Evropská komise je aktivní na všech frontách s cílem omezit šíření koronaviru, poskytovat podporu systémům zdravotní péče jednotlivých států a čelit socioekonomickým dopadům pandemie pomocí bezprecedentních opatření na vnitrostátní i unijní úrovni.

Tým Evropské komise řešící situaci způsobenou koronavirem

Příklady toho, jak Komise přispívá k řešení krize:

Graphic of the commission's response

Časový přehled opatření EU

Zajištění bezpečných a účinných očkovacích látek pro Evropu a svět

Cíle evropské strategie týkající se očkovacích látek:

Manufacturing icon pomoci podnikům zvýšit jejich výrobní kapacity, co se týče rozsahu i rychlosti výroby
Contract icon zajistit dostatečné zásobování členských států Unie prostřednictvím záruk předběžného nákupu s výrobci očkovacích látek
Medical suitcase icon využít flexibility našich pravidel k urychlení vývoje, schvalování a dostupnosti očkovacích látek

 

Zajištění dodávek očkovacích látek a podpora očkování v zemích EU

Dne 11. března 2021 udělila Komise čtvrtou podmíněnou registraci vakcíny proti covidu-19 vyvinuté společností Johnson & Johnson.

Navazuje tak na registraci vakcíny společností BioNTech a Pfizer ze dne 21. prosince 2020, očkovací látky společnosti Moderna ze dne 6. ledna 2021 a vakcíny společnosti AstraZeneca ze dne 29. ledna 2021.

Komise dosud schválila 6 smluv na 2,6 miliardy dávek očkovacích látek: 

A picture of a vaccine being administered to someone's arm through a needle
 • smlouva se společností BioNTech-Pfizer týkající se až 600 milionů dávek
 • smlouva se společností AstraZeneca týkající se až 400 milionů dávek
 • smlouva se společností Sanofi-GSK týkající se až 300 milionů dávek
 • smlouva se společností Johnson & Johnson týkající se až 400 milionů dávek
 • smlouva se společností CureVac týkající se až 405 milionů dávek
 • smlouva se společností Moderna týkající se až 460 milionů dávek

Kromě toho Komise uzavřela rozhovory se společností Novavax týkající se až 200 milionů dávek očkovací látky a se společností Valneva týkající se až 60 milionů dávek.

Strategie očkování předložená Komisí umožňuje identifikovat ty skupiny obyvatel, které jsou nejvíce ohrožené.

Komise rovněž vyhlásila novou společnou veřejnou zakázku na pořízení zdravotnického vybavení k očkování. Komise rovněž navrhla, aby nemocnice a praktičtí lékaři nemuseli platit DPH z očkovacích látek a testovacích souprav.

Předvídání hrozeb nových mutací

Komise vytvořila tzv. Inkubátor HERA, což je plán celounijní připravenosti na mutace koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19, který obsahuje pět priorit:

A doctor inspects a vaccine dose
 • rychleji identifikovat a analyzovat nové mutace
 • v případě potřeby podpořit adaptaci stávajících očkovacích látek a vývoj nových vakcín
 • vytvořit celounijní síť klinických hodnocení
 • zrychlit schvalování aktualizovaných očkovacích látek
 • zvýšit hromadnou výrobu aktualizovaných i nových očkovacích látek

V rámci tohoto plánu spojí síly výzkumní pracovníci, představitelé průmyslu a orgány veřejné správy a zmobilizují se značné finanční zdroje, aby se mohla Evropa na tuto výzvu připravit.

 

Navýšení výroby

Komise zřídila pracovní skupinu, jejímž úkolem je:

 • odstraňovat překážky ve výrobě a urychlit a rozšířit ji tam, kde je to možné
 • přizpůsobit výrobu očkovacích látek novým mutacím viru
 • připravit strukturální plán rychlejší reakce na biologická nebezpečí na úrovni EU

 

Financování výzkumu

Komise od ledna 2020 v rámci programu Horizont 2020 vyčlenila více než 660 milionů eur na vývoj očkovacích látek, nových léčebných postupů, diagnostických testů a zdravotnických systémů s cílem zabránit šíření koronaviru a zachraňovat životy.

Komise nabídla společnosti CureVac, což je vysoce inovativní evropský výrobce vakcín, finanční podporu ve formě záruky za půjčku od Evropské investiční banky ve výši 75 milionů eur.

Evropská investiční banka rovněž podepsala dohodu o financování ve výši 100 milionů eur s imunoterapeutickou společností BioNTech SE na zavedení vakcinačního programu. Financování ze strany EIB je zaštítěno jak programem Horizont 2020, tak Investičním plánem pro Evropu.

