Európska komisia podniká kroky na všetkých frontoch, aby zabránila šíreniu koronavírusu, podporila vnútroštátne zdravotnícke systémy a bojovala proti dôsledkom pandémie na spoločnosť a hospodárstvo uplatňovaním nevídaných opatrení na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.

Tím Európskej komisie zodpovedný za boj proti koronavírusu

Príklady toho, ako Komisia pomáhala riešiť krízu:

Graphic of the commission's response

Časový prehľad opatrení EÚ

Zaistenie bezpečných a účinných vakcín pre Európu aj ostatný svet

Cieľom stratégie Komisie v oblasti vakcín je:

Manufacturing icon pomôcť spoločnostiam zvýšiť ich výrobné kapacity, a to vo veľkom rozsahu a rýchlo,
Contract icon zabezpečiť dostatočné dodávky pre členské štáty prostredníctvom dohôd o predbežnom nákupe uzatvorených s výrobcami vakcín,
Medical suitcase icon využiť flexibilitu našich pravidiel na urýchlenie vývoja, povoľovania a dostupnosti vakcín.

 

Zabezpečenie dávok vakcín a podpora očkovania v krajinách EÚ

Dňa 11. marca 2021 udelila Komisia štvrté podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre vakcínu proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvinula spoločnosť Johnson & Johnson.

Nadväzuje na povolenie vakcíny BioNTech a Pfizer 21. decembra 2020, vakcíny Moderna 6. januára a vakcíny AstraZeneca 29. januára.

Komisia doteraz schválila 6 zmlúv v celkovej hodnote 2,6 miliardy dávok potenciálnych vakcín: 

A picture of a vaccine being administered to someone's arm through a needle
 • so spoločnosťou BioNTech-Pfizer na nákup až do 600 miliónov dávok,
 • so spoločnosťou AstraZeneca na nákup až do 400 miliónov dávok,
 • so spoločnosťou Sanofi-GSK na nákup až do 300 miliónov dávok,
 • so spoločnosťou Johnson and Johnson na nákup až do 400 miliónov dávok,
 • so spoločnosťou CureVac na nákup až do 405 miliónov dávok,
 • so spoločnosťou Moderna na nákup až do 460 miliónov dávok.

Komisia okrem toho uzavrela rozhovory so spoločnosťou Novavax o nákupe 200 miliónov dávok vakcíny a so spoločnosťou Valneva o nákupe 60 miliónov dávok.

Stratégia vakcinácie, ktorú predstavila Komisia, pomáha identifikovať zraniteľné skupiny ľudí, ktoré môžu mať z vakcinácie prospech.

Komisia začala aj nové spoločné obstarávanie zdravotníckeho vybavenia na očkovanie. Komisia takisto navrhla, aby nemocnice a lekári nemuseli platiť DPH z vakcín a testovacích súprav.

Predvídanie hrozieb nových variantov

Komisia vytvorila Inkubátor HERA, plán pripravenosti celej EÚ na boj proti variantom COVID-19 s 5 prioritami:

A doctor inspects a vaccine dose
 • rýchlejšie identifikovať a analyzovať varianty,
 • v prípade potreby podporiť prispôsobenie súčasných vakcín a vývoj nových,
 • zriadiť sieť EÚ v oblasti klinického skúšania,
 • urýchliť schvaľovanie aktualizovaných vakcín,
 • zvýšiť masovú výrobu aktualizovaných a nových vakcín.

Inkubátor bude spájať výskumníkov, priemysel a subjekty verejného sektora, pričom poskytne značné finančné zdroje, aby sa Európa mohla na túto výzvu pripraviť.

 

Zvyšovanie výroby

Komisia zriadila pracovnú skupinu, ktorá má pracovať na:

 • odstraňovanie prekážok v súčasnej výrobe, jej zrýchlenie a rozšírenie
 • prispôsobenie výroby vakcíny variantom vírusov
 • štrukturálny plán rýchlejšej reakcie na biologické riziká na úrovni EÚ

 

Financovanie výskumu

Komisia od januára uvoľnila z programu Horizont 2020 vyše 660 miliónov EUR na vývoj vakcín, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov s cieľom zabrániť rozšíreniu koronavírusu a zachrániť životy.

