Európska komisia podniká kroky na všetkých frontoch, aby zabránila šíreniu koronavírusu, podporila vnútroštátne zdravotnícke systémy a bojovala proti dôsledkom pandémie na spoločnosť a hospodárstvo uplatňovaním nevídaných opatrení na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.

Tím Európskej komisie zodpovedný za boj proti koronavírusu

Príklady toho, ako Komisia pomáhala riešiť krízu:

Graphic of the commission's response

Časový prehľad opatrení EÚ

Hospodárske opatrenia

Lídri EÚ sa dohodli na balíku na obnovu vo výške 1,8 bilióna EUR, ktorý kombinuje rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU. V súlade s dohodou si Komisia bude môcť požičať až 750 miliárd EUR na trhoch.

Európska komisia prijala ďalšie podporné opatrenia, ako napríklad:

paper with a list hospodárske opatrenia, ktoré dopĺňajú núdzový pandemický program nákupu aktív v objeme 1 350 miliárd EUR, ktorý vytvorila Európska centrálna banka, a to nad rámec programu vo výške 120 miliárd EUR, o ktorom sa rozhodlo už skôr
icon aid rules dočasné pravidlá štátnej pomoci, aby mohli vlády poskytnúť hospodárstvu likviditu na podporu občanov a na záchranu pracovných miest v EÚ
hand and building aktivovanie „únikovej doložky“, ktorá umožňuje maximálnu flexibilitu našich rozpočtových pravidiel. Krajinám EÚ to pomôže podporiť systémy zdravotnej starostlivosti a podniky a zabezpečiť pracovné miesta pre ľudí počas krízy
Folder with papers preverovanie priamych zahraničných investícií. Komisia vydala usmernenia na pomoc členským štátom pri ochrane kritických európskych aktív a technológií v súčasnej kríze

Poskytovanie hospodárskych usmernení členským štátom

Jarný balík európskeho semestra, v ktorom sa všetkým členským štátom EÚ poskytli usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou. Odporúčania sa zameriavajú na zmiernenie vplyvu krízy v krátkodobom horizonte a vytváranie rastu v dlhodobom horizonte v súlade s našimi cieľmi v ekologickej a digitálnej oblasti.

Image of a family

Mobilizácia rozpočtu EÚ a Európskej investičnej banky na záchranu pracovných miest a podporu spoločností zasiahnutých krízou

Nástroj Komisie zameraný na dočasnú podporu na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (nástroj SURE) je určený na pomoc ľuďom, aby si mohli udržať pracovné miesta počas krízy.

Z nástroja SURE sa poskytla podpora vo forme sociálnoinvestičných dlhopisov s cieľom zabezpečiť, aby každé euro malo jasný sociálny vplyv. Čoskoro sa poskytnú finančné prostriedky pre 18 krajín EÚ v záujme zachovania pracovných miest. Deväť krajín už dostalo podporu v rámci nástroja SURE.

Komisia okrem toho predložila usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ počas pandémie koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva poznali.

Office space

Finančná podpora ťažko postihnutým malým a stredným podnikom

 • Cieľom skupiny EIB je investovať ďalších 20 miliárd EUR do malých a stredných podnikov.
 • Komisia spoločne so skupinou EIB už mobilizuje 8 miliárd EUR na pomoc najmenej 100 000 spoločnostiam.
masks unloading in Bucharest

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus

Komisia predložila investičnú iniciatívu, ktorej cieľom je poskytnúť členským štátom okamžitú likviditu. Pozostáva z nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a zahŕňa:

 • nové metódy pomoci tým najzraniteľnejším osobám v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, napríklad donášky do domu či používanie elektronických poukážok, zamerané na zníženie rizika šírenia vírusu
 • podporu rybárom a poľnohospodárom
Support to agriculture

Komisia s cieľom podporiť poľnohospodárov a poľnohospodársky sektor

 • zaviedla mimoriadne opatrenia na podporu a stabilizáciu poľnohospodárskych trhov,
 • prijala dodatočný balík mimoriadnych opatrení na podporu vinárskeho sektora. Komisia 4. mája prijala ďalší balík opatrení na podporu odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré boli najviac postihnuté krízou koronavírusu, ako napríklad vinársky sektor.

