ursula von der leyen
Musíme o sebe nyní navzájem pečovat a společně toto nesnadné období překonat. Pokud totiž existuje něco, co je nakažlivější než tento virus, pak je to láska a soucit. A tváří v tvář nepřízni Evropané nyní dokazují, jak silná tato pouta jsou.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, na plenárním zasedání Evropského parlamentu (26. března 2020)

Červen 2021

 • 4. června

  EU navrhla důraznou mnohostrannou obchodní reakci na koronavirovou pandemii

  Evropská unie předložila návrh, na jehož základě chce dosáhnout toho, aby se členové Světové obchodní organizace (WTO) zavázali k mnohostrannému obchodnímu akčnímu plánu, jehož cílem je rozšířit výrobu očkovacích látek a léčebné postupy proti covidu-19 a zajistit všeobecný a spravedlivý přístup k nim.

 • 1. června

  Digitální COVID certifikát EU: evropskou online bránu spustilo sedm zemí

  Digitální COVID certifikát EU dosáhl dalšího důležitého milníku díky spuštění technického systému na celounijní úrovni, který umožňuje bezpečné ověřování certifikátů způsobem respektujícím soukromí.

Květen 2021

 • 25. května

  Evropská komise vyplatila 12 členským státům 14,1 miliardy eur z nástroje SURE

  V rámci sedmé splátky finanční podpory z nástroje SURE vyplatila Komise 12 členským státům EU 14,137 miliardy eur. Touto platbou vzrostla celková částka poskytnutá členským státům ve formě půjček back-to-back na téměř 90 miliard eur.

 • 21. května

  Světoví lídři přijali opatření k překonání koronavirové krize a k zamezení budoucím pandemiím

  Během celosvětového summitu o zdraví, který v Římě společně uspořádali předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a italský premiér Mario Draghi jakožto premiér země předsedající sdružení G20, přijali vedoucí představitelé skupiny G20 řadu opatření k urychlenému ukončení koronavirové krize na celém světě a k lepší přípravě na budoucí pandemie.

 • 21. května

  V rámci iniciativy „tým Evropa“ byla pro Afriku vyčleněna jedna miliarda eur

  Během celosvětového summitu skupiny G20 o zdraví oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vznik iniciativy „tým Evropa“, která se týká výroby a distribuce očkovacích látek, léků a zdravotnických technologií v Africe. Díky podpory ve výši 1 miliardy eur z rozpočtu EU a evropských rozvojových finančních institucí pomůže tato iniciativa vytvořit příznivé prostředí pro místní výrobu vakcín v Africe a odstranit překážky jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Zmíněnou částku následně navýší příspěvky členských států EU.

 • 20. května

  Komise podepsala třetí smlouvu s BioNTech-Pfizer na dodávky dalších 1,8 miliardy dávek vakcíny

  Evropská komise podepsala třetí smlouvu s farmaceutickými společnostmi BioNTech a Pfizer. Předmětem této smlouvy je rezervace 1,8 miliardy dávek na roky 2021 až 2023 pro všechny členské státy EU. V jejím rámci bude možné nakoupit 900 milionů dávek současné očkovací látky a očkovací látky přizpůsobené variantám viru, s opcí na nákup dalších 900 milionů dávek.

 • 6. května

  Evropská strategie vývoje a dostupnosti terapeutických prostředků

  Evropská komise doplnila úspěšnou strategii EU pro očkovací látky o strategii pro terapeutické prostředky proti covidu-19. Jejím cílem je podpořit vývoj a dostupnost těchto velice potřebných léčivých přípravků, včetně těch pro léčbu tzv. dlouhého covidu.

Duben 2021

 • 27. dubna

  Evropská unie poskytla Indii kritickou podporu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU

  Členské státy EU zajistily dodávku naléhavě potřebného kyslíku, léků a vybavení, které byly dodány do Indie v návaznosti na žádost této země o pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU.

 • 20. dubna

  Dodávky dalších očkovacích látek proti covidu-19 na západní Balkán

  Za pomoci Rakouska bude na západní Balkán dodáno 651 000 dávek vakcíny BioNTech/Pfizer. Zásilku financuje Evropská komise. První dodávka všem partnerům v regionu se uskutečnila v květnu a pravidelné tranše budou pokračovat až do srpna 2021.

 • 14. dubna

  Evropská komise chce na hospodářské oživení získat až 800 miliard eur

  Evropská komise podnikla kroky k tomu, aby půjčky v rámci dočasného nástroje na podporu oživení NextGenerationEU byly financovány za co nejvýhodnějších podmínek pro členské státy EU a jejich občany. Za tím účelem využije diverzifikovanou strategii financování, tak aby do roku 2026 získala až 800 miliard eur v běžných cenách. Tento přístup umožní Komisi získat potřebnou částku plynulým a účinným způsobem. Zároveň se tím do Evropy přilákají investoři a posílí mezinárodní úlohu eura.

 • 14. dubna

  Urychlení dodávek očkovacích látek 

  Evropská komise dosáhla dohody se společností BioNTech-Pfizer na urychlení dodávek vakcín. Počínaje dubnem bude ve druhém čtvrtletí 2021 doručeno dalších 50 milionů dávek, které byly původně plánované až na čtvrté čtvrtletí. V rámci příprav na další očkovací kampaně v budoucnu Komise rovněž oznámila, že zahajuje jednání se společností BioNTech-Pfizer o třetí smlouvě, v jejímž rámci by v období 2021–2023 bylo dodáno 1,8 miliardy dávek očkovací látky.

 • 7. dubna

  Komise vyčlenila 123 milionů eur na výzkum a inovace v boji proti mutacím covidu-19

  Evropská komise vyčlenila 123 milionů eur z programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa na naléhavě potřebný výzkum variant koronaviru. Jedná se o první mimořádné financování v rámci programu Horizont Evropa, které doplňuje ostatní výzkum a inovace v boji proti koronaviru financované EU a přispívá tak k opatřením Komise v oblasti prevence a reakce na dopady mutací koronaviru.

 • 6. dubna

  Pomoc z programu REACT-EU na podporu oživení a transformace obdrželo jako první Nizozemsko a Rakousko

  Nizozemsko a Rakousko se staly prvními zeměmi EU, které využijí pomoc z programu REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) poté, co Komise schválila první rozhodnutí, na jejichž základě se navýší finanční prostředky na investice o téměř 262 milionů eur. V rámci iniciativy NextGenerationEU se opatření přijatá na základě iniciativy REACT-EU zaměří na podporu odolnosti trhu práce, pracovních míst, malých a středních podniků a rodin s nízkými příjmy, jakož i na vytvoření základů pro ekologickou a digitální transformaci a udržitelné sociálně-ekonomické oživení.

březen 2021

 • 30. března

  Dalších 13 miliard eur z nástroje SURE směřuje do šesti států EU

  Komise vyplatila šesti státům EU 13 miliard eur v rámci šesté splátky finanční podpory z nástroje SURE. Jedná se o třetí platbu v roce 2021. Česká republika obdržela 1 miliardu eur, Belgie 2,2 miliardy eur, Irsko 2,47 miliardy eur, Itálie 1,87 miliardy eur, Polsko 1,4 miliardy eur a Španělsko 4,06 miliardy eur. Irsko získalo finanční prostředky z tohoto nástroje poprvé. Ostatních pět zemí EU dostalo půjčky z nástroje SURE již dříve.

 • 27. března

  EU pomáhá s dodávkou vakcín do Moldavska a zdravotnických prostředků do Černé Hory a Severní Makedonie

  EU poskytla Rumunsku pomoc při zajištění přepravy 50 400 dávek očkovacích látek do Moldavska, o něž tato země požádala prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie. Komise koordinuje dopravu této pomoci na místo a financuje až 75 % přepravních nákladů. Unie také vyslyšela žádost o pomoc při zvládání pandemie ze Severní Makedonie a Černé Hory a zašle těmto zemím dodávku zdravotnických prostředků z kapacity rescEU.

 • 24. března

  Nový postup umožňující jednodušší a rychlejší schvalování očkovacích látek přizpůsobených mutacím viru covid-19

  Komise zavedla opatření, která urychlí registraci očkovacích látek, jež byly upraveny tak, aby byly účinné proti mutacím covidu-19. Společnosti se tak budou moci soustředit na včasné shromáždění potřebných důkazů a k registraci upravených očkovacích látek bude stačit předložit Evropské agentuře pro léčivé přípravky menší soubor údajů.

 • 24. března

  Posílení mechanismu transparentnosti a povolování vývozu očkovacích látek proti covidu-19

  Komise zavedla zásady reciprocity a proporcionality jako nová kritéria povolení vývozu, která je třeba zvážit v rámci mechanismu transparentnosti a povolování vývozu očkovacích látek proti covidu-19. Tento systém výrazně zlepšil transparentnost vývozu. Nicméně se zatím nepodařilo zajistit občanům EU včasný přístup k očkovacím látkám proti covidu-19.

 • 17. března

  Komise navrhuje zavést digitální zelený certifikát

  Komise předložila návrh týkající se zavedení digitálního zeleného certifikátu, který by usnadnil bezpečný volný pohyb v rámci EU během pandemie covidu-19. Digitální zelený certifikát bude dokladem o tom, že osoba byla buď očkována proti covidu-19, nebo obdržela negativní výsledek testu, či covid-19 nedávno prodělala a má protilátky. Bude k dispozici bezplatně v digitální nebo tištěné podobě. Kvůli zabezpečení a možnosti ověření pravosti bude na certifikátu uveden QR kód. Komise vytvoří bránu, která umožní ověřování pravosti certifikátů v celé EU a pomůže členským státům s technickými aspekty při jejich zavádění.

 • 16. března

  Komise vyplatila dalších 9 miliard eur z nástroje SURE sedmi státům EU

  V rámci páté splátky finanční podpory z nástroje SURE bylo sedmi zemím EU vyplaceno 9 miliard eur. Česko obdrželo 1 miliardu eur, Španělsko 2,87 miliardy eur, Chorvatsko 510 milionů eur, Itálie 3,87 miliardy eur, Litva 302 milionů eur, Malta 123 milionů eur a Slovensko 330 milionů eur. Tyto půjčky pomohou zemím EU pokrýt náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování pracovních míst. Z nástroje SURE dosud obdrželo 16 členských států celkem 62,5 miliardy eur ve formě půjček „back-to-back“.

 • 11. března

  Registrace čtvrté očkovací látky proti covidu-19

  Evropská komise udělila podmíněnou registraci pro očkovací látku proti covidu-19, kterou vyvinula společnost Janssen Pharmaceutica NV (jedna ze společností skupiny Janssen Pharmaceutical Companies, jež je součástí koncernu Johnson & Johnson), a která se tak stala čtvrtou registrovanou vakcínou proti tomuto onemocnění v EU.

 • 11. března

  Komise prodlužuje platnost mechanismu transparentnosti a povolování vývozu očkovacích látek proti covidu-19

  Komise prodloužila do konce června platnost mechanismu transparentnosti a povolování vývozu očkovacích látek proti covidu-19. K tomuto kroku přistoupila kvůli přetrvávajícím zpožděním u některých dodávek očkovacích látek do EU. Jedná se o cílené, přiměřené, transparentní a dočasné opatření. EU se zavázala k mezinárodní solidaritě, a proto z tohoto mechanismu vyloučila dodávky očkovacích látek určené na humanitární pomoc nebo zemím v rámci nástroje COVAX, jakož i dodávky zemím v našem sousedství.

