covid certificate

ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevat määrust hakati kohaldama 1. juulil 2021. ELi kodanikele ja elanikele on nüüd võimalik kogu ELis väljastada ELi digitaalseid COVID-tõendeid ja neid ka kontrollida.

Saage teavet selle kohta, kuidas oma riiklikult tervishoiuasutuselt seda tõendit saada, valides allpool esitatud interaktiivsel kaardil oma riigi.

Uued eeskirjad, mis käsitlevad ELi digitaalse COVID-tõendi kehtivust ja ohutu reisimise koordineerimist ELis

Alates 1. veebruarist 2022 kehtivad uued eeskirjad, mille kohaselt on ELi piires reisimiseks kasutatavate vaktsineerimistõendite siduv kehtivusaeg 9 kuud.

Liikmesriigid peavad aktsepteerima vaktsineerimistõendeid 9 kuu jooksul pärast esmase vaktsineerimise viimase doosi manustamist. Johnsoni & Johnsoni vaktsiini puhul tähendab see 270 päeva alates esimesest ja ainsast süstist. Kahedoosilise vaktsiinikuuri puhul tähendab see 270 päeva alates teisest süstist või, vastavalt vaktsineerimiskoha liikmesriigi vaktsineerimisstrateegiale, esimesest ja ainsast süstist, mis on saadud pärast haiguse läbipõdemist.

Liikmesriigid ei tohiks Euroopa Liidus reisimiseks ette näha teistsugust vaktsineerimistõendite kehtivusaega. Tavapärane kehtivusaeg ei kehti tõhustusdooside vaktsineerimistõendite suhtes.

Need eeskirjad kehtivad üksnes vaktsineerimistõendite suhtes, mida kasutatakse ELis reisimiseks. Liikmesriigid võivad riigisiseses kontekstis kohaldada ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamisel teistsuguseid eeskirju, kuid neil palutakse viia need vastavusse ELi tasandil kehtestatud kehtivusajaga.

Inimese suhtes, kellel on kehtiv ELi digitaalne COVID-tõend, ei tohiks vaatamata sellele, millisest ELi piirkonnast ta saabub, üldreeglina testimist, karantiini ega muid lisapiiranguid kohaldada.

Inimestel, kellel ei ole ELi digitaalset COVID-tõendit, tuleb võimaldada reisida enne või pärast saabumist tehtud testi alusel. Lisaks võib neilt kõrge viiruseohuga (tumepunasest) piirkonnast saabumisel nõuda karantiini/eneseisolatsiooni jäämist.

Kõik vaba liikumist piiravad meetmed peavad olema mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed. Liikmesriigid ei tohiks põhimõtteliselt keelata teisest liikmesriigist saabuvate reisijate sisenemist riiki.

Mis on ELi digitaalne COVID-tõend?

ELi digitaalne COVID-tõend on digitaalne tõend selle kohta, et inimene on kas:

tick icon vaktsineeritud COVID-19 vastu,
tick icon saanud negatiivse testitulemuse või
tick icon tervenenud COVID-19st.

Kes võivad saada ELi digitaalse COVID-tõendi?

 • Kõik ELi kodanikud ja nende perekonnaliikmed
 • ELi liikmesriigis seaduslikult viibivad või elavad kolmanda riigi kodanikud, kellel on õigus reisida teistesse liikmesriikidesse

Kuidas tõendit saada?

Tõendeid väljastavad liikmesriikide ametiasutused. Selle võivad välja anda näiteks testimiskeskused või tervishoiuasutused või seda võib väljastada otse e-tervise portaali kaudu.

 • Vaktsineerimistõendi annab välja liikmesriik, kus inimene vaktsineeriti.
 • Testimistõendi annab välja liikmesriik, kus inimest testiti.
 • Tervenemistõendi annab välja liikmesriik, kus tervenenud inimene asub.

