covid certificate

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā ES digitālā Covid sertifikāta regula. ES digitālie Covid sertifikāti būs pieejami ES pilsoņiem un iedzīvotājiem, un tos izdos un verificēs visā ES.

Ja vēlaties uzzināt, kā varat saņemt sertifikātu no savas valsts veselības aizsardzības iestādes, izvēlieties attiecīgo valsti zemāk redzamajā interaktīvajā kartē.

Jauni noteikumi par ES digitālā Covid sertifikāta derīgumu un drošas ceļošanas koordināciju ES

No 2022. gada 1. februāra jauni noteikumi nosaka deviņu mēnešu saistošu akceptēšanas periodu vakcinācijas sertifikātiem, kurus izmanto ceļošanai ES teritorijā.

Dalībvalstīm ir jāakceptē vakcinācijas sertifikāti deviņu mēnešu periodā pēc pirmreizējās vakcinācijas kursa pēdējās devas saņemšanas. “Johnson&Johnson” vakcīnas gadījumā tas nozīmē 270 dienas no pirmās un vienīgās devas saņemšanas. Divu devu vakcīnas gadījumā tas nozīmē 270 dienas pēc otrās devas saņemšanas vai – saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts vakcinācijas stratēģiju – pēc pirmās un vienīgās devas saņemšanas pēc pārslimošanas ar vīrusu.

Dalībvalstīm nebūtu jāparedz atšķirīgs akceptēšanas periods attiecībā uz ceļošanu Eiropas Savienībā. Standarta akceptēšanas periods neattiecas uz sertifikātiem, kas izsniegti par balstdevu saņemšanu.

Šie noteikumi attiecas tikai uz vakcinācijas sertifikātiem, ko izmanto ceļošanai ES. Dalībvalstis var piemērot atšķirīgus noteikumus, ja ES digitālais Covid sertifikāts tiek izmantots iekšzemes kontekstā, bet tās ir aicinātas ievērot ES līmenī noteikto akceptēšanas periodu.

Personai, kurai ir derīgs ES digitālais Covid-19 sertifikāts, principā nevajadzētu piemērot papildu ierobežojumus, piemēram, testus vai karantīnu, neatkarīgi no vietas ES, kas ir šīs personas ceļojuma sākumpunkts.

Personām, kurām nav ES digitālā Covid sertifikāta, būtu jāatļauj ceļot, pamatojoties uz testu, kas veikts pirms izceļošanas vai pēc ierašanās. Turklāt no tām var prasīt, lai tās ievērotu karantīnu/pašizolāciju, ja tās ierodas no īpaši skartiem (tumši sarkaniem) apgabaliem.

Visiem pasākumiem, kas ierobežo brīvu pārvietošanos, ir jābūt nediskriminējošiem un samērīgiem. Dalībvalstīm principā nevajadzētu atteikt ieceļošanu personām, kuras ieceļo no citām dalībvalstīm.

Kas ir ES digitālais Covid sertifikāts?

ES digitālais Covid sertifikāts ir digitāls pierādījums tam, ka persona:

tick icon ir vakcinējusies pret Covid-19 vai
tick icon ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu, vai
tick icon ir atveseļojusies no Covid-19.

Kas var saņemt ES digitālo Covid sertifikātu?

 • Visi ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi
 • Trešo valstu valstspiederīgie, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo kādā dalībvalstī un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm

Kā iedzīvotāji var saņemt sertifikātu?

Par sertifikāta izsniegšanu atbild dalībvalstu iestādes. To var saņemt, piemēram, testēšanas centros vai veselības aizsardzības iestādēs, vai ar e-veselības portāla starpniecību.

 • Vakcinācijas sertifikātus izsniedz ES valsts, kurā veikta vakcinācija.
 • Testa sertifikātus izdod ES valsts, kurā ir veikts tests.
 • Pārslimošanas sertifikātus izdod ES valsts, kurā atrodas pārslimojusī persona.

Informācijai par to, kā saņemt sertifikātu, jābūt pieejamai valstu veselības aizsardzības iestādēs.

