Våra invånares hälsa är vår främsta prioritering. Samtidigt innebär coronautbrottet en stor chock för EU:s ekonomi och världsekonomin. EU-länderna har redan antagit eller håller på att anta budget- och likviditetsåtgärder för att öka sjukvårdens kapacitet och hjälpa de invånare och branscher som är särskilt drabbade.

EU economic response to coronavirus

Stödja företagen och trygga jobben

Coronakrisen är en utmaning för ekonomin i EU och invånarnas försörjning. Under den här hälsokrisen är det viktigt att vi inte bara skyddar kritiska sektorer i vår ekonomi, utan också tillgångar, teknik och infrastruktur. Först och främst måste vi dock skydda jobben och arbetstagarna.

 

 

Skydd för små och medelstora företag

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser skiljer sig åt mellan näringar och företag beroende på flera faktorer, t.ex. om man kan anpassa sig till störningar i leveranskedjorna, om man har lager eller är beroende av just-in-time-produktionsprocesser.

EU-kommissionen står i nära kontakt med nationella myndigheter, näringslivsföreträdare och andra intressenter för att följa och utvärdera effekten på näringsliv och handel i EU. Den 3 november 2021 publicerade kommissionen en rapport om hur europeiska företag lyckats undvika konkurs efter pandemin. 

 

 

Initiativ till stöd för ekonomin

 

Stöd till återhämtning i turistnäringen i EU

Turistnäringens ekosystem har drabbats hårt av de restriktioner och förbud mot resor som införts till följd av coronakrisen. För att få fart på turismen igen antog kommissionen den 13 maj 2020 en serie åtgärder för att göra det möjligt att stegvis och samordnat öppna upp turist- och besöksnäringen igen. Paketet innehåller också särskilt stöd till turistföretagen.

Likviditet för turistföretagen, särskilt småföretagen

  • Enligt de flexibla reglerna för statligt stöd får EU-länderna införa ordningar, t.ex. garantiordningar med värdecheckar och ytterligare likviditetsordningar, för att hjälpa företag och se till att ersättningsanspråk till följd av coronapandemin kan tillgodoses.
  • EU-finansiering: EU fortsätter att tillhandahålla omedelbar likviditet till krisdrabbade företag genom investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset under delad förvaltning med EU-länderna. Dessutom har kommissionen tillsammans med Europeiska investeringsfonden frigjort upp till 8 miljarder euro i finansiering för 100 000 krisdrabbade småföretag.

Frågor och svar: Turism- och transportpaketet

Återbetalning av värdebevis som ersättning för inställda flyg

Den 8 juli 2022 avslutade kommissionen och nationella konsumentmyndigheter en dialog med 16 större europeiska flygbolag om återbetalning av över 500 000 värdebevis för flygresor som konsumenterna har varit tvungna att godta som ersättning för inställda flyg under covid-19-pandemin. Flygbolagen lovade vidta åtgärder och rätta sig efter EU:s regler för konsumentskydd och passagerarrättigheter. De ska till exempel åtgärda eftersläpningen med att betala ut ersättningar, informera konsumenterna bättre om deras rättigheter vid inställda flyg, erbjuda pengar för värdebevisen och ersätta passagerarna snabbare. Som uppföljning av dialogen med flygbolagen inledde nätverket för konsumentskyddssamarbete nyligen en dialog med de fyra stora europeiska internetresebyråer som säljer flygresor – eDreams Odigeo, Etraveli, Kiwi.com och Otravo – om deras rutiner. Man diskuterar bland annat information om konsumenträttigheter, ersättning och kundservice.

Säkra väsentliga livsmedelsleveranser

 

Skydda kritiska tillgångar och viktig teknik i EU

Den 26 mars 2020 utfärdade kommissionen  riktlinjer om utländska direktinvesteringar till EU-länderna. I riktlinjerna uppmanas EU-länderna att fullt ut använda sina mekanismer för investeringsgranskning för att hantera ärenden där utländska investerares förvärv av företag i EU kan vara riskfyllt.

Enligt riktlinjerna är det särskilt viktigt att granska direktinvesteringar från länder utanför EU på områden som medicinsk forskning, bioteknik och infrastruktur.

