Η ανάπτυξη και η διάθεση αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου κατά του κορονοϊού θα είναι μια μόνιμη λύση για την πανδημία και βρίσκεται στον πυρήνα της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κορονοϊό.

Τι προτείνει η ΕΕ

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή σχεδιάζει μια κεντρική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για την εξασφάλιση του εφοδιασμού και τη στήριξη της ανάπτυξης ενός εμβολίου.

 

Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια

Στις 17 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εμβόλια με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παρασκευής και της διάθεσης εμβολίων κατά της COVID-19. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι το σπουδαιότερο όπλο μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια.

Η ανάπτυξη εμβολίων είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που διαρκεί συνήθως 10 χρόνια περίπου. Με τη στρατηγική για τα εμβόλια, η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες και θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων σε χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 18 μηνών, ίσως και νωρίτερα. Ταυτόχρονα, θα τηρούνται ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένες και αυστηρές διαδικασίες έγκρισης και πρότυπα ασφάλειας. Προς τούτο, απαιτείται η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών παράλληλα με επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή εκατομμυρίων, ή και δισεκατομμυρίων, δόσεων ενός επιτυχημένου εμβολίου.

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υποψήφιων εμβολίων με βάση διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες ταχείας ανάπτυξης, παρασκευής και διάθεσης ενός εμβολίου για όλους τους Ευρωπαίους.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τα εμβόλια, η Επιτροπή έχει συνάψει συμφωνίες με μεμονωμένους παραγωγούς εμβολίων για λογαριασμό των χωρών της ΕΕ. Μόλις καταστούν διαθέσιμα, αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά, και εγκριθούν σε επίπεδο ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη θα έχουν ταυτόχρονα πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19 και η διανομή θα γίνεται κατά κεφαλήν ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση.

Η Επιτροπή θα θέσει σε εφαρμογή ένα κοινό πλαίσιο υποβολής εκθέσεων και μια πλατφόρμα για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών στρατηγικών για τα εμβόλια. Για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τα συμπεράσματα της πρώτης επανεξέτασης των εθνικών σχεδίων εμβολιασμού θα παρουσιαστούν το δεύτερο ήμισυ του Δεκεμβρίου 2020.

Οι συμφωνίες χρηματοδοτούνται από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή αποφάσισε να στηρίξει τα εμβόλια βασιζόμενη σε έγκυρη επιστημονική αξιολόγηση, στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και στην παραγωγική ικανότητα που διαθέτει η εταιρεία στην Ευρώπη ώστε να προμηθεύσει το σύνολο της ΕΕ.

Μέχρι σήμερα, 3 ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της COVID-19 έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μετά από θετικές επιστημονικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:

BioNTech-Pfizer

Στις 21 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο κατά της COVID‑19 που ανέπτυξε η εταιρεία BioNTech-Pfizer, το οποίο γίνεται έτσι το πρώτο εμβόλιο κατά της COVID-19 που εγκρίνεται στην ΕΕ. Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής σύστασης που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη.

Στις 11 Νοεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σύμβαση με την φαρμακευτική εταιρεία BioNTech-Pfizer, η οποία προβλέπει την αρχική αγορά 200 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και το δικαίωμα πιθανής επιπλέον αγοράς 100 εκατομμυρίων δόσεων, μόλις το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της COVID-19. Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή αποφάσισε την αγορά 100 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων. Επίσης, στις 8 Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή πρότεινε στα κράτη μέλη την αγορά 200 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου της BioNTech-Pfizer, με δυνατότητα αγοράς 100 εκατομμυρίων δόσεων ακόμη. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Moderna

Στις 6 Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο κατά της COVID‑19 που ανέπτυξε η εταιρεία Moderna, το οποίο γίνεται έτσι το δεύτερο εμβόλιο κατά της COVID-19 που εγκρίνεται στην ΕΕ. Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής σύστασης που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη.

Στις 25 Νοεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σύμβαση με την εταιρεία Moderna για την αγορά πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19. Η σύμβαση προβλέπει την αρχική αγορά 80 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και το δικαίωμα πιθανής αγοράς έως και 80 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων, μόλις το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19. Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή αποφάσισε την αγορά 80 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων.

