Vacsaín éifeachtach shábháilte in aghaidh COVID-19 a fhorbairt agus a dháileadh, bheadh sin ina fhreagairt mharthanach ar an bpaindéim. Tá sé sin ina chuid lárnach de fhreagairt an Choimisiúin Eorpaigh ar an gcoróinvíreas.

Moladh an Aontais Eorpaigh

Chomhaontaigh an Coimisiún agus na Ballstáit gníomhaíocht chomhpháirteach ar leibhéal an Aontais. Tá cur chuige lárnach le haghaidh an Aontais beartaithe ag an gCoimisiún chun soláthairtí a chinntiú agus tacaíocht a chur ar fáil chun vacsaín a fhorbairt.

 

Straitéis an Aontais um Vacsaíní

An 17 Meitheamh, chuir an Coimisiún Eorpach straitéis Eorpach um vacsaíní i láthair chun dlús a chur le vacsaíní i gcoinne COVID-19 a fhorbairt, a mhonarú agus a chur ar fáil. Vacsaín atá slán agus éifeachtach, is é sin an bealach is fearr atá againn chun an phaindéim a shárú.

Léigh tuilleadh sna ceisteanna agus freagraí maidir le straitéis an Aontais um Vacsaíní.

Tá próiseas casta fadálach ag baint le vacsaín a fhorbairt agus de ghnáth tógann sé thart ar 10 mbliana. Leis an straitéis nua um vacsaíní, tacaíonn an Coimisiún leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh chun dlús a chur le forbairt vacsaíní sábháilte éifeachtacha, agus iad a chur ar fáil, laistigh de thréimhse ama idir 12 mhí agus 18 mí, nó roimhe sin. Ag an am céanna urramófar nósanna imeachta údaraithe agus caighdeáin sábháilteachta i gcónaí. Chun sin a dhéanamh is gá trialacha cliniciúla a dhéanamh chomh maith le hinfheistíocht san acmhainneacht táirgeachta chun go mbeifear in ann na milliúin, nó fiú na billiúin, dáileog de vacsaín rathúil a tháirgeadh.

Teastaíonn punann leathan vacsaíní féideartha ón Eoraip a bhunófar ar chineálacha éagsúla cur chuige teicneolaíochta ar bhealach a dtabharfaidh an seans is fearr chun vacsaíní a fhorbairt, a mhonarú agus a sholáthar do gach Eorpach.

Faoi straitéis an Choimisiúin um vacsaíní, tá comhaontuithe cruthaithe aige le táirgeoirí aonair vacsaíní thar ceann na mBallstát. A luaithe a bheidh siad ar fáil, údaraithe ar leibhéal an Aontais agus go mbeidh sé cruthaithe go bhfuil siad sábháilte agus éifeachtach, beidh rochtain ag na Ballstáit uile ar vacsaíní in aghaidh COVID-19 ag an am céanna agus déanfar an dáileadh ar bhonn per capita chun a chinntiú go mbeidh rochtain chothrom ar na vacsaíní.

Cuirfidh an Coimisiún comhchreat tuairiscithe ar bun, sin agus ardán chun faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht na straitéisí náisiúnta um vacsaíní. Ionas go mbeifear in ann dea-chleachtais a chomhroinnt, cuirfear na conclúidí i láthair ar an gcéad athbhreithniú maidir le pleananna náisiúnta um vacsaíniú le linn an dara leath de Nollaig 2020.

Déantar na comhaontuithe a mhaoiniú leis an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála. Cinneadh an Choimisiúin tacú leis na vacsaíní sin, tá sé bunaithe ar mheasúnú eolaíoch fónta, ar an teicneolaíocht a úsáidtear agus ar an gcumas táirgthe san Eoraip chun an tAontas ar fad a sholáthar.

