deimhniú covid

Tháinig an Rialachán maidir le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais i bhfeidhm an 1 Iúil 2021. Beidh saoránaigh agus cónaitheoirí an Aontais anois in ann a nDeimhnithe Digiteacha COVID a fháil eisithe agus fíoraithe ar fud an Aontais.

Foghlaim conas an deimhniú a fháil ó d’údarás sláinte náisiúnta trí do thír a roghnú ar an léarscáil idirghníomhach thíos.

Rialacha nua maidir le bailíocht Dheimhniú Digiteach COVID an Aontais Eorpaigh agus an taisteal sábháilte a chomhordú san Aontas

Amhail ón 1 Feabhra 2022 tá rialacha nua i bhfeidhm lena mbunaítear tréimhse cheangailteach bhailíochta 9 mí le haghaidh deimhnithe vacsaínithe a úsáidtear chun taisteal laistigh den Aontas Eorpach.

Ní mór do na Ballstáit glacadh le deimhnithe vacsaínithe go ceann tréimhse 9 mí tar éis thabhairt na dáileoige deireanaí den vacsaíniú príomhúil. Maidir le vacsaíniú Johnson&Johnson, is éard is brí leis sin 270 lá ón gcéad dáileog aonair amháin. I gcás vacsaín dhá dháileog, is éard is brí leis sin 270 lá ón dara dáileog nó, i gcomhréir le straitéis vacsaínithe an Bhallstáit inar tugadh an vacsaíniú, ón gcéad dáileog aonair amháin tar éis do dhuine téarnamh ón víreas.

Níor cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh do thréimhse bhailíochta éagsúil chun críoch taistil laistigh den Aontas Eorpach. Ní bhaineann an tréimhse bhailíochta chaighdeánach le deimhnithe do theanndáileoga.

Baineann na rialacha sin leis na deimhnithe vacsaínithe a úsáidtear chun críche taistil laistigh den Aontas agus leo sin amháin. D’fhéadfadh na Ballstáit rialacha éagsúla a chur i bhfeidhm maidir le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a úsáid i gcomhthéacs inmheánach, ach iarrtar orthu ailíniú leis an tréimhse bhailíochta a leagtar síos ar leibhéal an Aontais.

I bprionsabal, níor cheart srianta breise a chur ar an té ag a bhfuil Deimhniú Digiteach COVID an Aontais atá bailí, srianta macasamhail tástálacha nó coraintín, agus gan beann ar an áit imeachta dóibh san Aontas.

An té nach bhfuil Deimhniú Digiteach COVID an Aontais aige, ba cheart cead a bheith aige taisteal ach tástáil a dhéanamh roimh nó tar éis teacht i dtír dó. Ina theannta sin, d’fhéadfaí coraintín/féinleithlisiú a chur de cheangal air má thagann sé i dtír ó limistéir dá ndearnadh difear mór (limistéir dhúdhearga).

Aon bheart lena gcuirfí srian ar an tsaorghluaiseacht, is gá gur beart neamh-idirdhealaitheach comhréireach a bheadh ann. Níor cheart do na Ballstáit, i bprionsabal, cead isteach a dhiúltú do dhaoine atá ag taisteal ó Bhallstáit eile.

Cad é Deimhniú Digiteach COVID an Aontais?

Is cruthúnas digiteach é Deimhniú Digiteach COVID an Aontais ar an méid seo a leanas:

Íocón tic go bhfuil duine vacsaínithe in aghaidh COVID-19
Íocón tic go bhfuil toradh tástála diúltach faighte ag duine, nó
Íocón tic go bhfuil sé tagtha chuige féin ó COVID-19

Cé atá in ann Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a fháil?

 • Saoránaigh uile an Aontais agus a dteaghlaigh
 • Náisiúnaigh nach den Aontas iad atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu i mBallstát den Aontas agus a bhfuil sé de cheart acu taisteal go Ballstáit eile

Conas is féidir le saoránaigh an deimhniú a fháil?

