covid certificate

Förordningen om EU:s digitala covidintyg trädde i kraft den 1 juli 2021. Alla som är medborgare eller bosatta i EU-länderna kan få ett digitalt covidintyg utfärdat och kontrollerat i hela EU.

Välj ditt land på kartan nedan och se hur du får ett intyg från myndigheterna i ditt land.

Nya regler om resereglerna i EU och EU-covidintygens giltighet

Sedan den 1 februari 2022 gäller nya bindande regler som innebär att vaccinationsintyg ska godtas i nio månader i samband med resor inom EU.

Medlemsländerna måste godkänna varandras vaccinationsintyg i nio månader efter grundvaccinationens sista dos. För Janssens endosvaccin innebär det 270 dagar från den första och enda sprutan. För tvådosvaccin innebär det 270 dagar från den andra sprutan eller, beroende på vaccinationslandets strategi, den första och enda sprutan om personen har haft covid-19.

Medlemsländerna får inte tillämpa andra giltighetstider för resor i EU. Vaccinationsintyg för påfyllnadsdoser gäller tills vidare.

Reglerna gäller bara för vaccinationsintyg som används för att resa i EU. Medlemsländerna får införa andra regler för EU:s digitala covidintyg när intyget används för inhemska ändamål, men de förväntas anpassa sig till den giltighetstid som fastställts på EU-nivå.

De som har ett giltigt digitalt EU-covidintyg ska i princip inte behöva testa sig eller sitta i karantän eller omfattas av andra restriktioner, oavsett varifrån i EU de reser.

De som inte har ett covidintyg bör få resa om de testar sig före eller efter ankomsten. Dessutom måste de eventuellt sitta i karantän om de kommer från områden med mycket hög smittspridning (mörkröda områden).

Alla åtgärder som begränsar den fria rörligheten måste vara icke-diskriminerande och proportionerliga. EU-länderna får i princip inte neka personer inresa om de kommer från ett annat EU-land.

Vad är EU:s digitala covidintyg?

Intyget är ett digitalt bevis på att man antingen har

tick icon vaccinerats mot covid-19
tick icon testat negativt, eller
tick icon haft covid-19.

Vem kan få EU:s digitala covidintyg?

 • Alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar
 • Medborgare från länder utanför EU som enligt lag får vistas eller bo i ett EU-land och har rätt att resa till andra EU-länder

Hur får jag ett intyg?

Det är ländernas myndigheter som ansvarar för intygen. De kan utfärdas av till exempel testcentrum, hälso- och sjukvårdsmyndigheter eller direkt via en e-hälsoportal.

 • Intyg om vaccination utfärdas av det EU-land där vaccinationen gjordes.
 • Intyg om testning utfärdas av det EU-land där testet gjordes.
 • Intyg om tillfrisknande utfärdas av det EU-land där den person som har haft covid-19 befinner sig.

De nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheterna bör informera dig om hur du får tag på ditt intyg.

Det digitala intyget kan sparas på en mobil enhet, men du kan också få det utskrivet på papper. Båda versionerna har en QR-kod med all viktig information och en digital signatur som garanterar intygets äkthet.

EU-länderna har enats om en enhetlig utformning som kan användas för både den elektroniska versionen och pappersversionen och som underlättar erkännandet.

Välj ditt land på kartan och få reda på hur du får ett intyg från myndigheterna i ditt land.

Erkännande i EU av covidintyg från länder utanför EU

Hittills har 49 länder (och territorier) utanför EU anslutit sig till EU:s system för digitala covidintyg baserat på EU:s likvärdighetsbeslut.

Covidintyg som utfärdats i de 49 länderna (och territorierna) godkänns av EU på samma villkor som EU:s digitala covidintyg och de länderna accepterar i gengäld EU:s covidintyg.

Hur fungerar intyget?

QR code icon Alla intyg ska ha en QR-kod med en digital signatur som skyddar mot förfalskningar.
Scan icon När ett intyg kontrolleras skannas QR-koden och signaturen bekräftas.
digital signature icon Alla som utfärdar intygen (till exempel sjukhus, testcentrum och hälso- och sjukvårdsmyndigheter) har sin egen digitala signaturnyckel. Alla dessa lagras i en säker databas i varje land.
validation icon

Kommissionen har byggt en nätsluss där man kan kontrollera alla digitala signaturer i hela EU. Inga personuppgifter hanteras via nätslussen eftersom de inte behövs för att kontrollera den digitala signaturen. Kommissionen har också hjälpt EU-länderna att utveckla nationella datorprogram och appar för att utfärda, spara och kontrollera intygen och ansluta sig till nätslussen.

Hur bidrar intyget till den fria rörligheten i EU?

EU:s digitala covidintyg godtas i alla EU-länder och bidrar därför till att reserestriktionerna kan hävas på ett samordnat sätt.