Go dtí seo, tá trí vacsaín shábháilte éifeachtacha in aghaidh COVID-19 údaraithe lena n-úsáid san Aontas ar bhonn moladh eolaíoch dearfach ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach:

BioNTech-Pfizer

An 21 Nollaig 2020, thug an Coimisiún údarú margaíochta coinníollach don vacsaín in aghaidh COVID‑19 a d’fhorbair BioNTech agus Pfizer, rud a d’fhág gurb í an chéad vacsaín in aghaidh COVID-19 a údaraíodh san Aontas. Tugadh an t-údarú ar bhonn moladh eolaíoch dearfach atá bunaithe ar mheasúnú cuimsitheach a rinne an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach ar shábháilteacht, éifeachtúlacht agus cáilíocht na vacsaíne agus tá sé formhuinithe ag na Ballstáit.

An 11 Samhain 2020, d’fhormheas an Coimisiún Eorpach conradh le comhlacht cógaisíochta, BioNTech-Pfizer an babhta seo, lena ndéantar foráil le haghaidh ceannach tosaigh de 200 milliún dáileog thar ceann na mBallstát uile, chomh maith leis an rogha suas le 100 milliún dáileog bhreise a cheannach, ar dáileoga iad a chuirfear ar fáil nuair a bheidh sé cruthaithe go bhfuil an vacsaín sábháilte agus éifeachtach in aghaidh COVID-19. An 15 Nollaig 2020, rinne an Coimisiún cinneadh an 100 milliún dáileog bhreise sin a cheannach. Sa bhreis air sin, an 8 Eanáir 2021, mhol an Coimisiún do na Ballstáit 200 milliún dáileog bhreise de vacsaín BioNTech-Pfizer a cheannach, agus leis an rogha ann suas le 100 milliún dáileog eile a fháil, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh an vacsaín a bhronnadh ar thíortha ísealioncaim agus meánioncaim nó í a atreorú chuig tíortha eile san Eoraip.

Moderna

An 6 Eanáir 2021, thug an Coimisiún údarú margaíochta coinníollach don vacsaín in aghaidh COVID‑19 a d’fhorbair Moderna, rud a d’fhág gurb í an dara vacsaín in aghaidh COVID-19 a údaraíodh lena húsáid san Aontas. Tugadh an t-údarú ar bhonn moladh eolaíoch dearfach atá bunaithe ar mheasúnú cuimsitheach a rinne an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach ar shábháilteacht, éifeachtúlacht agus cáilíocht na vacsaíne agus tá sé formhuinithe ag na Ballstáit.

An 25 Samhain 2020, d’fhormheas an Coimisiún conradh le Moderna maidir le vacsaín fhéideartha in aghaidh COVID-19 a cheannach. Leis an gconradh déantar foráil le haghaidh ceannach tosaigh de 80 milliún dáileog ar son na mBallstát uile, chomh maith leis an rogha suas le 80 milliún dáileog bhreise a cheannach, ar dáileoga iad a chuirfear ar fáil nuair a bheidh sé cruthaithe go bhfuil an vacsaín sábháilte agus éifeachtach in aghaidh COVID-19. An 15 Nollaig 2020 rinne an Coimisiún cinneadh 80 milliún dáileog bhreise a cheannach.

An 17 Feabhra d’fhormheas an Coimisiún an dara conradh le Moderna, lena ndéantar foráil chun 300 milliún dáileog bhreise a cheannach (150 milliún in 2021 agus an rogha 150 milliún eile a cheannach in 2022) thar ceann Bhallstáit uile an Aontais.

Chuirfeadh an conradh ar a gcumas do na Ballstáit uile an vacsaín a cheannach chomh maith le vacsaíní a bhronnadh ar thíortha ísealioncaim agus meánioncaim nó iad a atreorú chuig tíortha eile san Eoraip.

AstraZeneca

An 29 Eanáir 2021, thug an Coimisiún údarú margaíochta coinníollach don vacsaín in aghaidh COVID‑19 a d’fhorbair AstraZeneca, rud a d’fhág gurb í an tríú vacsaín in aghaidh COVID-19 a údaraíodh lena húsáid san Aontas. Tugadh an t-údarú ar bhonn moladh eolaíoch dearfach atá bunaithe ar mheasúnú cuimsitheach a rinne an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach ar shábháilteacht, éifeachtúlacht agus cáilíocht na vacsaíne agus tá sé formhuinithe ag na Ballstáit. Le comhaontú ó AstraZeneca, tá an Comhaontú Réamhcheannaigh folaithe ar fáil anseo.