Στις 17 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή ενέκρινε μια δεύτερη σύμβαση με τη Moderna, η οποία προβλέπει την αγορά 300 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων (150 εκατομμυρίων το 2021 και δικαίωμα αγοράς 150 επιπλέον εκατομμυρίων το 2022) για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Η σύμβαση θα προβλέπει ότι όλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εμβόλιο, καθώς και να το δωρίσουν σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος ή να το ανακατευθύνουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

AstraZeneca

Στις 29 Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο κατά της COVID‑19 που ανέπτυξε η εταιρεία AstraZeneca, το οποίο γίνεται έτσι το τρίτο εμβόλιο που εγκρίνεται στην ΕΕ. Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής σύστασης που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη. Με τη συγκατάθεση της AstraZeneca, η συμφωνία προαγοράς (με κάποιες περικοπές) είναι διαθέσιμη εδώ.

Στις 14 Αυγούστου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε πρώτη συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca για την αγορά πιθανού εμβολίου κατά του κορονοϊού, καθώς και για τη δωρεά ή την ανακατεύθυνση εμβολίων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Στις 27 Αυγούστου, η πρώτη σύμβαση που διαπραγματεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ με φαρμακευτική εταιρεία τέθηκε σε ισχύ μετά την επίσημη υπογραφή της από την AstraZeneca και την Επιτροπή.

Έχουν συναφθεί 3 συμβάσεις που δίνουν τη δυνατότητα αγοράς εμβολίου μόλις αυτό αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό:

Sanofi-GSK

Στις 18 Σεπτεμβρίου, μια δεύτερη σύμβαση μεταξύ της Sanofi-GSK και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τέθηκε σε ισχύ. Μόλις αποδειχθεί ότι το εμβόλιο της Sanofi-GSK είναι ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της COVID-19, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν, βάσει της σύμβασης, τη δυνατότητα να αγοράσουν έως και 300 εκατομμύρια δόσεις. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να δωρίσουν δεσμευμένες δόσεις σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης έγιναν διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ της Sanofi-GSK και της Επιτροπής.

Οι εταιρείες ξεκίνησαν μελέτη φάσης I / II τον Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσει μελέτη φάσης III έως το τέλος του 2020. Αν η όλη διαδικασία στεφθεί από επιτυχία, και με την επιφύλαξη των σχετικών κανονιστικών πτυχών, οι εταιρείες επιδιώκουν να διαθέσουν το εμβόλιο έως το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Η Sanofi-GSK θα προσπαθήσει επίσης να παράσχει εγκαίρως σημαντικό μέρος των εμβολίων της μέσω συνεργασίας με τον μηχανισμό παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX) - τον εμβολιαστικό πυλώνα του επιταχυντή πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Με τη συγκατάθεση της Sanofi-GSK, η συμφωνία προαγοράς (με κάποιες περικοπές) είναι διαθέσιμη εδώ.

Johnson & Johnson

Στις 7 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρίτη σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Janssen Pharmaceutica NV, μία από τις φαρμακευτικές εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson. Η σύμβαση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, αμέσως μόλις αποδειχθεί ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της COVID-19, να αγοράσουν εμβόλια για 200 εκατομμύρια άτομα. Θα τους δώσει επίσης τη δυνατότητα να αγοράσουν εμβόλια για επιπλέον 200 εκατομμύρια άτομα. Το υποψήφιο εμβόλιο βρίσκεται ήδη στη φάση III των κλινικών δοκιμών. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

CureVac

Στις 19 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πέμπτη σύμβαση με την φαρμακευτική εταιρεία CureVac. Η σύμβαση προβλέπει την αρχική αγορά 225 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και το δικαίωμα πιθανής αγοράς έως και 180 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων, μόλις το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η CureVac, ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα τη Γερμανία, υπέγραψε στις 6 Ιουλίου δανειακή σύμβαση ύψους 75 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξη και την ευρείας κλίμακας παραγωγή εμβολίων, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου εμβολίου της κατά της COVID-19. Με τη συγκατάθεση της CureVac, η συμφωνία προαγοράς (με κάποιες περικοπές) είναι διαθέσιμη εδώ.