 • 11. března

  530 milionů eur na podporu nouzových opatření proti koronavirové pandemii

  Komise předložila v rámci Fondu solidarity EU balíček dalších finančních prostředků ve výši téměř 530 milionů eur. Přispěje k úsilí vynaloženému 17 členskými státy a třemi přistupujícími zeměmi (Belgií, Českem, Estonskem, Francií, Chorvatskem, Irskem, Itálií, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Německem, Portugalskem, Rakouskem, Rumunskem, Řeckem, Španělskem a Albánií, Černou Horou a Srbskem) na ochranu veřejného zdraví v boji proti koronaviru.

 • 10. března

  Během března budou dodány další čtyři miliony dávek vakcíny BioNTech-Pfizer

  Komise se se společnostmi BioNTech-Pfizer dohodla na tom, že v březnu budou zemím EU dodány další 4 miliony dávek vakcíny proti covidu-19 s cílem řešit oblasti s vysokým výskytem koronaviru a usnadnit volný pohyb přes hranice. Březnové zvýšení dodávek je výsledkem úspěšného rozšíření výrobních kapacit v Evropě, které bylo dokončeno v polovině února.

Únor 2021

 • 19. února

  EU zdvojnásobuje příspěvek do nástroje COVAX na 1 miliardu eur

  Evropská unie oznámila, že do nástroje COVAX přidá dalších 500 milionů eur. Tato globální iniciativa se snaží zajistit spravedlivý a rovný přístup k očkovacím látkám proti covidu-19 v zemích s nízkými a středními příjmy. Jedním z hlavních přispěvatelů do COVAXu je s více než 2,2 miliardy eur tým Evropa.

 • 17. února

  Druhá smlouva s Modernou by měla zajistit další dávky očkovací látky

  Evropská komise schválila druhou smlouvu s farmaceutickou společností Moderna, podle níž se jménem všech členských států EU nakoupí dalších 300 milionů dávek vakcíny (150 milionů v roce 2021 s možností dokoupení dalších 150 milionů v roce 2022). Nová smlouva rovněž umožňuje darovat vakcíny zemím s nižšími a středními příjmy nebo je přesměrovat do jiných evropských zemí.

 • 17. února

  Spuštění Inkubátoru HERA

  Evropská komise navrhla okamžitá opatření, jež by měla Evropu připravit na zvýšenou hrozbu mutací koronaviru, mimo jiné prostřednictvím nového evropského plánu připravenosti biologické obrany nazvaného Inkubátor HERA. V rámci tohoto plánu budou spolupracovat výzkumní pracovníci, biotechnologické společnosti, výrobci a veřejné orgány v EU i ve světě s cílem odhalovat nové mutace, poskytovat pobídky k vývoji nových a přizpůsobených očkovacích látek, urychlit schvalování těchto látek a zajistit rozšíření výrobních kapacit.

 • 11. února

  Rada EU schválila vytvoření Nástroje pro oživení a odolnost

  Rada EU přijala nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost – ústřední prvek plánu EU na podporu hospodářského oživení. Tento nástroj poskytne 672,5 miliardy eur ve formě grantů a půjček na veřejné investice a reformy ve 27 zemích EU, které by měly pomoci řešit dopad pandemie covidu-19, podpořit ekologickou a digitální transformaci a vybudovat odolnou a inkluzivní společnost. Podporu z tohoto nástroje obdrží země EU na základě vlastních vnitrostátních plánů na podporu oživení a odolnosti, které se v současné době připravují.

 • 2. února

  První výplata prostředků z nástroje SURE v roce 2021

  Evropská komise vyplatila devíti členským státům 14 miliard eur v rámci čtvrté splátky finanční podpory z nástroje SURE. Belgie obdržela 2 miliardy eur, Itálie 4,45 miliardy eur, Kypr 229 milionů eur, Lotyšsko 72 milionů eur, Maďarsko 304 milionů eur, Polsko 4,28 miliardy eur, Řecko 728 milionů eur, Slovinsko 913 milionů eur a Španělsko 1,03 miliardy eur. Tyto půjčky pomohou členským státům pokrýt náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování pracovních míst. V rámci nástroje SURE obdrželo doposud 15 zemí EU celkem 53,5 miliardy eur.

Leden 2021

 • 12. ledna

  Komise uzavírá předběžná jednání se společností Valneva ohledně zajištění nově vyvíjené očkovací látky

  Komise uzavřela předběžná jednání s farmaceutickou společností Valneva ve věci potenciálního nákupu vyvíjené očkovací látky proti covidu-19. Plánovaná smlouva se společností Valneva by všem členským státům EU umožnila nakoupit celkem 30 milionů dávek s možností dokoupení dalších až 30 milionů dávek.

 • 11. ledna

  Zásoby systému rescEU budou uskladněny v dalších čtyřech členských státech

  Belgie, Nizozemsko a Slovinsko se stanou novými hostitelskými zeměmi pro zásoby zdravotnického vybavení systému rescEU. Druhá část rezervy zdravotnického vybavení bude uskladněna v Německu, které již hostitelskou zemí je. Společné evropské zásoby zdravotnického vybavení nyní hostí celkem devět zemí. Tyto společné zásoby životně důležitého materiálu jsou v případě nouze distribuovány po celé Evropě, například pokud dojde k přetížení systému zdravotní péče některého ze členských států.

 • 8. ledna

  Až 300 milionů dalších dávek očkovací látky společnosti BioNTech-Pfizer

  Komise navrhla státům EU, že nakoupí dalších 200 milionů dávek očkovací látky proti covidu-19 vyráběné společnostmi BioNTech a Pfizer s možností dokoupení dalších 100 milionů dávek. EU by tak mohla nakoupit až 600 milionů dávek této vakcíny, která se již v celé EU používá.

 • 6. ledna

  Registrace druhé bezpečné a účinné očkovací látce proti covidu-19

  Komise udělila podmíněnou registraci pro očkovací látku proti covidu-19, kterou vyvinula společnost Moderna a která se tak stala druhou registrovanou vakcínou proti tomuto onemocnění v EU. Registraci předcházelo kladné vědecké doporučení založené na důkladném posouzení bezpečnosti, účinnosti a kvality očkovací látky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky. Státy EU rozhodnutí potvrdily.

Prosinec

 • 28. prosince

  70 milionů eur od EU usnadní západobalkánským zemím včasný přístup k očkovacím látkám EU proti covidu-19

  Komise odsouhlasila balíček 70 milionů eur v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP II), který má pomoci financovat přístup západobalkánských partnerů k očkovacím látkám proti covidu-19, které pořídily země EU. Tak budou snáze pokryty náklady na očkovací látky pro prioritní skupiny, jakož i na nezbytné očkovací vybavení.

 • 22. prosince

  Doporučení o koordinovaném přístupu EU k cestování a dopravě v reakci na novou variantu koronaviru ve Spojeném království

  V návaznosti na rychlý nárůst případů covidu-19 v některých částech Anglie, z nichž velká část je způsobena novou variantou viru, Komise přijala doporučení o koordinovaném přístupu k opatřením týkajícím se cestování a dopravy. I když je důležité přijmout rychlá dočasná preventivní opatření k omezení dalšího šíření nového kmene viru a mělo by se odrazovat od veškerých cest do a ze Spojeného království, jež nejsou nezbytně nutné, je třeba usnadnit nezbytné cesty a tranzit cestujících. Zákazy leteckých a vlakových spojení by měly být zrušeny, neboť je třeba zajistit nezbytné cestování a zabránit narušení dodavatelského řetězce.

  • 21. prosince

   Komise uděluje registraci první bezpečné a účinné očkovací látce proti covidu-19

   Evropská komise udělila podmínečnou registraci vakcíně proti covidu-19 vyvinuté společnostmi BioNTech a Pfizer. Jedná se o první vakcínu proti covidu-19 registrovanou v EU. Registraci předcházelo kladné vědecké doporučení založené na důkladném posouzení bezpečnosti, účinnosti a kvality očkovací látky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky. Členské státy rozhodnutí potvrdily.

  • 18. prosince

   Komise navrhuje pravidla pro zrychlené testy na antigeny a zabezpečuje 20 milionů testů pro členské státy

   Komise přijala návrh společného rámce pro používání, validaci a vzájemné uznávání rychlých testů na antigeny. Od vypuknutí pandemie COVID-19 se diagnostické testování rychle vyvíjí, což prokazuje jeho ústřední úlohu při tlumení nákazy. Komise rovněž podepsala rámcovou smlouvu s společnostmi Abbott a Roche, která umožňuje nákup více než 20 milionů rychlých testů na antigeny až do výše 100 milionů EUR financovaných z nástroje pro mimořádnou podporu. Od začátku roku 2021 budou tyto testy k dispozici zemím EU v rámci strategie EU pro testování onemocnění COVID-19.

  • 18. prosince

   Dohoda o facilitě na podporu oživení a odolnosti

   Evropská komise vítá politickou dohodu, které dosáhly Evropský parlament a Rada ohledně facility na podporu oživení a odolnosti. Facilita představuje klíčový nástroj a ústřední prvek iniciativy NextGenerationEU, tedy plánu EU, jak vyjít ze současné krize silnější. Poskytne 672,5 miliardy eur ve formě půjček a grantů na podporu reforem a investic v zemích EU.

  • 17. prosince

   Komise vítá přijetí dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027

   Komise uvítala rozhodnutí Rady přijmout příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027. Tímto rozhodnutím byly splněny všechny podmínky pro zavedení příštího víceletého finančního rámce na období 2021–2027 od 1. ledna 2021. V důsledku toho budou příjemci finančních prostředků EU během příštích sedmi let mít k dispozici ve výši 1,074 bilionu EUR [v cenách roku 2018].

  • 17. prosince

   Předběžné rozhovory se společností Novavax o nové potenciální očkovací látce

   Evropská komise uzavřela předběžná jednání s farmaceutickou společností Novavax ve věci potenciálního nákupu vyvíjené očkovací látky proti COVID-19. Plánovaná smlouva se společností Novavax by všem členským státům EU umožnila nakoupit 100 milionů dávek s možností dokoupit si dalších až 100 milionů dávek.

  • 18. prosince

   Očkovací látky a testovací soupravy by měly být osvobozeny od DPH

   Komise dnes uvítala přijetí významných nových opatření, která členským státům umožní osvobodit nemocnice, lékaře i jednotlivce v EU při nákupu očkovacích látek proti koronaviru a souprav na jeho testování od daně z přidané hodnoty (DPH). Nová pravidla by měla poskytovat lepší a levnější přístup k nástrojům potřebným k prevenci, odhalování a léčbě koronaviru.

  • 2. prosince

   Komise představila strategii „Ochrana před COVID-19 během zimy“

   Komise přijala strategii pro udržitelné zvládání pandemie v zimním období. Strategie doporučuje během zimního období a až do roku 2021, kdy začne distribuce bezpečných a účinných vakcín, trvalou obezřetnost a opatrnost. Komise poté vydá další doporučení ohledně postupného a koordinovaného rušení omezujících opatření.