Komisia ponúkla podniku CureVac, ktorý je vysoko inovatívnym európskym vývojárom vakcín, finančnú pomoc vo výške 75 miliónov EUR vo forme záruky EÚ na úver Európskej investičnej banky.

Európska investičná banka takisto podpísala dohodu o financovaní vývoja vakcinačného programu vo výške 100 miliónov EUR so spoločnosťou BioNTech SE zaoberajúcou sa imunoterapiou. Financovanie EIB je zabezpečené programom Horizont 2020 a Investičným plánom pre Európu.

Zabezpečenie globálnej reakcie

Globálna pandémia si vyžaduje globálne riešenie. Komisia je preto odhodlaná zabezpečiť všeobecný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19, a to aj v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

V rámci darcovského maratónu ako súčasti globálnej reakcie na koronavírus sa vyzbierali finančné prostriedky na zaistenie univerzálneho prístupu k liečbe koronavírusu, jeho testovaniu a vakcíne proti nemu. Začal sa v máji a vyvrcholil globálnym darcovským samitom a koncertom v júni 2020.


 • 16 miliárd EUR vo forme záväzkov od darcov z celého sveta. Je v nich zahrnutý aj záväzok Komisie vo výške 1,4 miliardy EUR.

Európska komisia a Európska investičná banka sú presvedčenými podporovateľmi nástroja COVAX – celosvetového nástroja pre spravodlivý a všeobecný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19.

„Tím Európa“ spolu s členskými štátmi EÚ doteraz prisľúbil na nástroj COVAX viac ako 2,2 miliardy EUR, čím sa Európska únia stala jedným z najväčších darcov COVAX-u.

 

Hospodárske opatrenia

Lídri EÚ sa dohodli na balíku na obnovu vo výške 1,8 bilióna EUR, ktorý kombinuje rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU. V súlade s dohodou si Komisia bude môcť požičať až 750 miliárd EUR na trhoch.

Európska komisia prijala v roku 2020 ďalšie podporné opatrenia, ako napríklad:

paper with a list hospodárske opatrenia, ktoré dopĺňajú núdzový pandemický program nákupu aktív v objeme 1 350 miliárd EUR, ktorý vytvorila Európska centrálna banka, a to nad rámec programu vo výške 120 miliárd EUR, o ktorom sa rozhodlo už skôr
icon aid rules dočasné pravidlá štátnej pomoci, aby mohli vlády poskytnúť hospodárstvu likviditu na podporu občanov a na záchranu pracovných miest v EÚ
hand and building aktivovanie „únikovej doložky“, ktorá umožňuje maximálnu flexibilitu našich rozpočtových pravidiel. Krajinám EÚ to pomôže podporiť systémy zdravotnej starostlivosti a podniky a zabezpečiť pracovné miesta pre ľudí počas krízy
Folder with papers preverovanie priamych zahraničných investícií. Komisia vydala usmernenia na pomoc členským štátom pri ochrane kritických európskych aktív a technológií v súčasnej kríze

 

A clipboard with a checklist on it

Poskytovanie hospodárskych usmernení členským štátom

Jarný balík európskeho semestra, v ktorom sa všetkým členským štátom EÚ poskytli usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou. Odporúčania sa zameriavajú na zmiernenie vplyvu krízy v krátkodobom horizonte a vytváranie rastu v dlhodobom horizonte v súlade s našimi cieľmi v ekologickej a digitálnej oblasti.

