Hur har vacciner mot covid-19 kunnat utvecklas så snabbt?

Investments Massiva investeringar har gjorts för att man snabbt ska kunna utveckla vacciner mot covid-19.

 

 

 

 

 

 

Process Forskarna har kunnat snabba på vissa delar av förfarandet genom att kombinera olika faser av kliniska prövningar eller göra flera studier parallellt.

EU:s läkemedelsmyndighet började titta på resultaten av studierna redan innan företagen ansökte om att få sina vacciner godkända.

 

Method Vissa covid-19-vacciner har utvecklats med samma metoder som andra vacciner. Det betyder att det blir enklare att använda befintliga anläggningar för att tillverka covid-19-vacciner i stor mängd.

 

Speed Andra covid-19-vacciner har utvecklats med nya metoder som gör att man snabbare kan tillverka större mängder vaccin jämfört med andra typer av vacciner.

 

 

 

Capacity

Företagen ökar sin kapacitet för att snabbt kunna tillverka miljoner doser av godkända covid-19-vacciner.

 

Hur godkänns vaccinerna i EU?

One Som alla läkemedel måste vaccinerna först testas i laboratorier.
Two Sedan testas de på frivilliga försökspersoner i olika studier som kallas kliniska prövningar.
Three De kliniska prövningarna ger ytterligare kunskap om hur vaccinerna fungerar och säkerställer att fördelarna överväger eventuella biverkningar eller risker.
Four När företagen har tillräckligt mycket kunskap från forskning och kliniska prövningar kan de ansöka om godkännande för försäljning i EU hos EU:s läkemedelsmyndighet (EMA).
Five EMA analyserar alla uppgifter och gör en oberoende och grundlig vetenskaplig utvärdering av vaccinet.
Six På grundval av myndighetens vetenskapliga yttrande utfärdar kommissionen sedan ett godkännande för försäljning inom EU. Därefter får vaccinet användas.

Villkorligt godkännande för försäljning

Under en folkhälsokris kan vacciner och andra läkemedel godkännas för försäljning på vissa villkor.

Detta görs när fördelarna med att genast kunna använda läkemedlet anses överväga risken med att ha mindre omfattande information än vad som vanligen krävs. Tillverkaren förbinder sig då att lägga fram ytterligare information enligt en fastställd tidtabell.

Men kommissionen godkänner bara ett vaccin för försäljning om EMA:s utvärdering visar att det är både säkert och effektivt.

Säkra och effektiva vacciner

Att de vacciner som fått ett villkorligt godkännande är säkra och effektiva övervakas noga genom EU:s system för läkemedelsövervakning, på samma sätt som görs med alla läkemedel.

Dessutom finns särskilda bestämmelser som gör att man snabbt kan samla in och utvärdera ny information. Till exempel måste tillverkarna normalt lämna in en säkerhetsrapport varje halvår till EMA. När det gäller covid-19-vacciner måste säkerhetsrapporterna lämnas in varje månad.

På grund av det ovanligt stora antalet personer som väntas få vaccinet kommer EMA att vidta ytterligare storskaliga åtgärder för att övervaka säkerheten.

Vaccinationskampanjer

Företagen tillverkar sedan de godkända vaccinerna i stor skala. Den mängd vaccin som varje land får beror på hur stor landets befolkning är.

Människor kan komma att vaccineras enligt ländernas vaccinationsprogram. Enligt dessa program prioriteras vanligtvis specifika grupper som vårdpersonal och riskgrupper (äldre och personer med underliggande hälsoproblem).

Kommissionen bistår EU-länderna när de förbereder och genomför sina vaccinationskampanjer.

Dokument