  • 1. prosince

   Komise vyplatila pěti členským státům 8,5 miliardy eur z nástroje SURE

   Evropská komise vyplatila pěti členským státům 8,5 miliardy eur v rámci třetí splátky finanční podpory z nástroje SURE. Belgie obdržela 2 miliardy EUR, Maďarsko 200 milionů EUR, Portugalsko 3 miliardy EUR, Rumunsko 3 miliardy EUR a Slovensko 300 milionů EUR. Podpora ve formě výhodných půjček pomůže členským státům řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti. S výplatou prostředků obdrželo z evropského nástroje SURE od konce října do konce listopadu patnáct členských států přibližně 40 miliard eur.

  • 1. prosince

   EU oznámila 20 milionů EUR na podporu zdravotnických systémů v ASEAN

   V rámci globální reakce týmu Team Europe na koronavirovou pandemii oznámila EU nový program ve výši 20 milionů EUR na podporu připravenosti a kapacit reakce partnerů v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Program reakce a připravenosti na pandemii v jihovýchodní Asii bude prováděn Světovou zdravotnickou organizací, která bude úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány a sekretariátem ASEAN. Posílí regionální koordinaci reakce na COVID-19 a posílí kapacitu zdravotnických systémů v jihovýchodní Asii, přičemž zvláštní pozornost bude věnována zranitelným skupinám obyvatelstva.

  Listopad

  • 12. listopadu

   EU navýšila svůj příspěvek do nástroje COVAX

   Evropská unie oznámila, že formou grantu ve výši 100 milionů eur dále přispěje na podporu nástroje COVAX, aby byl zajištěn přístup k budoucím očkovacím látkám proti covidu-19 v zemích s nízkými a středními příjmy. Nástroj COVAX je pilířem ACT v oblasti očkovacích látek. ACT (Akcelerátor přístupu k nástrojům proti covidu-19) představuje formu globální spolupráce, jejímž cílem je urychlit vývoj a výrobu testů, léčebných prostředků a očkovacích látek proti COVID-19 a zajistit spravedlivý přístup k nim. Tyto finanční prostředky doplní záruky ve výši 400 milionů eur, ke kterým se EU již zavázala. Unie se tak stává jedním z hlavních dárců.

  • 11. listopadu

   Vytvoření evropské zdravotní unie

   Evropská komise podnikla první kroky směrem k vytvoření Evropské zdravotnické unie. Nové návrhy čerpají ponaučení ze současné krize a měly by zajistit větší připravenost a důraznější reakci na současné i budoucí zdravotní krize. Zahrnují opatření, která posilují rámec EU pro zdravotní bezpečnost, zlepšují připravenost na krize a rozšiřují úlohu klíčových agentur EU v oblasti reakce na krize.

  • 11. listopadu

   Čtvrtá smlouva zajišťující přístup k potenciální očkovací látce

   Evropská komise schválila smlouvu se společnostmi BioNTech a Pfizer. Jde o čtvrtou smlouvu o přistupu k potenciální očkovací látce. Na základě smlouvy bude možné jménem všech členských států EU nakoupit v první fázi 200 milionů dávek očkovací látky. Stanovena je také opce, na jejímž základě může požadovat dalších až 100 milionů dávek. Očkovací látky mají být dodány, jakmile se prokáže jejich bezpečnost a účinnost proti covidu-19.

  • 10. listopadu

   Dohodu o balíčku 1,8 bilionu eur, který pomůže vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropu

   Evropská komise uvítala dohodu Evropského parlamentu a členských států EU v Radě o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropy a o nástroji NextGenerationEU. Po svém přijetí pomůže balíček v celkové výši 1,8 bilionu eur obnovit Evropu po skončení pandemie covidu-19. Evropa by v té době měla být ekologičtější, digitálnější a odolnější a měla by být více schopna čelit současným i budoucím výzvám.

  • 9. listopadu

   92 milionů eur sahelským zemím v rámci podpory boje proti koronavirové pandemii

   V rámci spolupráce se zeměmi Sahelu Evropská unie oznámila, že vyplatí dalších 92 milionů eur, aby byly Burkina Faso, Mauritánie, Niger a Čad lépe schopny reagovat na šíření koronaviru. Cílem je poskytnout obyvatelstvu kvalitní zdravotní péči a snížit hospodářský a sociální dopad pandemie.

  Říjen

  • 22. října

   Do České republiky míří první plicní ventilátory ze společné rezervy rescEU

   V návaznosti na žádost Česka o pomoc EU bezodkladně posílá do této země první zásilku 30 ventilátorů ze společných evropských rezerv zdravotnického vybavení, tzv. nástroje rescEU. Tento nástroj vznikl začátkem letošního roku s cílem pomoci zemím postiženým koronavirovou epidemií.

  • 21. října

   Komise vydává první emisi sociálních dluhopisů EU SURE

   Evropská komise vydala v rámci nástroje EU SURE první sociální dluhopisy v objemu 17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst. Emise sestává ze dvou dluhopisů, přičemž 10 miliard eur je splatných v říjnu 2030 a 7 miliard eur v roce 2040. O tento nástroj s vysokým ratingem byl mezi investory veliký zájem a dluhopisy byly více než 13krát nadobjednány, což se u obou projevilo v příznivých cenových podmínkách.

  • 19. října

   Zprovozněna brána EU k zajištění interoperability: Se systémem se propojují první aplikace pro vysledování kontaktů a varování

   Aby bylo možné plně využít potenciál mobilních aplikací pro vysledovávání kontaktů a varování s cílem přerušit řetězec koronavirových nákaz a zachraňovat životy napříč hranicemi, zřídila Komise na výzvu členských států celounijní systém k zajištění interoperability – tzv. bránu. Po úspěšné pilotní fázi byl systém spuštěn 19. října. Služba propojila první skupinu národních aplikací, konkrétně německý Corona-Warn-App, irský COVID tracker a italské immuni.

  • 19. října

   25 milionů eur na zmírnění dopadů koronavirové krize v Gambii

   Evropská unie vyplatila 25 milionů eur rozpočtové podpory na opatření, kterými Gambie reaguje na pandemii koronaviru. Tyto finanční prostředky tvoří součást globálního balíčku Team Europe, který přispívá k oživení po pandemii a podporuje rovněž přechod k demokracii a střednědobým rozvojovým cílům.

  • 15. října

   Komise představuje hlavní kroky na cestě k účinné strategii očkování a zavádění vakcín

   Před zahájením jednání vedoucích představitelů EU Komise představila hlavní prvky, které by měly členské státy zohlednit ve svých strategiích očkování proti COVID-19, aby se Evropská unie a její občané mohli připravit na okamžik, kdy bude k dispozici bezpečná a účinná vakcína. Členské státy si také mají zvážit, které skupiny obyvatel budou očkovat přednostně.

  • 8. října

   Komise schvaluje třetí smlouvu zajišťující přístup k potenciální očkovací látce

   Evropská komise schválila smlouvu s farmaceutickou firmou Janssen Pharmaceutica NV, jednou ze společností skupiny Janssen Pharmaceutical Companies, která je součástí koncernu Johnson & Johnson. Jde o třetí smlouvu na nákup očkovacích látek. Umožní zemím EU nákup očkovacích látek pro 200 milionů lidí, jakmile se prokáže, že vakcína je bezpečná a účinná proti onemocnění COVID-19. Dále budou mít možnost očkovací látky dokoupit pro dalších 200 milionů lidí. Komise již podepsala smlouvu se společnostmi AstraZeneca a Sanofi-GSK a uzavřela úspěšná předběžná jednání se společnostmi CureVac, BioNTech-Pfizer a Moderna.

  • 7. října

   Budou vydány dluhopisy EU SURE ve výši až 100 miliard eur, které budou fungovat jako tzv. sociální dluhopisy

   Komise oznámila, že připravované dluhopisy EU SURE v hodnotě až 100 miliard eur vydá jako sociální dluhopisy. Za tím účelem přijala nezávisle vyhodnocený rámec pro sociální dluhopisy. Investorům se tím dostalo ujištění, že finanční prostředky získané z emise dluhopisů SURE budou použity k jasně stanovenému cíli: zmírnit sociální dopad koronavirové pandemie a jejích důsledků v celé EU.

  Září

  • 25. září

   Rada schválila v rámci nástroje SURE finanční podporu pro členské státy ve výši 87,4 miliardy eur

   Rada schválila finanční podporu ve výši 87,4 miliardy eur pro 16 členských států, a to ve formě půjček z tzv. evropského nástroje ke zmírnění rizik nezaměstnanosti během koronavirové krize (SURE).

  • 22. září

   Do rezervy zdravotnického vybavení v rámci systému rescEU se zapojily čtyři další členské státy

   Do rezervy zdravotnického vybavení v rámci systému rescEU se k Německu a Rumunsku připojily jako hostitelské státy Dánsko, Maďarsko, Řecko a Švédsko. Celkem šest členských států EU nyní s finanční podporou Evropské komise buduje společnou evropskou rezervu kritických ochranných prostředků a dalšího životně důležitého lékařského vybavení, jež budou v případě naléhavé potřeby, např. pokud by vnitrostátní zdravotní systémy byly přetíženy pacienty s koronavirem, distribuovány po celé Evropě.

  • 18. září

   Komise podepsala druhou smlouvu zajišťující přístup k potenciální očkovací látce

   Po formálním podpisu druhé smlouvy mezi Komisí a farmaceutickou společností Sanofi-GSK vstoupila tato smlouva dne 18. září 2020 v platnost. Smlouva umožní všem členským státům EU nakoupit až 300 milionů dávek očkovací látky vyvinuté touto společností.

  • 11. září

   Humanitární letecký most EU do Peru a 30,5 milionu eur pro Latinskou Ameriku a Karibik

   V rámci globální reakce EU na koronavirus zorganizovala Unie humanitární leteckou operaci, v jejímž rámci bylo do Limy třemi lety přepraveno více než 4 tuny životně důležitého materiálu pro humanitární organizace, jež v Peru působí. EU rovněž oznámila, že v roce 2020 poskytne humanitární pomoc ve výši 30,5 milionu eur na podporu nejzranitelnějších osob v Latinské Americe a Karibiku.

  • 10. září

   Světová zdravotnická organizace a Komise zahájily zasedání Rady pro usnadnění celosvětové spolupráce

   Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus společně uspořádali první zasedání Rady na vysoké úrovni pro usnadnění spolupráce, jež bude řídit činnost tzv. Akcelerátoru přístupu k nástrojům proti COVID-19 (Akcelerátor ACT). Jedná se o celosvětový rámec spolupráce, jehož úkolem je urychlit vývoj a zavádění očkovacích látek, testů a způsobů léčby onemocnění COVID-19 a také zlepšit zdravotnické systémy.

  • 9. září

   Komise úspěšně završila jednání se šestým výrobcem očkovacích látek

   Evropská komise uzavřela předběžná jednání se společností BioNTech-Pfizer ve věci nákupu potenciální vakcíny proti koronaviru. BioNTech-Pfizer je šestou společností, se kterou Komise rozhovory ukončila. Předtím je vedla se společnostmi Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac a Moderna. První smlouva, jež byla podepsána se společností AstraZeneca, vstoupila v platnost 27. srpna 2020.

