covid certificate

Förordningen om EU:s digitala covidintyg trädde i kraft den 1 juli 2021. Alla som är medborgare eller bosatta i EU-länderna kan få ett digitalt covidintyg utfärdat och kontrollerat i hela EU.

 

Välj ditt land på kartan nedan och få reda på hur du får ett intyg från myndigheterna i ditt land.

Vad är EU:s digitala covidintyg?

Intyget är ett digitalt bevis på att man antingen har

tick icon vaccinerats mot covid-19
tick icon testat negativt, eller 
tick icon haft covid-19.

 

 

Hur får jag ett intyg?

Det är ländernas myndigheter som ansvarar för intygen. De kan utfärdas av till exempel testcentrum, hälso- och sjukvårdsmyndigheter eller direkt via en e-hälsoportal. 

 • Intyg om vaccination utfärdas av det EU-land där vaccinationen gjordes.
 • Intyg om testning utfärdas av det EU-land där testet gjordes.
 • Intyg om tillfrisknande utfärdas av det EU-land där den person som har haft covid-19 befinner sig.

De nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheterna bör informera dig om hur du får tag på ditt intyg. 

Det digitala intyget kan sparas på en mobil enhet, men du kan också få det utskrivet på papper. Båda versionerna har en QR-kod med all viktig information och en digital signatur som garanterar intygets äkthet.

EU-länderna har enats om en enhetlig utformning som kan användas för både den elektroniska versionen och pappersversionen och som underlättar erkännandet.

Välj ditt land på kartan och få reda på hur du får ett intyg från myndigheterna i ditt land.

Hur bidrar intyget till den fria rörligheten i EU?

EU:s digitala covidintyg godtas i alla EU-länder och bidrar därför till att reserestriktionerna kan hävas på ett samordnat sätt.

Alla som har EU:s digitala covidintyg undantas i princip från restriktionerna för den fria rörligheten: EU-länderna får inte införa ytterligare reserestriktioner för personer som har ett covidintyg, såvida inte restriktionerna är nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan. 

I så fall – till exempel vid insatser mot nya virusvarianter – måste landet i fråga anmäla sina åtgärder till kommissionen och de övriga EU-länderna och motivera sitt beslut.

Hur fungerar intyget?

QR code icon Alla intyg ska ha en QR-kod med en digital signatur som skyddar mot förfalskningar.
Scan icon När ett intyg kontrolleras skannas QR-koden och signaturen bekräftas.
digital signature icon Alla som utfärdar intygen (till exempel sjukhus, testcentrum och hälso- och sjukvårdsmyndigheter) har sin egen digitala signaturnyckel. Alla dessa lagras i en säker databas i varje land.
validation icon

Kommissionen har byggt en nätsluss där man kan kontrollera alla digitala signaturer i hela EU. Inga personuppgifter hanteras via nätslussen eftersom de inte behövs för att kontrollera den digitala signaturen. Kommissionen har också hjälpt EU-länderna att utveckla nationella datorprogram och appar för att utfärda, spara och kontrollera intygen och ansluta sig till nätslussen.

 

Jag är inte vaccinerad än. Kan jag ändå resa till ett annat EU-land?

Ja. Syftet med EU:s digitala covidintyg är att göra det lättare att resa i EU, men det är inte ett krav eftersom den fria rörligheten är en grundläggande rättighet i EU. 

Utan intyget kan du dock omfattas av restriktioner. Du måste kanske testa dig eller sitta i karantän. EU-länderna får införa reserestriktioner. Se vad som gäller just nu i Re-openEU.

För att se till att ovaccinerade personer inte diskrimineras ingår också intyg om testning och intyg för dem som har tillfrisknat från covid-19 i EU:s digitala covidintyg. Därmed kan alla dra nytta av covidintyget.

 

Travel

Med tanke på semestersäsongen ändrades rekommendationen om samordning av inskränkningar i den fria rörligheten i EU i mitten av juni. Man har förtydligat undantagen för fullt vaccinerade personer och personer som har haft covid-19, säkerställt familjesammanhållning (genom att undanta barn från karantänsbestämmelser om föräldrarna är undantagna) och uppdaterat färgkoderna på ECDC:s karta.

