí na hraniciach. Členské štáty preto spolu s Komisiou zriadili nové služby, ktoré umožnia vnútroštátnym aplikáciám spolu komunikovať cez hranice v Európe. Používatelia si budú musieť nainštalovať jedinečnú aplikáciu, ktorá ich bude môcť varovať, ak sa dostanú do kontaktu s niekým, kto uviedol, že mal pozitívny výsledok testu na COVID-19. Aplikácie na sledovanie kontaktov a výstrahu sa používajú výlučne dobrovoľne. Opierajú sa o technológiu Bluetooth na určovanie blízkosti, rešpektujú súkromie používateľov a neumožňujú lokalizáciu osôb.

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov v EÚ

colour coded map

V súčasnosti táto služba funguje na základe „decentralizovaného“ systému, v ktorom sa výpočty uskutočňujú v aplikácii používateľa. Takýto prístup bol prijatý vo väčšine členských štátov. Analyzujú sa riešenia s cieľom zahrnúť „centralizované“ systémy (výpočty sa robia na zabezpečenom serveri vnútroštátneho zdravotníckeho orgánu). Tento „decentralizovaný“ systém v kombinácii so sieťovým priechodom umožňuje, aby sa tieto aplikácie používali cezhranične.

Osobné údaje občanov sú v plnej miere chránené. Informácie sa na sieťovom priechode budú ukladať maximálne 14 dní. Vymieňané informácie sú plne pseudonymizované, šifrované a obmedzené na nevyhnutné minimum.

Sieťový priechod zriadili spoločnosti T-Systems a SAP a samotný server prevádzkuje Komisia vo svojom vlastnom dátovom centre v Luxemburgu. Systém je funkčný a prvé vnútroštátne aplikácie boli k nemu pripojené v októbri 2020.

Tri vnútroštátne aplikácie (nemecká, írska a talianska) boli prvýkrát prepojené 19. októbra, keď systém začal fungovať online. Celkovo je na decentralizovaných systémoch založených 20 aplikácií, ktoré sa môžu v nadchádzajúcich kolách stať prostredníctvom tejto služby interoperabilnými.

Spoločnými prevádzkovateľmi tejto európskej služby tzv. federálnej brány (European Federation Gateway Service) sú členské štáty: zúčastnené členské štáty spoločne určujú účel a prostriedky spracúvania osobných údajov prostredníctvom uvedenej tzv. federálnej brány.

Všetky členské štáty by mali vytvoriť účinné a kompatibilné aplikácie a zintenzívniť svoju komunikáciu na podporu ich využívania.

Ako sú chránené osobné údaje používateľov?

Európska komisia uverejnila súbor nástrojov EÚ pre aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah a usmernenia o ochrane údajov, v ktorých sa vymedzuje súbor hlavných zásad pre tieto aplikácie:

  • aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah by sa mali nainštalovať a používať len dobrovoľne;
  • zásada minimalizácie údajov: zbierajú sa len údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku služby, a žiadne iné;
  • v aplikáciách by sa mali používať údaje na určovanie blízkosti opierajúce sa o technológiu Bluetooth;
  • v aplikácii na sledovanie kontaktov sa nepožadujú ani nepoužijú žiadne lokalizačné údaje;
  • aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah nesledujú pohyby ľudí;
  • údaje by sa nemali uchovávať dlhšie, než je potrebné – 14 dní;
  • údaje by mali byť chránené najmodernejšími technikami vrátane šifrovania;
  • aplikácie by sa mali deaktivovať hneď po skončení pandémie.

Údaje týkajúce sa zdravia sa podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 9) považujú za citlivé údaje a ich spracovanie môže prebiehať len pri dodržaní prísnych podmienok. Súhrnné štatistické údaje o používaní aplikácií na sledovanie kontaktov, ktoré neumožňujú identifikáciu dotknutých fyzických osôb, sa nepovažujú za osobné údaje, a preto sa na ne všeobecné nariadenie o ochrane údajov neuplatňuje.

Otázky a odpovede

StiahnuťPDF - 241.9 KB

Podkladové informácie

Komisia 8. apríla prijala odporúčanie na podporu postupného rušenia opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu pomocou mobilných dát a aplikácií a stanovila v ňom kľúčové zásady používania mobilných aplikácií, ktoré sa využívajú pri opatreniach na obmedzenie sociálnych kontaktov, varovanie, prevenciu a sledovanie kontaktov. Pri každom používaní aplikácií a dát by sa mala dodržiavať bezpečnosť osobných údajov a základné práva EÚ, ako je ochrana súkromia a osobných údajov.

Členské štáty zapojené do siete elektronického zdravotníctva s podporou Komisie prijali 16. apríla súbor nástrojov EÚ pre aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah v boji EÚ proti ochoreniu COVID-19, v ktorom sa stanovujú základy spoločného celoeurópskeho prístupu k týmto aplikáciám. Sieť elektronického zdravotníctva prijala 13. mája usmernenia k interoperabilite, v ktorých sa podrobne opisujú potreby interoperability v jednotlivých fázach toku digitálneho sledovania kontaktov.

Na základe predchádzajúcej práce prijala sieť elektronického zdravotníctva v júni technické špecifikácie a usmernenia, v ktorých sa stanovuje architektúra európskej služby tzv. federálnej brány, ktorá by členským štátom umožnila vymieňať si informácie z aplikácií na sledovanie kontaktov. To znamená, že postačí, keď si občania cestujúci v krajinách, ktoré sa pripojili k tzv. federálnej bráne, nainštalujú iba jednu aplikáciu. Spôsoby spracúvania osobných údajov v tejto federálnej bráne boli prijaté v júli pri príležitosti zmeny vykonávacieho rozhodnutia o sieti elektronického zdravotníctva. Koncom septembra sa vývoj a sprevádzkovanie tzv. federálnej brány zavŕšili. Potom mohli členské štáty začať s pripojením do tohto systému.