  • 4. září

   Komise navrhuje větší jasnost a předvídatelnost opatření omezujících volný pohyb v EU

   Komise přijala návrh doporučení Rady, jehož účelem je zajistit, aby veškerá opatření přijatá členskými státy, která omezují volný pohyb v důsledku koronavirové pandemie, byla koordinována a jasně sdělována na úrovni EU.

  srpen

  • 31. srpna

   Komise se připojuje k nástroji pro globální přístup k vakcíně proti COVID-19 (COVAX)

   Komise potvrdila svůj zájem o účast v nástroji COVAX, jehož cílem je zajistit spravedlivý přístup k cenově dostupné očkovací látce proti COVID-19 na celém světě pro každého, kdo ji potřebuje. V rámci globální reakce na koronavirus Komise rovněž, coby součást úsilí týmu Evropa (Team Europe), oznámila příspěvek formou záruk ve výši 400 milionů eur na podporu nástroje COVAX a jeho cílů.

  • 27. srpna

   Komise podepsala první smlouvu se společností AstraZeneca

   Vstoupila v platnost první smlouva, kterou jménem členských států EU sjednala Evropská komise s farmaceutickou společností. Smlouva umožní nákup vakcíny proti COVID-19 pro všechny země Unie a rovněž její darování zemím s nižšími a středními příjmy nebo přesměrování do jiných evropských zemí. Všechny členské státy budou moci nakoupit od společnosti AstraZeneca 300 milionů dávek vakcíny a případně dalších 100 milionů dávek, které budou distribuovány poměrně podle počtu obyvatel. Komise pokračuje v jednání o obdobných dohodách s dalšími výrobci vakcín a již úspěšně dokončila předběžné rozhovory se společnostmi Sanofi-GSK dne 31. července, Johnson & Johnson dne 13. srpna, CureVac dne 18. srpna a Moderna dne 24. srpna.

  • 24. srpna

   Komise navrhla finanční podporu ve výši 81,4 miliardy eur z nástroje SURE pro 15 členských států EU

   Evropská komise předložila Radě návrhy na poskytnutí finanční podpory ve výši 81,4 miliardy eur v rámci nástroje SURE pro 15 zemí Unie. Nástroj SURE je zásadním prvkem komplexní strategie EU, která má zajistit ochranu občanů a zmírnit závažné socioekonomické dopady koronavirové pandemie. Jakmile Rada tyto návrhy schválí, bude se finanční podpora poskytovat ve formě výhodných půjček EU členským státům.

  • 22. srpna

   Humanitární letecký most na pomoc Venezuele

   Jako součást globální reakce EU na koronakrizi bylo humanitárním partnerům ve Venezuele dvěma lety dopraveno celkem 82,5 tuny životně důležitého materiálu. První let se uskutečnil 19. srpna z Madridu do Caracasu a druhý pak 21. srpna. Tyto lety financované z prostředků EU jsou součástí probíhajících humanitárních leteckých mostů do ohrožených oblastí světa.

  • 18. srpna

   Komise navrhuje prodloužit letošní ročník Evropského hlavního města kultury do roku 2021

   Komise navrhla prodloužit ročník 2020 akce „Evropské hlavní město kultury“  až do 30. dubna 2021 pro chorvatské město Rijeka and irské Galway. Komise rovněž navrhla odložit ročník, v němž se má Evropským hlavním městem kultury stát srbský Novi Sad (z roku 2021 na rok 2022), a ročník, v němž mají být těmito městy rumunský Temešvár a řecká Elefsina (z roku 2021 na rok 2023). Komise je od propuknutí koronavirové krize v úzkém kontaktu s organizačními týmy všech evropských hlavních měst kultury na roky 2020 až 2023 a probírá s nimi problémy týkající se realizace a příprav současných i budoucích ročníků akce Evropské hlavní město kultury.

  • 14. srpna

   Komise dosáhla první dohody o vyvíjené očkovací látce proti koronaviru

   Komise dosáhla s farmaceutickou společností AstraZeneca první dohody ohledně nákupu potenciální očkovací látky proti COVID-19, kterou bude rovněž možné darovat zemím s nižšími nebo středními příjmy, případně přesměrovat do jiných evropských zemí. Tato dohoda představuje základ smluvního rámce pro nákup 300 milionů dávek vakcíny s možností dokoupit jménem členských států dalších 100 milionů dávek.

  • 13. srpna

   Další jednání ve věci zajištění očkovacích látek proti koronaviru pro obyvatele Evropy

   Po prvních pozitivních jednáních se společností Sanofi-GSK, která se konala 31. července, uzavřela Komise další předběžná jednání se společností Johnson & Johnson ve věci potenciálního nákupu vyvíjené vakcíny proti koronaviru. Plánovaná smlouva by všem členským státům EU umožnila vakcínu nakoupit. Předpokládá se, že jakmile se prokáže bezpečnost a účinnost vyvíjené očkovací látky, Komise by jménem všech členských států EU na základě smluvního rámce nakoupila nejprve 200 milionů dávek a následně by mohla dokoupit až 200 milionů dalších dávek.

  • 11. srpna

   EU ze svých prostředků financuje 23 nových výzkumných projektů zaměřených na koronavirus

   Komise podpoří 23 nových výzkumných projektů v hodnotě 128 milionů EUR v rámci svého programu pro výzkum a inovace „Horizont 2020“. Tato částka byla vyčleněna z 1,4 miliardy EUR, které Komise přislíbila v rámci globální reakce na koronavirus zahájené předsedkyní Ursulou von der Leyenovou v květnu 2020. Umožňuje výzkumným pracovníkům reagovat na pandemii a její důsledky posílením kapacity při průmyslové výrobě a následném využívání vhodných řešení, vývojem zdravotnických technologií a digitálních nástrojů, zdokonalením poznatků o behaviorálních a socioekonomických dopadech pandemie a sledováním velkých skupin pacientů (tzv. kohortní studie) v celé Evropě. Tyto výzkumné akce doplňují předchozí snahy o vývoj diagnostiky, léčby a očkovacích látek a jsou výsledkem druhé mimořádné výzvy k vyjádření zájmu, kterou Komise zahájila dne 19. května.

  • 7. srpna

   EU odesílá v rámci systému rescEU další ochranné masky do Chorvatska, Černé Hory a Severní Makedonie. 

   Další šarže ochranných masek FFP2 a FFP3 byly distribuovány do Chorvatska, Černé Hory a Severní Makedonie v rámci systému rescEU - společné evropské rezervy zdravotnického vybavení zřízené tento rok na pomoc zemím zasaženým pandemií koronaviru. EU zároveň dále buduje zásoby zdravotnického vybavení.

  červenec

  • 31. července

    

   Komise uzavřela jednání, jejichž cílem je zajistit pro obyvatele Evropy budoucí očkovací látku proti koronaviru

   Komise uzavřela předběžná jednání s farmaceutickou společností ohledně nákupu potenciální očkovací látky proti COVID-19. Nákup této očkovací látky by všem členským státům EU umožnila plánovaná smlouva se společností Sanofi-GSK. Předpokládá se, že jakmile se prokáže bezpečnost a účinnost očkovací látky proti COVID-19, Komise by jménem všech členských států EU využila zavedeného smluvního rámce pro nákup 300 milionů dávek. Komise nadále vede intenzivní jednání i s ostatními výrobci očkovacích látek.

  • 29. července

   EU dodala prostřednictvím 45 humanitárních leteckých mostů přes 1 000 tun zdravotnické pomoci

   Nový humanitární let EU do Jižního Súdánu, který přepravil 41 tun materiálu, se uskutečnil 29. července. Komise tak již zkoordinovala a financovala dodávku více než 1 100 tun zdravotnického vybavení do zranitelných oblastí v Africe, Asii a Americe. Tuto pomoc obdržely mimo jiné Afghánistán, Burkina Faso, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Írán, Súdán, Jižní Súdán, Haiti, Somálsko, Guinea-Bissau, Irák a Jemen. Od 8. května 2020 bylo prostřednictvím 45 humanitární letů přepraveno rovněž 1 475 zdravotnických a humanitárních pracovníků.

  • 28. července

   Zajištění dodávek přípravku remdesivir k léčbě onemocnění COVID-19 v EU

   Komise podepsala s farmaceutickou společností Gilead smlouvu na dodávku léčebných dávek přípravku Veklury, což je obchodní značka remdesiviru. Veklury byl prvním léčivým přípravkem registrovaným v EU na léčbu onemocnění COVID-19. Od začátku srpna budou mít členské státy a Spojené království díky koordinaci a podpoře Komise k dispozici šarže přípravku Veklury k naplnění okamžitých potřeb.

  • 27. července

   Výzva k podávání návrhů na inovativní partnerství mezi regiony EU v oblasti reakce na krizi a zotavení se z ní

   Evropská komise vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu o tematická partnerství v oblasti meziregionálních inovačních projektů, které podpoří reakci na koronavirovou pandemii a následné oživení. Cílem této výzvy je pomoci regionům chopit se příležitostí vznikajících v důsledku této krize, vybudovat si odolnost a pokračovat v ekologické a digitální transformaci v zájmu ozdravení nejpostiženějších sektorů, jako jsou zdravotnictví a cestovní ruch.

  • 24. července

   Kapitálové trhy napomáhají evropskému oživení

   Komise přijala balíček týkající se oživení kapitálových trhů, který je součástí celkové strategie Komise pro oživení po koronaviru. Cílem těchto opatření je připravit podmínky pro to, aby kapitálové trhy mohly podpořit evropské podniky v zotavování se z krize.  V balíčku jsou navrženy cílené změny pravidel kapitálových trhů, které podpoří větší investice do hospodářství, umožní rychlou rekapitalizaci společností a zvýší schopnost bank financovat hospodářské oživení.

  • 21. července

   Vedoucí představitelé EU se dohodli na ozdravném plánu a víceletém finančním rámci na období 2021–2027

   Po 4 dnech vyjednávání se vedoucí představitelé EU úspěšně dohodli na plánu na podporu oživení Evropy. Více než 50 % dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje Next Generation EU – celkem zhruba 1,8 bilionu eur – půjde na rozvoj moderních politik a podpoří postup Evropy směrem k udržitelnému a odolnému oživení.

  • 20. července

   Podpora pro nejohroženější skupiny obyvatel v jižní Africe

   Komise poskytne humanitární pomoc ve výši 64,7 milionu eur obyvatelstvu zemí v jižní Africe , které čelí pandemii koronaviru, extrémnímu počasí, jako je dlouhotrvající sucho, a dalším nepříznivým jevům.

  • 16. července

   Ochrana práv sezónních pracovníků

   Komise předložila pokyny k zajištění ochrany sezónních pracovníků v EU v souvislosti s pandemií COVID-19. Vnitrostátní orgány, inspektoráty práce a sociální partneři v nich najdou instrukce, jak zaručit práva, zdraví a bezpečnost sezónních pracovníků a jak tyto pracovníci o těchto právech náležitě informovat.