Alla som har EU:s digitala covidintyg undantas i princip från restriktionerna för den fria rörligheten: EU-länderna får inte införa ytterligare reserestriktioner för personer som har ett covidintyg, såvida inte restriktionerna är nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan.

I så fall – till exempel vid insatser mot nya virusvarianter – måste landet i fråga anmäla sina åtgärder till kommissionen och de övriga EU-länderna och motivera sitt beslut.

Jag är inte vaccinerad än. Kan jag ändå resa till ett annat EU-land?

Ja. Syftet med EU:s digitala covidintyg är att göra det lättare att resa i EU, men det är inte ett krav eftersom den fria rörligheten är en grundläggande rättighet i EU.

Utan intyget kan du dock omfattas av restriktioner. Du måste kanske testa dig eller sitta i karantän. EU-länderna får införa reserestriktioner. Se vad som gäller just nu på Re-open EU.

För att se till att ovaccinerade personer inte diskrimineras ingår också intyg om testning och intyg för dem som har tillfrisknat från covid-19 i EU:s digitala covidintyg. Därmed kan alla dra nytta av covidintyget.

Travel

I januari 2022 uppdaterade EU reglerna om samordnade reserestriktioner för att utgå från en persons hälsostatus snarare än det regionala covidläget med undantag för områden där smittspridningen är mycket hög.

Vanliga frågor om EU:s digitala covidintyg, vaccinationer och reserestriktioner

Får medborgare från länder utanför EU resa in i EU?

Den 22 februari 2022 uppdaterade rådet sin rekommendation för att göra det lättare att resa in i EU. Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2022.

Resenärer från länder utanför EU som är fullvaccinerade med ett vaccin godkänt av EU eller WHO bör få resa in i EU, om det har gått minst 14 dagar och högst 270 dagar sedan den sista dosen av grundvaccinationen eller om de har fått en påfyllnadsdos.

EU-länderna bör också tillåta inresa för den som har tillfrisknat från covid-19 inom 180 dagar före sin resa och som kan intyga detta med ett digitalt EU-covidintyg eller ett covidintyg från ett annat land som bedöms som likvärdigt.

Personer som reser från ett land eller territorium som finns med på listan med länder varifrån alla resor bör vara möjliga och som har intyg på ett negativt PCR-test bör också få resa in i EU. Rådet ser regelbundet över och uppdaterar listan med länder, baserat på en utvärdering av hälsoläget. Alla resor till EU från länder på listan bör vara möjliga, oavsett vaccinationsstatus.

Dessutom bör EU-medborgare och EU-invånare, deras familjemedlemmar och personer som har ett viktigt skäl att resa till EU kunna fortsätta att resa hit.

Har det någon betydelse vilket vaccin man har fått?

Vaccinationsintyg utfärdas för alla som vaccineras mot covid-19, oavsett vaccin. Av intyget ska det tydligt framgå vilket vaccin som getts.

När det gäller att häva restriktionerna för den fria rörligheten är EU-länderna enbart skyldiga att godta vaccinationsintyg för vacciner som har godkänts av EU. EU-länderna får också häva restriktionerna för resenärer som fått andra vaccin, till exempel de vacciner som finns på WHO:s lista för nödsituationer, men de är inte tvungna att göra det. Om du har vaccinerats med ett vaccin som inte är godkänt i EU råder vi dig att kontrollera vilka vacciner som godtas av de olika EU-länderna innan du reser.

Personer som är fullvaccinerade och har EU:s digitala covidintyg bör undantas från reserelaterad testning eller karantän 14 dagar efter att de fått sin andra dos av ett vaccin som är godkänt i hela EU. Detsamma ska gälla för tillfrisknade personer med intyg.

Kan även påfyllnadsdoser registreras i mitt EU-covidintyg?

De flesta EU-länder har redan börjat ge påfyllnadsdoser mot covid-19. Ett EU-covidintyg ska utfärdas för varje dos. Det betyder att länderna måste utfärda ett vaccinationsintyg enligt formatet för EU:s digitala covidintyg även för påfyllnadsdoser .

Sedan den 1 februari gäller dessutom nya regler för hur påfyllnadsdoser ska läggas in i vaccinationsintygen. Påfyllnadsdoser ska registreras som 3/3 för en påfyllnadsdos efter en grundvaccination med två doser och som 2/1 för en påfyllnadsdos efter en vaccination med ett endosvaccin eller med en dos av ett tvådosvaccin till dem som har haft covid-19.

Hur fungerar ett intyg om testning?

Personer med ett negativt test infört i sitt digitala covidintyg bör undantas från eventuella karantänkrav, utom om de kommer från områden med mycket hög smittspridning. EU-länderna har enats om en gemensam giltighetstid för testerna: 72 timmar för PCR-test och 48 timmar för antigensnabbtest (om snabbtester godtas av det aktuella landet).

Vilka uppgifter innehåller EU:s digitala covidintyg och hur skyddas de?