Διερευνητικές συνομιλίες

Novavax

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία Novavax, με σκοπό την αγορά πιθανού εμβολίου της κατά της COVID-19. Το εμβόλιο Novavax είναι ένα προϊόν πρωτεϊνικής υπομονάδας το οποίο βρίσκεται ήδη στο τρίτο στάδιο της κλινικής δοκιμής. Η προβλεπόμενη σύμβαση θα προβλέπει τη δυνατότητα όλων των κρατών μελών της ΕΕ να αγοράσουν αρχικά 100 εκατομμύρια δόσεις, ακολουθούμενες από 100 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις.

Valneva

Στις 12 Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία Valneva, με σκοπό την αγορά πιθανού εμβολίου της κατά της COVID-19. Η προβλεπόμενη σύμβαση με την Valneva θα δίνει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τη δυνατότητα να αγοράσουν 30 εκατομμύρια δόσεις, και στη συνέχεια να αγοράσουν έως 30 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις.

Η Επιτροπή, με τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, αποφάσισε να υποστηρίξει αυτά τα εμβόλια βασιζόμενη σε έγκυρες επιστημονικές αξιολογήσεις, στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, στην εμπειρία των εταιρειών όσον αφορά την ανάπτυξη εμβολίων, καθώς και στην παραγωγική τους ικανότητα να προμηθεύσουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι διερευνητικές συνομιλίες αποσκοπούν στη σύναψη μιας συμφωνίας προαγοράς που θα χρηματοδοτηθεί από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, το οποίο διαθέτει πόρους που προορίζονται για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου πιθανών εμβολίων που θα παραχθούν από διάφορες εταιρείες. Οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει ένα ελπιδοφόρο υποψήφιο εμβόλιο, το οποίο βρίσκεται ήδη, ή πλησιάζει, στο στάδιο των κλινικών δοκιμών, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή στη διεύθυνση EC-VACCINES@ec.europa.eu

Χαρτοφυλάκιο της ΕΕ για τα εμβόλια

Στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια

 • εγγύηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων
 • διασφάλιση έγκαιρης πρόσβασης των κρατών μελών και των πολιτών τους στα εμβόλια, και ανάληψη ηγετικού ρόλου στην παγκόσμια προσπάθεια αλληλεγγύης
 • εξασφάλιση, το συντομότερο δυνατό, ισότιμης και οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε ένα προσιτό εμβόλιο για όλους
 • εξασφάλιση ότι οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται για τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες μεταφοράς και διάθεσης και εντοπίζοντας τις ομάδες προτεραιότητας οι οποίες θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμβόλια. 

Η στρατηγική για το εμβόλιο θα πρέπει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τα κράτη μέλη κατά τη διαμόρφωση των εθνικών στρατηγικών τους.

Δύο πυλώνες

Διασφάλιση της παραγωγής επαρκούς ποσότητας εμβολίων στην ΕΕ μέσω συμφωνιών προαγοράς που θα συναφθούν με παραγωγούς εμβολίων στο πλαίσιο του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης. Επιπλέον χρηματοδοτικές και άλλες μορφές στήριξης μπορούν να διατίθενται επιπλέον των εν λόγω συμφωνιών.

Προσαρμογή των κανόνων της ΕΕ στην τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, η έγκριση και η διαθεσιμότητα εμβολίων, με παράλληλη διατήρηση των προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων.