  • 15. července

   Komise zlepšuje připravenost na budoucí ohniska koronaviru

   Komise představila okamžitá krátkodobá opatření v oblasti veřejného zdraví na zlepšení připravenosti EU na případný další výskyt onemocnění COVID-19. Jedná se o opatření v oblasti testování a dohledávání kontaktů, zlepšení dohledu nad veřejným zdravím a rozšíření přístupu k lékařským protiopatřením. Zahrnují i opatření týkají pohotovostních kapacit ve zdravotnictví, jiných než farmaceutických protiopatření, podpory menšin a zranitelných osob a kroků ke zmírnění dopadů sezónní chřipky.

  • 14. července

   24 milionů eur pro Ugandu postiženou pandemií koronaviru

   EU poskytne v roce 2020 humanitární pomoc ve výši 24 milionů eur nejzranitelnějším osobám v Ugandě se zvláštním zaměřením na uprchlíky a jejich hostitelské komunity. Kromě toho EU rovněž pošle 1 milion eur humanitárním organizacím v Ugandě na podporu připravenosti a protiepidemických opatření v souladu s národním plánem boje proti koronaviru.

  • 7. července

   Komise přijímá nová mimořádná opatření na podporu vinařství

   Komise přijala další balíček mimořádných opatření na podporu vinařů, jejichž odvětví je v důsledku krize způsobené koronavirem v zemědělsko-potravinářském sektoru jedním z nejpostiženějších. Nová opatření zahrnují dočasné povolení toho, aby si hospodářské subjekty samy organizovaly tržní opatření, zvýšení příspěvku Evropské unie na vnitrostátní programy podpory v odvětví vína a zavedení záloh na nouzovou destilaci a skladování.

  • 6. července

   Komise a Evropská investiční banka  poskytují společnosti CureVac finanční prostředky ve výši 75 milionů EUR na rozvoj očkovacích látek a na rozšíření výroby.

   Evropská investiční banka a CureVac, biofarmaceutická společnost, která se v klinické fázi zabývá novou třídou transformačních léčiv, uzavřely smlouvu o půjčce ve výši 75 milionů EUR na podporu probíhajícího vývoje očkovacích látek proti infekčním nemocem, včetně kandidáta na očkovací látku CVnCoV proti infekci SARS-Co-2.

  • 2. července

   Nový balíček pomoci na podporu zranitelných skupin a řešení situace kolem epidemie COVID-19 v severní Africe

   V rámci globální reakce EU na epidemii koronaviru přijala EU prostřednictvím svého nouzového svěřenského fondu pro Afriku (EUTF) nový balíček pomoci na ochranu migrantů, stabilizaci místních komunit a reakci na COVID-19 v severní Africe. Tento balíček obnáší 80 milionů EUR dodatečných finančních prostředků a 30 milionů EUR přerozdělených z opatření ze svěřenského fondu EU, která nebyla zadána.

  červen

  • 29. června

   Rozšíření dočasného rámce k pokračující podpoře mikropodniků, malých podniků a startupů a soukromých investic

   Komise přijala třetí změnu, jež rozšiřuje působnost dočasného rámce státní podpory přijatého 19. března 2020, který  členským státům umožní dále podpořit mikropodniky, malé podniky a startupy. Hlavním účelem dočasného rámce je poskytnout cílenou podporu jinak životaschopným firmám, které se dostaly do finančních potíží v důsledku koronavirové nákazy.

  • 27. června

   Globální reakce na koronavirus: EIB a Komise přislíbily další 4,9 miliardy eur

   Během dárcovské akce nazvané „Globální cíl: Společně pro budoucnost“, kterou 27. června uspořádala Evropská komise a organizace Global Citizen, se podařilo získat dalších 6,15 miliardy eur na zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám, testování a léčbě koronaviru. Tato částka zahrnuje rovněž společný příslib Evropské investiční banky a Evropské komise ve výši 4,9 miliardy eur a 485 milionů eur přislíbených členskými státy EU. V rámci dárcovského maratonu Globální reakce na koronavirus již tak bylo zajištěno celkem 15,9 miliardy eur.

  • 24. června

   Navýšení podpory pro evropské zemědělce zasažené krizí COVID-19

   Rada dnes přijala nařízení, které členským státům umožňuje jako výjimečné opatření vyplatit až 7 000 EUR zemědělcům a až 50 000 EUR malým a středním podnikům z oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů (s výjimkou produktů rybolovu) nebo bavlny. Cílem je využít dostupné finanční prostředky v rámci stávajících programů rozvoje venkova a poskytnout podporu zemědělcům a malým a středním podnikům, jež byli nejhůře zasaženi krizí způsobenou pandemií COVID-19, a řešit tak problémy s likviditou a peněžními toky vyplývající z uzavření obchodů, trhů a restaurací.

  • 24. června

   Rada se dohodla na odkladu některých daňových pravidel

   Rada přijala změnu směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, která členským státům umožňuje odložit až o 6 měsíců lhůty k podávání a výměně následujících informací: automatická výměna informací o finančních účtech, jejichž příjemci jsou daňoví rezidenti jiného členského státu a uspořádání představující přeshraniční daňové plánování, která se mají oznamovat.

  • 24. června

   Prostřednictvím humanitárního leteckého mostu EU byla dopravena pomoc do Súdánu

   24. června dorazil do Súdánu druhý ze dvou letů humanitárního leteckého mostu, kterým EU dopravuje humanitární pracovníky a základní dodávky osobám v nouzi, a podporuje tak tamější reakci na koronavirovou krizi. Tento let kompletně financovaný z prostředků EU umožnilo koordinované úsilí seskupení Team Europe: Evropské unie, Švédska, Francie a sítě pro humanitární logistiku.

  • 18. června

   Podpora Středoafrické republiky a regionální reakce na pandemii v oblasti Afrického rohu s cílem omezit socioekonomická rizika pandemie

   Evropská komise se v rámci reakce na krizi COVID-19 v Africe rozhodla poskytnout vládě Středoafrické republiky pomoc ve výši 54 milionů eur na konsolidaci veřejných výdajů, na něž negativně dopadly náklady na protivirová opatření. Komise rovněž 17. června 2020 oznámila balíček ve výši 60 milionů eur, který má pomoci řešit zdravotní a socioekonomický dopad pandemie COVID-19 a podpořit mandát mezivládního orgánu pro rozvoj, který koordinuje reakci na pandemii v oblasti Afrického rohu.

  • 18. června

   Finanční prostředky EU na přepravu zdravotnického zboží, lékařských týmů a pacientů

   Země EU mohou prostřednictvím tzv. nástroje pro mimořádnou podporu požádat o dodatečné financování přepravy základního zboží, lékařských týmů a pacientů postižených koronavirem. Tyto prostředky doplňují pomoc, která je již k dispozici v rámci mechanismu civilní ochrany EU, a dodávky ochranných prostředků přes systém rescEU. Ve stejný den se také uskutečnila úspěšná pilotní operace, během které bylo do Bulharska dodáno přes sedm tun osobních ochranných prostředků, včetně více než 500 000 ochranných roušek, které Bulharsko zakoupilo. Náklady na dopravu proplatila Unie.

  • 16. června

   Komise představila strategii EU týkající se očkovacích látek

   Komise představila evropskou strategii na urychlení vývoje, výroby a používání očkovacích látek proti COVID-19. Nejlepším trvalým řešením pandemie je vyvinout účinnou a bezpečnou vakcínu proti viru. Pomocí strategie chce Komise podpořit urychlení vývoje a dostupnosti bezpečných a účinných očkovacích látek v časovém horizontu 12 až 18 měsíců, ne-li dříve.

   Videovzkaz předsedkyně Evropské komise von der Leyenové o strategii EU týkající se očkovacích látek

  • 15. června

   „Re-open EU“: Nová webová platforma, která pomůže bezpečně obnovit volný pohyb a cestovní ruch v EU

   Evropská komise spustila provoz internetové platformy „Re-open EU“, která podává základní informace o bezpečném obnovení volného pohybu a cestovního ruchu v celé Evropě. Platforma bude nabízet aktuální informace o cestování přes hranice, dostupných dopravních prostředcích, omezeních, opatřeních v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti, jakož i další praktické informace pro cestující, kteří si tak budou moci spolehlivě naplánovat svou služební cestu nebo dovolenou.

  • 11. června

   Evropská investiční banka poskytne společnosti BioNTech 100 milionů eur na vývoj vakcíny proti COVID-19

   Evropská investiční banka (EIB) a společnost pro imunoterapii BioNTech SE podepsaly dohodu o financování ve výši 100 milionů eur na podporu jejího programu BNT162, který se zabývá vývojem očkovací látky proti COVID-19. BioNTech je první evropská společnost, která v dubnu zahájila klinické testování v Německu a na začátku května ve Spojených státech. Financování ze strany EIB je podpořeno jak z nástroje InnovFin programu Horizont 2020, tak z Evropského fondu pro strategické investice

  • 11. června

   Komise doporučila částečné a postupné zrušení cestovních omezení do EU po 30. červnu 2020, a to na základě společného koordinovaného přístupu

   Komise doporučila členským státům schengenského prostoru a státům k němu přidruženým, aby do 15. června 2020 zrušily kontroly na vnitřních hranicích a prodloužily dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytné, do 30. června 2020. Rovněž vytyčila přístup k postupnému rušení tohoto omezení po tomto datu.

  • 10. června

   Opatření zaměřená na boj proti dezinformacím

   Pandemii koronaviru provází masivní vlna nepravdivých, zavádějících informací i snah zahraničních aktérů ovlivnit interní diskurs v EU. Ve svém společném sdělení Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku analyzují bezprostřední reakci na tuto situaci a navrhují konkrétní opatření pro boj proti dezinformacím souvisejícím s koronavirovou pandemií, která bude možné rychle realizovat.

  • 10. června

   55 milionů EUR pro syrské uprchlíky a místní komunity v Jordánsku a Libanonu

   V reakci na pandemii koronaviru bylo v rámci regionálního svěřenského fondu EU mobilizováno dodatečných 55 milionů EUR na pomoc syrským uprchlíkům a zranitelným osobám v Jordánsku a Libanonu. Díky tomu se zajistí kritická, cílená pomoc v klíčových oblastech, jako je zdravotnictví, dodávky vody, zajištění sanitárních a hygienických zařízení. Na základě nově přijatého balíčku se tak téměř zdvojnásobí výše prostředků, které měly být od roku 2015 z daného svěřenského fondu EU mobilizovány, a to na více než 2,2 miliardy EUR.

  • 8. června

   EU dá k dispozici 314 milionů EUR inovačním společnostem na boj proti koronaviru a podporu hospodářského oživení

   Komise dosud poskytla prostřednictvím pilotního projektu Evropské rady pro inovace „Accelerator“ téměř 166 milionů EUR celkem 36 podnikům na boj proti pandemii koronaviru. Kromě toho poskytne přes 148 milionů EUR dalším 36 podnikům, které chtějí přispět k plánu na podporu oživení Evropy, čímž celkovou investici z programu Horizont 2020 – tj. programu EU pro výzkum a inovace – v této fázi zvýší na 314 milionů EUR.