EU:s digitala covidintyg innehåller viktig information som namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccin, test eller genomgången infektion samt ett unikt identifieringsnummer. Uppgifterna finns bara i intyget och de sparas eller antecknas inte när intyget kontrolleras i ett annat EU-land.

Intygen innehåller bara de uppgifter som är helt nödvändiga. Uppgifterna får inte sparas i de besökta länderna. Det är bara intygets giltighet och äkthet som kontrolleras, och detta görs genom att kontrollera vem som har utfärdat och signerat det. Alla hälso- och sjukvårdsuppgifter stannar i det medlemsland som utfärdat intyget.

Intygens giltighet

Följande EU-covidintyg är giltiga:

Ett vaccinationsintyg där det har gått minst 14 dagar och högst 270 dagar sedan den sista dosen av grundvaccinationerna eller om personen har fått en påfyllnadsdos

ELLER

ett negativt PCR-test före avresan som är högst 72 timmar gammalt eller ett negativt antigensnabbtest som är högst 24 timmar gammalt

ELLER

ett intyg om tillfrisknande som visar att det har gått högst 180 dagar sedan det första positiva PCR-testet togs.

Giltighet för intyg som utfärdats efter en påfyllnadsdos

Kommissionen föreslår för närvarande ingen giltighetstid för intyg om påfyllnadsdoser. Det innebär att giltighetsperioden på nio månader inte bör tillämpas på intyg om påfyllnadsdoser. Det är troligt att påfyllnadsdoserna kan ge ett längre skydd än grundvaccinationerna.

Kommissionen följer noga alla nya forskningsrön och kan vid behov komma att föreslå en giltighetstid även för vaccinationsintyg för påfyllnadsdoser.

Användning av intygen för att få tillträde till evenemang och anläggningar

EU-lagstiftningen gäller användningen av EU:s digitala covidintyg för att underlätta den fria rörligheten i EU.

EU-länderna får också använda intygen för inhemska ändamål, till exempel för tillgång till evenemang och platser, men den användningen regleras inte på EU-nivå.

Om ett EU-land inför ett system med covidintyg för inhemska ändamål, bör man se till att EU:s digitala covidintyg godtas fullt ut. Då behöver den som reser till ett annat EU-land inte skaffa sig ett nationellt intyg också.

Hur länge kommer EU:s digitala covidintyg att användas?

Förordningen om EU:s digitala covidintyg som trädde i kraft den 1 juli 2021 gäller i nuläget till den 30 juni 2022. I februari 2022 föreslog kommissionen att den skulle förlängas med ett år till den 30 juni 2023. Det innebär att resenärerna kan fortsätta att resa i EU tack vare sina covidintyg, även till de länder som fortfarande har vissa restriktioner.

Re-open EU: aktuell information om resor och smittskyddsåtgärder

På webbplatsen eller i appen Re-open EU hittar du aktuell information om reserestriktioner och smittskyddsåtgärder i EU-länderna, till exempel krav på testning och karantän för resenärer, för att hjälpa dig att utöva din rätt till fri rörlighet. Innehållet uppdateras ofta och finns på 24 språk. Informationen hjälper dig att planera så att du kan resa på ett smittsäkert sätt i Europa.

Besök Re-open EU

Tidslinje

 • 27 januari

  Riktlinjer om kraven på driftskompabilitet för digitala vaccinationsintyg antas. De bygger på diskussioner som pågått sedan november 2020 mellan kommissionen och EU-länderna inom nätverket för e-hälsa.

 • 17 mars

  Kommissionen föreslår en lagtext om en gemensam ram för ett EU-intyg.

 • 14 april

  Rådet antar ett mandat för att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om lagförslaget.

 • 22 april

  EU-ländernas företrädare i nätverket för e-hälsa enas om riktlinjer för de viktigaste tekniska specifikationerna för systemet. Det är ett viktigt steg för att skapa den nödvändiga infrastrukturen på EU-nivå.

 • 7 maj

  Kommissionen startar ett pilotförsök av EU:s infrastruktur för driftskompatibilitet (EU:s nätsluss) som ska göra det enklare att autentisera EU-intygen.

 • 20 maj

  Europaparlamentet och rådet enas om EU:s digitala covidintyg.

 • 1 juni

  EU:s nätsluss (sammankopplingen av de nationella systemen) öppnar.

 • 1–30 juni

  Uppvärmningsfas: EU-länderna kan lansera intyg på frivillig basis om de är redo att utfärda och verifiera intyg och har det nödvändiga regelverket på plats.

 • Mitten av juni

  Reviderad rådsrekommendation om resor inom EU.

 • 1 juli

  EU:s digitala covidintyg går att använda i hela EU.

 • 1 juli–12 augusti

  Övergångsfas: Om ett EU-land inte är redo att utfärda det nya intyget till sina invånare kan andra format fortfarande användas och bör godtas av de andra EU-länderna.

*Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Dokument