Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 ułatwi bezpieczne przemieszczanie się osób w obrębie UE podczas pandemii.

 

Zaświadczenie zostanie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE. Poszczególne państwa mogą już teraz zacząć wydawać zaświadczenie i z niego korzystać. Począwszy od 1 lipca 2021 r. zaświadczenie będzie można uzyskać we wszystkich państwach członkowskich UE.

CZYM JEST UNIJNE CYFROWE ZAŚWIADCZENIE COVID-19?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

tick icon albo została zaszczepiona przeciwko COVID-19
tick icon albo uzyskała negatywny wynik testu 
tick icon albo przeszła COVID-19.

 

 

Jak Europejczycy uzyskają zaświadczenie?

Za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą je wydawać na przykład ośrodki wykonujące testy lub organy ds. zdrowia, można je również uzyskać poprzez portal dla pacjentów. 

Wersję cyfrową można przechowywać na urządzeniu mobilnym. Oprócz tego, na życzenie, można również otrzymać wersję papierową. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także podpis cyfrowy potwierdzający, że zaświadczenie jest autentyczne.

Aby ułatwić jego uznawanie, państwa członkowskie uzgodniły wspólny wzór zaświadczenia w wersji elektronicznej i papierowej.

W jaki sposób zaświadczenie pomoże w swobodnym przemieszczaniu się?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 będzie ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomoże to w skoordynowanym znoszeniu istniejących ograniczeń.

Podczas podróży posiadacza zaświadczenia zasadniczo nie powinny obowiązywać ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, tj. państwa członkowskie nie powinny nałożyć na niego dodatkowych ograniczeń związanych z podróżą, chyba że są one konieczne i proporcjonalne względem celu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego. 

W tym ostatnim przypadku – na przykład gdy konieczna jest reakcja na nowe warianty budzące obawy – dane państwo członkowskie musiałoby powiadomić o ograniczeniach Komisję i pozostałe państwa członkowskie oraz uzasadnić ich wprowadzenie.
 

W jaki sposób będzie działać zaświadczenie?

QR code icon Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 zawiera kod QR z podpisem cyfrowym chroniącym je przed fałszerstwem.
Scan icon Podczas kontroli zaświadczenia skanuje się kod QR i sprawdza podpis.
digital signature icon Każdy organ wydający (np. szpital, ośrodek wykonujący testy czy organ ds. zdrowia) ma własny klucz podpisu cyfrowego. Każdy kraj przechowuje wszystkie te klucze w bezpiecznej bazie danych.
validation icon

Komisja Europejska utworzyła bramę sieciową, która umożliwia weryfikację podpisów na zaświadczeniach w całej UE. Dane osobowe posiadacza zaświadczenia nie przechodzą przez bramę sieciową, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego. Komisja Europejska pomogła również państwom członkowskim w opracowaniu krajowego oprogramowania i aplikacji służących do wydawania, przechowywania i weryfikacji zaświadczeń. Udzieliła im także wsparcia podczas koniecznego testowego uruchomienia bramy sieciowej.

 

Czy obywatele, którzy nie są jeszcze zaszczepieni, będą mogli podróżować do innego kraju UE?

Tak. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 powinno ułatwić swobodne przemieszczanie się w obrębie Unii. Posiadanie go nie będzie warunkiem swobodnego przemieszczania się, które jest w Unii jednym z praw podstawowych.

Travel Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 może również potwierdzać wynik testu, który jest często wymagany na mocy obowiązujących ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego. Zaświadczenie jest okazją dla państw UE do dostosowania istniejących ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego. Aktualnie obowiązujące zalecenie dotyczące koordynacji ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się na terenie UE zostanie zmienione w pierwszej połowie czerwca z myślą o sezonie wakacyjnym.

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie?

Zaświadczenia o szczepieniu będą wydawane wszystkim zaszczepionym osobom, niezależnie od tego, którą szczepionkę przeciwko COVID-19 im podano. 

Jeśli chodzi o swobodne przemieszczanie się, państwa członkowskie będą obowiązane akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. Ponadto będą mogły podjąć decyzję o objęciu tym również podróżnych w obrębie UE, którzy zostali zaszczepieni innymi szczepionkami.