  • 7. června

   Humanitární letecký most EU do Demokratické republiky Kongo

   V rámci humanitárního leteckého mostu vypraví Evropská unie tři lety do Demokratické republiky Kongo (DRK), které dopraví humanitární pracovníky a základní zásoby na pomoc této zemi v boji proti pandemii koronaviru. Od začátku května uskutečnila EU v rámci svého humanitárního leteckého mostu čtyři další lety – tři do Středoafrické republiky a jeden do ostrovního státu Svatý Tomáš a Princův ostrov. Plánují se další lety do Afriky a dalších regionů, kde je zapotřebí humanitární pomoc.

  • 4. června

   Evropská komise přislíbila 300 milionů eur alianci Gavi

   U příležitosti Světového summitu o očkování Komise oznámila, že v období 2021‑2025 poskytne Alianci pro vakcíny (Gavi) částku 300 milionů eur. Tyto prostředky budou použity na imunizaci 300 milionů dětí po celém světě a na pořízení zásob očkovacích látek proti infekčním chorobám.

    

    

  • 3. června

   Komise podniká kroky k poskytnutí 11,5 miliardy eur na překonání krize a nápravu škod v roce 2020

   Komise navrhla změny svého rozpočtu na rok 2020, aby bylo možné již v roce 2020 uvolnit 11,5 miliardy eur na nápravu škod způsobených krizí a na opatření vedoucí k hospodářskému oživení. Aby Komise překlenula období do ratifikace změněného rozhodnutí o vlastních zdrojích a mohla pracovníkům, firmám a členským státům již letos poskytnout peníze, které tak nutně potřebují, navrhla úpravu stávajícího dlouhodobého rozpočtu na období 2014–2020, která umožní zvýšení výdajů ještě v tomto roce. Tento dodatečný návrh z 3. června zajistí, aby dodatečné prostředky ve výši 11,5 miliardy eur pro REACT-EU, nástroj na podporu solventnosti a Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) byly letos k dispozici co nejdříve.

    

  květen

  • 28. května

   Globální reakce na koronavirus: zahájení nové kampaně s podporou organizace Global Citizen

   V rámci dárcovského maratonu, který byl zahájen 4. května, se nyní v součinnosti s mezinárodní organizací Global Citizen spustí nová kampaň „Global Goal: Unite For Our Future“, která vyvrcholí globálním dárcovským summitem 27. června. Komise společně s organizací Global Citizen nyní zintenzívní mobilizaci finančních prostředků, aby svět mohl tuto pandemii překonat a předejít další.

  • 27. května

   Komise předkládá plán obnovy pro Evropu

   Aby se zajistilo udržitelné, rovnoměrné, inkluzivní a spravedlivé oživení ve všech členských státech, navrhuje Evropská komise vytvoření nového nástroje na podporu oživení „Next Generation EU“, který bude zakotven v silném, moderním a zdokonaleném dlouhodobém rozpočtu EU. Komise rovněž zveřejnila svůj upravený pracovní program na rok 2020, který upřednostní kroky nutné k urychlení oživení a vybudování odolnosti Evropy.

  • 26. května

   Rada přijala dočasná pravidla týkající se prodloužení lhůty pro konání valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)

   Rada přijala návrh Evropské komise na dočasnou odchylku od pravidel týkajících se tzv. evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE), a to pouze čtyři týdny poté, co Komise tento návrh předložila. Evropský parlament vyslovil souhlas 14. května 2020. Tato opatření umožní uvedeným společnostem výjimečně uspořádat valnou hromadu do dvanácti měsíců od konce účetního období, a nikoli do šesti měsíců, jak je stanoveno v právních předpisech.

  • 26. května

   Rada přijala dočasná pravidla týkající se prodloužení lhůty pro konání valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)

   Rada přijala návrh Evropské komise na dočasnou odchylku od pravidel týkajících se tzv. evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE), a to pouze čtyři týdny poté, co Komise tento návrh předložila. Evropský parlament vyslovil souhlas 14. května 2020. Toto opatření umožní uvedeným společnostem výjimečně uspořádat valnou hromadu do dvanácti měsíců od konce účetního období, a nikoli do šesti měsíců, jak je stanoveno v právních předpisech.

  • 20. května

   EU poskytne na humanitární pomoc dalších 50 milionů eur

   Komise oznámila, že poskytne na humanitární pomoc dalších 50 milionů eur, aby bylo možno lépe řešit dramatický nárůst humanitárních potřeb vzniklých kvůli pandemii koronaviru. Tyto prostředky pomohou zranitelným osobám, které čelí rozsáhlým humanitárním krizím, zejména v oblasti Sahelu a Čadského jezera, ve Středoafrické republice, v oblasti Velkých jezer v Africe, ve východní Africe, Sýrii, Jemenu, Palestině a Venezuele, a opomenuti nebudou ani Rohingyové.

  • 20. května

   Výzkumný projekt financovaný z prostředků EU přináší na trh novou diagnostickou metodu

   Jeden z 18 projektů, které byly nedávno vybrány ve výzvě týkající se rozvoje diagnostiky, léčby, očkovacích látek a opatření v oblasti připravenosti a mezi něž bude rozděleno 48,2 milionu eur z programu Horizont 2020, již přináší pozitivní výsledky. Výzkumní pracovníci zapojení do projektu „HG nCoV19 test“ získali souhlas uvést na trh nové rychlé diagnostické vyšetření na COVID-19, které lze provést přímo u pacienta. Díky spojení veřejných a soukromých organizací z Irska, Itálie, Spojeného království a Číny byl rámci projektu „HG nCoV19 test“ vyvinut nový přenosný diagnostický systém na detekci virové infekce, který poskytne přesné a spolehlivé výsledky do 30 minut.

  • 19. května

   Podpora naléhavě potřebného výzkumu a inovací

   Evropská komise vyčlenila z programu Horizont 2020 dalších 122 milionů eur na naléhavě potřebný výzkum koronaviru. Nová výzva k vyjádření zájmu s lhůtou do 11. června přispívá k naplnění závazku Komise poskytnout 1,4 miliardy eur na globální reakci na koronavirus. Tuto iniciativu zahájila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová 4. května 2020.

  • 14. května

   Unie podporuje oblast Afrického rohu

   EU poskytne zemím Afrického rohu dalších 105,5 milionu eur, neboť riziko pandemie COVID-19 zhoršuje humanitární situaci v celém regionu, kde mnoho lidí trpí ozbrojeným konfliktem, vysídlováním a opakujícími se suchem a záplavami.

  • 13. května

   Pokyny, jak bezpečným způsobem znovu začít cestovat a jak oživit cestovní ruch v Evropě v roce 2020 a v dalších letech

   Komise předložila soubor pokynů a doporučení, jež mají členským státům pomoci postupně rušit cestovní omezení a dát podnikům v cestovním ruchu možnost otevřít po několika měsících karantény. Jakmile to epidemiologická situace umožní, měli by lidé mít možnost sejít se s přáteli a rodinou, ať už ve své zemi, nebo v zahraničí, ale za dodržení všech nezbytných bezpečnostních a preventivních opatření. Cílem balíčku je rovněž pomoci evropskému cestovnímu ruchu, a to podporou podniků a zajištěním toho, aby Evropa byla i nadále nejoblíbenější turistickou destinací.

  • 12. května

   Iniciativa pro inovativní léčiva poskytne 117 milionů eur na rozvoj léčby a diagnostiky

   V rámci zrychlené výzvy k podávání návrhů, kterou v březnu vypsalo partnerství veřejného a soukromého sektoru nazvané iniciativa pro inovativní léčiva, bylo vybráno osm rozsáhlých výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem.

  • 8. května

   EU zřizuje humanitární letecký most

   Evropská komise zřídila humanitární letecký most EU, který má v rámci reakce na koronavirus sloužit k přepravě humanitárních pracovníků a nouzových dodávek do některých nejzranitelnějších oblastí na světě.

  • 8. května

   Komise distribuuje první várku 1,5 milionu roušek a respirátorů z celkem 10 milionů zakoupených na podporu zdravotnických pracovníků v EU

   17 členským státům a Spojenému království bylo předáno 1,5 milionu roušek a respirátorů na ochranu zdravotnických pracovníků. Toto zdravotnické vybavení pochází z nového nákupu 10 milionů roušek a respirátorů financovaného Komisí v rámci nástroje pro mimořádnou podporu, jenž má za cíl poskytnout přímou pomoc členským státům s cílem zmírnit bezprostřední následky pandemie a anticipovat potřeby týkající se vývoje po jejím odeznění a návratu k běžným podmínkám.

  • 8. května

   Komise vyzývá členské státy, aby prodloužily omezení ne zcela nutných cest do EU do 15. června

   Komise vyzvala členské státy schengenského prostoru a státy k němu přidružené, aby prodloužily dočasné omezení ne zcela nutných cest do EU o dalších 30 dnů – do 15. června. Cestovní omezení by se měla rušit postupně: podle společného evropského plánu uvolňování protiepidemických opatření bude nejdříve nutné postupně a koordinovaně rušit kontroly na vnitřních hranicích. V druhé fázi pak bude možné uvolnit omezení na vnějších hranicích.

  • 4. května

   Globální reakce na koronavirus: Na všeobecný přístup k vakcínám se podařilo získat 7,4 miliardy eur

   Komise během dárcovské kampaně probíhající v rámci globální reakce na koronavirus zaevidovala v závazcích od dárců z celého světa 7,4 miliardy eur (8 miliard amerických dolarů). Součástí této částky je závazek Komise ve výši 1,4 miliardy eur. Tato částka téměř odpovídá původnímu cíli ve výši 7,5 miliardy eur a je solidním východiskem pro celosvětový dárcovský maraton, který začal 4. května. Cílem je nashromáždit takové finanční prostředky, které zajistí společný vývoj a všeobecné zavedení diagnostických prostředků, léčebných postupů a vakcín v boji proti koronaviru.

  • 2. května

   Masky ze zásob rescEU dodány do Španělska, Itálie a Chorvatska

   V návaznosti na dřívější dodávku do Itálie byly do Španělska, Itálie a Chorvatska distribuovány další zásilky ochranných masek FFP2 ze zásob rescEU – první společné evropské rezervy zdravotnického vybavení, která byla vytvořena v dubnu 2020 s cílem pomoci zemím postiženým koronavirovou pandemií.

  Duben

  • 30. dubna

   Opatření státní podpory

   V dubnu schválila Komise 127 opatření státní podpory pro podniky a na záchranu pracovních míst po celé Evropě během pandemie koronaviru. Nadále úzce spolupracuje se zeměmi EU a snaží se zajistit, aby se ekonomika po skončení krize vrátila do normálu.

  • 29. dubna

   Západní Balkán: EU rozšířila svou pomoc při řešení krize COVID-19

   Evropská komise ohlásila finanční pomoc občanům západního Balkánu ve výši více než 3,3 miliardy eur. Tuto částku uvolní společně s Evropskou investiční bankou. Balíček poslouží k uspokojení bezprostředních potřeb v oblasti humanitární pomoci a zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Zároveň má pomoci se sociálním a hospodářským oživením.

