Безопасна и ефективна ваксинация

Повече информация за наличните ваксини срещу COVID-19 и общата стратегия на ЕС за ваксините:

 

Лечения и тестване за COVID-19

Европейската комисия предложи стратегии за тестване на COVID-19 и подкрепя разработването на лечения.

 

Опазване на здравето на европейците

Комисията представи инициативи за защита на здравето на европейците чрез подобряване на готовността и реакцията при кризи, както и дългосрочната устойчивост на здравните системи.

 

 

Подкрепа за здравните системи

Трансгранично здравно сътрудничество

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия играе ключова роля в усилията за оказване на помощ и денонощно е в готовност да помогне на всички държави в Европа и извън нея.

Насоките за сътрудничество в областта на трансграничното здравно обслужване между националните, регионалните и местните органи имат за цел: 

 • да се улесни прехвърлянето на пациенти от една държава от Съюза в друга
 • да се помогне на квалифицирания медицински персонал да предлага своята помощ в други държави от ЕС
 • да се облекчи предизвиканата от пандемията тежест върху националните здравни системи
 • да уреди трансграничната мобилност на пациентите
 • да осигури стъпки за възстановяване на разходите за здравно обслужване
 • да насърчава националните органи да използват съществуващите двустранни и регионални споразумения.

Исканията за трансгранична помощ в здравното обслужване ще бъдат координирани от Комитета за здравна сигурност, председателстван от Комисията, и Системата на ЕС за ранно предупреждение.

 

Фонд „Солидарност“ на ЕС за извънредни ситуации, свързани с общественото здраве поради коронавируса

Като част от извънредния отговор на ЕС на пандемията от коронавирус, през март 2020 г. обхватът на фонд „Солидарност“ на ЕС беше разширен, за да обхване тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве.

През март 2021 г. Европейската комисия предложи общ пакет от почти 530 милиона евро финансова подкрепа по линия на фонд „Солидарност“ на ЕС като допълнителна финансова вноска за 17 държави членки и 3 присъединяващи се държави в усилията им за борба с пандемията от коронавирус. На 20 май 2021 г. Съветът и Европейският парламент одобриха мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с предложението на Комисията.

На 19 януари 2022 г. Комисията приключи изплащането на помощта от Европейския социален фонд на държавите членки на обща стойност 385,49 милиона евро. 17-те държави членки и 3-те присъединяващи се държави, които поискаха подкрепа, бяха: Австрия, Белгия, Хърватия, Чешката република, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Испания, както и Албания, Черна гора и Сърбия. Това е в допълнение към сумата от 132,7 милиона евро, изплатена на държавите членки, поискали авансово плащане от фонд „Солидарност“ на ЕС през 2020 г.

Подкрепа от фонд „Солидарност“ на ЕС за борба с пандемията от коронавирус

Плащания по държави от фонд „Солидарност“ на ЕС при извънредни здравни ситуации, свързани с коронавируса

Оценка на риска

Оценката на риска е неразделна част от готовността и реакцията при пандемии. В ЕС Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) е основният орган, който оценява риска от разпространение на вируси и въздействието върху общественото здраве.

ECDC предоставя:

Въпроси и отговори на ECDC относно COVID-19 

Насоки на ECDC за нефармацевтични интервенции

Първоначалните поуки от пандемията

На 15 юни 2021 г. Европейската комисия представи съобщение относно първите поуки от пандемията от COVID-19, като направи преглед и извлече 10 поуки за това, как да се подобрят действията на равнището на ЕС и на национално равнище за по-добро предвиждане и по-ранно откриване на рисковете за общественото здраве, как да се подобри планирането в извънредни ситуации и да се предприемат по-бързи и по-ефективни съвместни действия на всички равнища. Списъкът не е изчерпателен, а само предоставя първоначална представа за това, което вече знаем, че може да се направи в полза на всички европейци.

Подготвеност за следващата фаза на пандемията

На 27 април 2022 г. Европейската комисия предложи нови действия за управление на настоящата фаза на пандемията от COVID-19 и за подготовка за следващата.

Настоящите по-ниски нива на заразяване с COVID-19 дават възможност на държавите от ЕС да укрепят наблюдението, здравните си системи и цялостната си подготвеност за пандемии. В тази връзка Комисията приканва държавите членки да:

 • засилят ваксинацията и поставянето на бустерни дози, като вземат предвид разпространението на COVID-19 и сезонния грип
 • подкрепят разработването на следващото поколение ваксини и терапевтични средства;
 • създадат интегрирани системи за наблюдение, които вече не се основават на идентифицирането и докладването на всички случаи на COVID-19, а на получаването на надеждни и представителни оценки;
 • продължат целенасоченото тестване и секвениране с цел по-точно оценяване на циркулацията на вариантите и откриване на нови варианти
 • инвестират във възстановяването на здравните системи и да направят оценка на по-широкото въздействие на пандемията върху здравето, включително върху психичното здраве и забавянията на лечение и грижи;
 • координират по-добре правилата за пътуване в рамките на ЕС и с международните партньори;
 • засилят борбата с невярната информация и дезинформацията във връзка с COVID-19
 • продължават да разгръщат глобалната солидарност и да подобряват глобалното управление

Европейската комисия също така обявява търг в рамките на инициативата EU FAB за резервиране на капацитет за производство на иРНК, протеин-базирани и векторни ваксини. По този начин ще бъде запазен новосъздаденият производствен капацитет за използване при бъдещи извънредни ситуации във връзка със здравето.

Документи

СвалиPDF - 890.2 KB
СвалиPDF - 329.3 KB
СвалиPDF - 569.1 KB
СвалиPDF - 302.8 KB