covid certificate

Rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID weszło w życie 1 lipca 2021 r. Mieszkańcy UE będą teraz mogli utrzymać cyfrowe zaświadczenie COVID, które będzie można zweryfikować w całej UE.

 

Wybierz swój kraj na poniższej mapie i dowiedz się, jak uzyskać zaświadczenie.

 

Nowe propozycje dotyczące przepisów w sprawie ważności unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 i koordynacji w zakresie bezpiecznych podróży w UE

21 grudnia Komisja Europejska przyjęła przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 ustanawiające wiążący okres, przez jaki będą uznawane zaświadczenia o szczepieniu do celów podróży wewnątrz UE. Będzie on wynosić 9 miesięcy (dokładnie 270 dni) po serii pierwotnych szczepień w dwóch dawkach lub serii jednodawkowej szczepionki Johnson and Johnson. Jasny i jednolity okres uznawania zaświadczeń o szczepieniu zagwarantuje, że środki dotyczące podróżowania podejmowane przez państwa członkowskie nadal będą skoordynowane.

Przyjęty 9-miesięczny okres ważności uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, w których zaleca się podanie dawki przypominającej najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień. Zaświadczenie pozostanie ważne jeszcze przez trzy miesiące po upływie wspomnianego okresu sześciu miesięcy, aby zapewnić możliwość dostosowania krajowych kampanii szczepień oraz dostępność dawek przypominających dla obywateli.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r.

Komisja zaproponowała wcześniej aktualizację przepisów dotyczących koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE. Oto najważniejsze zmiany dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID:

 • Skoncentrowanie się na podejściu ukierunkowanym na osoby: Osoba posiadająca ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID nie powinna co do zasady podlegać dodatkowym ograniczeniom, takim jak testy lub kwarantanna, niezależnie od miejsca wyjazdu w UE. Od osób nieposiadających takiego zaświadczenia można wymagać testu przeprowadzonego przed przyjazdem lub po przyjeździe.
 • Dawki przypominające: Jak dotąd nie ma badań wyraźnie potwierdzających skuteczność dawek przypominających, jeśli chodzi o przenoszenie wirusa COVID-19. W związku z czym nie jest możliwe określenie ważności dawek przypominających. Na podstawie pierwszych danych można oczekiwać, że ochrona zapewniana przez dawki przypominające może trwać dłużej niż ochrona wynikająca z serii szczepień pierwotnych. Na podstawie nowych dowodów naukowych Komisja może, w razie potrzeby, zaproponować odpowiedni okres ważności również w odniesieniu do zaświadczeń o szczepieniu dawką przypominającą.

Komisja zaproponowała również zaktualizowane ramy dotyczące podróży spoza UE – zaszczepieni podróżni są traktowani priorytetowo, ale przewidziano również dodatkowe zabezpieczenia.

 • Państwa członkowskie powinny systematycznie otwierać możliwość wjazdu nie tylko dla osób zaszczepionych szczepionkami zatwierdzonymi w UE, jak ma to miejsce obecnie, ale również dla osób zaszczepionych szczepionkami, które uzyskały nadzwyczajne pozwolenie na stosowanie od WHO. Jako niezbędny środek bezpieczeństwa od wszystkich podróżnych, którzy zostali zaszczepieni szczepionką zatwierdzoną przez WHO i niezatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków, oraz od ozdrowieńców, zawsze wymagany będzie negatywny wynik testu PCR. Wprowadzono również zmiany w ważności zaświadczeń o szczepieniu – będą one ważne przez 9 miesięcy od zakończenia serii szczepień pierwotnych. Uznawane będą również zaświadczenia o szczepieniu wydane po przyjęciu dodatkowej dawki przypominającej.
 • Państwa członkowskie powinny uznawać zaświadczenia o szczepieniu i o powrocie do zdrowia wydane poza UE, które uznano za równoważne z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

Te zmiany są obecnie przedmiotem dyskusji z państwami członkowskimi.

Pytania i odpowiedzi

CZYM JEST UNIJNE CYFROWE ZAŚWIADCZENIE COVID?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

tick icon albo została zaszczepiona przeciwko COVID-19
tick icon albo uzyskała negatywny wynik testu 
tick icon albo przeszła COVID-19.

Kto może otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID?

