covid certificate

EU:n digitaalista koronatodistusta koskevaa asetusta alettiin soveltaa 1.7.2021. EU-kansalaiset ja EU:ssa asuvat voivat nyt saada digitaalisen koronatodistuksen, joka kelpaa kaikkialla EU:ssa.

 

Tämän sivun interaktiivisesta kartasta saa maakohtaista tietoa todistuksen hankkimisesta.

Mikä on EU:n digitaalinen koronatodistus?

EU:n koronatodistus on digitaalinen todiste siitä, että henkilö on joko

tick icon saanut covid-19-rokotuksen
tick icon saanut covid-19-testissä negatiivisen testituloksen tai 
tick icon parantunut covid-19-taudista.

 

Miten todistuksen saa?

Todistuksen antamisesta vastaavat EU-maiden kansalliset viranomaiset. Sen voi antaa esimerkiksi testauskeskus tai terveysviranomainen, tai sen voi saada suoraan sähköisestä palvelusta. Kansallisten terveysviranomaisten on tiedotettava siitä, miten todistus hankitaan. 

Digitaalisen version voi tallentaa mobiililaitteelle. Todistuksesta voi pyytää myös paperiversion. Molemmissa versioissa on olennaiset tiedot sisältävä QR-koodi ja digitaalinen allekirjoitus, joka vahvistaa todistuksen aitouden.

EU-maat ovat sopineet yhteisestä mallista, jota voidaan käyttää sähköisissä ja paperiversioissa, jotta todistuksen tunnistaa helposti.

Napsauttamalla alla olevaa interaktiivista karttaa saat tietoa siitä, miten voit saada todistuksen oman maasi terveysviranomaisilta.

Miten todistus edistää vapaata liikkuvuutta?

EU:n koronatodistus hyväksytään kaikissa EU:n jäsenmaissa. Sen avulla varmistetaan, että EU-maat voivat koordinoida voimassa olevien rajoitusten poistamista.

EU:ssa matkustava todistuksen haltija olisi periaatteessa vapautettava vapaan liikkuvuuden rajoituksista: EU-maiden ei pitäisi asettaa EU:n koronatodistuksen haltijoille ylimääräisiä matkustusrajoituksia, paitsi jos ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia kansanterveyden turvaamiseksi. 

Jos näin tapahtuu – esimerkiksi vastatoimena uuteen virusmuunnokseen – kyseisen EU-maan on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille EU-maille ja perusteltava päätöksensä.
 

Miten todistus toimii?

QR code icon EU:n koronatodistuksessa on QR-koodi, joka on suojattu väärentämiseltä digitaalisella allekirjoituksella.
Scan icon Todistuksen tarkastamisen yhteydessä QR-koodi skannataan ja allekirjoitus todennetaan.
digital signature icon Kullakin todistuksia antavalla taholla (esim. sairaala, testauskeskus tai terveysviranomainen) on oma digitaalinen allekirjoitusavaimensa. Ne tallennetaan kussakin maassa olevaan suojattuun tietokantaan.
validation icon

Euroopan komissio on luonut palveluväylän, jonka kautta kaikkien todistusten allekirjoitukset voidaan todentaa kaikkialla EU:ssa. Todistuksen haltijan henkilötiedot eivät kulje palveluväylän kautta, koska se ei ole tarpeen digitaalisen allekirjoituksen todentamiseksi. Komissio on lisäksi auttanut EU-maita kehittämään kansallisia ohjelmistoja ja sovelluksia todistusten antamista, tallentamista ja todentamista varten. Se on myös tukenut niitä palveluväylän testaamisessa.

 

Voivatko rokottamattomat henkilöt matkustaa toiseen EU-maahan?

Kyllä. EU:n koronatodistuksen on määrä helpottaa vapaata liikkumista EU:n sisällä. Siitä ei kuitenkaan tule ennakkoedellytystä vapaalle liikkuvuudelle, joka on perusoikeus EU:ssa. 

Todistus toimii myös osoituksena testituloksesta, jota usein edellytetään, kun rajoituksia on asetettu kansanterveydellisistä syistä. Todistus tarjoaa EU-maille mahdollisuuden mukauttaa kansanterveyssyihin perustuvia rajoituksia. 

Travel

Suositusta vapaan liikkuvuuden rajoitusten koordinoinnista EU:ssa tarkistettiin kesäkuun puolivälissä lomakauden alkaessa. Tässä yhteydessä selvennettiin ehtoja, joilla täysin rokotetut ja covid-19-taudista parantuneet henkilöt voidaan vapauttaa velvoitteista, helpotettiin perheiden matkustamista (lapset vapautetaan karanteenivelvoitteesta, jos heidän vanhempansakin on vapautettu) ja päivitettiin ECDC:n kartan värikoodeja.

Onko merkitystä, minkä covid-19-rokotteen saa?

Rokotustodistus annetaan rokotetulle henkilölle riippumatta siitä, minkä covid-19-rokotteen hän on saanut. 