Teabe selle kohta, kuidas tõendit saada, peaksid avaldama riiklikud tervishoiuasutused.

Tõendi saab digikujul salvestada mobiilseadmesse. Kodanikud võivad paluda tõendi väljastada ka paberkandjal. Nii elektroonilisel kui ka paberkandjal tõendil on ruutkood, mis sisaldab olulist teavet, ning digiallkiri, millega tagatakse tõendi ehtsus.

Et hõlbustada tõendi kontrollimist, on liikmesriigid leppinud kokku ühtses kujunduses, mida saab kasutada nii elektrooniliste kui ka paberversioonide puhul.

Valige allpool esitatud interaktiivsel kaardil oma riik, et saada teada, kuidas oma riiklikult tervishoiuasutuselt see tõend saada.

Kolmandate (ELi-väliste) riikide väljastatud COVID-tõendite tunnustamine ELi poolt

Siiani on ELi samaväärsusotsuste alusel ELi digitaalse COVID-tõendi süsteemiga liitunud 49 ELi-välist riiki (ja territooriumi).

Nendes 49 riigis (ja territooriumil) välja antud COVID-tõendeid aktsepteeritakse ELis samadel tingimustel nagu ELi digitaalset COVID-tõendit. ELi digitaalset COVID-tõendit aktsepteeritakse samamoodi nendes 49 riigis.

Kuidas ELi digitaalne COVID-tõend toimib?

QR code icon ELi digitaalne COVID-tõend sisaldab digiallkirja ja ruutkoodi, mis kaitsevad seda võltsimise eest.
Scan icon Kui tõendit kontrollitakse, skaneeritakse ruutkood ja kontrollitakse allkirja autentsust.
digital signature icon Igal tõendeid väljastaval asutusel (st haiglal, testimiskeskusel, tervishoiuasutusel) on oma digiallkirja võti. Neid hoitakse iga riigi turvalises andmebaasis.
validation icon

Euroopa Komisjon on loonud juurdepääsupunkti, mille kaudu saab kõigi tõendite allkirju kogu ELis kontrollida. Tõendi omaniku isikuandmed juurdepääsupunkti ei läbi, kuna need ei ole digiallkirja kontrollimiseks vajalikud. Samuti aitas Euroopa Komisjon liikmesriikidel välja töötada tõendite väljastamiseks, salvestamiseks ja kontrollimiseks vajalikku riiklikku tarkvara ja rakendusi ning toetas neid juurdepääsusüsteemi ühinemiseks vajalikes katsetustes.

Kuidas aitab tõend kaasa vabale liikumisele?

ELi digitaalset COVID-tõendit aktsepteerivad kõik ELi liikmesriigid. Tõend aitab tagada, et kehtivad piirangud kaotatakse kooskõlastatult.

Reisimisel tuleks ELi digitaalse COVID-tõendi omanik põhimõtteliselt vaba liikumise piirangutest vabastada: liikmesriigid peaksid hoiduma ELi digitaalse COVID-tõendi omanikele täiendavaid reisimispiiranguid kehtestamast, välja arvatud juhul, kui need on rahvatervise kaitseks vajalikud ja proportsionaalsed.

Sellisel juhul – näiteks reageerides uutele murettekitavatele variantidele – peaks liikmesriik teavitama komisjoni ja kõiki teisi liikmesriike ning põhjendama seda otsust.

Kas need inimesed, keda ei ole veel vaktsineeritud, saavad reisida teise liikmesriiki?

Jah. ELi digitaalne COVID-tõend peaks hõlbustama vaba liikumist ELis. See ei ole liikumisvabaduse eeltingimus, sest vaba liikumine on ELis põhiõigus.

Ent ilma tõendita võidakse teie suhtes kohaldada piiranguid, näiteks nõuda koroonatesti tegemist või karantiini jäämist. Liikmesriigid võivad kehtestada reisipiiranguid. Veebiplatvormilt „Re-Open EU“ leiate kõige värskema info.

