На 13 октомври държавите от ЕС приеха препоръка на Съвета относно координиран подход към ограничаването на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19.

За да се ограничи разпространението на пандемията от коронавирус, 27-те държави от ЕС, приеха различни мерки, някои от които оказаха въздействие върху правото на гражданите да се движат свободно в рамките на Европейския съюз, например изискванията за подлагане на карантина или на тест за коронавирус.

Въпреки че мерките са предназначени за опазване на здравето и благосъстоянието на гражданите, те доведоха до сериозни последици за икономиката и за правата на гражданите. Правото на европейските граждани да се движат и да пребивават свободно в рамките на Европейския съюз е едно от най-ценените постижения на Съюза, както и важна движеща сила на неговата икономика.

За да се предотврати разпространението на вируса, да се опази здравето на гражданите и да се съхрани свободното движение в рамките на Съюза при безопасни условия, е необходим добре координиран, предвидим и прозрачен подход за въвеждане на ограничения на свободата на движение. Това е важно за милионите граждани, които разчитат на трансгранични пътувания всеки ден, и е от решаващо значение за усилията ни да започнем безопасно да възстановяваме икономиката.

В препоръката се определят четири ключови области, в които държавите членки ще координират усилията си:

1. Общи критерии

Когато обмислят ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от коронавирус, държавите членки ще вземат предвид следните основни критерии:

 • броя на уведомленията (общият брой на новосъобщените случаи на COVID-19 на 100 000 души от населението през последните 14 дни на регионално равнище);
 • процента на положителните проби (процента на положителните проби от всички направени тестове за инфекция с COVID-19 през последната седмица);
 • интензитета на тестването (броят на направените проби за инфекция с COVID-19 на 100 000 души от населението през последната седмица).

За да се гарантира наличието на изчерпателни и сравними данни, държавите членки ще предоставят необходимите данни всяка седмица на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

2. Обща карта

Въз основа на предоставените от държавите членки данни Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията ще публикува карта на държавите от ЕС с разбивка по региони, която ще показва равнищата на риск в регионите в Европа с помощта на система за цветово кодиране. Регионите ще бъдат указвани съответно в зелено, оранжево, червено и сиво (в случай че няма достатъчно налична информация).

Картата ще включва също данни от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

На тази карта всеки район следва да бъде обозначен с един от следните цветове:

 • зелено, ако броят на уведомленията за случаи на COVID-19 е по-малък от 25 и процентът на положителните проби е под 4 %;
 • оранжево, ако броят на уведомленията за случаи на COVID-19 е по-малък от 50, но процентът на положителните проби е 4 % или по-висок, или ако броят на уведомленията е от 25 до 150, но процентът на положителните проби е по-нисък от 4 %;
 • червено, ако броят на уведомленията за случаи на COVID-19 е 50 или по-висок и процентът на положителните проби е 4 % или повече, или ако броят на уведомленията е над 150;
 • сиво, ако не е налице достатъчно информация или ако интензитетът на тестване е 300 или по-малко.
 • Благодарение на картата пътниците ще разполагат и с обща информация за равнището на риск в тяхната дестинация. Като използвват и информацията, предоставена на уеб платформата Re-open EU, пътниците ще могат да преценят дали ще бъдат подложени на определени мерки, ако пътуват до друг регион в ЕС.

3. Общ подход за пътуващите

Въз основа на общата карта държавите членки ще решават дали да въведат определени ограничения, като карантина или тестове, за пътниците, пристигащи от други места. Държавите членки се споразумяха да не се налагат ограничения, като карантина или тестване, на пътниците, пристигащи от „зелени“ региони.

Държавите членки, които считат за необходимо да въведат ограничения на свободното движение въз основа на собствените си процеси на вземане на решения, може да изискват от лицата, пътуващи от район, който не е класифициран като „зелен“:

 • да бъдат поставени под карантина; и/или
 • да се подложат на тест за COVID-19 след пристигането си.

Държавите членки решават какви мерки да прилагат за хората, пътуващи от рискови зони до техните територии. Това означава, че някои държави членки няма да прилагат ограничения за пътуванията в рамките на ЕС, а други могат да решат да прилагат определени мерки, като например карантина или тестване, за пътниците, пристигащи от „оранжеви“, „червени“ или „сиви“ райони. Информацията за това какви мерки прилагат държавите членки ще бъде на разположение на уеб платформата Re-open EU. Държавите членки могат също така да изискват от хората, влизащи на тяхна територия, да подават формуляри за локализиране на пътниците в съответствие с изискванията за защита на данните.

Мерките не трябва да бъдат дискриминационни, т.е. те ще се прилагат и по отношение на завръщащи се граждани на съответната държава членка.

От пътниците с ключови функции или нужди от първостепенно значение няма да се изисква да се подлагат на карантина. Когато изпълняват задълженията си, това важи за:

 • работници или самостоятелно заети лица, упражняващи особено важни професии, включително здравни работници, погранични и командировани работници, както и сезонни работници, както е посочено в Насоките относно упражняването на свободното движение на работници по време на пандемията от COVID-19;
 • транспортни работници или доставчици на транспортни услуги, включително водачи на товарни превозни средства, превозващи товари за използване на територията, както и тези, които само преминават транзитно;
 • пациенти, пътуващи по наложителни медицински причини;
 • ученици, студенти и стажанти, които ежедневно пътуват в чужбина;
 • лица, пътуващи по наложителни семейни или служебни причини (включително членове на трансгранични семейства, пътуващи редовно);
 • дипломати, служители на международни организации и лица, поканени от международни организации, чието физическо присъствие е необходимо за доброто функциониране на тези организации, военнослужещи и полицейски служители, както и хуманитарни работници и служители в областта на гражданската защита при изпълнение на техните функции;
 • транзитно преминаващи пътници;
 • морски лица;
 • журналисти при изпълнение на служебните си задължения.

4. Ясна и навременна информация за обществеността относно всички ограничения

Държавите членки ще предоставят подробна информация на останалите държави членки и на Комисията за предстоящите ограничения на свободното движение или премахването на ограниченията за пътуване. Тези промени ще се публикуват и на платформата Re-open EU. По принцип информацията за новите мерки ще се публикува 24 часа преди влизането им в сила.

Тази информация трябва да бъде налична и на платформата Re-open EU заедно с препратка към картата, редовно публикувана от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.