Sertifikāta digitālo versiju var glabāt mobilajā ierīcē. Sertifikātu var pieprasīt arī drukātā formātā. Abos gadījumos tajā būs QR kods ar pamatinformāciju un digitālais paraksts, kas apliecina sertifikāta autentiskumu.

Dalībvalstis ir vienojušās par vienotu noformējumu, kuru var izmantot elektroniskajai un papīra versijai, lai sertifikāts būtu vieglāk atpazīstams.

Ja vēlaties uzzināt, kā varat saņemt sertifikātu no savas valsts veselības aizsardzības iestādes, izvēlieties attiecīgo valsti zemāk redzamajā interaktīvajā kartē.

Trešo (ārpussavienības) valstu izdotu Covid sertifikātu atzīšana Eiropas Savienībā

Līdz šim, pamatojoties uz ES lēmumiem par līdzvērtību, ES digitālā Covid sertifikāta sistēmai pievienojušās 49 ārpussavienības valstis (un teritorijas).

Šajās 49 valstīs (un teritorijās) izdotie Covid sertifikāti tiek pieņemti ES ar tādiem pašiem nosacījumiem kā ES digitālais Covid sertifikāts. Tāpat šīs 49 valstis pieņem ES digitālo Covid sertifikātu.

Kā darbojas sertifikāts?

QR code icon Aizsardzībai pret viltošanu ES digitālajā Covid sertifikātā ir iestrādāts QR kods un digitālais paraksts.
Scan icon Kad sertifikātu pārbauda, tiek noskenēts QR kods un verificēts paraksts.
digital signature icon Katrai iestādei, kura šo sertifikātu izdod (piemēram, slimnīca, testēšanas centrs vai veselības aizsardzības iestāde), ir sava digitālā paraksta atslēga. Visas šādas atslēgas katrā dalībvalstī glabājas drošā datubāzē.
validation icon

Komisija ir izveidojusi vārteju, ar kuras palīdzību visus sertifikātu parakstus var verificēt visā ES. Sertifikāta turētāja persondati vārtejā netiek ievadīti, jo digitālā paraksta verificēšanai tas nav nepieciešams. Eiropas Komisija arī palīdzēja dalībvalstīm izstrādāt valsts programmatūru un lietotnes, ar kurām izsniegt, glabāt un verificēt sertifikātus, un palīdzēja tām izmēģināt pieslēgšanos vārtejai.

Kā tas palīdz brīvi pārvietoties?

ES digitālais Covid sertifikāts tiek pieņemts visās ES valstīs. Tas palīdz koordinētā veidā pakāpeniski atcelt pašlaik spēkā esošos ierobežojumus.

Uz personām, kas saņēmušas ES digitālo Covid sertifikātu, principā nebūtu jāattiecina brīvas pārvietošanās ierobežojumi ceļošanas laikā. Dalībvalstīm jāatturas no papildu ceļošanas ierobežojumu noteikšanas ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem, ja vien šādi ierobežojumi nav nepieciešami un samērīgi ar sabiedrības veselības aizsardzības vajadzībām.

Ja ierobežojumi ir nepieciešami (piemēram, jaunu, bažas izraisošu vīrusa variantu dēļ), attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums par šādu lēmumu paziņot Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm un to pamatot.

Vai iedzīvotāji, kuri vēl nav vakcinēti, var doties uz citu ES dalībvalsti?

Jā. ES digitālajam Covid sertifikātam ir jāatvieglo brīva pārvietošanās ES. Tas nav priekšnoteikums pārvietošanās brīvībai — vienai no pamattiesībām Eiropas Savienībā.

Tomēr bez sertifikāta uz jums var attiekties ierobežojumi, kā testēšana vai karantīna. Dalībvalstis var ieviest ceļošanas ierobežojumus. Jaunāko informāciju varat atrast vietnē “Re-openEU”.

Lai nepieļautu nevakcinētu personu diskrimināciju, ES digitālais Covid sertifikāts aptver arī testa sertifikātus un tādu personu sertifikātus, kuras ir pārslimojušas Covid-19. Tādējādi ikviens var gūt labumu no ES digitālā Covid-19 sertifikāta.

