covid certificate

2021. gada 1. jūlijā stājas spēkā ES digitālā Covid sertifikāta regula. ES pilsoņi un iedzīvotāji tagad varēs iegūt savus digitālos Covid sertifikātus, kas būs pārbaudāmi visā ES.

 

Ja vēlaties uzzināt, kā varat saņemt sertifikātu no savas valsts veselības aizsardzības iestādes, izvēlieties attiecīgo valsti zemāk redzamajā interaktīvajā kartē.

Kas ir ES digitālais Covid sertifikāts?

ES digitālais Covid sertifikāts ir digitāls pierādījums tam, ka persona:

tick icon ir vakcinējusies pret Covid-19 vai
tick icon ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu, vai 
tick icon ir atveseļojusies no Covid-19.

 

Kā iedzīvotāji var saņemt sertifikātu?

Par sertifikāta izsniegšanu atbild dalībvalstu iestādes. To var saņemt, piemēram, testēšanas centros vai veselības aizsardzības iestādēs, vai ar e-veselības portāla starpniecību. Informācijai par to, kā saņemt sertifikātu, jābūt pieejamai valstu veselības aizsardzības iestādēs. 

Sertifikāta digitālo versiju var glabāt mobilajā ierīcē. Sertifikātu var pieprasīt arī drukātā formātā. Abos gadījumos tajā būs QR kods ar pamatinformāciju un digitālais paraksts, kas apliecina sertifikāta autentiskumu.

Dalībvalstis ir vienojušās par vienotu noformējumu, kuru var izmantot elektroniskajai un papīra versijai, lai sertifikāts būtu vieglāk atpazīstams.

Ja vēlaties uzzināt, kā varat saņemt sertifikātu no savas valsts veselības aizsardzības iestādes, izvēlieties attiecīgo valsti zemāk redzamajā interaktīvajā kartē.

Kā tas palīdzēs brīvi pārvietoties?

ES digitālais Covid sertifikāts tiks pieņemts visās ES dalībvalstīs. Tas palīdzēs koordinētā veidā pakāpeniski atcelt pašlaik spēkā esošos ierobežojumus.

Uz personām, kas saņēmušas ES digitālo Covid sertifikātu, principā nebūtu jāattiecina brīvas pārvietošanās ierobežojumi ceļošanas laikā. Dalībvalstīm jāatturas no papildu ceļošanas ierobežojumu noteikšanas ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem, ja vien šādi ierobežojumi nav nepieciešami un samērīgi ar sabiedrības veselības aizsardzības vajadzībām. 

Ja ierobežojumi ir nepieciešami (piemēram, jaunu, bažas izraisošu vīrusa variantu dēļ), attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums par šādu lēmumu paziņot Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm un to pamatot.
 

Kā sertifikāts darbosies?

QR code icon Aizsardzībai pret viltošanu ES digitālajā Covid sertifikātā ir iestrādāts QR kods un digitālais paraksts.
Scan icon Kad sertifikātu pārbauda, tiek noskenēts QR kods un verificēts paraksts.
digital signature icon Katrai iestādei, kura šo sertifikātu izdod (piemēram, slimnīca, testēšanas centrs vai veselības aizsardzības iestāde), ir sava digitālā paraksta atslēga. Visas šādas atslēgas katrā dalībvalstī glabājas drošā datubāzē.
validation icon

Komisija ir izveidojusi vārteju, ar kuras palīdzību visus sertifikātu parakstus var verificēt visā ES. Sertifikāta turētāja persondati vārtejā netiek ievadīti, jo digitālā paraksta verificēšanai tas nav nepieciešams. Eiropas Komisija arī palīdzēja dalībvalstīm izstrādāt valsts programmatūru un lietotnes, ar kurām izsniegt, glabāt un verificēt sertifikātus, un palīdzēja tām izmēģināt pieslēgšanos vārtejai.

 

Vai iedzīvotāji, kuri vēl nav vakcinēti, varēs doties uz citu ES dalībvalsti?

Jā. ES digitālajam Covid sertifikātam ir jāatvieglo brīva pārvietošanās ES. Tas nebūs priekšnoteikums pārvietošanās brīvībai — vienai no pamattiesībām Eiropas Savienībā. 

ES digitālajā Covid sertifikātā var norādīt arī testēšanas rezultātus, kas bieži vien ir nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem ierobežojumiem, kuri noteikti ar mērķi aizsargāt sabiedrības veselību. Sertifikāts sniedz dalībvalstīm iespēju pielāgot spēkā esošos ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. 

Travel

Gatavojoties atvaļinājumu sezonai, jūnija vidū tika grozīts ieteikums par brīvas pārvietošanās ierobežojumu koordinēšanu ES. Grozītajā ieteikumā ietverts sīkāks skaidrojums par atbrīvojumiem, kuri attiecas uz personām, kas pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas vīrusu, noteikti pasākumi ģimenes vienotības nodrošināšanai (atbrīvojot no karantīnas bērnus, kuri ceļo kopā ar vecākiem, ja vecākiem karantīna nav jāievēro) un atjaunināti ECDC kartes krāsu kodi.

Vai ir nozīme tam, kuru Covid-19 vakcīnu esmu saņēmis?

Vakcinācijas sertifikāts tiks izsniegts ikvienam, kurš saņēmis kādu no Covid-19 vakcīnām. 