An 14 Lúnasa 2020, thug an Coimisiún an chéad chomhaontú leis an gcomhlacht cógaisíochta AstraZeneca i gcrích chun vacsaín fhéideartha in aghaidh an choróinvíris a cheannach, sin agus chun vacsaíní a bhronnadh ar thíortha Eorpacha eile nó ar thíortha ísealioncaim agus meánioncaim, nó iad a atreorú chuig na tíortha sin. An chéad chonradh a thug an Coimisiún i gcrích trí idirbheartaíocht thar ceann na mBallstát le comhlacht cógaisíochta, tháinig sé i bhfeidhm an 27 Lúnasa tar éis do AstraZeneca agus don Choimisiún é a shíniú go foirmiúil.

Tá 3 chonradh tugtha i gcrích lena bhféadfar vacsaín a cheannach nuair a bheidh sé cruthaithe go bhfuil sí sábháilte agus éifeachtach:

Sanofi-GSK

An 18 Meán Fómhair, tháinig an dara conradh idir Sanofi-GSK agus an Coimisiún Eorpach i bhfeidhm. Nuair atá sé cruthaithe go bhfuil vacsaín Sanofi-GSK sábháilte agus éifeachtach in aghaidh COVID-19, tabharfaidh an conradh deis do gach Ballstát suas le 300 milliún dáileog den vacsaín a cheannach. Anuas air sin, féadfaidh na Ballstáit dáileoga atá curtha in áirithe acu a bhronnadh ar thíortha íseal-ioncaim agus meán-ioncaim. Roimh an gconradh, bhí cainteanna tosaigh ann idir Sanofi-GSK agus an Coimisiún.

Chuir na comhlachtaí tús le staidéar Chéim I / II i mí Mheán Fómhair, agus beidh staidéar Chéim III ann faoi dheireadh 2020. Má éiríonn leis, agus faoi réir breithnithe rialála, tá sé d’aidhm ag na comhlachtaí an vacsaín a bheith ar fáil faoin dara cuid de 2021.

Féachfaidh Sanofi agus GSK freisin le cuid nach beag dá soláthar vacsaíne a chur ar fáil trí dhul i gcomhar go tráthúil leis an tSaoráid um Rochtain Dhomhanda ar Vacsaín COVID-19 (COVAX) – colún vacsaíne an Luasaire um Rochtain ar Uirlisí COVID-19 le haghaidh tíortha ísealioncaim agus meánioncaim. Le comhaontú ó Sanofi-GSK, tá an Comhaontú Réamhcheannaigh folaithe ar fáil anseo.

Johnson & Johnson

An 7 Deireadh Fómhair, d'fhormheas an Coimisiún Eorpach an tríú conradh le comhlacht cógaisíochta Janssen Pharmaceutical NV, atá ar cheann de chomhlachtaí cógaisíochta Janssen de chuid Johnson & Johnson. Nuair atá sé cruthaithe go bhfuil an vacsaín sábháilte agus éifeachtach in aghaidh COVID-19, tabharfaidh an conradh deis do gach Ballstát vacsaíní a cheannach le haghaidh 200 milliún duine. Beidh deis ag na Ballstáit freisin vacsaíní a cheannach le haghaidh 200 milliún duine breise. Tá vacsaín fhéideartha ag céim III de na trialacha cliniciúla cheana féin. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh freisin an vacsaín a bhronnadh ar thíortha ísealioncaim agus meánioncaim nó í a atreorú chuig tíortha eile san Eoraip.

