Зелени ленти — гарантиране на свободното движение на стоки и услуги

За да се запази свободният и ефективен превоз на товари в целия ЕС, на 23 март 2020 г. Европейската комисия публикува практически съвети относно въвеждането на зелени ленти — гранични пунктове, отворени за всички товарни превозни средства, транспортиращи стоки, където проверките или здравният скрининг следва да отнемат не повече от 15 минути.

На 28 октомври Комисията предложи да се разшири подходът за зелени ленти за преминаване, за да се гарантира ефективното функциониране на мултимодалния транспорт в различни области, включително железопътен, воден и въздушен товарен транспорт. Държавите членки следва да осигурят безпроблемно свободно движение на стоки в рамките на единния пазар.

Комисията също така призовава държавите от ЕС да подкрепят операциите за въздушен превоз на товари по време на кризата с коронавируса и представи насоки за поддържане на основните транспортни потоци, в това число тези на медицински изделия и персонал.

Комисията публикува практически съвети относно запазването на превоза на товари в ЕС по време на пандемията. От държавите членки бе поискано да определят незабавно всички съответни вътрешни гранично-пропускателни пунктове в рамките на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като гранични пунктове със „зелена лента за преминаване“. Граничните пунктове със „зелена лента за преминаване“ следва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, независимо от превозваните стоки.

Тук можете да видите какво е времето за преминаване на границите от камиони.

A map of Europe showing roads and border crossings

Интерактивна карта на гранично-пропускателните пунктове

 

Транспорт

Европейската комисия и държавите членки предприемат действия за смекчаване на последиците от пандемията от коронавирус за транспортния сектор, както и за гарантиране на бърз и непрекъснат поток на стоките в целия ЕС. Това включва, но не е ограничено до стоките от първа необходимост, като например храни и медицински материали.

Преглед на националните мерки по държави

На 29 април 2020 г. Комисията прие пакет от мерки за подпомагане на предприятията в секторите на въздушния, железопътния, морския и автомобилния транспорт. Пакетът е резултат от предприетите действия за гарантиране на безопасността на транспортните работници, информиране на пътуващите относно техните права и гарантиране на движението на основни стоки в цяла Европа.

Целта на мерките е да се намалят разходите и регулаторната тежест за транспортните дружества. Запазването на веригите на доставките по въздух, най-вече на изключително важни медицински консумативи, е в интерес на всички. Тези извънредни мерки ще се прилагат временно само докато трае свързаната с коронавируса криза. Всички ограничения, които са несъвместими с правото на ЕС, трябва да бъдат премахнати.

Сухопътен транспорт

Непрекъснатостта на сухоземния транспорт е от решаващо значение за функционирането на вътрешния пазар на ЕС и за ефективните действия в отговор на настоящата криза, свързана с общественото здраве. 

Комисията определи четири цели за гарантиране на непрекъснатото функциониране на товарния транспорт по пътищата на Европа, а именно:

  • преминаването на границата през „зелена лента“ следва да отнема максимум 15 минути, включително всички проверки или здравен скрининг. Вижте общите съвети относно мерките в областта на общественото здраве и скрининга на входните пунктове;
  • „зелените ленти“ трябва да са отворени за превозни средства, които транспортират всякакъв вид стоки. Нашите вериги на доставки в Европа са тясно свързани помежду си. Трябва да гарантираме свободното движение на всички стоки;
  • националните правителства трябва да отменят ограничения, когато е възможно — например забрани за управление на превозни средства през почивните дни или през нощта. Намираме се в извънредна ситуация и трябва да проявим гъвкавост;
  • трябва да се намали бюрокрацията за транспортните работници от всички националности, за да им се даде възможност да прекосяват границите по-бързо.

Въздухоплаване

Въздухоплаването е един от най-силно засегнатите сектори, като в момента обемът на полетите е едва 40% от този през 2019 г. Съгласно правилата на ЕС държавите членки могат да използват различни необходими мерки, за да ограничат разпространението на коронавируса, като например временно преустановяване на полетите от други държави от ЕС. Критериите за определяне на мерките, които следва да се предприемат, трябва да бъдат координирани в целия ЕС. По-специално, от решаващо значение е да се поддържат транспортните връзки, необходими за осигуряване на спешни действия в областта на здравето.