Is iad na húdaráis náisiúnta atá i gceannas ar eisiúint an deimhnithe. D’fhéadfadh ionaid tástála nó údaráis sláinte é a eisiúint, mar shampla, sin nó d’fhéadfaí é a fháil go díreach ó thairseach ríomhShláinte.

 • Is é an Ballstát ina ndearnadh an vacsaíniú a eisíonn deimhnithe vacsaínithe.
 • Is é an Ballstát ina ndearnadh an tástáil a eisíonn deimhnithe tástála.
 • Is é an Ballstát ina bhfuil an duine téarnaithe lonnaithe a eisíonn deimhnithe téarnaimh.

Ba cheart do na húdaráis náisiúnta sláinte eolas a chur ar fáil maidir le conas an deimhniú a fháil.

Is féidir an leagan digiteach a stóráil ar ghléas soghluaiste. Féadfaidh saoránaigh leagan páipéir a iarraidh freisin. Beidh cód QR ar an dá leagan, ina mbeidh eolas ríthábhachtach, chomh maith le síniú digiteach lena chinntiú go bhfuil an deimhniú barántúil.

Tá dearadh coiteann comhaontaithe ag na Ballstáit agus d’fhéadfaidís é sin a úsáid don leagan leictreonach agus don leagan páipéir araon chun an t-aitheantas a éascú.

Roghnaigh do thír ar an léarscáil idirghníomhach thíos chun foghlaim conas do dheimhniú a fháil ó d’údarás sláinte náisiúnta.

Aitheantas ón Aontas do dheimhnithe COVID atá eisithe ag tríú tíortha (tíortha nach den Aontas iad)

Go dtí seo, tá 40 thír (agus críoch) lasmuigh den Aontas tar éis dul isteach i gcóras Dheimhniú Digiteach COVID an Aontais, bunaithe ar chinntí coibhéise an Aontais.

Na deimhnithe COVID a eisítear sna 40 thír (agus críoch) sin, glactar leo san Aontas faoi na coinníollacha céanna a bhaineann le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais. Ar an dóigh chéanna, glactar le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais sna 40 thír sin.

Cén chaoi a n-oibríonn an deimhniú?

Íocón QR code Tá cód QR ar Dheimhniú Digiteach COVID an Aontais, ina bhfuil síniú digiteach chun é a chosaint ar fhalsú.
Nuair a sheiceáiltear an deimhniú, déantar an cód QR a scanadh agus an síniú a fhíorú.
íocón an ríomhshínithe Tá a eochair shínithe dhigitigh féin ag gach comhlacht eisiúna (mar shampla ospidéal, ionad tástála, údarás sláinte). Stóráiltear iad sin go léir i mbunachar sonraí slán i ngach tír.

Tá tairseach tógtha ag an gCoimisiún Eorpach lena chinntiú gur féidir sínithe na ndeimhnithe uile a fhíorú ar fud an Aontais. Ní théann sonraí pearsanta shealbhóir an deimhnithe tríd an tairseach, ós rud é nach gá sin chun an síniú digiteach a fhíordheimhniú. Chuidigh an Coimisiún Eorpach freisin leis na Ballstáit chun bogearraí agus aipeanna náisiúnta a fhorbairt d’fhonn deimhnithe a eisiúint, a stóráil agus a bhailíochtú, sin agus thacaigh sé leo leis na tástálacha is gá chun a chinntiú go bhfuil an tairseach ag feidhmiú.

Conas a chabhraíonn sé leis an tsaorghluaiseacht?

Glactar le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais i ngach Ballstát den Aontas. Cuidíonn sé chun a chinntiú go bhféadfar deireadh comhordaithe a chur leis na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair.

