covid certificate

ELi COVIDi digitõendi määrust hakati kohaldama 1. juulil 2021. ELi kodanikele ja elanikele on nüüd võimalik kogu ELis väljastada COVIDi digitõendeid ja neid ka kontrollida.

 

Saage teavet selle kohta, kuidas oma riiklikult tervishoiuasutuselt seda tõendit saada, valides allpool esitatud interaktiivsel kaardil oma riigi.

Mis on ELi COVIDi digitõend?

ELi COVIDi digitõend on digitaalne tõend selle kohta, et inimene on kas:

tick icon vaktsineeritud COVID-19 vastu,
tick icon saanud negatiivse testitulemuse või 
tick icon tervenenud COVID-19st.

 

Kuidas tõendit saada?

Tõendeid väljastavad liikmesriikide ametiasutused. Selle võivad välja anda näiteks testimiskeskused või tervishoiuasutused või seda võib väljastada otse e-tervise portaali kaudu. Teabe selle kohta, kuidas tõendit saada, peaksid avaldama riiklikud tervishoiuasutused. 

Tõendi saab digikujul salvestada mobiilseadmesse. Kodanikud võivad paluda tõendi väljastada ka paberkandjal. Nii elektroonilisel kui ka paberkandjal tõendil on ruutkood, mis sisaldab olulist teavet, ning digiallkiri, millega tagatakse tõendi ehtsus.

Et hõlbustada tõendi kontrollimist, on liikmesriigid leppinud kokku ühtses kujunduses, mida saab kasutada nii elektrooniliste kui ka paberversioonide puhul.

Valige allpool esitatud interaktiivsel kaardil oma riik, et saada teada, kuidas oma riiklikult tervishoiuasutuselt see tõend saada.

Kuidas aitab tõend kaasa vabale liikumisele?

ELi COVIDi digitõendit aktsepteerivad kõik ELi liikmesriigid. See aitab tagada, et praegu kehtivad piirangud kaotatakse kooskõlastatult.

Reisimisel tuleks ELi COVIDi digitõendi omanik põhimõtteliselt vaba liikumise piirangutest vabastada: liikmesriigid peaksid hoiduma ELi COVIDi digitõendi omanikele täiendavaid reisimispiiranguid kehtestamast, välja arvatud juhul, kui need on rahvatervise kaitseks vajalikud ja proportsionaalsed. 

Sellisel juhul – näiteks reageerides uutele murettekitavatele variantidele – peaks liikmesriik teavitama komisjoni ja kõiki teisi liikmesriike ning põhjendama seda otsust.
 

Kuidas COVIDi digitõend toimib?

QR code icon ELi COVIDi digitõend sisaldab digiallkirja ja ruutkoodi, mis kaitsevad seda võltsimise eest.
Scan icon Kui tõendit kontrollitakse, skaneeritakse ruutkood ja kontrollitakse allkirja autentsust.
digital signature icon Igal tõendeid väljastaval asutusel (st haiglal, testimiskeskusel, tervishoiuasutusel) on oma digiallkirja võti. Neid hoitakse iga riigi turvalises andmebaasis.
validation icon

Euroopa Komisjon on loonud juurdepääsupunkti, mille kaudu saab kõigi tõendite allkirju kogu ELis kontrollida. Tõendi omaniku isikuandmed juurdepääsupunkti ei läbi, kuna need ei ole digiallkirja kontrollimiseks vajalikud. Samuti aitas Euroopa Komisjon liikmesriikidel välja töötada tõendite väljastamiseks, salvestamiseks ja kontrollimiseks vajalikku riiklikku tarkvara ja rakendusi ning toetas neid juurdepääsusüsteemi ühinemiseks vajalikes katsetustes.

 

Kas need inimesed, keda ei ole veel vaktsineeritud, saavad reisida teise liikmesriiki?

Jah. ELi COVIDi digitõend peaks hõlbustama vaba liikumist ELis. See ei saa olla liikumisvabaduse eeltingimus, sest vaba liikumine on ELis põhiõigus. 

ELi COVIDi digitõend tõendab ka testimistulemusi, mida praegu rahvatervise huvides kohaldatavate piirangute alusel sageli nõutakse. Tõend annab liikmesriikidele võimaluse kehtivaid piiranguid rahvatervise huvides kohandada. 

Travel

Puhkuste hooaega silmas pidades muudeti juuni keskpaigas ELi vaba liikumise piirangute kooskõlastamise soovitust. Täpsustati täielikult vaktsineeritud või tervenenud isikute suhtes kehtivaid erandeid, perekonna ühtsuse tagamist (s.t kui vanematel ei tule karantiini jääda, siis on sellest vabastatud ka koos nendega reisivad lapsed) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse kaartidel kasutatavaid värvikoode.

Kas on tähtis, millist vaktsiini inimesele on manustatud?

Vaktsineerimistõend väljastatakse mis tahes COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritud isikule. 