Image of a family

Mobilizácia rozpočtu EÚ a Európskej investičnej banky na záchranu pracovných miest a podporu spoločností zasiahnutých krízou

 

Nástroj Komisie zameraný na dočasnú podporu na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (nástroj SURE) je určený na pomoc ľuďom, aby si mohli udržať pracovné miesta počas krízy. Z nástroja SURE sa poskytla podpora vo forme sociálnoinvestičných dlhopisov s cieľom zabezpečiť, aby každé euro malo jasný sociálny vplyv. Už devätnásť krajín dostalo alebo v blízkej budúcnosti dostane podporu z tohto nástroja.

 

Komisia okrem toho predložila usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ počas pandémie koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva poznali.

Office space

Dodatočná finančná podpora ťažko postihnutým malým a stredným podnikom

 • Skupina EIB investuje ďalších 20 miliárd EUR do malých a stredných podnikov.
 • Komisia spoločne so skupinou EIB mobilizuje 8 miliárd EUR na pomoc najmenej 100 000 spoločnostiam.
masks unloading in Bucharest

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus

Komisia predložila investičnú iniciatívu, ktorej cieľom je poskytnúť členským štátom okamžitú likviditu. Pozostáva z nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a zahŕňa:

 • nové metódy pomoci tým najzraniteľnejším osobám v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, napríklad donášky do domu či používanie elektronických poukážok, zamerané na zníženie rizika šírenia vírusu
 • podporu rybárom a poľnohospodárom
Support to agriculture

Komisia s cieľom podporiť poľnohospodárov a poľnohospodársky sektor

 • zaviedla mimoriadne opatrenia na podporu a stabilizáciu poľnohospodárskych trhov,
 • prijala dodatočný balík mimoriadnych opatrení na podporu vinárskeho sektora. Komisia 4. mája 2020 prijala ďalší balík opatrení na podporu odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré boli najviac postihnuté krízou koronavírusu.

Verejné zdravie

Krok smerom k Európskej zdravotnej únii

Komisia 11. novembra 2020 položila základy Európskej zdravotnej únie, ktorá spočíva na dvoch pilieroch:

 • Pevnejší rámec zdravotnej bezpečnosti, ktorý bude zahŕňať:
  • harmonizáciu plánov pripravenosti a reakcie na úrovni EÚ, jednotlivých štátov a regiónov, pričom Komisia a agentúry EÚ budú tieto plány pravidelne podrobovať záťažovým skúškam a auditom

  • núdzový systém na úrovni EÚ, ktorý by aktivoval intenzívnejšiu koordináciu a rýchle opatrenia na vývoj, vytváranie rezerv a obstarávanie vybavenia potrebného na riešenie krízy

 • Robustnejšie agentúry EÚ:
  • Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb bude monitorovať epidemiologickú situáciu na základe spoločných údajov

  • mandát Európskej agentúry pre lieky sa bude vzťahovať na bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok, riziko nedostatku liekov a ich klinické skúšanie

  • zriadi sa nový Úrad pre riadenie reakcií na núdzové zdravotné situácie (HERA).

Zdravotné usmernenia pre krajiny EÚ 

Panel 7 nezávislých epidemiológov a virológov, ktorý zostavila Komisia, poskytuje vedecké usmernenia a poradenstvo zamerané na

 • protiopatrenia pre všetky členské štáty
 • nedostatky v klinickom riadení
 • stanovenie priorít v oblasti zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov
 • politické opatrenia týkajúce sa dlhodobých dôsledkov koronavírusu

Na základe vedeckých odporúčaní poradnej skupiny a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Komisia podnikla tieto kroky:

 • 19. marca

  Odporúčania týkajúce sa spoločenských opatrení, ako je napríklad zachovávanie fyzického odstupu.

 • 8. apríla

  Vydala usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov, ako aj antitrustové usmernenia, v ktorých vyslovuje súhlas s obmedzenou spoluprácou medzi podnikmi, najmä v súvislosti s dodávkami kritických nemocničných liekov. Komisia okrem toho zriadila stredisko na koordináciu ponuky a dopytu v oblasti zdravotníckeho vybavenia, ktoré pomáha identifikovať dostupné zásoby vrátane testovacích súprav a urýchliť ich prispôsobenie dopytu jednotlivých štátov.