Nuair atá an té ag a bhfuil Deimhniú Digiteach COVID an Aontais ag taisteal, ba cheart, i bprionsabal, don duine sin a bheith díolmhaithe ó shrianta saorghluaiseachta: níor cheart do na Ballstáit srianta taistil breise a chur orthu siúd ag a bhfuil Deimhniú Digiteach COVID an Aontais ach amháin má tá gá leo agus má tá siad comhréireach chun an tsláinte phoiblí a chosaint.

I gcás inar gá srianta mar sin a chur i bhfeidhm, cuir i gcás mar fhreagairt ar athraithigh nua a bhfuil amhras fúthu, bheadh ar an mBallstát sin an Coimisiún agus na Ballstáit eile go léir a chur ar an eolas faoin gcinneadh agus údar a thabhairt leis freisin.

An bhfuil saoránaigh nach bhfuil vacsaínithe in ann taisteal go dtí Ballstát eile den Aontas?

Tá. Ba cheart go n-éascódh Deimhniú Digiteach COVID an Aontais saorghluaiseacht laistigh den Aontas. Níl sé ina réamhchoinníoll leis an tsaorghluaiseacht, ar ceart bunúsach í san Aontas.

Gan deimhniú, áfach, d’fhéadfá a bheith faoi réir srianta áirithe, tástáil nó coraintín, cuir i gcás. Féadfaidh na Ballstáit srianta taistil a thabhairt isteach. Féach Re-openEU don nuacht is déanaí.

Chun a chinntiú nach ndéantar aon idirdhealú i gcoinne daoine nach bhfuil vacsaínithe, clúdaíonn Deimhniú Digiteach COVID an Aontais deimhnithe tástála freisin agus deimhnithe do dhaoine atá téarnaithe ó COVID-19. Ar an dóigh sin, féadfaidh gach duine tairbhe a bhaint as Deimhniú Digiteach COVID an Aontais.

An taisteal

I mí Eanáir 2022 nuashonraíodh na rialacha maidir le comhordú na saorghluaiseachta sábháilte laistigh den Aontas chun stádas an duine a chur san áireamh seachas an staid eipidéimeolaíoch ar an leibhéal réigiúnach, cé is moite de limistéir ina bhfuil an víreas ag scaipeadh ar leibhéil an-ard.

Ceisteanna coitianta maidir le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais, vacsaíniú agus srianta taistil

An féidir le saoránaigh nach den Aontas iad taisteal chuig an Aontas?

An 22 Feabhra tháinig an Chomhaire ar chomhaontú maidir le creat nuashonraithe lena n-éascaítear a thuilleadh an taisteal isteach san Aontas. Chomhaontaigh na Ballstáit na nuashonruithe sin a chur i bhfeidhm ón 1 Márta 2022.

Faoin gcur chuige sin, taistealaithe nach den Aontas iad ach atá vacsaínithe le vacsaín atá formheasta ag an Aontas nó ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, ba cheart dóibh a bheith in ann taisteal isteach san Aontas ar choinníoll go bhfuil an dáileog dheireanach den tsraith vacsaínithe phríomhúil faighte acu 14 lá ar a laghad agus tráth nach faide ná 270 lá roimh theacht i dtír dóibh, nó ar choinníoll go bhfuil teanndáileog faighte acu.

Ina theannta sin, daoine atá tagtha chucu féin ó COVID-19 laistigh de 180 lá roimh dóibh taisteal chuig an Aontas, ba cheart dóibh a bheith in ann taisteal isteach san Aontas más féidir leo a chruthú go bhfuil siad tagtha chucu féin le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais nó le deimhniú nach deimhniú de chuid an Aontais é ach a mheasfar a bheith coibhéiseach le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais.

Daoine atá ag taisteal ó thír nó ó chríoch atá ar liosta na dtíortha as ar cheart gach taisteal a bheith indéanta agus a bhfuil cruthúnas acu ar thástáil dhiúltach PCR, ba cheart dóibh a bheith in ann taisteal isteach san Aontas freisin. Déanann an Chomhairle athbhreithniú go rialta, agus nuashonrú nuair is gá, ar liosta na dtíortha sin, bunaithe ar mheastóireacht ar an staid sláinte. Is ceart gach taisteal chuig an Aontas a bheith indéanta ó na tíortha ar an liosta sin, beag beann ar stádas vacsaínithe.

