Conas a forbraíodh vacsaíní COVID-19 chomh tapa sin?

Investments Rinneadh infheistíochtaí ollmhóra chun vacsaíní COVID-19 a fhorbairt go tapa.

 

 

 

 

 

 

Process Bhí eolaithe in ann dlús a chur le codanna áirithe den phróiseas, trí chéimeanna éagsúla de thrialacha cliniciúla a chur le chéile nó trí staidéir áirithe a dhéanamh ag an am céanna.

Thosaigh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach ag breathnú ar na sonraí a tháinig as na staidéir fiú sular iarr cuideachtaí uirthi vacsaín a údarú.

 

Method Forbraíodh roinnt vacsaíní COVID-19 trí úsáid a bhaint as na modhanna céanna a úsáideadh le haghaidh vacsaíní eile. Ciallaíonn sé sin go mbeidh sé níos éasca úsáid a bhaint as na saoráidí atá ann cheana chun méideanna ollmhóra de vacsaíní COVID-19 a dhéanamh.

 

Speed Forbraíodh cuid de na vacsaíní i gcoinne COVID-19 trí mhodhanna nua a úsáid lenar féidir méid agus luas an táirgthe a mhéadú i gcomparáid le cineálacha vacsaíní eile.

 

 

 

Capacity

Tá cuideachtaí ag cur lena n-acmhainneacht chun na milliúin dáileog de vacsaíní formheasta i gcoinne COVID-19 a tháirgeadh go tapa.

 

Vacsaíní a fhormheas san Aontas Eorpach

One Ar dtús, déantar na vacsaíní a thástáil sa tsaotharlann, faoi mar a dhéantar le gach táirge íocshláinte.
Two Déantar iad a thástáil ansin ar dhaoine deonacha i mbabhtaí staidéir éagsúla ar a dtugtar ‘trialacha cliniciúla’.
Three Cuidíonn na trialacha lena dhearbhú cén chaoi a n-oibríonn na vacsaíní agus lena chinntiú gur mó na buntáistí a bhaineann leo ná aon fho-iarsma nó rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ann.
Four A luaithe a bheidh a ndóthain sonraí ann ón taighde agus ó thrialacha cliniciúla, féadfaidh cuideachtaí iarratas ar údarú a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí chun an vacsaín a chur ar mhargadh an Aontais.
Five Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach meastóireacht ar na sonraí go léir agus déanann sí measúnú eolaíoch críochnúil agus neamhspleách ar an vacsaín.
Six Bunaithe ar mheasúnú eolaíoch na Gníomhaireachta, tugann an Coimisiún Eorpach údarú margaíochta san Aontas. Ansin, is féidir an vacsaín a úsáid.

Údarú margaíochta coinníollach

Le linn éigeandáil sláinte poiblí, féadfar údarú margaíochta coinníollach a bhronnadh le haghaidh táirge íocshláinte nó vacsaíne.

D'fhéadfadh sé sin tarlú nuair is mó an buntáiste a bhaineann lena sholáthar láithreach ná an riosca go mbeadh sonraí ann nach bhfuil chomh cuimsitheach céanna leis na sonraí a bhíonn ag teastáil de ghnáth. Sna cásanna sin, geallann an táirgeoir faisnéis bhreise a chur ar fáil de réir amchlár sainithe.

In aon chás, ní thabharfaidh an Coimisiún Eorpach údarú margaíochta ach a luaithe a léireoidh an measúnú ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach go bhfuil an vacsaín idir shábháilte agus éifeachtach.

Sábháilteacht agus éifeachtacht vacsaíní

Déantar monatóireacht ghrinn ar shábháilteacht agus ar éifeachtacht vacsaíní a bhfuil údaruithe margaíochta coinníollacha faighte acu, faoi mar a dhéantar i gcás gach táirge íocshláinte, trí chóras seanbhunaithe monatóireachta cógas an Aontais.

Ina theannta sin, tá bearta speisialta i bhfeidhm chun faisnéis a bhailiú agus chun meastóireacht a dhéanamh uirthi go tapa. Mar shampla, ní mór do mhonaróirí tuarascáil sábháilteachta a sheoladh chuig an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach gach sé mhí de ghnáth. I gcás vacsaíní COVID-19, ní mór tuarascálacha sábháilteachta a sheoladh gach mí.

Cuirfidh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach monatóireacht bhreise sábháilteachta ar mhórscála ar bun i bhfianaise chomh hard agus atá an líon daoine a mheastar a gheobhaidh na vacsaíní.

Feachtais vacsaínithe

Déanann cuideachtaí na vacsaíní formheasta a tháirgeadh ansin ar mhórscála. De ghnáth, déantar líon na vacsaíní a gheobhaidh gach tír a ríomh ar bhonn a daonra.

Féadfar daoine a vacsaíniú de réir cláir vacsaíne náisiúnta. Tugann na cláir náisiúnta sin tús áite do ghrúpaí ar leith de ghnáth, mar shampla, gairmithe cúraim sláinte agus pobail leochaileacha (daoine aosta agus daoine a bhfuil bunghalar orthu cheana féin).

Tacaíonn an Coimisiún le tíortha an Aontais chun a bhfeachtais vacsaíní a ullmhú agus a chur chun feidhme.

Doiciméid