 • Wszyscy obywatele Unii i członkowie ich rodzin
 • Obywatele krajów spoza UE legalnie przebywający lub zamieszkujący w państwie członkowskim UE i uprawnieni do podróżowania do innych krajów UE

 

Jak Europejczycy mogą uzyskać zaświadczenie?

Za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą je wydawać na przykład ośrodki wykonujące testy lub organy ds. zdrowia, można je również uzyskać poprzez portal dla pacjentów. 

 • Zaświadczenia o zaszczepieniu są wydawane w państwie członkowskim, w którym podano szczepionkę.
 • Zaświadczenia o wyniku testu są wydawane w państwie członkowskim, w którym przeprowadzono test.
 • Zaświadczenia o przechorowaniu COVID są wydawane w państwie członkowskim, w którym mieszka ozdrowieniec.

Informacje na temat sposobu uzyskania zaświadczenia powinny być udostępniane przez krajowe organy ds. zdrowia. 

Wersję cyfrową można przechowywać na urządzeniu mobilnym. Oprócz tego, na życzenie, można również otrzymać wersję papierową. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także podpis cyfrowy potwierdzający, że zaświadczenie jest autentyczne.

Aby ułatwić jego uznawanie, państwa członkowskie uzgodniły wspólny wzór zaświadczenia w wersji elektronicznej i papierowej.

Wybierz swój kraj na poniższej mapie i dowiedz się, jak uzyskać zaświadczenie.

Uznawanie przez UE zaświadczeń COVID wydanych przez państwa trzecie (spoza UE)

Dotychczas do systemu unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID włączono 33 kraje (i terytoria) spoza UE na podstawie decyzji UE w kwestii równoważności


Zaświadczenia COVID wydane w tych 33 krajach (i terytoriach) są akceptowane w UE na takich samych warunkach jak unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. I vice versa: te 33 kraje (i terytoria) akceptują unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

 

Jak działa zaświadczenie?

QR code icon Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID zawiera kod QR z podpisem cyfrowym chroniącym je przed fałszerstwem.
Scan icon Podczas kontroli zaświadczenia skanuje się kod QR i sprawdza podpis.
digital signature icon Każdy organ wydający (np. szpital, ośrodek wykonujący testy czy organ ds. zdrowia) ma własny klucz podpisu cyfrowego. Każdy kraj przechowuje wszystkie te klucze w bezpiecznej bazie danych.
validation icon

Komisja Europejska utworzyła bramę sieciową, która umożliwia weryfikację podpisów na zaświadczeniach w całej UE. Dane osobowe posiadacza zaświadczenia nie przechodzą przez bramę sieciową, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego. Komisja Europejska pomogła również państwom członkowskim w opracowaniu krajowego oprogramowania i aplikacji służących do wydawania, przechowywania i weryfikacji zaświadczeń. Udzieliła im także wsparcia podczas koniecznego testowego uruchomienia bramy sieciowej.

 

W jaki sposób zaświadczenie pomaga w swobodnym przemieszczaniu się?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomaga ono w skoordynowanym znoszeniu istniejących ograniczeń.

Podczas podróży posiadacza zaświadczenia zasadniczo nie powinny obowiązywać ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, tj. państwa członkowskie nie powinny nakładać na niego dodatkowych ograniczeń związanych z podróżą, chyba że są one konieczne i proporcjonalne pod względem celu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego.

W tym ostatnim przypadku – na przykład gdy konieczna jest reakcja na nowe warianty budzące obawy – dane państwo członkowskie musiałoby powiadomić o ograniczeniach Komisję i pozostałe państwa członkowskie oraz uzasadnić ich wprowadzenie.

Czy obywatele, którzy nie są jeszcze zaszczepieni, mogą podróżować do innego kraju UE?

Tak. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID powinno ułatwić swobodne przemieszczanie się w obrębie Unii. Posiadanie go nie jest warunkiem swobodnego przemieszczania się, które jest w Unii jednym z praw podstawowych. 

Bez zaświadczenia można jednak podlegać takim ograniczeniom jak wymóg testów lub kwarantanny. Państwa członkowskie mogą wprowadzić ograniczenia podróży. Najnowsze informacje na ten temat są dostępne na stronie Re-openEU.