Lena chois sin, saoránaigh agus cónaitheoirí den Aontas, a dteaghlaigh agus daoine ag a bhfuil cúis riachtanach teacht chun na hEorpa, ba cheart dóibh a bheith in ann déanamh amhlaidh fós.

An cuma cén vacsaín in aghaidh COVID-19 atá faighte ag saoránaigh?

Eiseofar deimhnithe vacsaínithe do dhuine a fhaigheann aon vacsaín in aghaidh COVID-19. Is ceart ainm na vacsaíne a tugadh a bheith léirithe go soiléir ar an deimhniú.

Maidir le srianta ar shaorghluaiseacht a tharscaoileadh, ní gá do na Ballstáit glacadh ach le deimhnithe vacsaínithe le haghaidh vacsaíní a fuair údarú margaíochta ón Aontas. D’fhéadfadh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh srianta a tharscaoileadh i gcás taistealaithe a fuair vacsaín eile, na cinn atá luaite ar liosta éigeandála EDS, cuir i gcás, ach ní gá dóibh é sin a dhéanamh. Má tá vacsaín faighte agat nach bhfuil údaraithe san Aontas, molaimid duit na cinn a nglactar leo sa Bhallstát ábhartha a sheiceáil sula dtaistealaíonn tú.

Ba cheart daoine atá go hiomlán vacsaínithe a bhfuil Deimhniú Digiteach COVID an Aontais acu a dhíolmhú ó thástálacha a bhaineann leis an taisteal nó ón gcoraintín 14 lá tar éis dóibh an dáileog dheireanach a fháil de vacsaín in aghaidh COVID-19 atá údaraithe don Aontas ar fad. Ba cheart an díolúin chéanna a thabhairt do dhaoine atá tagtha chucu féin ón gcoróinvíreas.

An féidir teanndáileoga a chur san áireamh i nDeimhniú Digiteach COVID an Aontais Eorpaigh?

Tá tosaithe ag tromlach na mBallstát ar theanndáileoga vacsaínithe COVID-19 a thabhairt cheana féin. Ní mór Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a eisiúint i ndiaidh gach dáileog a thabhairt. Is éard is brí leis sin nach mór do na Ballstáit deimhniú vacsaínithe a eisiúint chomh maith i bhformáid Dheimhniú Digiteach COVID an Aontais i ndiaidh dáileog bhreise a thabhairt.

Amhail ón 1 Feabhra, ní mór rialacha nua a chur i bhfeidhm maidir le hionchódú na dteanndáileog sna Deimhnithe. Déanfar na teanndáileoga a thaifeadadh mar seo a leanas: 3/3 do theanndáileog tar éis sraith vacsaínithe phríomhúil dhá dháileog; 2/1 do theanndáileog tar éis vacsaín aon dáileoige nó aon dáileog de vacsaín dhá dháileog a tugadh do dhuine atá tagtha chuige féin.

Cén chaoi a n-oibríonn an deimhniú tástála?

Daoine a bhfuil toradh tástála diúltach acu i bhformáid Dheimhniú Digiteach COVID an Aontais, ba cheart iad a dhíolmhú ó cheanglais choraintín a d’fhéadfadh a bheith ann, ach amháin i gcás ina bhfuil siad ag teacht ó limistéir ina bhfuil an víreas an-fhorleathan. Chomhaontaigh na Ballstáit tréimhse chaighdeánach bhailíochta le haghaidh na dtástálacha: 72 uair an chloig i gcás tástálacha PCR agus, nuair a ghlacann an Ballstát leo, 48 uair an chloig i gcás mearthástálacha antaiginí.

Cé na sonraí atá san áireamh ar Dheimhniú Digiteach COVID an Aontais? An bhfuil na sonraí slán?