To państwa członkowskie będą decydować o tym, czy będą uznawały zaświadczenia o szczepieniu po przyjęciu pierwszej dawki czy dopiero po pełnym zaszczepieniu się.

Jakie dane zawiera zaświadczenie? Czy dane te są chronione?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki, testu lub przejścia choroby oraz niepowtarzalny identyfikator. Dane te pozostają na zaświadczeniu i nie są przechowywane ani zatrzymywane podczas weryfikacji zaświadczenia w innym państwie członkowskim. 

Zaświadczenia będą zawierały jedynie ograniczony zestaw niezbędnych informacji. Odwiedzane kraje nie mogą przechowywać takich danych. W ramach kontroli weryfikuje się jedynie autentyczność i ważność zaświadczenia, sprawdzając, kto je wydał i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które wydało zaświadczenie.

Więcej pytań i odpowiedzi na temat unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19

Digital COVID certificate map 22 June

  Kraj gotowy pod względem technicznym do łączenia się z bramą sieciową dla unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19 Kraj skutecznie połączony, wydający lub weryfikujący co najmniej jeden rodzaj zaświadczenia (o szczepieniu, przebyciu choroby, negatywnym wyniku testu)
Austria Tak Tak
Belgia Tak Tak
Bułgaria Tak Tak
Chorwacja Tak Tak
Cypr Tak Nie
Czechy Tak Tak
Dania Tak Tak
Estonia Tak

Tak

Finlandia Tak Tak
Francja Tak Nie
Niemcy Tak Tak
Grecja Tak Tak
Węgry W fazie testów Nie
Irlandia Tak Nie
Włochy Tak Tak
Łotwa Tak Tak
Litwa Tak Tak
Luksemburg Tak Tak
Malta  W fazie testów Nie
Holandia Tak Nie
Polska Tak Tak
Portugalia Tak Tak
Rumunia Tak Nie
Słowacja Tak Nie
Słowenia Tak Nie
Hiszpania Tak Tak
Szwecja Tak Nie
     
Kraje spoza UE    
Liechtenstein Tak Nie
Szwajcaria Tak Nie
Islandia Tak Tak
Norwegia Tak Nie

 

Kalendarium

 • 27 stycznia

  W następstwie dyskusji prowadzonych od listopada 2020 r. między Komisją a państwami członkowskimi w ramach sieci e-zdrowie przyjęto wytyczne określające wymogi dotyczące interoperacyjności cyfrowych zaświadczeń o szczepieniu.

 • 17 marca

  Komisja przedstawiła propozycję aktu prawnego ustanawiającego wspólne ramy dla unijnego zaświadczenia.

 • 14 kwietnia

  Rada przyjęła mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie propozycji Komisji.

 • 22 kwietnia

  Przedstawiciele państw członkowskich w sieci e-zdrowie uzgodnili wytyczne opisujące główne specyfikacje techniczne dotyczące wdrożenia systemu. Był to ważny krok w kierunku utworzenia niezbędnej infrastruktury na szczeblu UE.

 • 7 maja

  Komisja rozpoczęła test pilotażowy unijnej infrastruktury zapewniającej interoperacyjność (tzw. brama sieciowa UE), która ułatwi weryfikację unijnych zaświadczeń.

 • 20 maja

  Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19.

 • 1 czerwca

  Wprowadzona zostaje brama sieciowa UE (powiązanie krajowych systemów).

 • 1–30 czerwca

  Faza uruchamiania: państwa członkowskie mogą wprowadzić zaświadczenie na zasadzie dobrowolności, pod warunkiem że zakończyły niezbędne techniczne i prawne przygotowania do wydawania i weryfikacji zaświadczeń.

 • Połowa czerwca

  Zmienione zalecenie Rady w sprawie podróży w obrębie UE

 • 1 lipca

  Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 zaczyna obowiązywać w całej UE.

 • 1 lipca – 12 sierpnia

  Okres stopniowego wprowadzania: jeżeli dane państwo członkowskie nie jest jeszcze gotowe do wydawania nowego zaświadczenia, nadal może stosować inne formaty, które powinny być akceptowane w innych państwach członkowskich.

Dokumenty