Podpora výskumu liečby, diagnostiky a vakcín

V rámci darcovského maratónu ako súčasti globálnej reakcie na koronavírus sa vyzbierali finančné prostriedky na zaistenie univerzálneho prístupu k liečbe koronavírusu, jeho testovaniu a vakcíne proti nemu. Začal sa v máji a vyvrcholil globálnym darcovským samitom a koncertom v júni 2020.


 • 16 miliárd EUR vo forme záväzkov od darcov z celého sveta. Je v nich zahrnutý aj záväzok Komisie vo výške 1,4 miliardy eur.

Komisia sa bude podieľať na nástroji COVAX pre spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 a prispeje sumou 500 miliónov EUR vo forme záruk.

Komisia od januára uvoľnila z programu Horizont 2020 vyše 660 miliónov EUR na vývoj vakcín, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov s cieľom zabrániť rozšíreniu koronavírusu a zachrániť životy.

Komisia ponúkla podniku CureVac, ktorý je vysoko inovatívnym európskym vývojárom vakcín, finančnú pomoc vo výške 75 miliónov EUR vo forme záruky EÚ na úver Európskej investičnej banky.

Európska investičná banka takisto podpísala dohodu o financovaní vývoja vakcinačného programu vo výške 100 miliónov EUR so spoločnosťou BioNTech SE zaoberajúcou sa imunoterapiou. Financovanie EIB je zabezpečené programom Horizont 2020 a Investičným plánom pre Európu.

Komisia vypracovala stratégiu v oblasti vakcín zameranú na urýchlenie vývoja a dostupnosti vakcín. Jej cieľom je:

 • zabezpečiť výrobu vakcín v rámci EÚ, 
 • zabezpečiť dostatočné dodávky pre členské štáty prostredníctvom dohôd o predbežnom nákupe uzatvorených s výrobcami vakcín,
 • prispôsobiť regulačný rámec EÚ súčasnej núdzovej situácii, 
 • využiť flexibilitu našich pravidiel na urýchlenie vývoja, povoľovania a dostupnosti vakcín.

Komisia doteraz schválila 5 zmlúv v celkovej hodnote 1,2 miliardy dávok potenciálnych vakcín: 

 • v mene všetkých členských štátov EÚ dohodu so spoločnosťou BioNTech-Pfizer na počiatočný nákup 200 miliónov dávok vakcín s možnosťou nákupu ďalších 100 miliónov dávok,
 • v mene členských štátov EÚ dohodu so spoločnosťou AstraZeneca o nákupe 300 miliónov dávok vakcíny s možnosťou nákupu ďalších 100 miliónov dávok,
 • v mene všetkých členských štátov EÚ dohodu so spoločnosťou Sanofi-GSK o nákupe 300 miliónov dávok,
 • v mene všetkých členských štátov EÚ dohodu so spoločnosťou Johnson and Johnson o počiatočnom nákupe 200 miliónov dávok vakcíny a o možnom neskoršom nákupe ďalších 200 miliónov dávok,
 • v mene všetkých členských štátov EÚ dohodu so spoločnosťou CureVac o počiatočnom nákupe 225 miliónov dávok,
 • Komisia okrem toho uzavrela v mene všetkých členských štátov EÚ prípravné rozhovory so spoločnosťou Moderna a zmluvný rámec na počiatočný nákup 80 miliónov dávok vakcín a okrem toho možnosť nákupu ďalších 80 miliónov dávok.

Stratégia vakcinácie, ktorú predstavila Komisia, pomáha identifikovať zraniteľné skupiny ľudí, ktoré môžu mať z vakcinácie prospech.

V jej rámci sa takisto prijímajú odporúčania týkajúce sa služieb a infraštruktúry vakcinácie, zavádzania vakcín, prístupnosti a cenovej dostupnosti vakcín, ako aj komunikácie na zabezpečenie dôvery verejnosti. 

Komisia zavedie spoločný rámec pre vykazovanie a platformu na monitorovanie účinnosti vnútroštátnych stratégií vakcinácie.

Komisia začala aj nové spoločné obstarávanie zdravotníckeho vybavenia na očkovanie.

Komisia takisto navrhla, aby nemocnice a lekári nemuseli platiť DPH z vakcín a testovacích súprav.