Tá eolas tábhachtach riachtanach i nDeimhniú Digiteach COVID an Aontais, cuir i gcás ainm, dáta breithe, dáta eisiúna, eolas ábhartha faoi vacsaín/tástáil/téarnamh agus aitheantóir uathúil. Fanann na sonraí ar an deimhniú agus ní dhéantar iad a shábháil ná a choinneáil nuair atá deimhniú á fhíorú i mBallstát eile.

Ní bheidh sna deimhnithe ach tacar teoranta eolais a bhfuil gá leis. Na tíortha ar a dtugtar cuairt, ní féidir leo na sonraí sin a choinneáil. Chun críocha fíordheimhnithe, ní sheiceáiltear ach bailíocht agus barántúlacht an deimhnithe, trína fhíorú cé a d’eisigh agus a shínigh é. Is ag an Ballstát a d’eisigh Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a fhanfaidh na sonraí sláinte go léir.

Bailíocht na ndeimhnithe

Cuimsítear na rudaí seo a leanas mar chuid de Dheimhniú Digiteach COVID an Aontais bailí:

deimhniú vacsaínithe agus 14 lá ar a laghad ach ní níos mó ná 270 lá imithe tharainn ón dáileog dheireanach den tsraith vacsaínithe phríomhúil, sin nó má tá teanndáileog tugtha don duine

toradh diúltach ar thástáil PCR atá faighte laistigh de 72 uair an chloig roimh thaisteal, sin nó toradh diúltach ó mhearthástáil antaiginí atá faighte laistigh de 24 uair an chloig roimh thaisteal

deimhniú téarnaimh lena léirítear nach bhfuil níos mó ná 180 lá imithe tharainn ón uair a fuarthas an chéad toradh dearfach ar thástáil PCR

Bailíocht na ndeimhnithe a eisítear tar éis teanndáileoige

Níl tréimhse bhailíochta á moladh ag an gCoimisiún san am i láthair maidir le deimhnithe a eisítear atá bunaithe ar theanndáileoga. Fágann sé sin nach ceart feidhm a bheith ag an tréimhse bhailíochta 9 mí maidir le deimhnithe a eisítear atá bunaithe ar theanndáileoga. Is féidir a mheas go mairfeadh an chosaint ó theanndáileoga vacsaínithe ní b’fhaide ná an chosaint ón tsraith vacsaínithe phríomhúil.

Déanfaidh an Coimisiún dlúthmhonatóireacht ar fhianaise eolaíoch nua atá ag teacht chun cinn maidir leis an tsaincheist sin. Ar bhonn fianaise den sórt sin, d’fhéadfadh sé go molfaidh an Coimisiún ag tráth níos déanaí tréimhse bhailíochta, más gá, le haghaidh na ndeimhnithe vacsaínithe a eiseofar tar éis teanndáileoige chomh maith.

Úsáid fhéideartha deimhnithe le haghaidh rochtain ar shaoráidí

Clúdaíonn dlí an Aontais úsáid Dheimhnithe Digiteacha COVID an Aontais chun saorghluaiseacht shábháilte a éascú laistigh den Aontas.

Féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as na deimhnithe COVID-19 chun críocha intíre, rochtain ar imeachtaí nó ar ionaid, cuir i gcás, ach ní rialaítear é sin ar leibhéal an Aontais.

I gcás ina nglacann Ballstát córas deimhnithe COVID-19 chun críocha intíre, is ceart dó a chinntiú go nglactar go hiomlán le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais freisin. Is é is cúis leis sin go gcinnteofar nach gá do thaistealaithe a théann go Ballstát eile deimhniú náisiúnta sa bhreis a fháil.

Cén fhad a mbeidh Deimhniú Digiteach COVID an Aontais i bhfeidhm?

