Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще улесни безопасното свободно движение на граждани в Съюза по време на пандемията от COVID-19.

 

Сертификатът ще бъде въведен във всички държави от ЕС. Страните вече могат да започнат да го издават и използват, като той ще е достъпен във всички държави от ЕС от 1 юли 2021 г.

Какво представлява цифровият сертификат на ЕС за COVID?

Цифровият сертификат на ЕС за COVID е цифрово доказателство, че дадено лице

tick icon е ваксинирано срещу COVID-19,
tick icon е получило отрицателен резултат от тест или 
tick icon е преболедувало COVID-19

 

 

Как ще получават гражданите своите сертификати?

За издаването на сертификата отговарят националните органи. Например той може да бъде издаван от центрове за извършване на тестове, здравни органи или направо чрез портала за електронно здравеопазване. 

Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. Гражданите могат също така да поискат сертификата на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата.

Държавите от ЕС се споразумяха за общ модел, който може да се използва за електронната и хартиената версия на сертификата, за да се улесни неговото признаване.

Как това ще подпомогне свободното движение?

Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще бъде приеман във всички държави от Съюза. Той ще спомогне за координирано премахване на въведените понастоящем ограничения.

При пътуване притежателят на цифров сертификат на ЕС за COVID по принцип трябва да бъде освободен от ограниченията на свободното движение: Страните от ЕС следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифров сертификат на ЕС за COVID, освен ако те не са необходими и пропорционални с оглед на опазването на общественото здраве. 

В такъв случай – например при вземане на мерки във връзка с будещи безпокойство нови варианти – съответната държава от ЕС ще трябва да уведоми Комисията и всички останали страни от Съюза и да обоснове решението си.
 

Как ще функционира сертификатът?

QR code icon Цифровият сертификат на ЕС за COVID съдържа QR код с цифров подпис с цел защита срещу фалшифициране.
Scan icon При проверка на сертификата се сканира QR кодът и се проверява подписът.
digital signature icon Всеки издаващ орган (напр. болница, център за извършване на тестове, здравен орган) разполага със свой собствен ключ за цифров подпис. Всички те се съхраняват в сигурна база данни във всяка държава.
validation icon

Европейската комисия е създала портал, чрез който всички подписи на сертификати могат да бъдат проверени в целия ЕС. Личните данни на притежателя на сертификата не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис. Европейската комисия също така помогна на страните от ЕС да разработят национален софтуер и приложения за издаване, съхраняване и проверка на сертификати и им предостави подкрепа при необходимите тестове за достъп до портала.

 

Гражданите, които още не са ваксинирани, ще могат ли да пътуват до други страни от ЕС?

Да. С цифровия сертификат на ЕС за COVID следва да се улесни свободното движение в рамките на Съюза. Неговото наличие няма да бъде предварително условие за свободното движение, което е основно право в ЕС.

Travel С цифровия сертификат на ЕС за COVID могат също така да се потвърждават резултатите от тестовете, които често се изискват в рамките на приложимите ограничения, свързани с общественото здраве. Сертификатът е възможност за държавите членки да адаптират съществуващите ограничения въз основа на съображения, свързани с общественото здраве. Приложимата в момента препоръка относно координирането на ограниченията на свободното движение в ЕС също ще бъде изменена до средата на юни с оглед на сезона на летните почивки.

Има ли значение коя ваксина е поставена на гражданите?

Сертификати за ваксинация ще бъдат издавани на ваксинирани лица независимо от използваната ваксина срещу COVID-19. 

Когато става въпрос за отмяна на ограниченията на движение, държавите членки ще трябва да приемат сертификати за ваксинация за ваксини, които са получили разрешение за търговия в ЕС. Държавите членки могат да решат да разширят това и за пътуващи лица в ЕС, които са получили друга ваксина.

Също така страните от ЕС трябва да решат дали да приемат сертификат за ваксинация след една доза или след завършването на пълен ваксинационен цикъл.

Какви данни са включени в сертификата? В безопасност ли са данните?

Цифровият сертификат на ЕС за COVID съдържа необходимата основна информация като име, дата на раждане, дата на издаване, информация за ваксината/теста/преболедуването, както и уникален идентификатор. Тези данни остават в сертификата, като не се съхраняват или запазват, когато сертификатът се проверява в друга страна от ЕС. 

Сертификатите ще включват единствено ограничен набор от информация, която е необходима. Посетените държави не могат да я запазват. За целите на контрола ще се проверява само валидността и автентичността на сертификата, т.е. кой го е издал и подписал. За всички данни за здравословното състояние отговорност носи държавата членка, която е издала даден цифров сертификат на ЕС за COVID.

Още въпроси и отговори за цифровия сертификат на ЕС за COVID

Digital COVID certificate map 16 June_3

  Технически готова да се свърже с портала за цифрови сертификати на ЕС за COVID Действително свързана, издава и проверява поне един вид сертификат (за ваксинация, преболедуване, отрицателен тест)
Австрия Да Да
Белгия Да Да
България Да Да
Хърватия Да Да
Кипър Да Не
Чехия Да Да
Дания Да Да
Естония Да Да
Финландия Във фаза на тестване Не
Франция Да Не
Германия Да Да
Гърция Да Да
Унгария Във фаза на тестване Не
Ирландия Да Не
Италия Да Не
Латвия Да Да
Литва Да Да
Люксембург Да Да
Малта  Във фаза на тестване Не
Нидерландия Да Не
Полша Да Да
Португалия Да Да
Румъния Да Не
Словакия Да Не
Словения Да Не
Испания Да Да
Швеция Да Не
     
Държави извън ЕС    
Лихтенщайн Да Не
Швейцария Да Не
Исландия Да Да
Норвегия Да Не

 

Хронология

 • 27 януари

  Бяха приети насоки за определяне на изискванията за оперативна съвместимост на цифровите сертификати за ваксинация въз основа на обсъжданията, проведени от ноември 2020 г. в мрежата за електронно здравеопазване между представители на Комисията и страните от ЕС.

 • 17 март

  Комисията предложи законодателен текст за установяване на обща рамка за сертификат на ЕС.

 • 14 април

  Съветът прие своя мандат за започване на преговори с Европейския парламент по предложението.

 • 22 април

  Представители на страните от ЕС в мрежата за електронно здравеопазване се споразумяха за насоки, в които са описани основните технически спецификации за прилагането на системата. Това бе важна стъпка към изграждането на необходимата инфраструктура на равнище ЕС.

 • 7 май

  Комисията започна пилотното изпитване на инфраструктурата за оперативна съвместимост на равнище ЕС (Портал на ЕС), която ще улесни удостоверяването на автентичността на сертификатите на ЕС.

 • 20 май

  Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по цифровия сертификат на ЕС за COVID.

 • 1 юни

  Порталът на ЕС (свързване на националните системи) започва да функционира.

 • 1 — 30 юни

  Начална фаза: държавите членки могат да започнат да използват сертификата на доброволен принцип, при условие че са готови да издават и проверяват сертификати и разполагат с необходимото правно основание.

 • средата на юни

  Преразгледана препоръка на Съвета относно пътуванията в рамките на ЕС.

 • 1 юли

  Цифровият сертификат на ЕС за COVID започва да се прилага в целия Съюз.

 • 1 юли — 12 август

  Период на въвеждане: ако дадена държава от ЕС все още не е готова да издаде новия сертификат на своите граждани, могат да се използват и други формати, които следва да бъдат приети в другите държави от Съюза.

Документи