През май Комисията прие правила за изменение на части от Регламента за въздухоплавателните услуги с цел намаляване на финансовия натиск върху авиокомпаниите и наземните оператори. На 13 ноември Комисията обяви, че срокът на действие на някои от тези временни разпоредби ще бъде удължен до 2021 г. В същото време Комисията няма да удължи срока за предлаганите от май насам възможности за гъвкавост по отношение на продължителните ограничения на полети, тъй като бе установено, че ефективните здравни и санитарни мерки са по-ефикасни за контролиране на разпространението на вируса.

Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) публикуваха няколко документа с насоки, свързани със здравето и безопасността по време на полети и предназначени за компетентните органи, летищата, авиокомпаниите и техните екипажи в контекста на пандемията от коронавирус. Тези правно необвързващи препоръки относно начините за откриване на болни пътници в самолетите и по летищата и мерките, които трябва да бъдат вземани в такива случаи, са достъпни на страницата на ЕААБ.https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

Избягване на „полетите фантоми“ и осигуряване на гъвкавост за авиокомпаниите

Въздушният трафик намаля значително по време на пандемията от коронавирус в Европа. За да се смекчат последиците от пандемията, Европейската комисия бързо представи целенасочено законодателство за временно освобождаване на въздушните превозвачи от задълженията им за използване на слотове съгласно правото на ЕС. Изменението на Регламента на ЕС за слотовете бе одобрено и влезе в сила на 1 април 2020 г.

На 14 октомври Комисията прие удължаване на срока на действие на освобождаването от правилата на ЕС относно използването на летищните слотове за целия зимен сезон — до 27 март 2021 г. Това ще позволи на авиокомпаниите да планират своите разписания на полети при по-голяма сигурност, без да се страхуват, че ще загубят слотовете си. При нормални обстоятелства авиокомпаниите трябва да използват 80 % от предоставените им слотове, за да ги запазят за следващия сезон. Това може да доведе до ненужни емисии, когато авиокомпании извършват полети с почти празни самолети (т.нар. „полети фантоми“), за да могат да запазят своите слотове. Решението бе взето вследствие на резултатите от доклада на Комисията относно данните за въздушното движение. Комисията очаква секторът да се придържа доброволно към договорените условия през предстоящия зимен сезон до приемането на задължителни правила.

Въздушни товарни превози

Товарните доставки по въздух остават от решаващо значение за Европа. На 26 март 2020 г. Европейската комисия публикува насоки за подкрепа на въздушните товарни превози.

Мерките включват:

  • апел към държавите членки да предоставят временни права за допълнителни операции по превоз на товари от държави извън ЕС, ако обикновено се прилагат ограничения;
  • временно премахване на ограниченията за нощни операции и/или ограниченията на слотовете на летищата за основните операции по въздушен превоз на товари;
  • разрешаване на използването на пътнически въздухоплавателни средства за превоз само на товари и при необходимост освобождаване на екипажите от ограниченията за пътуване, ако нямат симптоми на COVID-19.

Корабоплаване

Тъй като 75 % от търговията на ЕС и 30 % от превоза на всички стоки в Съюза се извършват по море, продължаването на дейностите в областта на морския транспорт е от жизненоважно значение. От началото на пандемията от коронавирус множество хора бяха блокирани на борда на кораби — от пътници на круизни кораби до екипажи на товарни кораби.

Европейската комисия публикува насоки в подкрепа на тези лица, които съдържат препоръки относно здравето, репатрирането и пътническите услуги. В тях също така се отправя призив към държавите членки да позволят смените на екипажи и да създадат мрежа от пристанища, в които тези смени могат да се извършват без забавяне.

Осигуряване на превоза на отпадъци в целия ЕС

На 31 март 2020 г. Комисията публикува насоки за използване на общ подход в ЕС за осигуряване на непрекъснатост на превоза на отпадъци посредством зелените ленти. Извънредните обстоятелства, причинени от пандемията от коронавирус, изискват поддържането на високо ниво на опазване на общественото здраве и околната среда. Превозът на отпадъци в рамките на ЕС е ключов елемент от цялата верига на доставки – от събирането на отпадъците до тяхното крайно преработване. От съществено значение е да се предотвратят и ограничат всички възможни пречки пред трансграничното транспортиране на отпадъци в рамките на ЕС. Насоките са адресирани до органите на държавите членки, стопанските субекти и заинтересованите страни.

 

Документи

СвалиPDF - 732 KB