 • 15. apríla

  Usmernenia k metódam testovania, ktorých cieľom je podporiť členské štáty pri efektívnom využívaní testovacích súprav, najmä potom, čo budú zrušené opatrenia na obmedzenie pohybu.

 • 16. apríla

  Pokyny, ako vyvinúť mobilné aplikácie na vyhľadávanie kontaktov, ktoré budú plne rešpektovať pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu.

 • 16. júna

  Členské štáty EÚ podporované Komisiou sa dohodli na usmerneniach, ktorými sa zaručí interoperabilita a bezpečná výmena informácií medzi aplikáciami na vyhľadávanie kontaktov.

 • 3. júla

  Udelila podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre liek remdezivir, ktorý sa stal prvým liekom povoleným na úrovni EÚ na liečbu koronavírusu.

 • 29. júla

  Podpísala zmluvu v hodnote 63 miliónov EUR s farmaceutickou spoločnosťou Gilead s cieľom zabezpečiť liečebné dávky lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir). Šarže lieku Veklury sú k dispozícii členským štátom a Spojenému kráľovstvu za koordinácie a podpory Komisie.

 • 19. októbra

  Bola zriadená tzv. brána – sieťový prechod EÚ na zabezpečenie prepojenia aplikácií na vyhľadávanie kontaktov. Do konca novembra by sa malo k tejto službe pripojiť 19 aplikácií.

Komisia vyčlenila 3 miliardy EUR z rozpočtu EÚ, pričom ďalšie 3 miliardy EUR poskytnú členské štáty; tieto prostriedky sú určené na financovanie nástroja núdzovej podpory a vytváranie spoločných zásob vybavenia v rámci RescEU.

Osobné ochranné prostriedky (OOP)

Na podporu výroby a dostupnosti osobných ochranných prostriedkov (OOP) Komisia

 • úzko spolupracuje s členskými štátmi na posúdení dostupných zásob OOP v EÚ, výrobnej kapacity a predpokladaných potrieb
 • zabezpečuje posudzovanie zhody a dohľad nad trhom s cieľom zvýšiť dodávky OOP bez ohrozenia zdravotných a bezpečnostných noriem
 • rokuje so zástupcami priemyslu o tom, ako prerobiť výrobné linky tak, aby bolo možné dodávať viac OOP, a poskytuje výrobcom usmernenia na zvýšenie výroby OOP, dezinfekčných prostriedkov na ruky a iných dezinfekčných prostriedkov

Testovanie

A pair of gloved hands opening a testing kit

Komisia vydala odporúčanie členským štátom týkajúce sa stratégií testovania vrátane použitia rýchlych antigénových testov.

Z nástroja núdzovej podpory sa investuje 100 miliónov EUR do nákupu a distribúcie takýchto testov v členských štátoch. Komisia zároveň začala spoločné obstarávanie s cieľom pomôcť krajinám EÚ získať viac týchto testov.

Komisia okrem toho poskytla 35,5 milióna EUR z nástroja núdzovej podpory Medzinárodnej federácii Červeného kríža na rozšírenie kapacity testovania na ochorenie COVID-19 v EÚ, odbornú prípravu dobrovoľníkov a ochranu najzraniteľnejších osôb.

 

Hranice a mobilita

Počas pandémie vydala Komisia odporúčania s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty konali koordinovane, aby sa spomalilo šírenie vírusu a zároveň aby naďalej fungoval voľný pohyb osôb a tovaru, ako aj naše hospodárstva.

Komisia navrhla digitálne zelené osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie.

Digitálne zelené osvedčenie bude dôkazom toho, že osoba bola zaočkovaná, mala negatívny výsledok testu alebo sa zotavila z infekcie COVID-19.

Systém by sa mal zaviesť do leta 2021.