CureVac

An 19 Samhain, d’fhormheas an Coimisiún Eorpach an cúigiú conradh le comhlacht cógaisíochta, CureVac. Leis an gconradh déantar foráil le haghaidh ceannach tosaigh de 225 mhilliún dáileog ar son na mBallstát uile, chomh maith leis an rogha suas le 180 milliún dáileog bhreise a cheannach, ar dáileoga iad a chuirfear ar fáil nuair a bheidh sé cruthaithe go bhfuil an vacsaín sábháilte agus éifeachtach in aghaidh COVID-19. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh freisin an vacsaín a bhronnadh ar thíortha ísealioncaim agus meánioncaim nó í a atreorú chuig tíortha eile san Eoraip. An 6 Iúil, rinne CureVac, comhlacht Eorpach atá lonnaithe sa Ghearmáin, comhaontú iasachta dar luach €75 mhilliún a shíniú leis an mBanc Eorpach Infheistíochta chun vacsaíní a fhorbairt agus a tháirgeadh ar mhórscála, vacsaín fhéideartha CureVac in aghaidh COVID-19 ina measc. Le comhaontú ó CureVac, tá an Comhaontú Réamhcheannaigh folaithe ar fáil anseo.

Cainteanna tosaigh

Novavax

An 17 Nollaig 2020 thug an Coimisiún cainteanna tosaigh i gcrích leis an gcomhlacht cógaisíochta Novavax d’fhonn a vacsaín fhéideartha in aghaidh COVID-19 a cheannach. Táirge fo-aonaid próitéine atá sa vacsaín atá á forbairt ag Novavax agus tá sé ag céim 3 de na trialacha cliniciúla cheana féin. Sa chonradh atá beartaithe bheadh an rogha ag gach Ballstát 100 milliún dáileog a cheannach ar dtús agus ansin 100 milliún dáileog sa bhreis a cheannach ina dhiaidh sin.

Valneva

An 17 Nollaig thug an Coimisiún cainteanna tosaigh i gcrích leis an gcomhlacht cógaisíochta Valneva d’fhonn a vacsaín fhéideartha in aghaidh COVID-19 a cheannach. Leis an gconradh atá beartaithe le Valneva, d‘fhéadfadh gach Ballstát 30 milliún dáileog a cheannach, agus suas le 30 milliún dáileog eile a cheannach sa bhreis air sin.

Le tacaíocht ó na Ballstáit, rinne an Coimisiún cinneadh tacú leis na vacsaíní sin bunaithe ar mheasúnuithe eolaíocha fónta, na teicneolaíochtaí a úsáideadh, taithí na gcuideachtaí i dtaca le vacsaíní a fhorbairt agus acmhainneacht táirgeachta na gcuideachtaí chun vacsaíní a chur ar fáil do na Ballstáit uile.

Táthar ag súil leis gurb é an toradh a bheidh ar na cainteanna tosaigh Comhaontú Réamhcheannaigh a bheidh le maoiniú tríd an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála, a bhfuil cistí aici atá dírithe ar phunann a chruthú de na vacsaíní féideartha atá á dtáirgeadh ag comhlachtaí difriúla. Comhlachtaí a bhfuil vacsaín fhabhrach fhéideartha acu nó comhlachtaí atá i mbun trialacha cliniciúla cheana féin nó a chuirfidh tús leo go gairid, iarrtar orthu teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún ag EC-VACCINES@ec.europa.eu

Punann Vacsaíní an Aontais

Rianaire vacsaíní in aghaidh COVID-19

Tuilleadh eolais faoi vacsaíní sábháilte in aghaidh COVID-19

Is iad seo a leanas cuspóirí Straitéis an Aontais Eorpaigh um Vacsaíní:

 • deimhin a dhéanamh de cháilíocht, de shábháilteacht agus d’éifeachtúlacht vacsaíní
 • rochtain thráthúil ar vacsaíní a chinntiú do na Ballstáit agus dá saoránaigh agus a bheith ina cheannaire ar an iarracht dlúthpháirtíochta dhomhanda san am céanna
 • deimhin a dhéanamh de go bhfuil rochtain chothrom inacmhainne ar vacsaín ar phraghas réasúnta ag gach duine san Aontas a luaithe is féidir
 • a chinntiú go ndéanfar ullmhúcháin i dtíortha an Aontais maidir le vacsaíní atá sábháilte agus éifeachtach a leathadh amach, aghaidh a thabhairt ar riachtanais iompair agus soláthair, agus grúpaí tosaíochta a shainaithint ar cheart rochtain a bheith acu ar vacsaíní ar dtús 

Ba cheart an straitéis um vacsaíní a bheith ina pointe tagartha le haghaidh na mBallstát agus a straitéisí náisiúnta á gceapadh acu.

Dhá cholún

Cinnte a dhéanamh de go dtáirgfear méid leordhóthanach vacsaíní san Aontas trí Chomhaontuithe Réamhcheannaigh le táirgeoirí vacsaíní tríd an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála. Is féidir maoiniú breise agus cineálacha eile tacaíochta a chur ar fáil anuas ar na ceanglais sin.

Rialacha an Aontais a oiriúnú don éigeandáil atá ann faoi láthair chun dlús a chur le forbairt, le húdarú agus le hinfhaighteacht vacsaíní agus san am céanna na caighdeáin a choinneáil maidir le cáilíocht, sábháilteacht agus éifeachtúlacht vacsaíní.

  Ullmhacht maidir le vacsaíniú i dtíortha an Aontais

  Ní dhéanann vacsaíní amháin beatha daoine a shábháil, is é vacsaíniú a dhéanann sin. Ós togra tábhachtach a bheidh sa vacsaíniú mórscála in aghaidh COVID-19, an 15 Deireadh Fómhair d’fhoilsigh an Coimisiún Teachtaireacht ar ullmhacht maidir le straitéisí vacsaínithe agus soláthar vacsaíní in aghaidh COVID-19. Ba cheart do na Ballstáit tosú ag ullmhú anois. Ar na príomhghnéithe atá le cur san áireamh i straitéisí náisiúnta um vacsaíní, tá:

  • acmhainneacht seirbhísí vacsaínithe chun vacsaíní COVID-19 a sholáthar, lena n-áirítear lucht saothair oilte agus trealamh leighis agus trealamh cosanta pearsanta;
  • rochtain gan stró ar vacsaíní a thabhairt do na spriocghrúpaí, ó thaobh inacmhainneachta agus gaireacht fhisiceach de;
  • soláthar vacsaíní lena mbaineann tréithe difriúla agus riachtanais dhifriúla stórais agus iompair, go háirithe i dtaca leis an slabhra fuar, iompar fuaraithe agus toilleadh stórála;
  • cumarsáid shoiléir maidir leis na buntáistí, na rioscaí agus an tábhacht a bhaineann le vacsaíní COVID-19 chun muinín an phobail a chothú

  Grúpaí tosaíochta féideartha

  De réir mar a thiocfaidh feabhas ar infhaighteacht na vacsaíní, is gá na straitéisí um vacsaíní agus a gcuspóirí a choigeartú dá réir. Mar shampla, is dócha ag an tús go ndíreofar sna straitéisí ar an ráta báis agus ar an ualach ar sheirbhísí riachtanacha a laghdú. Níos faide anonn sa phróiseas maidir le vacsaíní a chur ar fáil, d'fhéadfadh sé go ndíreofar ar na srianta ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar a mhaolú. San am céanna, i measc na ngníomhaíochtaí is práinní tá cinneadh maidir le cé na grúpaí ar cheart rochtain tosaíochta a bheith acu ar vacsaíní. Ba cheart aird a thabhairt ar na grúpaí (neamhrangaithe) seo a leanas:

  • oibrithe cúraim sláinte
  • daoine os cionn 60 bliain d'aois
  • daoine atá go mór i mbaol de bharr a sláinte
  • oibrithe riachtanacha lasmuigh den earnáil sláinte
  • oibrithe nach féidir leo scaradh sóisialta a dhéanamh
  • grúpaí socheacnamaíocha leochaileacha agus grúpaí eile atá i mbaol níos mó