Globální reakce

Celosvětová pandemie si žádá globální řešení. Proto je Komise odhodlána zajistit všeobecný přístup k očkovacím látkám proti COVID-19, a to i v zemích s nízkými a středními příjmy.

V rámci dárcovského maratonu Globální reakce na koronavirus se podařilo získat finanční prostředky, jež budou využity ke garantování přístupu k očkovacím látkám proti koronaviru, jeho léčbě a testování, a to pro všechny bez rozdílu. Akce byla zahájena v květnu a vyvrcholila celosvětovým dárcovským summitem a koncertem v červnu 2020.


 • 16 miliard eur ve formě závazků od dárců z celého světa. Součástí této částky je závazek Komise ve výši 1,4 miliardy eur.

Evropská komise a Evropská investiční banka vyjádřily silnou podporu iniciativě COVAX, která je celosvětovým nástrojem pro zajištění spravedlivého a všeobecného přístupu k vakcínám COVID-19.

Tým Evropa spolu s členskými státy EU přislíbil doposud na COVAX vyčlenit více než 2,3 miliardy eur, což z Evropské unie činí jednoho z největších dárců této iniciativy.

 

Ekonomická opatření

Vedoucí představitelé se dohodli na balíčku ozdravných opatření ve výši 1,8 bilionu eur, který kombinuje příští rozpočet EU (2021–2027) a nástroj na podporu oživení Next Generation EU. Komise si podle dohody může na trzích vypůjčit až 750 miliard eur.

V roce 2020 přijala Evropská komise další podpůrná opatření, například:

paper with a list ekonomická opatření, která doplňují nouzový pandemický program nákupu aktiv v hodnotě 1,35 bilionu eur, který vytvořila Evropská centrální banka, a to nad rámec již dříve dohodnutého programu v hodnotě 120 miliard eur
icon aid rules dočasná pravidla státní podpory, aby vlády mohly směřovat likviditu do ekonomiky na podporu občanů a na zachování pracovních míst v EU
hand and building aktivaci „únikové doložky“, která umožňuje maximální flexibilitu při uplatňování rozpočtových pravidel. To pomůže zemím EU podpořit systémy zdravotní péče a podniky a zajistit lidem během krize pracovní místa
Folder with papers prověřování přímých zahraničních investic: Komise vydala pokyny, jejichž cílem je chránit během současné krize klíčová evropská aktiva a technologie

 

A clipboard with a checklist on it

Hospodářské pokyny pro členské státy

Jarní balíček vydaný v rámci evropského semestru poskytl všem členským státům EU v souvislosti s pandemií poradenství pro oblast hospodářské politiky. Doporučení se zaměřují na zmírnění dopadu krize v krátkodobém horizontu a na vytvoření růstu v dlouhodobém horizontu, a to v souladu s našimi cíli v oblasti ekologické a digitální transformace.

Image of a family

Mobilizace rozpočtu EU a Evropské investiční banky na záchranu pracovních míst a na podporu podniků zasažených krizí

 

K udržení pracovních míst během krize byla přijata dočasná podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (nástroj SURE). Podpora z tohoto nástroje se poskytuje formou sociálních dluhopisů, aby mělo každé poskytnuté euro jasný pozitivní sociální dopad. Doposud již podporu z tohoto nástroje obdrželo nebo v blízké budoucnosti obdrží devatenáct zemí.

 

Evropská komise kromě toho vytvořila pokyny k zajištění ochrany sezónních pracovníků v EU v souvislosti s pandemií. Pokyny slouží vnitrostátním orgánům, inspektorátům práce a sociálním partnerům, aby byla sezónním pracovníkům zaručena práva, zdraví a bezpečnost a aby byli tito pracovníci o svých právech náležitě informováni.

Office space

Další finanční pomoc těžce zasaženým malým a středním podnikům

 • Skupina EIB investuje dalších 20 miliard eur do malých a středních podniků.
 • Komise společně se skupinou EIB uvolnila 8 miliard eur na pomoc nejméně 100 000 podnikům.
masks unloading in Bucharest

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus

Komise předložila investiční iniciativu s cílem poskytnout členským státům okamžitou likviditu. Tu tvoří nevyužité prostředky z politiky soudržnosti a obsahuje též:

 • nové způsoby, jak se v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám zaměřit na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, např.: rozvážky do domu a používání elektronických poukázek s cílem snížit riziko šíření viru
 • podporu rybářů a zemědělců
Support to agriculture

Na podporu zemědělců a odvětví zemědělství Komise:

Veřejné zdraví

Krok směrem k vytvoření evropské zdravotní unie

Dne 11. listopadu 2020 položila Komise základy evropské zdravotní unie. Jedná se o dva pilíře:

 • Pevnější rámec zdravotní bezpečnosti, který bude obnášet:
  • harmonizované plány připravenosti a reakce na úrovni EU, členských států a regionů: Tyto plány budou podrobovány zátěžovým testům a Komise a agentury EU je budou pravidelně kontrolovat.

