Izuzeća od ograničenja putovanja u EU

Kako bi se usporilo širenje koronavirusa i zaštitilo zdravlje i dobrobit svih Europljana, već su neko vrijeme potrebna određena ograničenja putovanja iz trećih zemalja u EU. Međutim, uvedena su i neka izuzeća kako bi se osiguralo slobodno kretanje građana, robe i usluga, uz potpuno poštovanje zdravstvenih i sigurnosnih mjera.

Sljedeće kategorije osoba izuzete su od privremenog ograničenja putovanja iz trećih zemalja u područje EU+:

a) građani EU-a i državljani Islanda, Norveške, Lihtenštajna, Švicarske i Ujedinjene Kraljevine te članovi njihovih obitelji

b) državljani trećih zemalja koji imaju dugotrajno boravište u skladu s Direktivom o dugotrajnom boravištu, pravo boravka na temelju drugih direktiva EU-a ili nacionalnog prava ili nacionalnu vizu za dugotrajni boravak i članovi njihovih obitelji.

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati ni na osobe koje putuju jer obavljaju važnu funkciju ili čije je putovanje nužno, a to su među ostalim: 

 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe
 • pogranični radnici
 • sezonski radnici u poljoprivredi
 • osoblje u prometnom sektoru
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija, osobe koje putuju na poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti
 • putnici u tranzitu
 • osobe koje putuju zbog nužnih obiteljskih razloga
 • pomorci
 • osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita ili zaštita zbog drugih humanitarnih razloga
 • državljani trećih zemalja koji putuju radi studiranja
 • visokokvalificirani zaposlenici iz trećih zemalja ako je njihov rad nužan iz gospodarskih razloga, a ne može se odgoditi ili obavljati u inozemstvu.

Komisija poziva države članice da olakšaju združivanje partnera u trajnoj vezi koji mogu dokazati takav status veze.

Kategorije izuzeća

Kritični i sezonski radnici

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osobe koje obavljaju nužnu funkciju, uključujući sezonske radnike.

Kako bi se unatoč privremenim ograničenjima putovanja osigurao kontinuitet poslovnih djelatnosti, Komisija je objavila smjernice o ostvarivanju prava na slobodno kretanje radnika tijekom pandemije koronavirusa kako bi se olakšao prelazak granice kritičnim radnicima, osobito u zdravstvenom i prehrambenom sektoru te u drugim ključnim djelatnostima (npr. zdravstveni djelatnici, njegovatelji u zdravstvu, proizvođači hrane i sezonski radnici).

Zdravstveni djelatnici

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osobe koje putuju jer obavljaju važnu funkciju ili čije je putovanje nužno, uključujući zdravstvene djelatnike, istraživače u zdravstvu i djelatnike u skrbi za starije osobe.

Članovi obitelji

Od privremenih ograničenja putovanja moraju biti izuzeti svi građani EU-a i državljani Islanda, Norveške, Lihtenštajna, Švicarske i Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji.

U skladu s Preporukom Vijeća o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU od ograničenja putovanja moraju se izuzeti državljani svih država članica EU-a i država pridruženih Schengenu, državljani trećih zemalja s pravom boravka te članovi njihovih obitelji.

Države članice mogu zatražiti da te osobe po povratku iz treće zemlje koja nije na popisu u Prilogu I. Preporuci Vijeća budu u samoizolaciji ako to traže i od svojih državljana.

Za članove obitelji građana EU-a koji su ostvarili svoje pravo na slobodno kretanje, posebno za one koji borave u državi članici koje nisu državljani, definicija člana obitelji iz Preporuke Vijeća mora odgovarati definiciji iz Direktive o slobodnom kretanju.

Prema Direktivi o slobodnom kretanju država članica mora olakšati ulazak nevjenčanih partnera s kojima su građani EU-a „u trajnoj vezi, uz odgovarajuću potvrdu”. Države članice moraju zahtjevima za ulazak koje podnose takvi partneri dati određenu prednost pred zahtjevima ostalih državljana trećih zemalja.

Od nevjenčanih partnera mogu se zatražiti dokumenti kojima dokazuju da su partneri građanina EU-a i da je partnerstvo trajno. Dokaz se može podnijeti na bilo koji prikladan način.

U propisima država članica o trajnosti partnerstava može npr. biti određeno minimalno razdoblje kao kriterij na temelju kojeg se smatra da je partnerstvo trajno. Međutim, u tom slučaju treba uzeti u obzir i druge relevantne aspekte (kao što je npr. zajednička hipoteka za kupnju stambene nekretnine).