Vaba liikumise piirangute kaotamiseks peavad liikmesriigid aktsepteerima vaktsineerimistõendeid, mille puhul on kasutatud ELis müügiloa saanud vaktsiini. Liikmesriigid võivad otsustada laiendada seda ka nendele ELi reisijatele, kes on vaktsineeritud muu vaktsiiniga.

Isikud, kellel on ELi COVIDi digitõend ja kes on täielikult vaktsineeritud kogu ELis heakskiidetud vaktsiiniga, peaksid olema reisimisele kehtestatud testimis- ja karantiinikohustusest vabastatud pärast 14 päeva möödumist viimase COVID-19 vastase vaktsiinidoosi saamisest. Vabastus kehtib ka digitõendi esitavate tervenenud isikute kohta.

Millised nõuded kehtivad testimise suhtes?

Isikud, kes tõendavad negatiivset testitulemust ELi COVIDi digitõendiga, peaksid olema võimalikest karantiininõuetest vabastatud, välja arvatud juhul, kui nad saabuvad kõrgendatud viiruseohuga piirkonnast. Liikmesriigid leppisid kokku, et testidele kehtestatakse standardne kehtivusaeg: 72 tundi PCR-testidele ja 48 tundi antigeeni kiirtestidele, kui liikmesriik neid aktsepteerib.

Milliseid andmeid tõend sisaldab? Kas andmed on kaitstud?

ELi COVIDi digitõend sisaldab vajalikku põhiteavet, nagu nimi, sünniaeg, väljaandmise kuupäev ja teave vaktsiini/testi/tervenemise kohta, ning kordumatut tunnust. Need andmed jäävad seotuks tõendiga ja teises liikmesriigis kontrollimisel neid ei koguta ega säilitata. 

Tõend sisaldab ainult piiratud hulka vajalikku teavet. Külastatavad riigid teavet ei säilita. Kontrollitakse ainult tõendi kehtivust ja autentsust ehk kes selle väljastas ja allkirjastas. Kõik terviseandmed jäävad ELi COVIDi digitõendi väljastanud liikmesriiki.

Küsimused ja vastused ELi COVIDi digitõendi kohta

Küsimused ja vastused COVIDist tulenevaid ELi vaba liikumise piiranguid käsitlevate kooskõlastatud meetmete uusimate muudatuste kohta

Veebisait „Re-open EU“: värskeim teave reisi- ja tervishoiumeetmete kohta

Veebisait „Re-open EU“ pakub Euroopa riikide reisi- ja tervishoiumeetmete, sealhulgas karantiini- ja testimisnõuete kohta ajakohast teavet, mis aitab reisijatel kasutada vaba liikumise õigust. Teave on esitatud 24 keeles ja seda ajakohastatakse pidevalt. Veebisait aitab kavandada reisi Euroopas, võttes arvesse tervishoiunõudeid.

Veebisait „Re-open EU“

Ajatelg

 • 27. jaanuar

  Kiideti heaks suunised, millega kehtestatakse digitaalsete vaktsineerimistõendite koostalitlusvõime nõuded, tuginedes komisjoni ja liikmesriikide vahel e-tervise võrgustikus alates 2020. aasta novembrist peetud aruteludele.

 • 17. märts

  Komisjon esitas õigusakti ettepaneku, millega kehtestatakse ELi tõendi ühine raamistik.

 • 14. aprill

  Nõukogu võttis vastu volitused Euroopa Parlamendiga ettepaneku üle läbirääkimiste alustamiseks.

 • 22. aprill

  Liikmesriikide esindajad e-tervise võrgustikus leppisid kokku suunistes, milles kirjeldatakse süsteemi rakendamise peamisi tehnilisi kirjeldusi. See oli väga oluline samm ELi tasandil vajaliku taristu loomise suunas.

 • 7. mai

  Komisjon alustas ELi koostalitlustaristu (ELi digivärav) katsetamist, mis hõlbustaks ELi tõendite autentimist.

 • 20. mai

  Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku ELi COVIDi digitõendis.

 • 1. juuni

  ELi digivärav (riiklike süsteemide ühendamine) hakkab tööle.

 • 1.–30. juuni

  Käivitusetapp: Liikmesriigid võivad tõendi kasutusele võtta vabatahtlikkuse alusel, tingimusel et nad on valmis tõendeid välja andma ja kontrollima ning neil on olemas vajalik õiguslik alus.

 • Juuni keskpaik

  Nõukogu muudetud soovitus reisimise kohta ELis.

 • 1. juuli

  ELi COVIDi digitõendit hakatakse kohaldama kogu ELis.

 • 1. juuli – 12. august

  Üleminekuperiood: kui liikmesriik ei ole veel valmis oma kodanikele uut tõendit väljastama, võib kasutada ka muid vorme ning neid tuleks teistes liikmesriikides aktsepteerida.

Dokumendid