covid certificate

Nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID vstoupilo v platnost 1. července 2021. Občané a obyvatelé EU si nyní budou moci nechat své digitální certifikáty COVID vydat a ověřit v celé EU.

 

Zjistěte si, jak certifikát získat od zdravotnického orgánu ve vašem státě. Stačí, když na níže uvedené interaktivní mapě zvolíte svou zemi.

Co je digitální certifikát EU COVID?

Digitální certifikát EU COVID je digitální doklad o tom, že osoba buď:

tick icon již byla proti covidu-19 očkována,
tick icon obdržela negativní výsledek testu na covid-19, anebo 
tick icon již covid-19 prodělala

 

 

Jak lze certifikát získat?

Certifikát vystavují vnitrostátní orgány. Mohou je vydat kupříkladu testovací střediska či zdravotnické orgány nebo jej lze přímo vystavit přes portál eHealth. 

 • Certifikáty o očkování vydává členský stát, ve kterém bylo očkování provedeno.
 • Certifikáty o testu vydává členský stát, ve kterém byl test proveden.
 • Certifikáty o prodělání onemocnění vydává členský stát, v němž se vyléčená osoba nachází.

Informace o tom, jak certifikát získat, by měly poskytnout vnitrostátní zdravotnické orgány. 

Digitální verzi lze uložit na mobilním zařízení. Občané mohou rovněž požádat o tištěnou verzi. Obě verze budou obsahovat QR kód se základními informacemi, jakož i digitální podpis zajišťující pravost certifikátu.

Členské státy se dohodly na společném vzoru, který lze použít pro elektronické a tištěné verze, aby se usnadnilo jeho rozpoznávání.

Jak získáte potvrzení od vašeho vnitrostátního zdravotnického orgánu? Zvolte svou zemi na níže uvedené interaktivní mapě a přečtěte si příslušné informace.

Jak certifikát usnadní volný pohyb?

Digitální certifikáty EU COVID jsou akceptovány ve všech členských státech EU. Díky tomu mohou být aktuálně zavedená opatření rušena koordinovaným způsobem.

Držitel digitálního certifikátu EU COVID bude na cestách v zásadě osvobozen od omezení volného pohybu: Členské státy mu nesmějí ukládat další cestovní omezení, pokud nejsou nezbytná a přiměřená pro ochranu veřejného zdraví. 

V takovém případě – například v reakci na nové varianty vzbuzující obavy – by daný členský stát musel informovat Komisi a všechny ostatní členské státy a toto rozhodnutí odůvodnit.

Jak certifikát funguje?

QR code icon Digitální certifikát EU COVID je vybaven QR kódem s digitálním podpisem, který jej chrání před paděláním.
Scan icon Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje a ověří se podpis.
digital signature icon Každý subjekt, který bude certifikáty vystavovat (např. nemocnice, testovací centrum či zdravotnický orgán), disponuje vlastním digitálním podpisovým klíčem. Všechny podpisové klíče jsou uloženy v bezpečné databázi v každé zemi.
validation icon

Evropská komise vytvořila ústřední bránu, která umožňuje ověřování podpisů na všech certifikátech v celé EU. Osobní údaje držitele certifikátu bránou neprocházejí, neboť nejsou nezbytné k ověření digitálního podpisu. Evropská komise rovněž pomohla členským státům vyvinout vnitrostátní software a aplikace pro vydávání, uchovávání a ověřování certifikátů a podporovala je v nezbytných testech pro zavedení brány.

 

Mohou občané, kteří ještě nejsou očkovaní, cestovat do jiné země EU?

Ano. Digitální certifikát EU COVID by měl volný pohyb v rámci EU usnadnit. Není nezbytnou podmínkou pro volný pohyb, který je základním právem v EU. 

Bez certifikátu se však na vás mohou vztahovat různá omezení, jako je testování nebo karanténa. Členské státy mohou zavést cestovní omezení. Nejnovější informace najdete na internetové stránce Re-openEU.

Aby nedocházelo k diskriminaci osob, které nejsou očkovány, obsahuje digitální certifikát EU COVID rovněž certifikáty o testu a certifikáty pro osoby, které se z covidu-19 zotavily. Digitální certifikát EU COVID tak může využít opravdu každý.

 

Travel

Doporučení o koordinaci omezení volného pohybu v EU bylo změněno v polovině června s ohledem na období dovolených. Dále byly vyjasněny výjimky pro osoby, které jsou plně očkovány nebo covid-19 prodělaly, byla zavedena opatření zajišťující celistvost rodiny (osvobození dětí cestujících se svými rodiči od karantény, pokud jsou vyňati rodiče) a barevné kódování mapy ECDC bylo aktualizováno.