Verejné zdravie

Krok smerom k Európskej zdravotnej únii

Komisia 11. novembra 2020 položila základy Európskej zdravotnej únie, ktorá spočíva na dvoch pilieroch:

 • pevnejší rámec zdravotnej bezpečnosti, ktorý bude zahŕňať:
  • harmonizáciu plánov pripravenosti a reakcie na úrovni EÚ, jednotlivých štátov a regiónov, pričom Komisia a agentúry EÚ budú tieto plány pravidelne podrobovať záťažovým skúškam a auditom

  • núdzový systém na úrovni EÚ, ktorý by aktivoval intenzívnejšiu koordináciu a rýchle opatrenia na vývoj, vytváranie rezerv a obstarávanie vybavenia potrebného na riešenie krízy

 • robustnejšie agentúry EÚ:
  • Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb bude monitorovať epidemiologickú situáciu na základe spoločných údajov

  • mandát Európskej agentúry pre lieky sa bude vzťahovať na bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok, riziko nedostatku liekov a ich klinické skúšanie

  • zriadi sa nový Úrad pre riadenie reakcií na núdzové zdravotné situácie (ERA).

Zdravotné usmernenia pre krajiny EÚ 

Panel 7 nezávislých epidemiológov a virológov, ktorý zostavila Komisia, poskytuje vedecké usmernenia a poradenstvo zamerané na

 • protiopatrenia pre všetky členské štáty
 • nedostatky v klinickom riadení
 • stanovenie priorít v oblasti zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov
 • politické opatrenia týkajúce sa dlhodobých dôsledkov koronavírusu

Na základe vedeckých odporúčaní poradnej skupiny a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Komisia podnikla tieto kroky:

 • 19. marca

  Uverejnila odporúčania týkajúce sa spoločenských opatrení, ako je napríklad zachovávanie fyzického odstupu.

 • 8. apríla

  Vydala usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov, ako aj antitrustové usmernenia, v ktorých vyslovuje súhlas s obmedzenou spoluprácou medzi podnikmi, najmä v súvislosti s dodávkami kritických nemocničných liekov. Komisia okrem toho zriadila stredisko na koordináciu ponuky a dopytu v oblasti zdravotníckeho vybavenia, ktoré pomáha identifikovať dostupné zásoby vrátane testovacích súprav a urýchliť ich prispôsobenie dopytu jednotlivých štátov.

 • 15. apríla

  Vydala usmernenia k metódam testovania, ktorých cieľom je podporiť členské štáty pri efektívnom využívaní testovacích súprav, najmä potom, čo budú zrušené opatrenia na obmedzenie pohybu.

 • 16. apríla

  Uverejnila pokyny, ako vyvinúť mobilné aplikácie na vyhľadávanie kontaktov, ktoré budú plne rešpektovať pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu.

 • 16. júna

  Členské štáty EÚ podporované Komisiou sa dohodli na usmerneniach, ktorými sa zaručí interoperabilita a bezpečná výmena informácií medzi aplikáciami na vyhľadávanie kontaktov.

 • 3. júla

  Udelila podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre liek remdezivir, ktorý sa stal prvým liekom povoleným na úrovni EÚ na liečbu koronavírusu.

 • 29. júla

  Podpísala zmluvu v hodnote 63 miliónov EUR s farmaceutickou spoločnosťou Gilead s cieľom zabezpečiť liečebné dávky lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir). Šarže lieku Veklury sú k dispozícii členským štátom a Spojenému kráľovstvu za koordinácie a podpory Komisie.

 • 19. októbra

  Bola zriadená tzv. brána – sieťový prechod EÚ na zabezpečenie prepojenia aplikácií na vyhľadávanie kontaktov. Do konca novembra by sa malo k tejto službe pripojiť 19 aplikácií.

Komisia vyčlenila 3 miliardy EUR z rozpočtu EÚ, pričom ďalšie 3 miliardy EUR poskytnú členské štáty; tieto prostriedky sú určené na financovanie nástroja núdzovej podpory a vytváranie spoločných zásob vybavenia v rámci RescEU.

