Att utveckla och distribuera ett effektivt och säkert vaccin mot coronaviruset kan bli en varaktig lösning på pandemin och är också en av hörnstenarna i EU-kommissionens insatser mot coronaviruset.

Att få ut ett vaccin kommer att rädda liv och människors försörjning och spara miljarder euro i EU och resten av världen. Det finns inga garantier för att det går att få fram ett vaccin, med det är vårt största hopp för att kunna ta oss ur pandemin och återgå till ett normalt liv. För att vi ska lyckas behövs en bred portfölj av vaccinkandidater som bygger på olika metoder.

Utmaningar med att ta fram vaccin

Att ta fram ett vaccin är mycket komplicerat och tar runt tio år, men kommissionen vill försöka förkorta den tiden till 12–18 månader, helst ännu mer, utan att kompromissa med säkerhet och kvalitet. EU står inför två stora utmaningar:

 • Det krävs tidiga storskaliga investeringar i produktionskapacitet för att minska riskerna för vaccintillverkarna innan det finns garantier att vaccinerna klarar de kliniska prövningarna.
 • Man måste säkra stora mängder råmaterial så att tillverkningen kan starta så snart som de kliniska prövningarna är avslutade, eller till och med tidigare.
 • Image of a microscope  Kommissionen vill få fram ett vaccin inom 12–18 månader trots att det vanligtvis tar tio år.

 

Målen för EU:s vaccinstrategi

 • Garantera vaccinernas kvalitet, säkerhet och effektivitet.
 • Säkra snabb tillgång till vaccinerna för EU-länderna och deras invånare och gå i spetsen för det globala solidaritetsarbetet.
 • Se till att alla i EU har jämlik tillgång till ett vaccin till rimligt pris så snabbt som möjligt.
 • Vaccinstrategin bör fungera som en referensram för EU-länderna när de tar fram sina nationella strategier.
Två pelare

Säkra tillverkningen av vaccin i tillräckliga mängder i EU via förhandsåtagande om inköp med vaccintillverkare med stöd från krisstödinstrumentet. Ytterligare finansiering och andra former av stöd kan tillkomma utöver sådana åtaganden.

Anpassa EU-reglerna till den pågående krisen för att snabba på utvecklingen, godkännandet och tillgången till vacciner samtidigt som standarderna för vaccinernas kvalitet, säkerhet och effektivitet upprätthålls.

 

Vad EU föreslår

Kommissionen och EU-länderna har enats om en gemensam EU-åtgärd. Kommissionen planerar en centraliserad EU-strategi för att säkra lagren och stödja utvecklingen av ett vaccin.

 

Process och styrning

 

EU flag

Kommissionen kommer att tillsätta och leda en styrelse. Styrelsen ska bestå av företrädare för alla deltagande EU-länder som ska bistå kommissionen med råd och sakkunskap under hela processen.

Image of a group of people

Styrelsen ska föreslå ett litet team av experter från EU-länderna som ska hjälpa kommissionen med förhandlingarna. Tillsammans med företrädare för kommissionens ska de utgöra det gemensamma förhandlingsteamet.

 

Finansieringskriterier

Kriterierna för att avgöra vilka vaccintillverkare som ska få stöd omfattar bland annat

 • hur välgrundad den vetenskapliga strategi och teknik som används är
 • hur snabbt tillräckliga mängder vaccin kan levereras under 2020 och 2021
 • kostnaden
 • vilken riskdelning och ansvarsskyldighet som krävs
 • vilka olika tekniker som omfattas
 • vilken tillverkningskapacitet som finns i EU
 • global solidaritet: ett åtagande att erbjuda framtida vaccindoser till partnerländer för att stoppa den globala pandemin
 • tidigt åtagande med EU:s regleringsmyndigheter om avsikten att ansöka om ett EU-godkännande för försäljning av de utvalda vaccinen.
   