Faoi láthair, tá feidhm ag an Rialachán maidir le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais go ceann 12 mhí ón 1 Iúil 2021. I mí Feabhra 2022 mhol an Coimisiún síneadh bliana a chur leis, go dtí an 30 Meitheamh 2023. Trí shíneadh a chur leis an Rialachán, chinnteofaí go mbeidh taistealaithe in ann leanúint dá ndeimhnithe digiteacha COVID de chuid an Aontais úsáid agus iad ag taisteal san Aontas, i gcás ina gcoinníonn na Ballstáit bearta sláinte poiblí áirithe i bhfeidhm.

Re-open EU: eolas cothrom le dáta maidir le taisteal agus bearta sláinte

Faigh eolas cothrom le dáta maidir le taisteal agus bearta sláinte i dtíortha na hEorpa, lena n-áirítear eolas do thaistealaithe faoi na riachtanais choraintín agus tástála, rud a chabhróidh leat do cheart chun saorghluaiseachta a fheidhmiú. Déantar an t-eolas a nuashonrú go minic agus tá sé ar fáil i 24 theanga. Ba cheart go gcabhróidh sé leat do chuid taistil san Eoraip a phleanáil, agus a bheith slán sláintiúil ag an am céanna.

Tabhair cuairt ar Re-open EU

Amlíne

 • 27 Eanáir

  Glacadh treoirlínte lena leagtar amach ceanglais idir-inoibritheachta maidir le deimhnithe vacsaínithe digiteacha, ar treoirlínte iad a chuireann leis an idirphlé atá ag dul ar aghaidh idir an Coimisiún agus na Ballstáit sa Líonra ríomhShláinte ó bhí mí na Samhna 2020 ann.

 • 17 Márta

  Mhol an Coimisiún téacs reachtach lena mbunófar creat coiteann maidir le deimhniú de chuid an Aontais.

 • 14 Aibreán

  Ghlac an Chomhairle a sainordú chun tús a chur leis an gcaibidlíocht le Parlaimint na hEorpa i dtaca leis an togra.

 • 22 Aibreán

  Chomhaontaigh ionadaithe na mBallstát atá sa Líonra ríomhShláinte treoirlínte lena ndéantar cur síos ar na príomhshonraíochtaí teicniúla maidir le cur chun feidhme an chórais. Céim ríthábhachtach a bhí ann chun an bonneagar is gá a bhunú ar leibhéal an Aontais.

 • 7 Bealtaine

  Chuir an Coimisiún tús le tástáil phíolótach bhonneagar idir-inoibritheachta an Aontais (Tairseach an Aontais Eorpaigh) lena n-éascófar barántúlacht na nDeimhnithe de chuid an Aontais.

 • 20 Bealtaine

  Chomhaontaigh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an Deimhniú Digiteach COVID de chuid an Aontais.

 • 1 Meitheamh

  Cuireadh Tairseach an Aontais Eorpaigh (na córais náisiúnta a nascadh le chéile) chun feidhme.

 • 1 - 30 Meitheamh

  An tréimhse réamhchleachtaidh: Féadfaidh na Ballstáit an deimhniú a sheoladh ar bhonn deonach ar choinníoll go bhfuil siad réidh chun deimhnithe a eisiúint agus a fhíorú, agus go bhfuil an bonn dlíthiúil is gá i bhfeidhm acu.

 • Lár mhí an Mheithimh

  Moladh Athbhreithnithe ón gComhairle maidir le taisteal laistigh den Aontas Eorpach.

 • 1 Iúil

  Tagann Deimhniú Digiteach COVID de chuid an Aontais i bhfeidhm ar fud an Aontais.

 • 1 Iúil - 12 Lúnasa

  Céimniú isteach: i gcás nach bhfuil Ballstát réidh chun an deimhniú nua a eisiúint dá saoránaigh, beifear go fóill in ann formáidí eile a úsáid agus is ceart do na Ballstáit eile glacadh leo.

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 254.2 KB
ÍoslódáilPDF - 362.9 KB
ÍoslódáilPDF - 643.2 KB