Bezpečné a účinné očkovanie

Ďalšie informácie o dostupných vakcínach proti COVID-19 a o celkovej stratégii EÚ v oblasti očkovania:

 

Liečba a testovanie na COVID-19

Európska komisia navrhla stratégie testovania na COVID-19 a podporuje vývoj liečby.

 

Ochrana zdravia Európanov

Komisia predkladá iniciatívy na ochranu zdravia európskych občanov zlepšením pripravenosti a reakcie na krízy, ako aj dlhodobej odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

 

 

Podpora systémov zdravotnej starostlivosti

Cezhraničná spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti

Koordinačné centrum Európskej komisie pre reakcie na núdzové situácie zohráva pri poskytovaní pomoci kľúčovú úlohu a nepretržite pomáha všetkým krajinám v Európe aj mimo nej.

Cieľom usmernení k cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi je: 

 • uľahčiť premiestnenie pacientov z jedného členského štátu do druhého,
 • umožniť kvalifikovaného zdravotníckemu personálu ponúknuť pomoc v iných krajinách EÚ,
 • odľahčiť zaťaženie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré spôsobila súčasná pandémia,
 • zabezpečiť cezhraničnú mobilitu pacientov,
 • poskytnúť kroky na uhradenie zdravotných nákladov,
 • nabádať vnútroštátne orgány k používaniu existujúcich bilaterálnych a regionálnych dohôd.

Žiadosti o cezhraničnú pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti budú koordinované Výborom pre zdravotnú bezpečnosť, ktorému predsedá Komisia, a prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie EÚ.

 

Fond solidarity EÚ pre núdzové zdravotné situácie spôsobené koronavírusom

V rámci výnimočnej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu sa rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ v marci 2020 rozšíril tak, aby zahŕňal závažné ohrozenia verejného zdravia.

V marci 2021 Európska komisia predložila návrh celkového balíka finančnej podpory vo výške takmer 530 miliónov EUR v rámci Fondu solidarity EÚ, ktorý by mal ako dodatočný finančný príspevok pomôcť 17 členským štátom a 3 pristupujúcim krajinám bojovať proti pandémii koronavírusu. Rada a Európsky parlament 20. mája 2021 schválili čerpanie prostriedkov z Fondu solidarity EÚ v súlade s návrhom Komisie.

Komisia 19. januára 2022 dokončila vyplácanie pomoci z Európskeho sociálneho fondu členským štátom v celkovej výške 385,49 milióna EUR. O podporu požiadalo 17 členských štátov a 3 pristupujúce krajiny: Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko; ako aj Albánsko, Čierna Hora a Srbsko. Táto finančná podpora dopĺňa sumu vo výške132,7 milióna EUR, ktorá bola vyplatená členským štátom, ktoré požiadali o zálohovú platbu z Fondu solidarity EÚ v roku 2020.

Podpora z Fondu solidarity EÚ v boji proti pandémii koronavírusu

Platby z Fondu solidarity EÚ v súvislosti s núdzovou zdravotnou situáciou spôsobenou koronavírusom v členení podľa krajín

Posúdenie rizika

Posúdenie rizika je neoddeliteľnou súčasťou pripravenosti a reakcie na pandémiu. Kľúčovým orgánom EÚ, ktorý posudzuje riziko šírenia vírusov a vplyv na verejné zdravie, je Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

ECDC poskytuje:

Otázky a odpovede ECDC týkajúce sa ochorenia COVID-19 

Usmernenia ECDC pre nefarmakologické ochranné opatrenia

Prvé ponaučenia z pandémie

Európska komisia 15. júna 2021 predložila oznámenie o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19, v ktorom zhodnotila postupy a vyvodila 10 ponaučení, ako zlepšiť opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, aby bolo možné lepšie predvídať a včas odhaľovať riziká pre verejné zdravie, lepšie plánovať pre prípad nepredvídaných udalostí a rýchlejšie a účinnejšie spoločne reagovať na všetkých úrovniach. Zoznam nie je vyčerpávajúci, poskytuje len prvý prehľad toho, čo už vieme a čo možno urobiť v prospech všetkých Európanov.

Pripravenosť na ďalšiu fázu pandémie

Európska komisia 27. apríla 2022 navrhla nové opatrenia na riadenie súčasnej fázy pandémie ochorenia COVID-19 a prípravu na ďalšiu fázu.

V súčasnosti nižšie úrovne infekcie COVID-19 ponúkajú krajinám EÚ príležitosť posilniť dohľad, systémy zdravotnej starostlivosti a celkovú pripravenosť na pandémiu. Komisia predovšetkým vyzýva členské štáty, aby:

 • zintenzívnili očkovanie a podávanie posilňovacích dávok pri zohľadnení šírenia ochorenia COVID-19 a sezónnej chrípky,
 • podporili vývoj novej generácie vakcín a terapeutík,
 • vytvorili integrované systémy monitorovania, ktoré už nie sú založené na identifikácii a nahlasovaní všetkých prípadov ochorenia COVID-19, ale na získavaní spoľahlivých a reprezentatívnych odhadov,
 • pokračovali v cielenom testovaní a sekvenovaní s cieľom presnejšie odhadnúť šírenie variantov a odhaliť nové varianty,
 • investovali do obnovy systémov zdravotnej starostlivosti a posúdili širšie dosahy pandémie na zdravie vrátane duševného zdravia a oneskorenia liečby a starostlivosti,
 • lepšie koordinovali pravidlá cestovania v rámci EÚ a s medzinárodnými partnermi,
 • zintenzívnili boj proti nepodloženým tvrdeniam a dezinformáciám týkajúcim sa ochorenia COVID-19,
 • naďalej prejavovali solidaritu s ostatnými krajinami sveta a zlepšovali globálne riadenie.

Európska komisia takisto vyhlasuje verejné obstarávanie v rámci iniciatívy EU FAB s cieľom rezervovať kapacity na výrobu mRNA vakcín, vakcín na báze proteínu a vektorových vakcín. Novovytvorené výrobné kapacity tak budú vyhradené na použitie pri budúcich núdzových situáciách v oblasti zdravia.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 890.2 KB
StiahnuťPDF - 329.3 KB
StiahnuťPDF - 569.1 KB
StiahnuťPDF - 302.8 KB