Har det någon betydelse vilket vaccin man har fått?

Vaccinationsintyg utfärdas för alla som vaccineras mot covid-19, oavsett vaccin. Av intyget ska det tydligt framgå vilket vaccin som getts.

När det gäller att häva restriktionerna för den fria rörligheten är EU-länderna enbart skyldiga att godta vaccinationsintyg för vacciner som har godkänts av EU. EU-länderna får också häva restriktionerna för resenärer som fått andra vaccin, till exempel de vacciner som finns på WHO:s lista för nödsituationer, men de är inte tvungna att göra det. Om du har vaccinerats med ett vaccin som inte är godkänt i EU råder vi dig att kontrollera vilka vacciner som godtas av de olika EU-länderna innan du reser.

Personer som är fullvaccinerade och har EU:s digitala covidintyg bör undantas från reserelaterad testning eller karantän 14 dagar efter att de fått sin andra dos av ett vaccin som är godkänt i hela EU. Detsamma ska gälla för tillfrisknade personer med intyg.

 

Vad gäller för tester?

Personer med ett negativt test infört i sitt digitala covidintyg bör undantas från eventuella karantänkrav, utom om de kommer från områden med mycket hög smittspridning. EU-länderna har enats om en gemensam giltighetstid för testerna: 72 timmar för PCR-test och 48 timmar för antigensnabbtest (om snabbtester godtas av det aktuella landet).

 

Vilka uppgifter innehåller intyget och hur skyddas de?

EU:s digitala covidintyg innehåller viktig information som namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccin, test eller genomgången infektion samt ett unikt identifieringsnummer. Uppgifterna finns bara i intyget och de sparas eller antecknas inte när intyget kontrolleras i ett annat EU-land. 

Intygen innehåller bara de uppgifter som är helt nödvändiga. Uppgifterna får inte sparas i de besökta länderna. Det är bara intygets giltighet och äkthet som kontrolleras, och det görs genom att kontrollera vem som har utfärdat och signerat det. Alla hälso- och sjukvårdsuppgifter stannar i det medlemsland som utfärdat intyget.

 

Erkännande av covidintyg från länder utanför EU

Hittills har 18 länder (och territorier) utanför EU anslutit sig till EU:s system för digitala covidintyg:
• Albanien
• Andorra
• Armenien
• Schweiz
• Färöarna 
• Israel
• Island
• Liechtenstein
• Marocko
• Monaco
• Nordmakedonien
• Norge
• Panama
• San Marino
• Turkiet
• Ukraina
• Storbritannien
• Vatikanstaten

Covidintyg som utfärdats i de 18 länderna (och territorierna) godkänns av EU på samma villkor som EU:s digitala covidintyg och de länderna accepterar i gengäld EU:s covidintyg.

Intygens giltighet

Kommissionen har lagt fram förslag till – och EU-länderna har antagit – en uppdatering av rådets rekommendation om inskränkningar i den fria rörligheten. Rekommendationen innehåller specifika regler om giltighet men EU-länderna får vara mindre strikta om de vill:

 • Personer som är fullvaccinerade och har EU:s digitala covidintyg bör undantas från reserelaterad testning eller karantän 14 dagar efter att de fått sin andra dos. Detsamma bör gälla för personer som har haft covid-19 och som har fått en dos av ett vaccin som omfattar två doser.
 • Personer som har haft covid-19 och har EU:s digitala covidintyg bör undantas från reserelaterad testning eller karantän de 180 första dagarna efter ett positivt PCR-test.
 • Personer med EU:s digitala intyg om testning bör undantas från eventuella karantänkrav i 72 timmar för PCR-test och i 48 timmar för antigensnabbtest (om snabbtester godtas av det aktuella landet).

Användning av intygen för att få tillträde till evenemang och anläggningar

EU-lagstiftningen gäller användningen av EU:s digitala covidintyg för att underlätta den fria rörligheten i EU. 