Avtal med vaccintillverkare

Hittills har EU ingått tre avtal om att köpa in vaccin, förutsatt att de har visat sig vara säkra och effektiva:

 • AstraZeneca: 300 miljoner vaccindoser
 • Sanofi: 300 miljoner vaccindoser
 • Johnson & Johnson: 200 miljoner vaccindoser

Sedan oktober 2020 diskuterar kommissionen liknande avtal med tre andra vaccintillverkare som man har fört sonderande samtal med (CureVac, Moderna och BioNTech/Pfizer).
 

Förberedelser i EU-länderna 

Den omfattande vaccinationskampanjen blir ett viktigt arbete. Den 15 oktober publicerade kommissionen ett meddelande om vaccinationsberedskap när det gäller covid-19. EU-länderna bör redan nu börja förbereda sig. Här är några viktiga inslag i ländernas vaccinationsstrategier:

 • Tillräckliga resurser för att administrera covid-19-vacciner, bl.a. kvalificerad personal, medicinsk utrustning och skyddsutrustning.
 • Enkel tillgång till vaccinationer för målgrupperna, både vad gäller pris och plats.
 • Distribution av vacciner med olika egenskaper och lagrings- och transportbehov, särskilt i fråga om kylkedja, kyltransporter och lagringskapacitet.
 • Tydlig kommunikation om vaccinernas nytta, risker och betydelse för att öka allmänhetens förtroende.

 

Möjliga prioriterade grupper

I takt med att mer vaccin blir tillgängligt kan vaccinstrategierna behöva anpassas. I början inriktas de troligen på att minska antalet dödsfall och belastningen på vården och annan viktig samhällsservice. Längre fram kan fokus flyttas till att häva restriktioner i samhället och på arbetsmarknaden. Ett viktigt beslut är att bestämma vilka grupper som ska prioriteras. Kommissionen föreslår följande grupper (utan inbördes ordning):

 • Vårdpersonal
 • Personer över 60 år
 • Personer vars hälsotillstånd gör dem särskilt sårbara
 • Viktiga arbetstagare utanför hälso- och sjukvården
 • De som har jobb där det inte går att hålla avstånd
 • Sårbara socioekonomiska grupper och andra grupper med högre risk

Proposed actions

 • October to December 2020

  Member States should ensure the capacity of vaccination services to deliver COVID-19 vaccines.

 • October to December 2020

  Member States should ensure easy access to vaccines for target populations, both in terms of affordability and physical proximity.

 • October onwards

  Member States should:

  • prepare for deployment of vaccines with different characteristics and storage and transport needs

  • ensure that Immunization Information Systems and other vaccination registries are updated and ready to process vaccination data

  • ensure clear communication on the benefits, risks and importance of COVID-19 vaccines
 • October to 2022

  Member States and public health authorities should prepare to undertake studies, independent of industry interests, of vaccine effectiveness and safety.

 

Global insamling mot coronapandemin

Den föreslagna gemensamma EU-strategin för att säkra vacciner för EU:s invånare kompletterar den globala insamlingen för allmän tillgång till ett vaccin.

Stöd till företag för kliniska prövningar och ökad tillverkningskapacitet kommer att komma världens befolkning till godo. Med snabb tillgång till ett vaccin i alla EU-länder kan ekonomin och samhället dra igång igen och invånarna skyddas mot en andra smittvåg.

Kommissionen är redo att tillsammans med våra internationella partner diskutera om fler höginkomstländer vill bidra och reservera vaccin från tillverkarna. De skulle inte bara göra detta för egen räkning utan också med tanke på låg- och medelinkomstländerna. Höginkomstländerna skulle därmed fungera som en inkluderande, internationell inköpsgrupp som snabbar på utvecklingen av säkra och effektiva vacciner och maximerar tillgången för alla i världen som behöver dem.

Kommissionen ska se till att EU-länderna fortsätter att bidra till att få stopp på coronapandemin. EU:s säkerhet beror på om resten av världen är säker.

Dokument

Ladda nerPDF - 247.4 KB
Ladda nerPDF - 326.7 KB