  Ετοιμότητα εμβολιασμού στις χώρες της ΕΕ

  Δεν είναι το εμβόλιο, αλλά ο εμβολιασμός που σώζει ζωές. Δεδομένου ότι ο μεγάλης κλίμακας εμβολιασμός κατά της COVID-19 θα αποτελέσει σημαντικό εγχείρημα, η Επιτροπή, στις 15 Οκτωβρίου, δημοσίευσε ανακοίνωση όσον αφορά την ετοιμότητα για τις στρατηγικές εμβολιασμού και τη διάθεση των εμβολίων κατά της COVID-19. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν ήδη την προετοιμασία τους. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις εθνικές στρατηγικές εμβολιασμού περιλαμβάνουν:

  • την ικανότητα των υπηρεσιών εμβολιασμού να παρέχουν εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας·
  • την εύκολη πρόσβαση σε εμβόλια για τους στοχευόμενους πληθυσμούς, τόσο όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα όσο και τη φυσική εγγύτητα·
  • τη διάθεση εμβολίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες αποθήκευσης και μεταφοράς, ιδίως όσον αφορά την ψυκτική αλυσίδα και την ικανότητα ψυχόμενης μεταφοράς και αποθήκευσης·
  • τη σαφή ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη, τους κινδύνους και τη σημασία των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, με σκοπό να οικοδομηθεί έτσι η εμπιστοσύνη του κοινού.

  Πιθανές ομάδες προτεραιότητας

  Καθώς βελτιώνεται η διαθεσιμότητα των εμβολίων, οι στρατηγικές για τα εμβόλια και οι στόχοι τους θα πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως. Για παράδειγμα, οι στρατηγικές ενδεχομένως να εστιάζουν αρχικά στη μείωση του ποσοστού των θανάτων και της επιβάρυνσης των βασικών υπηρεσιών. Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας εμβολιασμού, η εστίαση μπορεί να στραφεί στη μείωση των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών περιορισμών. Εν τω μεταξύ, υψηλή θέση στον κατάλογο των δράσεων καταλαμβάνει η απόφαση σχετικά με το ποιες ομάδες θα πρέπει να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε εμβόλια. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες ομάδες (χωρίς κατάταξη):

  • υγειονομικό προσωπικό
  • άτομα άνω των 60 ετών
  • άτομα ιδιαιτέρως ευάλωτα λόγω της κατάστασης της υγείας τους
  • βασικοί εργαζόμενοι εκτός του τομέα της υγείας
  • άτομα που δεν μπορούν να τηρήσουν φυσικές αποστάσεις
  • ευάλωτες κοινωνικοοικονομικές ομάδες και άλλες ομάδες υψηλότερου κινδύνου

  Επιτάχυνση του εμβολιασμού στην ΕΕ

  Στις 19 Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τους ρυθμούς εμβολιασμού στην ΕΕ. Έως τον Μάρτιο του 2021 θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 80 % των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών και το 80 % των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας σε κάθε κράτος μέλος. Έως το καλοκαίρι του 2021, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν εμβολιάσει το 70 % τουλάχιστον του συνολικού ενήλικου πληθυσμού.

  Αντιμετώπιση των δυσχερειών στην παραγωγή

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη σύσταση ειδικής ομάδας για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής εμβολίων, υπό την εποπτεία του επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, σε συνεργασία με την επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου. Η ειδική ομάδα θα κινηθεί γύρω από τρεις κύριους άξονες εργασίας. Θα εργαστεί για την εξάλειψη των δυσχερειών στην τρέχουσα παραγωγή, θα προσαρμόσει την παραγωγή εμβολίων στις παραλλαγές του κορονοϊού και θα επεξεργαστεί ένα διαρθρωτικό σχέδιο για την ταχύτερη αντιμετώπιση των βιολογικών κινδύνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

   

  Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το μέσο απόδειξης του εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς

  Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενέκριναν, στις 27 Ιανουαρίου 2021, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το μέσο απόδειξης του εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 για ιατρικούς σκοπούς. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές συμβάλλουν στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 και στη δημιουργία ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού αναγνωριστικού. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν σε ένα σύστημα που θα καλύπτει τόσο τα έντυπα όσο και τα ψηφιακά μέσα, θα εξασφαλίζει ευελιξία και συμβατότητα με τα υφιστάμενα εθνικά μέσα, καθώς και αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές προέκυψαν από συζητήσεις και προβληματισμούς στο πλαίσιο του δικτύου eHealth, καθώς και από τις πρώτες διαβουλεύσεις με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

  Διαδικασία και διακυβέρνηση σχετικά με τον εμβολιασμό στην ΕΕ

  EU flag

  Η Επιτροπή θα συστήσει ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα προεδρεύει. Το διοικητικό συμβούλιο θα απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και θα επικουρεί την Επιτροπή σε θέματα καθοδήγησης και εμπειρογνωσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

  Image of a group of people

  Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει μια μικρή ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών η οποία θα στηρίζει την Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις και θα αποτελεί, μαζί με τους εκπροσώπους της Επιτροπής, την κοινή διαπραγματευτική ομάδα.