  • 28. dubna

   Bankovní balíček usnadní poskytování úvěrů domácnostem a podnikům v EU

   Komise přijala balíček opatření, který by měl usnadnit poskytování bankovních úvěrů domácnostem a podnikům v celé EU. Banky díky těmto opatřením budou moci i nadále půjčovat peníze na podporu ekonomiky a pomáhat tak zmírnit závažný hospodářský dopad pandemie koronaviru.

  • 24. dubna

   Globální reakce na koronavirus: EU zahájila dárcovskou iniciativu

   Evropská unie spojila své síly s globálními partnery, aby počínaje dnem 4. května 2020 odstartovala dárcovskou iniciativu – globální reakci na koronavirus. Světová zdravotnická organizace (WHO) a globální organizace v oblasti zdraví vyhlásily společnou výzvu k akci, která by měla zajistit rychlý a spravedlivý přístup k bezpečným, kvalitním, účinným a cenově dostupným diagnostickým a terapeutickým prostředkům a očkovacím látkám proti koronaviru.

  • 23. dubna

   Nařízení o zdravotnických prostředcích

   Komise uvítala přijetí návrhu o datu použitelnosti nařízení o zdravotnických prostředcích Evropským parlamentem a Radou. Přijatá změna zohledňuje potřebu zvýšit dostupnost životně důležitých zdravotnických prostředků v celé EU a zároveň i nadále zaručuje zdraví a bezpečnost pacientů do doby, než začne nový právní předpis platit.

  • 22. dubna

   Balíček makrofinanční pomoci pro deset sousedních zemí

   Komise navrhla balíček makrofinanční pomoci ve výši 3 miliard eur pro deset přistupujících a sousedních partnerských zemí, aby jim pomohla omezit ekonomické dopady pandemie koronaviru. Návrh doplňuje strategii „Team Europe“ což je masivní cílená reakce Unie podporující úsilí partnerských zemí v boji proti pandemii.

  • 22. dubna

   Výjimečná opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví

   Byla navržena další výjimečná opatření na podporu nejvíce postižených zemědělských a potravinářských trhů.  Jedná se mimo jiné o opatření na podporu soukromého skladování v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví masa, o povolení, aby hospodářské subjekty v těžce zasažených odvětvích přijímaly samoorganizační tržní opatření, a o zvýšení flexibility programů na podporu trhu v odvětví ovoce a zeleniny, vína a některých dalších.

  • 20. dubna

   Komise zřídila platformu pro sdílení dat určenou výzkumným pracovníkům

   Evropská komise ve spolupráci s několika partnery spustila evropskou datovou platformu COVID-19, která umožní rychle shromažďovat a sdílet dostupné vědecké informace. Platforma je součástí akčního plánu ERAvsCorona a její zprovoznění je dalším důležitým okamžikem ve snaze EU podpořit vědce v Evropě i ve světě v boji proti pandemii koronaviru.

  • 17. dubna

   Díky ojedinělé konzulární operaci EU se ze zahraničí již dostalo domů více než 500 000 občanů Unie

   K 17. dubnu 2020 se v rámci bezprecedentního úsilí o repatriaci podařilo navrátit do vlasti více než půl milionu občanů EU, kteří se kvůli cestovním omezením nemohli dostat domů. Po vypuknutí pandemie se přihlásilo přibližně 600 000 občanů, kteří uvízli mimo EU. Většina z nich v asijsko-tichomořském regionu a v Americe.

  • 16. dubna

   Pokyny k zajištění kompletní ochrany osobních údajů v aplikacích určených proti šíření epidemie

   Komise zveřejnila pokyny týkající se vývoje nových aplikací určených k boji proti koronaviru, pokud jde o ochranu údajů. Účelem je poskytnout rámec, který občanům zaručí dostatečnou ochranu jejich osobních údajů a omezí narušení jejich soukromí při používání těchto aplikací. Pokyny doprovázejí soubor nástrojů EU pro aplikace určené ke sledování kontaktů, který byl rovněž zveřejněn 16. dubna 2020.

  • 16. dubna

   Další opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví

   Byla přijata dvě nová opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví. Díky těmto opatřením se zvýší peněžní toky zemědělcům a sníží administrativní zátěž jak pro celostátní, tak pro regionální orgány a pro zemědělce v této obzvláště těžké době.

  • 21. dubna

   EU mobilizovala pomoc Itálii, Chorvatsku a sousedním zemím

   V návaznosti na žádosti o pomoc zaslané přes mechanismus civilní ochrany EU koordinuje a spolufinancuje zásilky s pomocí určené zemím Unie i sousedním státům.

  • 15. dubna

   Evropský plán stanoví postup, jak společně ukončovat opatření zamezující šíření nákazy

   Komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady předložila evropský plán k postupnému zrušení karanténních a dalších opatření, která byla přijata v důsledku šířícího se onemocnění COVID-19. Komise v tomto dokumentu doporučuje, co by členské státy měly ve svých plánech, jak budou tato opatření postupně ukončovat, brát v úvahu.

  • 15. dubna

   Další kroky v zájmu bezpečného a spolehlivého testování

   Komise zveřejnila pokyny k metodám testování na koronavirus, v nichž chce členským státům pomoci v tom, aby efektivně využívaly testovací nástroje v rámci svých vnitrostátních strategií a ve všech fázích pandemie, tzn. i v době, kdy karanténní opatření postupně ruší.

  • 14. dubna

   2,7 miliardy eur z rozpočtu EU uvolněny na podporu

   2. dubna navrhla Evropská komise aktivovat nástroj EU pro mimořádnou podporu a podpořit tak přímo systémy zdravotní péče členských států. 14. dubna Rada urychleně návrh schválila, takže lze tímto nástrojem disponujícím částkou 2,7 miliardy eur okamžitě začít poskytovat přímou podporu tam, kde je nejvíce zapotřebí.

  • 8. dubna

   Komise vyzvala členské státy, aby do 15. května prodloužily omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné

   Komise vyzvala ke koordinovanému přístupu k prodloužení, neboť činnost na vnějších hranicích může být efektivní jedině tehdy, budou-li ji na hranicích provádět všechny členské státy EU a státy schengenského prostoru, a to jednotným způsobem a do stejného data.

  • 8. dubna

   Podpora výstupních strategií využívajících mobilní a další aplikace

   Komise doporučila soubor opatření, která umožní vypracování společného přístupu k využití mobilních aplikací. Stanoví pro používání aplikací a dat hlavní zásady, např. pokud jde o bezpečnost údajů a dodržování základních práv EU, jako je ochrana soukromí a údajů.

  • 8. dubna

   Komise vyzývá členské státy, aby optimalizovaly zásobování léky a jejich dostupnost

   Komise proto vypracovala pokyny, které se zaměřují na racionální zásobování, přidělování a používání životně důležitých léků při léčbě pacientů s koronavirem a rovněž na léky, kterých může být nedostatek. Navrhovaná opatření by měla umožnit koordinovanější přístup v celé EU, zachování integrity jednotného trhu a zároveň zajištění ochrany veřejného zdraví.

   • 8. dubna

    Globální reakce EU v boji proti pandemii

    Evropská komise a vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku představili plány důrazné a cílené reakce, kterou chce EU podpořit úsilí partnerských zemí v boji proti pandemii koronaviru. EU poskytne partnerským zemím finanční podporu ve výši přesahující 15,6 miliard eur ze stávajících zdrojů na vnější činnost.

   • 7. dubna

    Lékařské týmy z EU vyslány do Itálie


    Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie byl do italského Milána a Bergama vypraven tým evropských lékařů a zdravotních sester z Rumunska a Norska, aby italským zdravotníkům na místě pomáhaly v boji proti koronaviru. Prostřednictvím téhož mechanismu nabídlo pomoc také Rakousko, které Itálii předalo více než tři tisíce litrů dezinfekčních prostředků.

   • 6. dubna

    Uvolněny finanční prostředky pro 100 000 malých a středních podniků

    Evropská komise uvolnila miliardu eur z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) jako záruku pro Evropský investiční fond (EIF). Ten tak bude moci vydat zvláštní záruky, jimiž motivuje banky a jiné půjčovatele k tomu, aby poskytli likviditu alespoň 100 000 evropských malých a středních podniků a malých společností se střední tržní kapitalizací, na které dolehly ekonomické dopady koronavirové pandemie. Odhaduje se, že dostupné financování dosáhne výše 8 miliard eur.

   • 3. dubna

    Osvobození dovozu zdravotnického vybavení od cla a DPH

    Na pomoc v boji proti koronaviru Komise rozhodla o schválení žádostí členských států a Spojeného království o dočasném upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí. Z finančního hlediska tak bude snazší získat zdravotnické vybavení, které lékaři, zdravotní sestry i pacienti naléhavě potřebují.

   • 3. dubna

    Usnadnění přeshraniční zdravotní spolupráce a vysílání zdravotnického personálu

    V zájmu podpory přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotní péče vydala Komise pro členské státy praktické pokyny. Přeshraniční spolupráce může pomoci zmírnit přetížení nemocnic převedením pacientů jinam nebo vysláním kvalifikovaných zdravotnických týmů do zahraničí.

   • 2. dubna

    Mobilizace veškerých zdrojů na ochranu životů a živobytí

    Evropská komise přijala další opatření a navrhla zřídit nástroj solidarity, který by disponoval až 100 miliardami eur. Nástroj nese název SURE. Měl by pomoci pracovníkům udržet si příjem a podnikům neupadnout do platební neschopnosti. Komise rovněž navrhla, aby k překonání krize způsobené koronavirem byly přesměrovány všechny dostupné strukturální fondy. Předpisy na ochranu nejchudších občanů EU a na pomoc rybářům z EU vstoupily v platnost 24. dubna 2020.

   • 1. dubna

    Vědci Komise vyvinuli nový kontrolní materiál pro spolehlivé testování na koronavirus

    Vědci z týmu Evropské komise vyvinuli nový kontrolní materiál, díky kterému jsou laboratoře schopny ověřit, zda jejich testy na koronavirus fungují správně, a předcházet tak falešným negativním výsledkům.

    VSTUPUJE V PLATNOST dne 1. dubna 2020.

   Březen

   • 31. března

    Podpůrná opatření k posílení zemí, jež poskytují útočiště uprchlíkům

    V reakci na pandemii koronaviru posílila EU svou podporu uprchlíkům ze Sýrie a zranitelným skupinám osob v Iráku, Jordánsku a Libanonu prostřednictvím nového balíčku v hodnotě téměř 240 milionů eur. Celková pomoc poskytovaná přes regionální svěřenský fond EU zřízený v reakci na krizi v Sýrii se tak zvýšila na více než 2 miliardy eur.

   • 30. března

    Solidarita EU se západním Balkánem a východními sousedy

    Komise přerozdělila 140 milionů EUR na nejnaléhavější opatření v zemích východního sousedství a přesměrovala využívání stávajících nástrojů v hodnotě až 700 milionů eur, aby pomohla zmírnit socioekonomický dopad krize způsobené koronavirem. Rovněž oznámila okamžitou pomoc zemím západního Balkánu ve výši až 38 milionů eur na řešení mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví. Dalších 374 milionů eur půjde na pomoc při hospodářské a sociální obnově.