EU-maiden on hyväksyttävä rokotustodistukset, joiden haltijoille on annettu EU:n myyntiluvan saanut rokote. Tältä osin ne eivät voi soveltaa vapaan liikkuvuuden rajoituksia. EU-maat voivat ulottaa hyväksynnän koskemaan myös jonkin muun rokotteen saaneita EU:n matkustajia.

Täysin rokotetut henkilöt, joilla on EU:n digitaalinen koronatodistus, pitäisi vapauttaa matkustamiseen liittyvistä testeistä tai karanteenista 14 päivän kuluttua siitä, kun he ovat saaneet viimeisen annoksen koko EU:ssa hyväksyttyä covid-19-rokotetta. Tämä koskee myös covid-19-taudista parantuneita henkilöitä, joilla on EU:n koronatodistus.

Mitä säädetään koronavirustesteistä?

Henkilöt, joiden negatiivinen testitulos on kirjattu EU:n koronatodistukseen, pitäisi vapauttaa karanteenivelvoitteesta, paitsi jos he tulevat korkean tartuntariskin alueilta. EU-maat sopivat seuraavista yleisistä koronavirustestitulosten voimassaoloajoista: PCR-testit: 72 tuntia – pika-antigeenitestit: 48 tuntia (vain niissä EU-maissa, joissa tämä testityyppi hyväksytään).

Mitä tietoja todistus sisältää? Ovatko tiedot turvassa?

EU:n digitaalinen koronatodistus sisältää välttämättömät tiedot, kuten haltijan nimen, syntymäajan, antamispäivän, tiedot rokotteesta/testistä/parantumisesta ja yksilöllisen tunnisteen. Nämä tiedot ovat vain todistuksessa, eikä niitä tallenneta muualle, kun todistus tarkastetaan toisessa EU-maassa. 

Todistuksiin kirjataan vain tarpeelliset tiedot. Matkan kohteena olevat maat eivät saa säilyttää niitä. Todistuksesta tarkastetaan ainoastaan sen voimassaolo ja aitous todentamalla sen antaja/allekirjoittaja. Kaikki terveystiedot jäävät todistuksen antaneelle EU-maalle.

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n koronatodistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia covid-19-pandemiaan liittyvien matkustusrajoitusten koordinoinnista – päivitetyt suositukset

Re-open EU: ajantasaista tietoa matkustus- ja muista pandemiarajoituksista

Re-open EU -sivustolta ja -sovelluksesta saat tuoretta tietoa Euroopan maiden matkustusrajoituksista ja muista pandemiaan liittyvistä säännöistä, kuten karanteeni- ja testivaatimuksista. Sisältöä päivitetään säännöllisesti, ja se on saatavilla 24 kielellä (konekäännöstoiminto). Tietojen avulla voit ottaa terveys- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon matkustaessasi Euroopassa.

Re-open EU -sivusto

Aikajana

 • 27. tammikuuta

  EU hyväksyy suuntaviivat digitaalisten rokotustodistusten yhteentoimivuutta koskevista vaatimuksista. Komissio ja EU-maat aloittivat keskustelun asiasta sähköisten terveyspalvelujen verkostossa jo marraskuussa 2020.

 • 17. maaliskuuta

  Komissio antaa säädösehdotuksen EU-todistuksen yhteisistä puitteista.

 • 14. huhtikuuta

  Neuvosto hyväksyy valtuutuksensa aloittaa neuvottelut säädösehdotuksesta Euroopan parlamentin kanssa.

 • 22. huhtikuuta

  EU-maiden edustajat sopivat sähköisten terveyspalvelujen verkostossa suuntaviivoista, joissa kuvataan järjestelmän toteutuksen kannalta tärkeimmät tekniset eritelmät. Tämä on ratkaiseva askel tarvittavan infrastruktuurin luomiseksi EU-tasolla.

 • 7. toukokuuta

  Komissio alkaa testata EU:n palveluväylää eli infrastruktuuria, jonka kautta kaikkien todistusten allekirjoitukset voidaan todentaa kaikkialla EU:ssa.

 • 20. toukokuuta

  Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta.

 • 1. kesäkuuta

  Eri maiden järjestelmät yhdistävä EU:n palveluväylä avataan.

 • 1.–30. kesäkuuta

  Käynnistysvaihe: EU-maat voivat halutessaan ottaa todistuksen käyttöön edellyttäen, että niillä on valmiudet antaa ja varmentaa todistuksia sekä tähän tarvittava oikeusperusta.

 • Kesäkuun puoliväli

  Neuvosto antaa tarkistetun suosituksensa EU:ssa matkustamisesta.

 • 1. heinäkuuta

  EU:n digitaalinen covid-19-todistus otetaan käyttöön kaikkialla EU:ssa.

 • 1. heinäkuuta – 12. elokuuta

  Siirtymävaihe: Jos jokin EU-maa ei vielä pysty myöntämään yhteistä EU-todistusta, muita virallisia todistuksia voidaan edelleen käyttää, ja ne olisi hyväksyttävä muissa EU-maissa.

Asiakirjat