  Κριτήρια χρηματοδότησης

  Στα κριτήρια για να αποφασιστεί ποιοι παραγωγοί εμβολίων θα λάβουν στήριξη, συγκαταλέγονται τα εξής:

  • η βάσιμη επιστημονική προσέγγιση και η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία
  • η ταχύτητα και η ικανότητα παράδοσης επαρκών ποσοτήτων εμβολίων το 2020 και το 2021
  • το κόστος
  • ο καταμερισμός του κινδύνου και η κάλυψη των απαιτούμενων υποχρεώσεων
  • η κάλυψη διάφορων τεχνολογιών
  • η ικανότητα ν παραγωγής στην ΕΕ
  • η παγκόσμια αλληλεγγύη: δέσμευση για προσφορά μελλοντικών δόσεων εμβολίων σε χώρες εταίρους με σκοπό την εξάλειψη της παγκόσμιας πανδημίας
  • η έγκαιρη δέσμευση με ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ όσον αφορά την υποβολή αίτησης για άδεια κυκλοφορίας του(των) υποψήφιου(-ων) εμβολίου(-ων) στην ΕΕ

  Παγκόσμια συνεργασία

  Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια κατά της COVID-19. Ο μηχανισμός COVAX είναι ο εμβολιαστικός πυλώνας του «Επιταχυντή πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 (ACT)», μιας πλατφόρμας παγκόσμιας συνεργασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της ισότιμης πρόσβασης σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και εμβόλια κατά της COVID-19. Στις 12 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει πρόσθετη χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις για τη στήριξη του μηχανισμού COVAX, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στο μελλοντικό εμβόλιο κατά της COVID-19. Η εν λόγω χρηματοδότηση θα προστεθεί στο ποσό των 400 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις που έχει δεσμεύσει η ΕΕ για τον COVAX, γεγονός που καθιστά την Ένωση έναν από τους σημαντικότερους χορηγούς του μηχανισμού. Με αυτή τη νέα συνεισφορά, η ΕΕ εντείνει περαιτέρω τις επενδύσεις για τη στήριξη της παγκόσμιας ανάκαμψης με συνολικό ποσό 500 εκατ. ευρώ.

  Ο ACT φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις, επιστήμονες, την κοινωνία των πολιτών, ευεργέτες και παγκόσμιες οργανώσεις υγείας (Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, CEPI, FIND, Gavi, Παγκόσμιο Ταμείο, Unitaid, Wellcome, ΠΟΥΠαγκόσμια Τράπεζα και Παγκόσμιος Μηχανισμός Χρηματοδότησης).https://www.theglobalfund.org/en/

  Ο μηχανισμός COVAX είναι ο εμβολιαστικός πυλώνας του «Επιταχυντή πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 (ACT)», μιας πλατφόρμας παγκόσμιας συνεργασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της ισότιμης πρόσβασης σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και εμβόλια κατά της COVID-19.

  Στην ανακοίνωσή της, της 19ης Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή ανήγγειλε τη δημιουργία ενωσιακού μηχανισμού επιμερισμού εμβολίων για τη διάρθρωση της παροχής εμβολίων που χορηγούν τα κράτη μέλη στις χώρες εταίρους μέσω της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη», με ιδιαίτερη έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες και στην Αφρική.

   

  Η πρώτη πρόβλεψη κατανομής είναι διαθέσιμη.

Έγγραφα

Redacted Advance Purchase Agreements

ΤηλεφόρτωσηPDF - 3 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 815 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 18.6 MB

Legislative documents

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1015.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 244.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 247.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 326.7 KB

Factsheets