  Dlús a chur le vacsaíniú san Aontas Eorpach

  An 19 Eanáir 2021 ghlac an Coimisiún Teachtaireacht lena n-iarrtar ar na Ballstáit dlús a chur le vacsaíní a leathadh amach ar fud an Aontais. Faoi mhí an Mhárta 2021, ba cheart go mbeadh an vacsaín faighte ag 80% ar a laghad de dhaoine atá os cionn 80 bliain d’aois chomh maith le 80% de ghairmithe sláinte agus gairmithe cúraim sóisialta i ngach Ballstát. Faoi shamhradh 2021, ba cheart go mbeadh an vacsaín faighte ag 70% ar a laghad de dhaoine fásta i ngach Ballstát.

  Aghaidh a thabhairt ar scrogaill

  Tá tascfhórsa curtha ar bun ag an gCoimisiún chun táirgeadh tionsclaíoch na vacsaíní a mhéadú, faoi údarás an Choimisinéara um an Margadh Inmheánach, Thierry Breton, i gcomhar leis an gCoimisinéir um Shláinte agus um Shábháilteacht Bia, Stella Kyriakides. Tá trí phríomhshruth oibre sa Tascfhórsa. Oibreoidh sé chun deireadh a chur le scrogaill sa táirgeadh reatha, táirgeadh na vacsaíní a chur in oiriúint d’athraitheacha an choróinvíris, agus oibreoidh sé ar phlean struchtúrtha le haghaidh freagairt níos tapúla ar bhithghuaiseanna ar leibhéal na hEorpa.

   

  Treoirlínte i dtaca le cruthúnas ar vacsaíniú chun críocha leighis

  Le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, ghlac na Ballstáit treoirlínte i dtaca le cruthúnas ar vacsaíniú in aghaidh COVID-19 chun críocha leighis an 27 Eanáir 2021. Cuidíonn na treoirlínte sin chun teastais maidir le vacsaíniú in aghaidh COVID-19 a dhéanamh idir-inoibritheach, agus leagann siad síos tacar sonraí íosta, aitheantóir uathúil san áireamh. Is é is aidhm do na treoirlínte scéim a bhunú lena dtacaítear le modhanna digiteacha agus páipéir araon, solúbthacht agus comhoiriúnacht a chinntiú le réitigh náisiúnta atá ann cheana, agus sonraí pearsanta a chosaint go láidir.

  Tháinig ann do na treoirlínte a bhuí leis an bplé agus leis an machnamh a d’eascair as an Líonra ríomhShláinte, agus as na chéad chomhairliúcháin leis an gCoiste Slándála Sláinte, an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

  Próiseas agus rialachas maidir le vacsaíniú san Aontas Eorpach

  EU flag

  Bunóidh an Coimisiún bord stiúrtha agus beidh sé ina chathaoirleach air. Beidh ionadaithe ó gach Ballstát atá rannpháirteach ina gcomhaltaí den bhord stiúrtha chun treoir a thabhairt don Choimisiún agus chun saineolas a chur ar fáil dó le linn an phróisis ina iomláine.

  Image of a group of people

  Molfaidh an bord stiúrtha foireann bheag saineolaithe ó na Ballstáit, saineolaithe a thabharfaidh tacaíocht don Choimisiún sa chaibidlíocht agus a bheidh ina mbaill den chomhfhoireann chaibidlíochta in éineacht le hionadaithe an Choimisiúin.