Selleks, et vaktsineerimata inimesi ei diskrimineeritaks, hõlmab ELi digitaalne COVID-tõend ka testimistõendeid ja tõendeid nende jaoks, kes on COVID-19-st tervenenud. Nii saavad kõik ELi digitaalsest COVID-tõendist kasu.

Travel

Jaanuaris 2022 ajakohastati ELis ohutu ja vaba liikumise koordineerimise eeskirju, et võtta arvesse isiku staatust, mitte olukorda piirkondlikul tasandil, välja arvatud piirkondades, kus viiruse levik on väga suur.

Korduma kippuvad küsimused ELi digitaalse COVID-tõendi, vaktsineerimise ja reisipiirangute kohta

Kas ELi-väliste riikide kodanikud saavad ELi reisida?

Nõukogu leppis 22. veebruaril 2022 kokku ajakohastatud eeskirjades, millega lihtsustatakse ELi reisimist veelgi. Liikmesriigid leppisid kokku kohaldada neid ajakohastatud eeskirju alates 1. märtsist 2022.

Selle lähenemisviisi alusel peaks kolmandate riikide reisijatel, kes on vaktsineeritud ELi või WHO poolt heaks kiidetud vaktsiiniga, olema võimalik reisida ELi tingimusel, et nende esmase vaktsineerimiskuuri viimase doosi manustamisest on enne saabumist möödunud vähemalt 14, kuid mitte rohkem kui 270 päeva või kui nad on saanud tõhustusdoosi.

Peale selle peaks ELi reisimine olema võimalik isikutel, kes on COVID-19st tervenenud 180 päeva jooksul enne reisi ja kes saavad oma tervenemist tõendada kas ELi digitaalse COVID-tõendi või muu samaväärseks peetava tõendiga.

Isikutel, kes reisivad loetellu kantud riikidest või territooriumidelt, kust igasugune reisimine ELi peaks olema võimalik, ja kellel on PCR-testi negatiivse tulemuse tõend, peaks samuti olema võimalik ELi reisida. Nõukogu vaatab nende riikide loetelu, kust reisimine on võimalik, terviseolukorra hinnangu põhjal korrapäraselt läbi ja vajaduse korral ajakohastab seda. Reisimine loetelus olevatest riikidest ELi peaks olema võimalik olenemata isiku vaktsineerimise staatusest.

Lisaks peaksid ka ELi kodanikud ja elanikud, nende pereliikmed ning need, kellel on oluline põhjus Euroopasse reisimiseks, saama seda edaspidi teha.

Kas on tähtis, millist vaktsiini inimesele on manustatud?

Vaktsineerimistõend väljastatakse mis tahes COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritud isikule. Vaktsiini nimi peaks olema tõendil selgelt märgitud.

Vaba liikumise piirangute kaotamiseks peavad liikmesriigid aktsepteerima ainult selliseid vaktsineerimistõendeid, mille puhul on kasutatud ELis müügiloa saanud vaktsiini. Liikmesriigid võivad otsustada kaotada piirangud ka nendele ELi reisijatele, kes on vaktsineeritud muu vaktsiiniga, näiteks vaktsiinidega, mis on WHO erakorraliste kasutuslubade nimekirjas, kuid nad ei ole kohustatud seda tegema. Kui te olete vaktsineeritud vaktsiiniga, mis ei ole ELis heaks kiidetud, soovitame teil enne reisimist kontrollida, milliseid vaktsiine vastavas liikmesriigis aktsepteeritakse.

Isikud, kellel on ELi digitaalne COVID-tõend ja kes on täielikult vaktsineeritud kogu ELis heakskiidetud vaktsiiniga, peaksid olema reisimisele kehtestatud testimis- ja karantiinikohustusest vabastatud pärast 14 päeva möödumist viimase COVID-19 vastase vaktsiinidoosi saamisest. Vabastus kehtib ka digitaalse tõendi esitavate tervenenud isikute kohta.