   • 30. března

    Umožnění volného pohybu kriticky důležitých pracovníků

    Komise vydala nová praktická doporučení, která mají zajistit, aby se mobilní pracovníci v EU, zejména ti, kteří vykonávají klíčové profese v boji proti pandemii koronaviru, mohli dostat na svá pracoviště. Spolu s pokyny k provádění dočasného omezení postradatelných cest do EU se tento balíček zaměřuje na praktické problémy občanů a organizací dotčených opatřeními přijatými k omezení šíření koronaviru.

   • 27. března

    Komise navýšila rozpočet na repatriační lety a zdravotnické zásobování systému RescEU

    Z rozpočtu EU by mělo být uvolněno až 75 milionů eur na pomoc členským státům při repatriaci státních příslušníků EU a k navýšení rozpočtu k zásobování systému RescEU. Díky letům organizovaným prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie již bylo do Evropy navráceno téměř 10 000 osob.

   • 26. března

    Zajištění plynulosti nákladní letecké dopravy v nejdůležitějších oblastech

    Evropská komise vyzvala členské státy EU k podpoře leteckého nákladního provozu během koronavirové krize. Nové pokyny obsahují provozní a organizační opatření, jež mají udržet základní v pohybu dopravní toky a která se týkají mimo jiné zdravotnického vybavení a personálu.

   • 26. března

    Opětovně potvrzen závazek k mezinárodní spolupráci

    V rámci účasti na mimořádné videokonferenci vedoucích představitelů zemí G20 předsedkyně Evropské komise von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel zdůraznili, že EU se při boji proti pandemii zavázala k mezinárodní spolupráci a nadále bude pomáhat zranitelným zemím a komunitám po celém světě.

   • 25. března

    Ochrana kriticky důležitých evropských aktiv a technologií

    Byly vydány pokyny k zajištění robustního celoevropského přístupu při prověřování zahraničních investic v období krize veřejného zdraví a ekonomické zranitelnosti. Cílem je ochránit společnosti EU a kritická aktiva v oblastech, jako je zdravotnictví, lékařský výzkum, biotechnologie atp., aniž by byla ohrožena celková otevřenost EU vůči zahraničním investicím.

    • Videozáznam sdělení předsedkyně Ursuly von der Leyenové k pokynům na ochranu kriticky důležitých evropských aktiv a technologií během současné krize
   • 23. března

    Zajištění plynulé dopravy zboží v rámci EU prostřednictvím zelených dopravních pruhů

    Byla vydána nová praktická doporučení k provádění pokynů při správě hranic, jež mají pomoci udržet plynulost nákladní dopravy v rámci EU během pandemie. Členské státy byly požádány, aby označily všechny příslušné hraniční přechody v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) jako hraniční přechody se „zelenými pruhy“. Ty mají být otevřené pro veškerá nákladní vozidla bez ohledu na to, jaké zboží přepravují.

   • 20. března

    Aktivace obecných únikových doložek fiskálního rámce

    Komise navrhla  aktivaci obecné únikové doložky, kterou umožňuje Pakt o stabilitě a růstu. Poté, co aktivaci obecné únikové doložky schválí Rada, se členské státy budou moci odchýlit od rozpočtových požadavků stanovených evropským fiskálním rámcem, které za normálních okolností musejí respektovat, a přijmout opatření k náležitému řešení krize.

   • 20. března

    Umožněn volný přístup k evropským normám pro zdravotnické prostředky

    Evropský výbor pro normalizaci a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice zpřístupnil řadu evropských norem na některé zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky. Tato opatření pomohou společnostem z EU i třetích zemí s urychlenou výrobou a snazším uváděním na trh těchto prostředků a zároveň se tak zajistí vysoká úroveň bezpečnosti.

   • 19. března

    Vytváření prvních zásob zdravotnických prostředků v rámci systému rescEU

    Evropská komise se rozhodla vytvořit v systému rescEU strategickou zásobu zdravotnických prostředků: ventilátory a ochranné masky pomohou zemím EU zvládat pandemii koronaviru COVID-19.

   • 19. března

    Dočasný rámec pro další podporu ekonomiky

    Evropská komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory a během šíření koronavirové nákazy COVID-19 tak podpořit ekonomiku.

    Na základě tzv. dočasného rámce Komise do 31. března schválila několik režimů v hodnotě několika stovek miliard eur na podporu hospodářství členských států zasažených koronavirem. Přijala 18 rozhodnutí o schválení 27 vnitrostátních opatření.

   • 18. března

    Ochrana práv cestujících

    Komise zveřejnila pokyny k zajištění ochrany práv cestujících v EU a k jejich uplatňování jednotným způsobem v celé EU v souvislosti s vysokým počtem zrušených a zpožděných cest.

   • 17. března

    Komise zahajuje činnost evropského týmu vědců

    Evropská komise zahájila činnost poradní skupiny pro COVID-19, kterou tvoří epidemiologové a virologové z různých členských států. Tým má vypracovat pokyny EU k vědecky podloženým a koordinovaným krizovým opatřením.

   • 16. března

    Ochrana zdraví a zachování dostupnosti zboží a základních služeb

    Komise předložila pokyny pro členské státy  týkající se opatření při správě hranic souvisejících s ochranou veřejného zdraví. Cílem je chránit zdraví občanů, zajistit správné zacházení s osobami, které musí cestovat, a zachovat dostupnost základního zboží a služeb.

   • 16. března

    EU poskytuje finanční prostředky na inovativní očkovací látku společnosti Curevac

    Komise nabídla firmě CureVac, inovativnímu výrobci vakcín se sídlem v německém Tübingenu, finanční prostředky ve výši až 80 milionů eur na podporu vývoje a výroby očkovací látky proti koronaviru.

   • 15. března

    Zajištění dodávek osobních ochranných prostředků v EU

    Komise přijala opatření k zajištění dostupnosti dodávek osobních ochranných prostředků – stanovila požadavek, aby vývoz těchto výrobků mimo Evropskou unii podléhal vývoznímu povolení členských států.

   • 13. března

    Stanovení koordinované reakce ke zmírnění ekonomických dopadů epidemie

    Komise předložila okamžitou reakci ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie COVID-19. Zaměřuje se na koordinovanou reakci napříč EU a využívá  řadu nástrojů, např. státní podporu, flexibilitu evropského fiskálního rámce, likviditu pro bankovní sektor, rozpočet EU a další. VSTUPUJE V PLATNOST dne 1. dubna 2020.

   • 10. března

    Zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na odvětví letecké dopravy a životní prostředí

    Byly oznámeny právní předpisy, které dočasně zmírní povinnosti leteckých společností ohledně využívání letištních časů, jež pro ně vyplývají z legislativy EU. Zmírní to tlak na odvětví letecké dopravy a rovněž sníží množství emisí – zamezí se totiž zbytečným letům, které letecké společnosti provozují s téměř prázdným letadlem jen proto, aby si své letištní časy udržely. VSTUPUJE V PLATNOST dne 1. dubna 2020.

   • 10. března

    Investiční iniciativa

    Během videokonference vrcholných představitelů EU, jejímž tématem byla reakce na pandemii COVID-19, získala Komise mandát k dalšímu posílení reakce a koordinaci činnosti členských států. Předsedkyně von der Leyenová oznámila investiční iniciativu, která by měla umožnit přesměrování přibližně 60 miliard eur nevyužitých finančních prostředků z oblasti politiky soudržnosti na boj proti koronaviru. VSTUPUJE V PLATNOST dne 1. dubna 2020.

   • 6. března

    Posílení výzkumu a další financování řešení koronavirové krize

    Komise  rozšířila  naléhavou výzvu vyhlášenou v lednu v reakci na epidemii COVID-19. 31. března se Komise rozhodla podpořit jeden další projekt, čímž se celkový počet podporovaných projektů zvýšil na 18. Je do nich zapojeno 140 výzkumných týmů z celé EU i zemí mimo ni a jsou financovány z programu Horizont 2020 s celkovým rozpočtem 48,5 milionů eur.

   • 2. března

    Vytvořen evropský tým řešící situaci způsobenou koronavirem

    Předsedkyně von der Leyenová zřídila na politické úrovni tým pro reakci na koronavirovou pandemii, který koordinuje reakci EU a propojuje činnost ve všech oblastech  – od lékařské péče až po mobilitu a dopravu.

     

   Únor

   • 28. únor

    Členské státy se dohodly na společném nákupu zdravotnických prostředků

    Společně s členskými státy byla vyhlášena první ze čtyř společných zakázek na osobní ochranné prostředky. EU tak jedná jako jeden velký odběratel, což motivuje dodavatele k urychlenému dodání velkého množství prostředků za nejlepší cenu. K datu 24. března výrobci předložili nabídky pokrývající požadovaná množství a v některých případech dokonce poptávku převýšili.

   • 24. únor

    Podpora celosvětového úsilí

    Komise ohlásila nový balíček podpory ve výši 232 milionů eur, který má posílit globální připravenost, prevenci a kontrolu koronaviru. Komise rovněž posílila svou podporu členským státům v souvislosti s prací na opatřeních v rámci plánování připravenosti a reakce na mimořádné události.

   • 23. února

    V rámci solidarity s Čínou poskytuje EU další ochranné prostředky

    Komise se finančně podílí na zásilce více než 25 tun osobních ochranných prostředků do Číny na základě aktivace mechanismu civilní ochrany EU. Přes 30 tun ochranných prostředků bylo zmobilizováno členskými státy EU a  dodáno již v únoru 2020.

   • 1-2. února

    Občané EU dopraveni zpět do vlasti

    První repatriace zorganizovaná společností Air z Francie a Německem spolufinancovaná z mechanismu civilní ochrany EU dopravila z Wuhanu zpět domů 447 evropských občanů. Evropská komise vyvíjí úsilí na všech frontách, pomáhá členským státům při repatriaci jejich občanů a při poskytování naléhavých služeb Číně.

   • 1. února

    První pomoc Číně

    V rámci okamžité první reakce členské státy EU zmobilizovaly a dodaly Číně celkem 12 tun ochranných prostředků.

   • 1. únor

   Leden

   • 31. ledna

    Uvolněny první finanční prostředky na výzkum koronaviru

    Z programu EU pro výzkum a inovace – programu Horizont 2020 – byla poskytnuta částka 10 milionů eur na podporu výzkumu nového onemocnění. Komise vyhlásila naléhavou výzvu k vyjádření zájmu o výzkumné projekty.

   • 28. ledna

    Aktivován mechanismus civilní ochrany EU za účelem repatriace občanů EU

    Vzhledem k rychlému šíření koronaviru byl na žádost o pomoc ze strany Francie aktivován mechanismus civilní ochrany EU s cílem poskytnout konzulární podporu občanům EU nacházejícím se v čínském Wuhanu.

    První evropský případ byl hlášen 24. ledna 2020 ve Francii.

    17. ledna: Konalo seprvní zasedání Výboru pro zdravotní bezpečnost.

    9. ledna: Generální ředitelství SANTE Evropské komise zaslalo přes systém včasného varování a reakce varovné hlášení. Prostřednictvím tohoto systému většina členských států od té chvíle sdílí informace o praktických a komunikačních opatřeních.