Aplikácie na sledovanie kontaktov a výstrahu v súvislosti s ochorením COVID-19 na ochranu životov a živobytia

Šírenie koronavírusu sa nekončí na hraniciach. Aplikácie na sledovanie kontaktov a výstrahu môžu pomôcť prerušiť reťazec infekcií. Ako doplnok manuálneho sledovania kontaktov môžu zachraňovať životy. Väčšina členských štátov zaviedla vnútroštátnu aplikáciu na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, ktorú možno používať na dobrovoľnom základe.

Členské štáty a Európska komisia preto zriadili nové služby, aby mohli vnútroštátne aplikácie navzájom komunikovať. Umožnia, aby používatelia dostali upozornenie v prípade, že boli v kontakte s osobou, ktorá uviedla, že bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. Aplikácie na sledovanie kontaktov a výstrahu sú založené na technológii Bluetooth na určovanie blízkosti. Používajú sa výlučne dobrovoľne, rešpektujú súkromie používateľov a neumožňujú lokalizáciu osôb.

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov v EÚ

Map of Europe showing where COVID tracing app is available

V súčasnosti táto služba funguje na základe „decentralizovaného“ systému, v ktorom sa výpočty uskutočňujú v aplikácii používateľa. Takýto prístup bol prijatý vo väčšine členských štátov. Analyzujú sa riešenia s cieľom zahrnúť „centralizované“ systémy (výpočty sa robia na zabezpečenom serveri vnútroštátneho zdravotníckeho orgánu). Tento „decentralizovaný“ systém v kombinácii so sieťovým priechodom umožňuje, aby sa tieto aplikácie používali cezhranične.

Osobné údaje občanov sú v plnej miere chránené. Informácie sa na sieťovom priechode budú ukladať maximálne 14 dní. Vymieňané informácie sú plne pseudonymizované, šifrované a obmedzené na nevyhnutné minimum.

Sieťový priechod zriadili spoločnosti T-Systems a SAP a samotný server prevádzkuje Komisia vo svojom dátovom centre v Luxemburgu. Systém je funkčný a prvé vnútroštátne aplikácie boli k nemu pripojené v októbri 2020.

Tri vnútroštátne aplikácie (nemecká, írska a talianska) boli prvýkrát prepojené 19. októbra, keď systém začal fungovať online. Celkovo je na decentralizovaných systémoch založených 20 aplikácií, ktoré sa môžu stať interoperabilnými.

Spoločnými prevádzkovateľmi tejto európskej služby tzv. federálnej brány (European Federation Gateway Service) sú členské štáty: zúčastnené členské štáty spoločne určujú účel a prostriedky spracúvania osobných údajov prostredníctvom uvedenej tzv. federálnej brány.

Všetky členské štáty by mali vytvoriť účinné a kompatibilné aplikácie a zintenzívniť svoju komunikáciu na podporu ich využívania.

Ako sú chránené osobné údaje používateľov?

Európska komisia uverejnila súbor nástrojov EÚ pre aplikácie na sledovanie kontaktov a výstrahu, ako aj usmernenie k ochrane údajov. Tieto zdroje definujú súbor hlavných zásad pre tieto aplikácie:

  • aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah by sa mali nainštalovať a používať len dobrovoľne;
  • zásada minimalizácie údajov: zbierajú sa len údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku služby, a žiadne iné;
  • v aplikáciách by sa mali používať údaje na určovanie blízkosti opierajúce sa o technológiu Bluetooth;
  • v aplikácii na sledovanie kontaktov sa nepožadujú ani nepoužijú žiadne lokalizačné údaje;
  • aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah nesledujú pohyby ľudí;
  • údaje by sa nemali uchovávať dlhšie, než je potrebné – 14 dní;
  • údaje by mali byť chránené najmodernejšími technikami vrátane šifrovania;
  • aplikácie by sa mali deaktivovať hneď po skončení pandémie.

Údaje týkajúce sa zdravia sa podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 9) považujú za citlivé údaje a ich spracovanie môže prebiehať len pri dodržaní prísnych podmienok. Súhrnné štatistické údaje o používaní aplikácií na sledovanie kontaktov, ktoré neumožňujú identifikáciu dotknutých fyzických osôb, sa nepovažujú za osobné údaje, a preto sa na ne všeobecné nariadenie o ochrane údajov neuplatňuje.

Otázky a odpovede

StiahnuťPDF - 241.9 KB

Podkladové informácie

Komisia 8. apríla prijala odporúčanie na podporu postupného rušenia opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu pomocou mobilných dát a aplikácií a stanovila v ňom kľúčové zásady používania mobilných aplikácií, ktoré sa využívajú pri opatreniach na obmedzenie sociálnych kontaktov, varovanie, prevenciu a sledovanie kontaktov. Pri každom používaní aplikácií a dát by sa mala dodržiavať bezpečnosť osobných údajov a základné práva EÚ, ako je ochrana súkromia a osobných údajov.

Členské štáty zapojené do siete elektronického zdravotníctva s podporou Komisie prijali 16. apríla súbor nástrojov EÚ pre aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah v boji EÚ proti ochoreniu COVID-19, v ktorom sa stanovujú základy spoločného celoeurópskeho prístupu k týmto aplikáciám. Sieť elektronického zdravotníctva prijala 13. mája usmernenia k interoperabilite, v ktorých sa podrobne opisujú potreby interoperability v jednotlivých fázach toku digitálneho sledovania kontaktov.

Na základe predchádzajúcej práce prijala sieť elektronického zdravotníctva v júni technické špecifikácie a usmernenia, v ktorých sa stanovuje architektúra európskej služby tzv. federálnej brány, ktorá by členským štátom umožnila vymieňať si informácie z aplikácií na sledovanie kontaktov. To znamená, že postačí, keď si občania cestujúci v krajinách, ktoré sa pripojili k tzv. federálnej bráne, nainštalujú iba jednu aplikáciu. Spôsoby spracúvania osobných údajov v tejto federálnej bráne boli prijaté v júli pri príležitosti zmeny vykonávacieho rozhodnutia o sieti elektronického zdravotníctva. Koncom septembra sa vývoj a sprevádzkovanie tzv. federálnej brány zavŕšili. Potom mohli členské štáty začať s pripojením do tohto systému.