  • nouzový systém EU: To by mělo zaručit lepší koordinaci a rychlejší akci pro případ, že bude nutné vyrábět, skladovat a nakupovat vybavení potřebné k řešení krize.

 • Spolehlivější agentury EU:
  • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí bude epidemiologickou situaci sledovat na základě sdílených údajů.

  • Mandát Evropské agentury pro léčivé přípravky se bude vztahovat na bezpečnost léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, rizika jejich nedostatku a jejich klinická hodnocení.

  • Bude vytvořen nový orgán pro reakci na mimořádnou zdravotní situaci (HERA).

Zdravotní poradenství pro země EU 

Panel 7 nezávislých epidemiologů a virologů Komise poskytuje vědecky podložené pokyny a poskytuje poradenství ohledně:

 • reakce na pandemii (pro všechny členské státy)
 • mezer v klinické léčbě
 • stanovení priorit v oblasti zdravotní péče, civilní ochrany a jiných zdrojů
 • politických opatření k odstranění dlouhodobých následků koronavirové nákazy.

Na základě vědeckých doporučení poradní skupiny a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) podnikla Komise následující kroky:

 • 19. března

  Doporučení týkající se komunitních opatření (např. dodržování fyzického odstupu)

 • 8. dubna

  Byly vydány pokyny pro optimalizaci nabídky a dostupnosti léčiv a antimonopolní pokyny k povolení omezené spolupráce mezi podniky zejména v souvislosti s dodávkami nepostradatelných léků do nemocnic. Komise také zřídila „clearingový systém pro zdravotnické vybavení“, který pomáhá identifikovat dostupné zásoby, včetně testovacích souprav, a rychle vyhledat poptávku po nich ze strany jednotlivých států.

 • 15. dubna

  Pokyny k metodám testování, které mají napomoci tomu, aby členské státy používaly testovací soupravy účinným způsobem, zejména poté, co budou zrušena karanténní opatření.

 • 16. dubna

  Pokyny, jak v souvislosti s postupným uvolňováním protiepidemických opatření vyvíjet trasovací mobilní aplikace, aby plně respektovaly předpisy EU o ochraně údajů.

 • 16. června

  Členské státy se za podpory Komise dohodly na souboru technických pokynů, jak zajistit bezpečné výměny informací mezi jednotlivými aplikacemi pro dohledávání kontaktů a interoperabilitu.

 • 3. července

  Bylo vydáno rozhodnutí o podmíněné registraci přípravku Remdesivir, který se tímto stal prvním lékem proti koronaviru registrovaným na úrovni EU.

 • 29. července

  Komise podepsala smlouvu s farmaceutickou společností Gilead v hodnotě 63 milionů eur na dodávku léčebných dávek přípravku Veklury, což je obchodní značka remdesiviru. Šarže tohoto přípravku jsou dávány k dispozici členským státům EU a Spojenému království. Evropská komise tento postup koordinuje a podporuje.

 • 19. října

  Propojení aplikací pro trasování začala zajišťovat evropská brána. Do poloviny prosince má na tuto službu být připojeno 13 aplikací.

 • 2. prosince

  Strategie napomáhající ochraně před covidem-19 během zimy doporučuje pokračovat v obezřetnosti a opatrnosti i v roce 2021, kdy dojde k zavedení bezpečného a účinného očkování.

Na financování nástroje pro mimořádnou podporu a nákup společných zásob rescEU Komise vyčlenila 3 miliardy eur z rozpočtu EU, přičemž další 3 miliardy poskytnou státy Unie.

Osobní ochranné prostředky (OOP)

Na podporu výroby a dostupnosti osobních ochranných prostředků Komise:

 • úzce spolupracuje s členskými státy na posouzení dostupných zásob těchto prostředků v EU, výrobní kapacity a předpokládaných potřeb
 • zajišťuje dohled nad dodržováním norem a dozor nad trhem, aby bylo možné zvýšit dodávky osobních ochranných prostředků, aniž by byly ohroženy zdravotní a bezpečnostní normy
 • komunikuje se zástupci odvětví o tom, jak adaptovat výrobní linky, aby byly schopny dodávat větší množství ochranných prostředků, a poskytuje výrobcům pokyny, jak zvýšit produkci jak ochranných, tak dezinfekčních prostředků na ruce a dezinfekčních látek

Testování

A pair of gloved hands opening a testing kit

Komise vydala členským státům doporučení týkající se strategií testování, včetně použití rychlých antigenních testů.