Attiecībā uz brīvas pārvietošanās ierobežojumu atcelšanu dalībvalstīm būs jāatzīst to vakcīnu vakcinācijas sertifikāti, kuras saņēmušas ES tirdzniecības atļauju. Dalībvalstis var izlemt to attiecināt arī uz tiem ES ceļotājiem, kuri vakcinēti ar kādu citu vakcīnu.

Pilnībā vakcinētas personas, kam ir ES digitālais Covid sertifikāts, būtu jāatbrīvo no tādiem ierobežojumiem kā ar ceļošanu saistīta testēšana un karantīna, kolīdz pagājušas 14 dienas kopš pēdējās ES apstiprinātas Covid-19 vakcīnas devas saņemšanas. Tas pats attiecas arī uz vīrusu pārslimojušām personām, kurām ir sertifikāts.

Kā tad ar testiem?

Personas, kuras var uzrādīt negatīvu testa rezultātu ES digitālā Covid sertifikāta formātā, būtu jāatbrīvo no iespējamām karantīnas prasībām, izņemot gadījumus, kad tās ierodas no teritorijām ar īpaši augstu vīrusa izplatību. Dalībvalstis ir vienojušās par testu standarta derīguma termiņu: 72 stundas PĶR testiem un 48 stundas ātrajiem antigēna testiem (ja dalībvalsts akceptē šādus testus).

Kādi dati ir iekļauti sertifikātā? Vai dati ir drošībā?

ES digitālajā Covid sertifikātā ir norādīta nepieciešamā pamatinformācija (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, sertifikāta izdošanas datums), attiecīgā informācija par vakcīnu, testu vai atveseļošanos un unikālais identifikators. Šie dati paliek sertifikātā, un tos nesaglabā un nepatur, kad citā dalībvalstī sertifikāts tiek verificēts. 

Sertifikātā būs norādīta tikai ierobežota informācija, kas ir nepieciešama. Valstis, kuras ceļotājs apmeklējis, šo informāciju nevar saglabāt. Verifikācijas nolūkā pārbauda tikai sertifikāta derīgumu un autentiskumu, proti, kas to ir izdevis un parakstījis. Visi veselības dati paliek to dalībvalstu ziņā, kuras ES digitālo Covid sertifikātu ir izdevušas.

Jautājumi un atbildes par ES digitālo Covid sertifikātu

Atjauninātie noteikumi: jautājumi un atbildes par tādu ar Covid-19 saistītu pasākumu koordinēšanu, kas ierobežo brīvu pārvietošanos ES

Vietne “Re-open EU”: jaunākā informācija par ceļošanas un veselības aizsardzības pasākumiem

Atrodiet jaunāko informāciju par Eiropas valstīs pieņemtajiem ceļošanas un veselības aizsardzības pasākumiem, tai skaitā par karantīnas un testēšanas prasībām, un izmantojiet savas tiesības brīvi pārvietoties! Informācija tiek bieži atjaunināta un ir pieejama 24 valodās. Šis avots būs noderīgs, ja plānojat ceļojumu Eiropā. Ceļojiet droši un palieciet veseli!

Vietne “Re-open EU”

Hronoloģija

 • 27. janvāris

  Pamatojoties diskusijām, kas kopš 2020. gada novembra norisinājās starp Komisiju un dalībvalstīm e-veselības tīklā, tiek pieņemtas pamatnostādnes, kas nosaka prasības digitālo vakcinācijas sertifikātu sadarbspējas jomā.

 • 17. marts

  Komisija ierosina tiesību akta tekstu par vienota ES sertifikāta satvara noteikšanu.

 • 14. aprīlis

  Padome pieņem savu pilnvarojumu, lai sāktu sarunas par šo priekšlikumu ar Eiropas Parlamentu.

 • 22. aprīlis

  Dalībvalstu pārstāvji e-veselības tīklā vienojas par pamatnostādnēm, kas apraksta galvenās tehniskās specifikācijas sistēmas ieviešanai. Tas ir būtisks solis nepieciešamās infrastruktūras ieviešanai ES līmenī.

 • 7. maijs

  Komisija sāk infrastruktūras operatīvās sadarbspējas izmēģinājuma testu ES līmenī (ES portāls), kas atvieglos ES sertifikātu autentifikāciju.

 • 20. maijs

  Eiropas Parlaments un Padome vienojas par ES digitālo Covid sertifikātu.

 • 1. jūnijs

  ES portāls (nacionālo sistēmu savienošana) sāk darboties.

 • 1.–30. jūnijs

  Sākotnējais posms: dalībvalstis var sākt izmantot sertifikātu pēc brīvprātības principa, ja tās ir gatavas izdot un pārbaudīt sertifikātus un ja to rīcībā ir nepieciešamais juridiskais pamats.

 • Jūnija vidus

  Tiek pārskatīts Padomes ieteikums attiecībā uz ceļošanu ES.

 • 1 jūlijs

  ES digitālā Covid-19 sertifikāta stāšanās spēkā visā ES.

 • 1. jūlijs – 12. augusts

  Pārejas periods: ja dalībvalstis vēl nav gatavas izsniegt jauno sertifikātu saviem pilsoņiem, tās joprojām var izmantot citus formātus, un tie ir jāpieņem citās dalībvalstīs.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 341.7 KB