Počas roka 2020 Komisia vydala:

 • usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb
 • usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, najmä v sektoroch zdravotnej starostlivosti a potravinárstva
 • usmernenia týkajúce sa ochrany zdravia, repatriácie a cestovných služieb pre cestujúcich na výletných lodiach a posádky nákladných lodí
 • návrh na zabezpečenie toho, aby všetky opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré v dôsledku pandémie obmedzujú voľný pohyb, boli koordinované a jasne oznámené na úrovni EÚ, a to vrátane jednotného farebného systému na označovanie úrovne rizika a jednotného súboru pravidiel. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi aj na spoločnom prístupe ku karanténnym postupom
 • usmernenia týkajúce sa cestujúcich, ktorí majú byť oslobodení od dočasných cestovných obmedzení

 • v záujme uľahčenia bezpečného cestovania sa pripravuje testovací protokol pre leteckú dopravu a formulár EÚ na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia

reopen eu visual

Platforma Re-open EU poskytuje základné informácie o bezpečnom obnovení voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Aplikácia Re-open EU bola spustená v decembri 2020. Informácie v reálnom čase nájdete na:

 • hraniciach;
 • dostupné dopravné prostriedky
 • cestovné obmedzenia
 • opatrenia v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti
 • mapu s prehľadným farebným kódom

Cestovanie a doprava počas pandémie koronavírusu

Boj proti dezinformáciám

Komisia je v úzkom kontakte s platformami sociálnych médií, pokiaľ ide o opatrenia na zviditeľňovanie hodnoverného obsahu, zlepšenie informovanosti používateľov a na potláčanie dezinformácií o koronavíruse a súvisiacej reklamy.

Doteraz bolo na webovej stránke www.EUvsDisinfo.eu nahlásených, uverejnených a aktualizovaných viac ako 700 dezinformačných správ o koronavíruse. Stránka Komisie venovaná boju proti dezinformáciám o koronavíruse poskytuje aj materiály na vyvrátenie mýtov a overovanie faktov.

Komisia využíva všetky dostupné nástroje a financuje výskum na pomoc v boji proti klamlivým informáciám a dezinformáciám súvisiacim s koronavírusom.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť úzko spolupracujú s ostatnými inštitúciami EÚ a členskými štátmi, okrem iného aj prostredníctvom systému včasného varovania zriadeného v marci 2019, ako aj s medzinárodnými partnermi zo skupiny G7 a NATO.

A woman wearing a mask uses her phone Komisia 10. júna 2020 predstavila sériu opatrení s cieľom zintenzívniť boj proti dezinformáciám v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom, ako je napr. posilnenie strategickej komunikácie a verejnej diplomacie v bezprostrednom susedstve EÚ a na celom svete a podpora nezávislých médií a novinárov.

Na týchto opatreniach stavia EÚ vo svojej ďalšej činnosti v oblasti boja proti dezinformáciám a Komisia v decembri navrhla dve nové opatrenia. Prvým je európsky akčný plán pre demokraciu, ktorý ďalej posilňuje prácu EÚ v boji proti dezinformáciám a pri prispôsobovaní sa na meniace sa hrozby a manipulácie, ako aj činnosť na podporu slobodných a nezávislých médií. Druhým je akt o digitálnych službách stanovujúci pravidlá, vďaka ktorým sa má zvýšiť zodpovednosť za spôsob, akým platformy moderujú obsah, reklamu a algoritmické procesy.

Mesačný program monitorovania vytvorený spolu so signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií online v súčasnosti poskytuje aj informácie o opatreniach proti mylným informáciám a dezinformáciám týkajúcim sa vakcín.

Bezpečné a účinné vakcíny sú na dosah. Je veľmi dôležité, aby vedecké snahy neboli ohrozované dezinformačnými kampaňami, ktoré podnecujú strach a vzbudzujú nedôveru medzi občanmi.

 

Dokumenty

StiahnuťPDF - 3.2 MB