EU-länderna får också använda intygen för inhemska ändamål, till exempel för tillgång till evenemang och platser, men den användningen regleras inte på EU-nivå.

Om ett EU-land inför ett system med covidintyg för inhemska ändamål, bör man se till att EU:s digitala covidintyg godtas fullt ut. Då kan man säkerställa att den som reser till ett annat EU-land inte behöver skaffa sig ett nationellt intyg också.

Hur länge kommer EU:s digitala covidintyg att användas?

Förordningen om EU:s digitala covidintyg gäller från den 1 juli 2021 och ett år framåt. Kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet tre månader innan förordningen upphör att gälla. I samband med rapporten kan kommissionen föreslå att förordningens tillämpningsperiod förlängs, beroende på hur epidemin utvecklas.

Får medborgare från länder utanför EU resa in i EU?

Enligt den aktuella EU-strategin bör resenärer från länder utanför EU som är fullvaccinerade med ett vaccin som EMA godkänt få resa in i EU oavsett skäl. EU-länderna kan också tillåta inresor för resenärer som vaccinerats med vaccin som godkänts enligt WHO:s godkännandeprocess för användning i nödsituationer.

Resor från länder där hälsoläget har förbättrats i tillräcklig grad kan också tillåtas. Rådet ser regelbundet över – och uppdaterar i relevanta fall – en lista över sådana länder, baserat på en utvärdering av hälsoläget. Alla resor till EU från länder på listan bör vara möjliga, oavsett vaccinationsstatus. Se listan över länder.

Dessutom bör familjemedlemmar till EU-medborgare och personer bosatta i EU, liksom personer som har ett viktigt skäl att resa till EU, kunna fortsätta att resa hit.

 

Vanliga frågor om EU:s digitala covidintyg, vaccinationer och reserestriktioner

Re-open EU: aktuell information om resor och smittskyddsåtgärder

På webbplatsen eller i appen Re-open EU hittar du aktuell information om reserestriktioner och smittskyddsåtgärder i EU-länderna, till exempel krav på testning och karantän för resenärer, för att hjälpa dig att utöva din rätt till fri rörlighet. Innehållet uppdateras ofta och finns på 24 språk. Informationen hjälper dig att planera så att du kan resa på ett smittsäkert sätt i Europa.

Besök Re-open EU

Tidslinje

 • 27 januari

  Riktlinjer om kraven på driftskompabilitet för digitala vaccinationsintyg antas. De bygger på diskussioner som pågått sedan november 2020 mellan kommissionen och EU-länderna inom nätverket för e-hälsa.

 • 17 mars

  Kommissionen föreslår en lagtext om en gemensam ram för ett EU-intyg.

 • 14 april

  Rådet antar ett mandat för att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om lagförslaget.

 • 22 april

  EU-ländernas företrädare i nätverket för e-hälsa enas om riktlinjer för de viktigaste tekniska specifikationerna för systemet. Det är ett viktigt steg för att skapa den nödvändiga infrastrukturen på EU-nivå.

 • 7 maj

  Kommissionen startar ett pilotförsök av EU:s infrastruktur för driftskompatibilitet (EU:s nätsluss) som ska göra det enklare att autentisera EU-intygen.

 • 20 maj

  Europaparlamentet och rådet enas om EU:s digitala covidintyg.

 • 1 juni

  EU:s nätsluss (sammankopplingen av de nationella systemen) öppnar.

 • 1–30 juni

  Uppvärmningsfas: EU-länderna kan lansera intyg på frivillig basis om de är redo att utfärda och verifiera intyg och har det nödvändiga regelverket på plats.

 • Mitten av juni

  Reviderad rådsrekommendation om resor inom EU.

 • 1 juli

  EU:s digitala covidintyg går att använda i hela EU.

 • 1 juli–12 augusti

  Övergångsfas: Om ett EU-land inte är redo att utfärda det nya intyget till sina invånare kan andra format fortfarande användas och bör godtas av de andra EU-länderna.

Dokument

Ladda nerPDF - 439.2 KB
Ladda nerPDF - 762.1 KB