Aby zagwarantować, że osoby niezaszczepione nie będą dyskryminowane, unijne cyfrowe zaświadczenie COVID obejmuje również zaświadczenia o testach oraz o przechorowaniu COVID-19. Dzięki temu wszyscy obywatele mogą korzystać z unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Travel

Zalecenie dotyczące koordynacji ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się na terenie UE zostało zmienione w połowie czerwca z myślą o sezonie wakacyjnym. Sprecyzowano zwolnienia dla osób w pełni zaszczepionych i tych, które przeszły chorobę. Zadbano również o jedność rodzin (z kwarantanny zwolniono dzieci podróżujące z rodzicami) oraz zaktualizowano kodowanie kolorów na mapie ECDC.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, szczepień i ograniczeń podróży

 

Czy obywatele państw trzecich mogą podróżować do UE?

Zgodnie z zasadami aktualnie obowiązującymi w UE obywatele krajów nienależących do UE, którzy są w pełni zaszczepieni szczepionką dopuszczoną przez EMA, powinni móc podróżować do UE bez względu na cel podróży. Państwa członkowskie UE mogą też zezwolić na przyjazd osobom zaszczepionym szczepionkami, w odniesieniu do których WHO wydało nadzwyczajne pozwolenie na stosowanie.

Można też podróżować z krajów, w których sytuacja zdrowotna wystarczająco się poprawiła. Na podstawie oceny aktualnej sytuacji zdrowotnej Rada regularnie dokonuje przeglądu wykazu takich krajów i w razie potrzeby go aktualizuje. Wszelkie podróże do UE z krajów wymienionych w wykazie powinny być możliwe, bez względu na status zaszczepienia.

Poza tym członkowie rodzin obywateli i mieszkańców UE, jak również osoby, które mają ważny powód, by bezwzględnie przyjechać do UE, powinni nadal móc podróżować.

 

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie?

Zaświadczenia o szczepieniu będą wydawane wszystkim zaszczepionym osobom, niezależnie od tego, którą szczepionkę przeciwko COVID-19 im podano. Na zaświadczeniu musi być wyraźnie podana nazwa szczepionki.

Jeśli chodzi o swobodne przemieszczanie się, państwa członkowskie są zobowiązane akceptować zaświadczenia o zaszczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. Państwa członkowskie mogą również, ale nie mają obowiązku, znieść ograniczenia dla podróżnych, którzy otrzymali inną szczepionkę, np. szczepionkę wymienioną w wykazie WHO. Osobom zaszczepionym szczepionką, która nie została dopuszczona do obrotu w UE, radzimy przed podróżą sprawdzić, które szczepionki są akceptowane w konkretnym państwie członkowskim.

Osoby w pełni zaszczepione mające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID powinny być zwolnione z testów związanych z podróżowaniem i z kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 zatwierdzonej do użytku w całej UE. To samo dotyczy osób dysponujących zaświadczeniem, które przeszły chorobę.

 

Jak działa zaświadczenie o wyniku testu?

Osoby, które uzyskały negatywny wynik testu w formacie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, powinny być zwolnione z ewentualnych wymogów kwarantanny, chyba że przemieszczają się z obszarów o wysokiej zachorowalności. Państwa członkowskie uzgodniły standardowy okres ważności testów: 72 godziny w przypadku testów PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych, jeżeli dane państwo członkowskie je akceptuje.

 

Jakie dane zawiera unijne cyfrowe zaświadczenie COVID? Czy dane te są chronione?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki, testu lub przejścia choroby oraz niepowtarzalny identyfikator. Dane te pozostają na zaświadczeniu i nie są przechowywane ani zatrzymywane podczas weryfikacji zaświadczenia w innym państwie członkowskim. 

Zaświadczenia będą zawierały jedynie ograniczony zestaw niezbędnych informacji. Odwiedzane kraje nie mogą przechowywać takich danych. W ramach kontroli weryfikuje się jedynie autentyczność i ważność zaświadczenia, sprawdzając, kto je wydał i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które wydało zaświadczenie.