Z nástroje pro mimořádnou podporu bylo vyčleněno 100 milionů eur na investice do nákupu a provádění těchto testů v členských státech. Souběžně s tím Komise vyhlásila společnou zakázku, aby si země EU mohly pořídit více těchto testů.

Kromě toho Komise poskytla 35,5 milionu eur z nástroje pro mimořádnou podporu Mezinárodní federaci Červeného kříže na rozšíření testovací kapacity v souvislosti s onemocněním covid-19 v EU, odbornou přípravu dobrovolníků a ochranu nejohroženějších skupin osob.

 

Hranice a mobilita

Během pandemie vydává Komise doporučení, která mají zajistit, aby členské státy jednaly koordinovaně, a omezily tak šíření viru a zároveň zachovaly fungování volného pohybu zboží i osob a také jednotlivých ekonomik.

Komise vydala:

 • pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb
 • pokyny k zajištění volného pohybu pracovníků, zejména v odvětví zdravotní péče a potravinářství
 • pokyny týkající se opatření v oblasti zdraví, repatriace a cestování pro cestující na výletních lodích a posádky nákladních plavidel
 • návrhy, které zajistí, aby byla veškerá opatření přijatá v důsledku pandemie členskými státy k omezení volného pohybu koordinována a jasně komunikována na úrovni EU, a to při zajištění jednotného barevného kódu označujícího míru rizika a jednotného souboru pravidel. Komise bude rovněž spolupracovat s členskými státy na společném přístupu k pravidlům karantény
 • pokyny ohledně cestujících, kteří mají mít výjimku z dočasných cestovních omezení

 • zkušební protokol pro letectví a formulář EU pro trasování cestujících (připravuje se), jež mají cestování usnadnit.

reopen eu visual

Portál Re-open EU poskytuje základní informace o bezpečnostních opatřeních v souvislosti s volným pohybem a cestovním ruchem v celé Evropě. V prosinci 2020 byla spuštěna aplikace Re-open EU. V reálném čase zde najdete informace o:

 • situaci na hranicích
 • dostupných možnostech dopravy
 • cestovních omezeních
 • opatřeních v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti
 • mapu s jasným barevným kódem

Cestování a doprava během pandemie koronaviru

Boj proti dezinformacím

Komise je v úzkém kontaktu s platformami sociálních médií ohledně opatření na podporu šíření spolehlivých informací, zvýšení informovanosti uživatelů a omezování dezinformací a reklamy, která s nimi souvisí.

Na internetových stránkách www.EUvsDisinfo.eu bylo dosud odhaleno, zveřejněno a na pravou míru uvedeno více než 700 dezinformačních zpráv o koronaviru. Materiály k ověřování faktů a uvádění nepravdivých informací na pravou míru poskytují rovněž stránky Komise věnované dezinformacím souvisejícím s koronavirem.

Evropská komise na pomoc v boji proti zavádějícím a nepravdivým informacím ohledně koronaviru využívá všechny dostupné nástroje a financuje související výzkum.

Komise a Evropská služba pro vnější činnost úzce spolupracují s ostatními orgány EU a členskými státy, mimo jiné prostřednictvím systému včasného varování zřízeného v březnu 2019, a s mezinárodními partnery z G7 a NATO.

A woman wearing a mask uses her phone Dne 10. června 2020 Komise představila řadu opatření v zájmu intenzivnějšího potírání dezinformací kolujících v souvislosti s pandemií koronaviru – posílí strategickou komunikaci a veřejnou diplomacii v bezprostředním sousedství EU i ve zbytku světa a zvýší svou podporu nezávislým médiím a novinářů.

V prosinci 2020 předložila Komise dva nové texty týkající se boje proti dezinformacím. Prvním z nich je tzv. Evropský akční plán pro demokracii, díky němuž by se měla zintenzivnit činnost EU zaměřená na boj proti dezinformacím a na přizpůsobení se měnícím se hrozbám a manipulaci, jakož i na podporu svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků. Druhým je akt o digitálních službách, který stanoví pravidla pro zajištění větší odpovědnosti za to, jak platformy umírňují obsah, nastavují reklamu a používají algoritmické procesy.

Informace o opatřeních proti dezinformacím o očkovacích látkách poskytuje nyní rovněž měsíční monitorovací program zavedený spolu se signatáři kodexu zásad boje proti dezinformacím na internetu.

Bezpečné a účinné očkovací látky jsou na dosah. Je proto důležité, aby tuto snahu neohrozily dezinformační kampaně, které podněcují strach a vzbuzují nedůvěru mezi občany.

 

Dokumenty

StáhnoutPDF - 3.4 MB