Članovi registriranog partnerstva koje je u zemlji u kojoj je registrirano istovjetno braku moraju se tretirati kao bračni drugovi.

Definicija člana obitelji iz Direktive o slobodnom kretanju ne primjenjuje se na članove obitelji građana EU-a koji nisu ostvarili svoje pravo na slobodno kretanje. Međutim, Komisija ima informacije da mnoge države članice namjeravaju primijeniti sličnu praksu za nevjenčane partnere građana EU-a koji nisu iskoristili svoje pravo na slobodno kretanje.

Osoblje u prometnom sektoru

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osoblje u prometnom sektoru. Tu bi kategoriju trebalo tumačiti široko.

Osobe koje podnose zahtjev za azil / tražitelji azila

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osobe koje putuju iz nužne potrebe, uključujući one kojima je potrebna međunarodna zaštita ili druga humanitarna pomoć.

Studenti državljani trećih zemalja

Izuzećem su obuhvaćeni studenti iz trećih zemalja koji u akademskoj godini 2020./2021. započinju ili nastavljaju studij u EU-u. Izuzeće se može odnositi i na državljane trećih zemalja koji dolaze u svrhu obrazovanja, ali nisu obuhvaćeni tom definicijom (npr. učenici srednjih škola, polaznici škola stranih jezika, učenici u internatima, učenici strukovnih škola, učenici na razmjeni itd.).

Radnici državljani trećih zemalja

To izuzeće obuhvaća radnike iz trećih zemalja čije su posebne kvalifikacije potrebne za gospodarski oporavak EU-a nakon pandemije. U tu skupinu mogu pripadati osobe kojima je zahtjev za dozvolu odobren kao istraživačima ili na temelju nacionalnih propisa kao kvalificiranim migrantima, ali zbog zabrane ulaska dosad nisu mogli ući u EU.

Irski državljani (i rezidenti) 

Iako Irska nije članica schengenskog područja, svi građani EU-a i članovi njihovih obitelji moraju biti izuzeti od privremenog ograničenja putovanja.

Državljani Ujedinjene Kraljevine

Od 1. siječnja 2021. prema državljanima Ujedinjene Kraljevine postupa se jednako kao prema ostalim državljanima trećih zemalja. Od tog trenutka državljani Ujedinjene Kraljevine više se ne smatraju „osobama s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije”. To znači da, za razliku od građana EU-a, više nisu izuzeti od privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU. Međutim, izuzeća se primjenjuju na državljane trećih zemalja, uključujući državljane Ujedinjene Kraljevine, koji zakonito borave u EU-u kako je navedeno u točki 5. podtočki (a) ove Preporuke Vijeća.

Državljani Ujedinjene Kraljevine koji nemaju zakonito boravište u EU-u nisu obuhvaćeni tim izuzećem. To znači da se izuzeće iz Preporuke Vijeća ne odnosi na državljane Ujedinjene Kraljevine koji nisu zaštićeni Sporazumom o povlačenju niti imaju zakonito boravište na temelju drugih odredaba prava EU-a ili nacionalnog prava. Međutim, takvi državljani Ujedinjene Kraljevine ipak mogu biti obuhvaćeni izuzećem za obvezna putovanja (nužna funkcija ili potreba) kako je utvrđeno u Prilogu II. Preporuci Vijeća (EU) 2020/912.

Taj je pristup potvrđen i u Preporuci Komisije od 22. prosinca 2020. o koordiniranom pristupu putovanjima i prijevozu kao reakciji na novu varijantu koronavirusa u Ujedinjenoj Kraljevini.

Tranzit kroz druge države članice EU-a (cestovni tranzit ili presjedanje u zračnoj luci)

Građani EU-a koji ulaze u EU iz treće zemlje, kao i članovi njihovih obitelji, neovisno o njihovu državljanstvu, izuzeti su od ograničenja putovanja neovisno o tome vraćaju li se u zemlju svojeg državljanstva ili boravišta.

Tranzit kroz zračne luke koje se nalaze u državi članici EU-a ili u zemljama pridruženima Schengenu

Putnici koji putuju iz jedne treće zemlje u drugu mogu prolaziti kroz međunarodno tranzitno područje zračnih luka koje se nalaze u schengenskom području. Pravila o zrakoplovno-tranzitnim vizama i dalje se primjenjuju.

Dokumenti