Záleží na tom, kterou vakcínou jsme naočkovaní?

Certifikát o očkování bude vystaven každé očkované osobě, bez ohledu na vakcínu. V certifikátu by měl být jasně uveden název podané očkovací látky.

Pokud jde o výjimku z omezení volného pohybu, musí členské státy přijmout pouze certifikáty o očkování, k němuž byla použita některá z vakcín registrovaných v EU. Členské státy se mohou rovněž rozhodnout, že upustí od omezení pro cestující, kteří obdrželi jinou očkovací látku, například tu, která byla zařazena na seznam WHO k nouzovému použití. Pokud jste byli očkováni vakcínou, která není v EU registrována, doporučujeme vám se před cestou informovat, které očkovací látky stát, do něhož se chystáte, akceptuje.

Plně očkované osoby, které jsou držiteli digitální certifikátu EU COVID, by 14 dní poté, co podstoupily poslední dávku očkovací látky proti covidu-19 schválenou pro celou EU, neměly mít povinnost se z důvodu cestování nechat testovat nebo být v karanténě. Totéž platí pro držitele certifikátu z řad osob, které covid-19 prodělaly.

 

Jak je to s testy?

Osoby s negativním testem ve formátu digitálního certifikátu EU COVID by měly být osvobozeny od možných karanténních požadavků, s výjimkou případů, kdy pocházejí z oblastí silně zasažených virem. Členské státy se dohodly na standardní době platnosti testů: 72 hodin u testů PCR a 48 hodin u rychlých antigenních testů, pokud je členský stát uznává.

 

Jaké údaje certifikát obsahuje? Jsou tyto údaje dostatečně zabezpečeny?

Digitální certifikát EU COVID obsahuje nezbytné základní informace, jako je jméno a příjmení, datum narození, datum vydání, příslušné informace o očkovací látce / testu / prodělání nemoci a jedinečný identifikátor. Tyto údaje zůstávají na certifikátu a při ověřování v jiném členském státě se neukládají ani neuchovávají. 

Certifikáty budou obsahovat pouze omezený soubor nezbytných informací. Navštívené země si jej nemohou ponechat. Kontrolovat se bude pouze platnost a pravost certifikátu, a to ověřením toho, kdo jej vydal a podepsal. Všechny zdravotní údaje zůstávají v rukou členských států, které digitální certifikát EU COVID vystavily.

 

Uznávání certifikátů COVID vydaných třetími zeměmi (země mimo EU)

Dosud se do systému EU pro vydávání digitálních certifikátu připojilo 18 zemí (a území), které nejsou členy EU. Patří sem:
• Albánie
• Andorra
• Arménie
• Švýcarsko
• Faerské ostrovy 
• Izrael
• Island
• Lichtenštejnsko
• Maroko
• Monako
• Severní Makedonie
• Norsko
• Panama
• San Marino
• Turecko
• Ukrajina
• Spojené království
• Vatikán

Certifikáty COVID vydané v těchto 18 zemích (a územích) jsou v EU akceptovány za stejných podmínek jako digitální certifikáty EU COVID. Recipročně těchto 18 zemí akceptuje digitální certifikát EU COVID.

Platnost certifikátů

Komise navrhla a členské státy přijaly aktualizaci doporučení Rady o omezení volného pohybu. Obsahuje zvláštní ustanovení, ale členské státy je mohou uplatňovat v méně přísné formě:

 • Plně očkované osoby, které jsou držiteli digitální certifikátu EU COVID, by 14 dní poté, co podstoupily poslední dávku, neměly mít povinnost se z důvodu cestování nechat testovat nebo být v karanténě. Toto pravidlo by se mělo vztahovat i na uzdravené osoby, kterým byla podána jedna dávka dvoudávkové vakcíny.
 • Uzdravené osoby, které jsou držiteli digitálního certifikátu EU COVID, by měly být během prvních 180 dnů po pozitivním testu PCR osvobozeny od testování nebo karantény souvisejících s cestováním.
 • Osoby s platným digitálním certifikátem EU COVID o provedeném testu by měly být osvobozeny od případných karanténních požadavků: 72 hodin u testů PCR a 48 hodin u rychlých antigenních testů, pokud je členský stát uznává.

Možné využití certifikátů pro vstup do určitých zařízení

Právo EU se vztahuje na používání digitálního certifikátu EU COVID ke usnadnění bezpečného volného pohybu v rámci EU. 