Kas tõhustusdoosid saab kanda ELi digitaalsele COVID-tõendile?

Enamik liikmesriike on COVID-19 vaktsiini tõhustusdooside manustamisega juba alustanud. Pärast iga doosi manustamist tuleb väljastada ELi digitaalne COVID-tõend. See tähendab, et liikmesriigid peavad pärast lisadoosi manustamist välja andma vaktsineerimistõendi ka ELi digitaalse COVID-tõendi vormis.

Alates 1. veebruarist tuleb tõendite puhul rakendada uusi eeskirju ka seoses tõhustusdooside kodeerimisega. Tõhustusdoose näidatakse järgmiselt: 3/3, kui tegemist on tõhustusdoosiga, mis järgneb kahedoosilisele vaktsineerimiskuurile; 2/1, kui tegemist on tõhustusdoosiga, mis järgneb ühedoosilisele vaktsineerimisele või haiguse läbi põdenud isiku vaktsineerimisele ühe doosiga kahedoosilisest vaktsineerimiskuurist.

Kuidas toimib testimistõend?

Isikud, kes tõendavad negatiivset testitulemust ELi digitaalse COVID-tõendiga, peaksid olema võimalikest karantiininõuetest vabastatud, välja arvatud juhul, kui nad saabuvad kõrgendatud viiruseohuga piirkonnast. Liikmesriigid leppisid kokku, et testidele kehtestatakse standardne kehtivusaeg: 72 tundi PCR-testidele ja 48 tundi antigeeni kiirtestidele, kui liikmesriik neid aktsepteerib.

Milliseid andmeid sisaldab ELi digitaalse COVID-tõend? Kas andmed on kaitstud?

ELi digitaalne COVID-tõend sisaldab vajalikku põhiteavet, nagu nimi, sünniaeg, väljaandmise kuupäev, asjaomane teave vaktsiini/testi/paranemise kohta ja kordumatu tunnus. Need andmed jäävad seotuks tõendiga ja teises liikmesriigis kontrollimisel neid ei koguta ega säilitata.

Tõend sisaldab ainult piiratud hulka vajalikku teavet. Külastatavad riigid teavet ei säilita. Kontrollitakse ainult tõendi kehtivust ja autentsust ehk kes selle väljastas ja allkirjastas. Kõik terviseandmed jäävad ELi digitaalse COVID-tõendi väljastanud liikmesriiki.

Tõendite kehtivus

Kehtiv ELi digitaalne COVID-tõend hõlmab järgmist:

tõend vaktsineerimise kohta, juhul kui esmase vaktsineerimiskuuri viimase doosi manustamisest on möödunud vähemalt 14, kuid mitte rohkem kui 270 päeva või kui isik on saanud tõhustusdoosi

VÕI

negatiivne PCR-testi tulemus, mis on saadud mitte rohkem kui 72 tundi enne reisi alustamist, või antigeeni kiirtesti negatiivne tulemus, mis on saadud mitte rohkem kui 24 tundi enne reisi alustamist

VÕI

läbipõdemistõend, mis näitab, et esimesest positiivsest PCR-testi tulemusest ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva

Pärast tõhustusdoosi väljastatud tõendite kehtivus

Praeguse seisuga ei tee komisjon pärast tõhustusdoosi väljastatud tõendite kehtivusaja kohta ettepanekut. See tähendab, et tõhustusdoosi järel väljastatud tõendite suhtes ei tohiks kohaldada 9-kuulist kehtivusaega. Võib oodata, et tõhustusdoosidest saadav kaitse kestab kauem kui esmase vaktsineerimistsükli puhul.

Komisjon jälgib tähelepanelikult uusi teadusandmeid selles küsimuses. Selle põhjal võib komisjon vajaduse korral teha hiljem ettepaneku kehtestada sobiv kehtivusaeg ka vaktsineerimistõendite puhul, mis on välja antud pärast tõhustusdoosi.