Travel

2022. gada janvārī noteikumi par drošas un brīvas pārvietošanās koordinēšanu ES tika atjaunināti, lai ņemtu vērā personu statusu, nevis epidemioloģisko situāciju reģionālā līmenī, izņemot apgabalus, kur vīrusa izplatība ir ļoti augstā līmenī.

Bieži uzdotie jautājumi par ES digitālo Covid-19 sertifikātu, vakcināciju un ceļošanas ierobežojumiem

Vai trešo valstu pilsoņi var ceļot uz ES?

Padome atjaunināja noteikumus 2022. gada 22. februārī. Tie vēl vairāk atvieglo ceļošanu uz ES. Dalībvalstis vienojās šos atjauninājumus piemērot no 2022. gada 1. marta.

Šo jauno noteikumu ietvaros ceļotājiem no ārpussavienības valstīm, kuri ir vakcinēti ar ES vai PVO apstiprinātu vakcīnu, vajadzētu būt iespējai ceļot uz ES ar nosacījumu, ka viņi ir saņēmuši primārās vakcinācijas pēdējo devu vismaz 14 dienas un ne vairāk kā 270 dienas pirms ierašanās vai viņi ir saņēmuši balstvakcinācijas devu.

Turklāt tiem, kas atveseļojušies no Covid-19 180 dienu laikā pirms došanās uz ES, vajadzētu būt iespējai ceļot uz ES, ja viņi var pierādīt savu atveseļošanos ar ES digitālo Covid sertifikātu vai kādas ārpussavienības valsts sertifikātu, ko uzskata par līdzvērtīgu ES digitālajam Covid sertifikātam.

Personām, kuras ceļo no valsts vai teritorijas, kas iekļauta to valstu sarakstā, no kurām ceļošanai vajadzētu būt iespējamai, un kurām ir pierādījums par negatīvu PCR testu, arī vajadzētu būt iespējai ceļot uz ES. Padome regulāri pārskata un vajadzības gadījumā atjaunina šo valstu sarakstu, pamatojoties uz veselības situācijas izvērtējumu. Visiem ceļojumiem uz ES no valstīm, kas iekļautas šajā sarakstā, vajadzētu būt iespējamiem neatkarīgi no attiecīgo ceļotāju vakcinācijas statusa.

ES pilsoņiem un iedzīvotājiem, to ģimenes locekļiem, kā arī ikvienam, kuram ir būtisks iemesls iebraukt Eiropā, arī turpmāk jānodrošina šāda iespēja.

Vai ir nozīme tam, kuru Covid-19 vakcīnu esmu saņēmis?

Vakcinācijas sertifikāts tiks izsniegts ikvienam, kurš saņēmis kādu no Covid-19 vakcīnām. Sertifikātā skaidri jānorāda ievadītās vakcīnas nosaukums.

Lai varētu atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus, dalībvalstīm būs jāpieņem to vakcīnu vakcinācijas sertifikāti, kuras saņēmušas ES tirdzniecības atļauju. Dalībvalstis var arī nolemt atcelt ierobežojumus ceļotājiem, kuri saņēmuši citu vakcīnu, piemēram, tādu, kas iekļauta PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Tomēr tas tām nav obligāti jādara. Ja esat vakcinēts ar vakcīnu, kas nav atļauta ES, iesakām pirms ceļojuma pārbaudīt attiecīgajā dalībvalstī pieņemtās vakcīnas.

Pilnībā vakcinētas personas, kam ir ES digitālais Covid sertifikāts, būtu jāatbrīvo no tādiem ierobežojumiem kā ar ceļošanu saistīta testēšana un karantīna, kolīdz pagājušas 14 dienas kopš pēdējās ES apstiprinātas Covid-19 vakcīnas devas saņemšanas. Tas pats attiecas arī uz vīrusu pārslimojušām personām, kurām ir sertifikāts.

Vai balstdevas tiek iekļautas ES digitālajā Covid sertifikātā?