Členské státy však mohou certifikáty COVID využít pro domácí účely, jako je vstup na akce nebo do určitých prostor. Tato možnost ale není na úrovni EU regulována.

V případě, že členský stát přijme systém certifikátů COVID pro domácí účely, měl by zajistit, aby byl v tomto ohledu plně akceptován také digitální certifikát EU COVID-19. Cílem je zajistit, aby lidé, kteří cestují do jiného členského státu, nemuseli žádat o vydání dodatečného vnitrostátního certifikátu.

Jak dlouho se bude digitální certifikát EU COVID používat?

Nařízení o digitálním certifikát EU COVID se bude uplatňovat od 1. července 2021 po dobu 12 měsíců. Tři měsíce před koncem použitelnosti tohoto nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu. Spolu se zprávou může Komise s přihlédnutím k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s pandemií navrhnout, aby bylo používání certifikátů COVID prodlouženo.

Mohou občané zemí mimo EU cestovat do Unie?

Podle stávajícího přístupu EU by občané ze zemí mimo EU, kteří jsou plně očkováni vakcínou schválenou agenturou EMA, měli mít možnost cestovat do EU za jakýmkoli účelem. Členské státy EU se mohou rovněž rozhodnout povolit vstup i osobám očkovaným očkovacími látkami, které byly zařazeny na seznam WHO k nouzovému použití.

Cestování je rovněž možné ze zemí, v nichž se dostatečně zlepšila zdravotní situace. Rada na základě hodnocení zdravotní situace pravidelně přezkoumává a případně aktualizuje seznam těchto zemí. Všechny cesty do EU ze zemí uvedených na tomto seznamu by měly být možné bez ohledu na stav očkování. Seznam je k dispozici zde.

Kromě toho by měli mít možnost cestovat do EU i rodinní příslušníci občanů a osob s pobytem v EU, jakož i ti, kteří mají k této cestě nezbytný důvod.

 

Časté otázky týkající se digitálního certifikátu EU COVID, očkování a cestovních omezení

Platforma Re-open EU: aktuální informace o cestování a zdravotních opatřeních

Platforma uvádí aktuální informace o cestovních a zdravotních opatřeních v evropských zemích, např. požadavcích na karanténu a testy pro osoby na cestách, a pomáhá občanům uplatnit své právo na volný pohyb. Informace jsou pravidelně aktualizovány a jsou k dispozici ve 24 jazycích (za využití strojového překladu). Díky těmto informacím si budete moci naplánovat cesty po Evropě a zároveň zachovat bezpečnost a zdraví.

Platforma Re-open EU

Události

 • 27. ledna

  Na základě diskuse mezi Komisí a členskými státy v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví, která probíhá od listopadu 2020, byly přijaty pokyny stanovující požadavky na interoperabilitu digitálních certifikátů stvrzujících očkování proti koronaviru.

 • 17. března

  Komise předložila návrh legislativního textu, kterým by se stanovil společný rámec pro certifikát EU.

 • 14. dubna

  Rada odsouhlasila mandát k zahájení jednání o daném návrhu s Evropským parlamentem.

 • 22. dubna

  Zástupci členských států se v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví dohodli na podobě pokynů, které obsahují hlavní technické specifikace pro realizaci daného systému. Jednalo se o zásadní krok pro vytvoření nezbytné infrastruktury na úrovni EU.

 • 7. května

  Komise zahájila pilotní test infrastruktury EU pro interoperabilitu (EU Gateway), která má usnadnit ověřování certifikátů EU.

 • 20. května

  Evropský parlament a Rada se dohodly na podobě digitálního COVID certifikátu EU.

 • 1. června

  Spuštění brány EU Gateway (propojení vnitrostátních systémů).

 • 1.-30. června

  Zahřívací fáze: Členské státy mohou spustit systém osvědčení (na dobrovolné úrovni), a to za předpokladu, že mají k dispozici kapacity na vydávání a ověřování certifikátů a nezbytný právní základ.

 • polovina června

  Revize doporučení Rady o cestování v rámci EU.

 • 1. července

  Digitální COVID certifikát EU se začíná používat v rámci celé EU.

 • 1. července - 12. září

  Zaváděcí období: Pokud členský stát ještě není připraven nové certifikáty svým občanům vydávat, lze stále používat ostatní formáty – ty by měly být v ostatních členských státech akceptovány.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 439.2 KB
StáhnoutPDF - 762.1 KB