 

Ważność zaświadczeń

Komisja zaproponowała, a państwa członkowskie przyjęły, aktualizację zalecenia Rady w sprawie ograniczeń swobodnego przemieszczania się. Zawiera ona konkretne przepisy – choć państwa członkowskie mogą również stosować łagodniejsze zasady:

 • Osoby w pełni zaszczepione posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID powinny być zwolnione z testów związanych z podróżowaniem i z kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki szczepionki. Powinno to również dotyczyć osób, które przeszły chorobę i otrzymały również jedną dawkę szczepionki składającej się z dwóch dawek.
 • Ozdrowieńcy posiadający unijne cyfrowe zaświadczenie COVID powinni być zwolnieni z testów związanych z podróżowaniem i z kwarantanny przez pierwszych 180 dni po pozytywnym teście PCR.
 • Osoby posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID informujące o wyniku testu powinny być zwolnione z ewentualnych wymogów w zakresie kwarantanny: 72 godziny w przypadku testów PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych, jeżeli dane państwo członkowskie je akceptuje.

Ewentualne korzystanie z zaświadczeń w celu dostępu do wydarzeń lub obiektów

Prawo UE obejmuje wykorzystanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID w celu ułatwienia bezpiecznego poruszania się w obrębie UE. 

Państwa członkowskie mogą również wykorzystywać zaświadczenia COVID-19 w skali krajowej, na przykład do regulowania dostępu do wydarzeń lub obiektów. Takie działania nie są jednak regulowane na poziomie UE.

Jeżeli państwo członkowskie przyjmuje system zaświadczeń COVID-19 do celów krajowych, powinno również zagwarantować akceptowanie w pełni unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Ma to zagwarantować, że podróżni udający się do innego państwa członkowskiego nie będą musieli uzyskiwać dodatkowo zaświadczenia krajowego.

Jak długo będzie obowiązywało unijne cyfrowe zaświadczenie COVID?

Rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID będzie stosowane przez 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r. Na trzy miesiące przed zakończeniem okresu stosowania rozporządzenia Komisja przedstawi sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wraz ze sprawozdaniem Komisja może zaproponować przedłużenie okresu stosowania zaświadczenia COVID, z uwzględnieniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 

Re-open EU: aktualne informacje na temat podróży i środków sanitarnych

Najświeższe informacje na temat podróży i środków sanitarnych w krajach europejskich. Można tu znaleźć między innymi informacje o kwarantannie i wymogach dotyczących testowania, które umożliwiają podróżnym korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się. Informacje są często aktualizowane i dostępne w 24 językach. Pomogą one w zaplanowaniu bezpiecznych podróży w Europie.

Odwiedź stronę Re-open EU

Kalendarium

 • 27 stycznia

  W następstwie dyskusji prowadzonych od listopada 2020 r. między Komisją a państwami członkowskimi w ramach sieci e-zdrowie przyjęto wytyczne określające wymogi dotyczące interoperacyjności cyfrowych zaświadczeń o szczepieniu.

 • 17 marca

  Komisja przedstawiła propozycję aktu prawnego ustanawiającego wspólne ramy dla unijnego zaświadczenia.

 • 14 kwietnia

  Rada przyjęła mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie propozycji Komisji.

 • 22 kwietnia

  Przedstawiciele państw członkowskich w sieci e-zdrowie uzgodnili wytyczne opisujące główne specyfikacje techniczne dotyczące wdrożenia systemu. Był to ważny krok w kierunku utworzenia niezbędnej infrastruktury na szczeblu UE.

 • 7 maja

  Komisja rozpoczęła test pilotażowy unijnej infrastruktury zapewniającej interoperacyjność (tzw. brama sieciowa UE), która ułatwi weryfikację unijnych zaświadczeń.

 • 20 maja

  Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19.

 • 1 czerwca

  Wprowadzona zostaje brama sieciowa UE (powiązanie krajowych systemów).

 • 1–30 czerwca

  Faza uruchamiania: państwa członkowskie mogą wprowadzić zaświadczenie na zasadzie dobrowolności, pod warunkiem że zakończyły niezbędne techniczne i prawne przygotowania do wydawania i weryfikacji zaświadczeń.

 • Połowa czerwca

  Zmienione zalecenie Rady w sprawie podróży w obrębie UE

 • 1 lipca

  Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 zaczyna obowiązywać w całej UE.

 • 1 lipca – 12 sierpnia

  Okres stopniowego wprowadzania: jeżeli dane państwo członkowskie nie jest jeszcze gotowe do wydawania nowego zaświadczenia, nadal może stosować inne formaty, które powinny być akceptowane w innych państwach członkowskich.

Dokumenty

PobierzPDF - 295.5 KB
PobierzPDF - 260.9 KB
PobierzPDF - 439.2 KB
PobierzPDF - 762.1 KB