Lielākā daļa dalībvalstu jau ir sākušas Covid-19 balstvakcināciju. ES digitālais Covid sertifikāts ir jāizdod pēc katras devas ievadīšanas. Tas nozīmē, ka pēc papildu devas ievadīšanas dalībvalstīm arī ir jāizdod ES digitālā Covid sertifikāta formātam atbilstīgs vakcinācijas sertifikāts.

No 2022. gada 1. februāra ir spēkā jauni noteikumi par to, kā balstdevas ierakstāmas sertifikātos. Balstdevas tiks norādītas šādi: ar 3/3 norāda balstdevas saņemšanu pēc divu devu pirmreizējās vakcinācijas kursa; ar 2/1 norāda balstdevas saņemšanu pēc vienas devas vakcinācijas vai pēc divu devu vakcīnas vienas devas vakcinācijas pārslimojušai personai.

Kā izmantojams testa sertifikāts?

Personas, kuras var uzrādīt negatīvu testa rezultātu ES digitālā Covid sertifikāta formātā, būtu jāatbrīvo no iespējamām karantīnas prasībām, izņemot gadījumus, kad tās ierodas no teritorijām ar īpaši augstu vīrusa izplatību. Dalībvalstis ir vienojušās par testu standarta derīguma termiņu: 72 stundas PCR testiem un 48 stundas ātrajiem antigēna testiem (ja dalībvalsts akceptē šādus testus).

Kādi dati tiek iekļauti ES digitālajā Covid sertifikātā? Vai dati ir drošībā?

ES digitālajā Covid sertifikātā ir norādīta nepieciešamā pamatinformācija (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, sertifikāta izdošanas datums), attiecīgā informācija par vakcīnu, testu vai atveseļošanos un unikālais identifikators. Šie dati paliek sertifikātā, un tos nesaglabā un nepatur, kad citā dalībvalstī sertifikāts tiek verificēts.

Sertifikātā būs norādīta tikai ierobežota informācija, kas ir nepieciešama. Valstis, kuras ceļotājs apmeklējis, šo informāciju nevar saglabāt. Verifikācijas nolūkā tiks pārbaudīts tikai sertifikāta derīgums un autentiskums, proti, kas to ir izdevis un parakstījis. Visi veselības dati paliek to dalībvalstu ziņā, kuras ES digitālo Covid sertifikātu ir izdevušas.

Sertifikāta derīgums

Derīgs ES digitālais Covid sertifikāts ietver:

vakcinācijas sertifikātu, ja kopš pirmreizējās vakcinācijas kursa pēdējās devas ir pagājušas vismaz 14 un ne vairāk kā 270 dienas vai ja attiecīgā persona ir saņēmusi balstvakcinācijas devu,

VAI

negatīvu PCR testa rezultātu, kas iegūts ne agrāk kā 72 stundas pirms brauciena, vai negatīvu ātrā antigēna testa rezultātu, kas iegūts ne vēlāk kā 24 stundas pirms brauciena,

VAI

pārslimošanas sertifikātu, no kura secināms, ka kopš pirmā pozitīvā PCR testa rezultāta datuma ir pagājušas ne vairāk kā 180 dienas.

Pēc balstdevas saņemšanas izdoto sertifikātu derīgums

Šajā posmā Komisija neierosina derīguma termiņu sertifikātiem, kas izsniegti pēc balstdevas saņemšanas. Tas nozīmē, ka deviņu mēnešu derīguma termiņš nebūtu jāpiemēro pēc balstdevas saņemšanas izdotiem sertifikātiem. Var sagaidīt, ka balstvakcinācijas sniegtā aizsardzība var būt ilgāka nekā tā, ko nodrošina pirmreizējās vakcinācijas kurss.

Komisija cieši sekos jaunākajiem zinātniskajiem datiem šajā jautājumā. Pamatojoties uz tiem, tā varētu vēlākā posmā paredzēt arī derīguma termiņu vakcinācijas sertifikātiem, kas izsniegti pēc balstdevas ievadīšanas, ja tas izrādītos vajadzīgs.

Sertifikātu izmantošana, lai piekļūtu publiskām iestādēm

ES tiesību akti aptver ES digitālā Covid-19 sertifikāta izmantojumu, lai veicinātu drošu brīvu pārvietošanos ES iekšienē.