Tõendite kasutamine teenuste tarbimiseks

ELi õigus reguleerib ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamist ELi-sisese vaba liikumise hõlbustamiseks.

Liikmesriigid võivad kasutada COVID-19 tõendeid ka riigisiseselt, näiteks üritustele või kohtadesse pääsemiseks, kuid see ei ole ELi tasandil reguleeritud.

Kui liikmesriik kehtestab riigisiseselt COVID-19 tõendite süsteemi, peaks ta tagama, et aktsepteeritakse täielikult ka ELi digitaalset COVID-tõendit. Seda sellepärast, et teise liikmesriiki minevad reisijad ei peaks muretsema endale täiendavat teise riigi tõendit.

Kui kaua ELi digitaalset COVID-tõendit kasutatakse?

Praegu kohaldatakse ELi digitaalse COVID-tõendi määrust 12 kuud alates 1. juulist 2021. Veebruaris 2022 tegi komisjon ettepaneku pikendada selle kohaldamist ühe aasta võrra kuni 30. juunini 2023. Määruse kohaldamise pikendamine tagaks reisijatele võimaluse ELi reisides jätkuvalt kasutada oma COVID-tõendit, isegi kui liikmesriigid säilitavad teatavad tervishoiumeetmed.

Veebisait „Re-open EU“: värskeim teave reisi- ja tervishoiumeetmete kohta

Veebisait „Re-open EU“ pakub Euroopa riikide reisi- ja tervishoiumeetmete, sealhulgas karantiini- ja testimisnõuete kohta ajakohast teavet, mis aitab reisijatel kasutada vaba liikumise õigust. Teave on esitatud 24 keeles ja seda ajakohastatakse pidevalt. Veebisait aitab kavandada reisi Euroopas, võttes arvesse tervishoiunõudeid.

Veebisait „Re-open EU“

Ajatelg

 • 27. jaanuar

  Kiideti heaks suunised, millega kehtestatakse digitaalsete vaktsineerimistõendite koostalitlusvõime nõuded, tuginedes komisjoni ja liikmesriikide vahel e-tervise võrgustikus alates 2020. aasta novembrist peetud aruteludele.

 • 17. märts

  Komisjon esitas õigusakti ettepaneku, millega kehtestatakse ELi tõendi ühine raamistik.

 • 14. aprill

  Nõukogu võttis vastu volitused Euroopa Parlamendiga ettepaneku üle läbirääkimiste alustamiseks.

 • 22. aprill

  Liikmesriikide esindajad e-tervise võrgustikus leppisid kokku suunistes, milles kirjeldatakse süsteemi rakendamise peamisi tehnilisi kirjeldusi. See oli väga oluline samm ELi tasandil vajaliku taristu loomise suunas.

 • 7. mai

  Komisjon alustas ELi koostalitlustaristu (ELi digivärav) katsetamist, mis hõlbustaks ELi tõendite autentimist.

 • 20. mai

  Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku ELi COVIDi digitõendis.

 • 1. juuni

  ELi digivärav (riiklike süsteemide ühendamine) hakkab tööle.

 • 1.–30. juuni

  Käivitusetapp: Liikmesriigid võivad tõendi kasutusele võtta vabatahtlikkuse alusel, tingimusel et nad on valmis tõendeid välja andma ja kontrollima ning neil on olemas vajalik õiguslik alus.

 • Juuni keskpaik

  Nõukogu muudetud soovitus reisimise kohta ELis.

 • 1. juuli

  ELi COVIDi digitõendit hakatakse kohaldama kogu ELis.

 • 1. juuli – 12. august

  Üleminekuperiood: kui liikmesriik ei ole veel valmis oma kodanikele uut tõendit väljastama, võib kasutada ka muid vorme ning neid tuleks teistes liikmesriikides aktsepteerida.

*Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Dokumendid