  Critéir mhaoiniúcháin

  Is iad seo a leanas na critéir chun cinneadh a dhéanamh faoi na táirgeoirí vacsaíní a úsáidfear:

  • fóntacht eolaíoch agus teicneolaíochta an chur chuige a úsáideadh
  • luas agus cumas cainníochta leordhóthanaí vacsaíní a chur ar fáil in 2020 agus in 2021
  • costas
  • an cumhdach roinnte rioscaí agus an cumhdach i leith dliteanas is gá
  • teicneolaíochtaí difriúla a chumhdach
  • acmhainneacht táirgeachta san Aontas
  • dlúthpháirtíocht dhomhanda: gealltanas dáileoga de vacsaíní amach anseo a chur ar fáil do thíortha comhpháirtíochta chun deireadh a chur leis an bpaindéim dhomhanda
  • rannpháirtíocht luath le rialtóirí an Aontais agus é d’aidhm acu iarratas a dhéanamh ar údarú margaíochta ón Aontas don vacsaín fhéideartha/do na vacsaíní féideartha

  Comhar ar an leibhéal domhanda

  An 18 Meán Fómhair, dheimhnigh an Coimisiún Eorpach go mbeadh sé rannpháirteach sa tSaoráid COVAX le haghaidh rochtain chothrom ar vacsaíní inacmhainne in aghaidh COVID-19. Is é COVAX colún vacsaíne an Luasaire um Rochtain ar Uirlisí COVID-19, ar comhar domhanda é chun dlús a chur le forbairt agus táirgeadh tástálacha, cóireálacha agus vacsaíní i dtaca le COVID-19, agus chun rochtain chothrom a chur ar fáil orthu. An 12 Samhain, d’fhógair an tAontas Eorpach go gcuirfidh sé maoiniú deontais €100 milliún sa bhreis ar fáil chun tacú leis an tSaoráid COVAX chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag tíortha ísealioncaim agus meánioncaim ar an vacsaín in aghaidh COVID-19 a bheidh ann amach anseo. Cuirfidh na cistí leis na ráthaíochtaí €400 milliún a gheall an tAontas cheana féin le haghaidh COVAX, rud a fhágfaidh go mbeidh an tAontas ar na deontóirí is mó dó. Leis an ranníocaíocht nua sin, tá an tAontas ag cur dlús breise leis an infheistíocht chun tacú leis an téarnamh domhanda agus tá €500 milliún san iomlán ag gabháil leis sin.

  Leis an Luasaire um Rochtain ar Uirlisí COVID-19, bailítear le chéile rialtais, eolaithe, gnólachtaí, an tsochaí shibhialta, daonchairde agus eagraíochtaí domhanda sláinte Fondúireacht Bill & Melinda Gates, CEPI, FIND, Gavi, An Ciste Domhanda, Unitaid, Wellcome, an EDS, an Banc Domhanda agus an tSaoráid Mhaoiniúcháin Dhomhanda).https://www.theglobalfund.org/en/

  Is é COVAX colún vacsaíne an Luasaire um Rochtain ar Uirlisí COVID-19, ar comhar domhanda é chun dlús a chur le forbairt agus táirgeadh tástálacha, cóireálacha agus vacsaíní i dtaca le COVID-19, agus chun rochtain chothrom a chur ar fáil orthu.

  Ina Theachtaireacht an 19 Eanáir 2021 d’fhógair an Coimisiún go gcuirfidh sé ar bun sásra roinnte vacsaíní de chuid an Aontais lena gcuirfear struchtúr ar sholáthar vacsaíní atá á roinnt ag na Ballstáit le tíortha comhpháirtíochta trí chur chuige Team Europe, agus aird ar leith á tabhairt ar na Balcáin Thiar, tíortha Comharsanachta an Oirthir agus an Deiscirt, agus an Afraic.

   

  Tá an chéad réamhaisnéis maidir le dáileadh le fáil anseo.

Doiciméid

Redacted Advance Purchase Agreements

ÍoslódáilPDF - 3 MB
ÍoslódáilPDF - 815 KB
ÍoslódáilPDF - 18.6 MB

Legislative documents

ÍoslódáilPDF - 1015.4 KB
ÍoslódáilPDF - 244.3 KB
ÍoslódáilPDF - 247.4 KB
ÍoslódáilPDF - 326.7 KB

Factsheets

Public opinion on COVID-19 vaccination

ÍoslódáilPDF - 3.2 MB