ES valstis Covid-19 sertifikātus var izmantot arī nacionāliem mērķiem, kā piekļuve pasākumiem vai norises vietām, bet šis izmantojums netiek reglamentēts ES līmenī.

Kad kāda dalībvalsts pieņem Covid-19 sertifikāta sistēmu iekšzemes vajadzībām, tai jāgādā arī par to, ka ES digitālais Covid-19 sertifikāts tiek pilnībā akceptēts. Mērķis ir panākt, ka ceļotājiem, kas dodas uz citu dalībvalsti, nebūtu jāsaņem papildu nacionāls sertifikāts.

Cik ilgi pastāvēs ES digitālais Covid sertifikāts?

Regula par ES digitālo Covid-19 sertifikātu stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā uz 12 mēnešiem. 2022. gada februārī Komisija ierosināja pagarināt šo termiņu par gadu, proti, līdz 2023. gada 30. jūnijam. Regulas termiņa pagarināšana ļautu ceļotājiem turpināt izmantot savu ES digitālo Covid sertifikātu ceļošanai Eiropas Savienībā, arī dalībvalstīs, kuras turpinās piemērot sabiedrības veselības pasākumus.

Vietne “Re-open EU”: jaunākā informācija par ceļošanas un veselības aizsardzības pasākumiem

Atrodiet jaunāko informāciju par Eiropas valstīs pieņemtajiem ceļošanas un veselības aizsardzības pasākumiem, tai skaitā par karantīnas un testēšanas prasībām, un izmantojiet savas tiesības brīvi pārvietoties! Informācija tiek bieži atjaunināta un ir pieejama 24 valodās. Šis avots būs noderīgs, ja plānojat ceļojumu Eiropā. Ceļojiet droši un palieciet veseli!

Vietne “Re-open EU”

Hronoloģija

 • 27. janvāris

  Pamatojoties diskusijām, kas kopš 2020. gada novembra norisinājās starp Komisiju un dalībvalstīm e-veselības tīklā, tiek pieņemtas pamatnostādnes, kas nosaka prasības digitālo vakcinācijas sertifikātu sadarbspējas jomā.

 • 17. marts

  Komisija ierosina tiesību akta tekstu par vienota ES sertifikāta satvara noteikšanu.

 • 14. aprīlis

  Padome pieņem savu pilnvarojumu, lai sāktu sarunas par šo priekšlikumu ar Eiropas Parlamentu.

 • 22. aprīlis

  Dalībvalstu pārstāvji e-veselības tīklā vienojas par pamatnostādnēm, kas apraksta galvenās tehniskās specifikācijas sistēmas ieviešanai. Tas ir būtisks solis nepieciešamās infrastruktūras ieviešanai ES līmenī.

 • 7. maijs

  Komisija sāk infrastruktūras operatīvās sadarbspējas izmēģinājuma testu ES līmenī (ES portāls), kas atvieglos ES sertifikātu autentifikāciju.

 • 20. maijs

  Eiropas Parlaments un Padome vienojas par ES digitālo Covid sertifikātu.

 • 1. jūnijs

  ES portāls (nacionālo sistēmu savienošana) sāk darboties.

 • 1.–30. jūnijs

  Sākotnējais posms: dalībvalstis var sākt izmantot sertifikātu pēc brīvprātības principa, ja tās ir gatavas izdot un pārbaudīt sertifikātus un ja to rīcībā ir nepieciešamais juridiskais pamats.

 • Jūnija vidus

  Tiek pārskatīts Padomes ieteikums attiecībā uz ceļošanu ES.

 • 1 jūlijs

  ES digitālā Covid-19 sertifikāta stāšanās spēkā visā ES.

 • 1. jūlijs – 12. augusts

  Pārejas periods: ja dalībvalstis vēl nav gatavas izsniegt jauno sertifikātu saviem pilsoņiem, tās joprojām var izmantot citus formātus, un tie ir jāpieņem citās dalībvalstīs.

*Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Dokumenti