Osobné ochranné prostriedky (OOP)

Na podporu výroby a dostupnosti osobných ochranných prostriedkov (OOP) Komisia

 • úzko spolupracuje s členskými štátmi na posúdení dostupných zásob OOP v EÚ, výrobnej kapacity a predpokladaných potrieb
 • zabezpečuje posudzovanie zhody a dohľad nad trhom s cieľom zvýšiť dodávky OOP bez ohrozenia zdravotných a bezpečnostných noriem
 • rokuje so zástupcami priemyslu o tom, ako prerobiť výrobné linky tak, aby bolo možné dodávať viac OOP, a poskytuje výrobcom usmernenia na zvýšenie výroby OOP, dezinfekčných prostriedkov na ruky a iných dezinfekčných prostriedkov

Testovanie

Komisia vydala odporúčanie členským štátom týkajúce sa stratégií testovania vrátane použitia rýchlych antigénových testov. Z nástroja núdzovej podpory sa investuje 100 miliónov EUR do nákupu a distribúcie takýchto testov v členských štátoch. Komisia zároveň začína spoločné obstarávanie s cieľom pomôcť krajinám EÚ získať viac týchto testov.

Komisia okrem toho poskytla 35,5 milióna EUR z nástroja núdzovej podpory Medzinárodnej federácii Červeného kríža na rozšírenie kapacity testovania na ochorenie COVID-19 v EÚ, odbornú prípravu dobrovoľníkov a ochranu najzraniteľnejších osôb.

Hranice a mobilita

Počas pandémie Komisia vydala:

 • usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb
 • dočasné obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné
 • usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, najmä v sektoroch zdravotnej starostlivosti a potravinárstva
 • usmernenia týkajúce sa ochrany zdravia, repatriácie a cestovných služieb pre cestujúcich na výletných lodiach a posádky nákladných lodí
 • návrh na zabezpečenie toho, aby všetky opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré v dôsledku pandémie obmedzujú voľný pohyb, boli koordinované a jasne oznámené na úrovni EÚ, a to vrátane jednotného farebného systému na označovanie úrovne rizika a jednotného súboru pravidiel. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi aj na spoločnom prístupe ku karanténnym postupom
 • usmernenia týkajúce sa cestujúcich, ktorí majú byť oslobodení od dočasných cestovných obmedzení

 • v záujme uľahčenia bezpečného cestovania sa pripravuje testovací protokol pre leteckú dopravu a formulár EÚ na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia

reopen eu visual

Platforma Re-open EU poskytuje základné informácie o bezpečnom obnovení voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Aplikácia Re-open EU sa spustí v nadchádzajúcich týždňoch. Môžete tam nájsť

 • informácie v reálnom čase týkajúce sa hraníc
 • dostupné dopravné prostriedky
 • cestovné obmedzenia
 • opatrenia v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti
 • mapu s prehľadným farebným kódom

Cestovanie a doprava počas pandémie koronavírusu

Boj proti dezinformáciám

Komisia je v úzkom kontakte s platformami sociálnych médií, pokiaľ ide o opatrenia na zviditeľňovanie hodnoverného obsahu, zlepšenie informovanosti používateľov a na potláčanie dezinformácií o koronavíruse a súvisiacej reklamy.

Doteraz bolo na webovej stránke www.EUvsDisinfo.eu nahlásených, uverejnených a aktualizovaných viac ako 600 dezinformačných správ o koronavíruse. Stránka Komisie venovaná boju proti dezinformáciám o koronavíruse poskytuje aj materiály na vyvrátenie mýtov a overovanie faktov.

Európska komisia využíva všetky dostupné nástroje a financuje výskum na pomoc v boji proti klamlivým informáciám a dezinformáciám súvisiacim s koronavírusom.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť úzko spolupracujú s ostatnými inštitúciami EÚ a členskými štátmi, okrem iného aj prostredníctvom systému včasného varovania zriadeného v marci 2019, ako aj s medzinárodnými partnermi zo skupiny G7 a NATO.

Komisia 10. júna predstavila sériu opatrení, ktoré prijme s cieľom zintenzívniť boj proti dezinformáciám v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom, ako je napr. posilnenie strategickej komunikácie a verejnej diplomacie v bezprostrednom susedstve EÚ a na celom svete a podpora nezávislých médií a novinárov.

Na týchto navrhovaných opatreniach bude EÚ stavať vo svojej ďalšej činnosti v oblasti boja proti dezinformáciám, a to najmä prostredníctvom európskeho akčného plánu pre demokraciu a aktu o digitálnych službách.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 8.6 MB