Ekonomiska prognoser

Den 14 juli 2022 publicerade kommissionen sin ekonomiska sommarprognos 2022. Ryssland aggressionskrig mot Ukraina fortsätter att negativt påverka ekonomin i EU och gör att tillväxten mattas av och inflationen stiger mer än vad som förutspåddes i vårprognosen. Enligt den (interimistiska) ekonomiska sommarprognosen 2022 kommer ekonomin i EU att växa med 2,7 % 2022 och 1,5 % 2023. Tillväxten i euroområdet väntas uppgå till 2,6 % 2022 för att sjunka till 1,4 % 2023. Den årliga genomsnittliga inflationen väntas nå ett historiskt toppvärde under 2022 på 7,6 % i euroområdet och 8.3 % i EU innan inflationstrycket sjunker 2023 till 4,0 % respektive 4,6 %.

  Summer Economic Forecast

Ekonomisk vårprognos 2022

Ekonomisk vinterprognos 2022

Ekonomisk höstprognos 2021

Ekonomisk sommarprognos 2021

Ekonomisk vårprognos 2021

Ekonomisk vinterprognos 2021

Ekonomisk höstprognos 2020

Ekonomisk sommarprognos 2020

 

Översyn av EU:s ekonomiska styrning

Den 19 oktober 2021 antog EU-kommissionen ett meddelande där man går igenom de förändrade förutsättningarna för den ekonomiska styrningen efter coronakrisen. Kommissionen återupptar också den offentliga debatten om översynen av EU:s ramverk för ekonomisk styrning.

Kommissionen vill med detta meddelande uppmana alla intressenter att fundera över hur den ekonomiska styrningen fungerar och komma med synpunkter på hur den kan bli effektivare. Syftet med den offentliga debatten är att nå ett brett samförstånd om vägen framåt i god tid före 2023. Kommissionen kommer att beakta alla synpunkter som framförs under debatten.

Översyn av den ekonomiska styrningen

Webbsamråd

Flexibilitet enligt EU:s finanspolitiska regler

Kommissionen har för första gången någonsin aktiverat stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul som en del av sin strategi att på ett snabbt, kraftfullt och samordnat sätt vidta åtgärder till följd av coronakrisen. Regeringarna kan nu stödja sina nationella ekonomier bättre eftersom man har lättat betydligt på budgetreglerna.  

Efter rådets godkännande kommer EU-länderna att på grundval av den allmänna undantagsklausulen kunna vidta åtgärder för att hantera krisen med tillräcklig kraft, samtidigt som de kan frångå de budgetkrav som normalt sett gäller enligt EU:s finanspolitiska ramverk. 

Åtgärden är ett viktigt steg för att uppfylla kommissionens löfte att använda alla sina ekonomiska verktyg för att stödja EU-ländernas insatser för att skydda invånarna och mildra pandemins genomgripande samhällsekonomiska konsekvenser.

Den 3 mars 2021 antog kommissionen ett meddelande med allmänna riktlinjer för den finanspolitik som EU-länderna bör bedriva framöver. I meddelandet framhåller kommissionen att det är viktigt att länderna samordnar sin finanspolitik för att stödja den ekonomiska återhämtningen. Meddelandet innehåller också principer för hur de finanspolitiska åtgärderna bör utformas och allmänna indikationer för finanspolitikens samlade inriktning för 2022 och på medellång sikt, t.ex. kopplingen till stödet från faciliteten för återhämtning och resiliens. Den allmänna undantagsklausulen bör också fortsätta att tillämpas under 2022, fram till 2023.

Ladda nerPDF - 1.4 MB

 

Kraftfulla åtgärder från Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken

Den 18 mars 2020 meddelade Europeiska centralbankens råd att man antagit ett nytt stödprogram föranlett av pandemin på 750 miljarder euro fram till slutet av året. Tidigare hade man beslutat om stöd på 120 miljarder euro den 12 mars. Tillsammans uppgår stödet till 7,3 procent av euroområdets BNP. Programmet är tillfälligt och har utformats med tanke på den exempellösa situation den monetära unionen står inför. Det ska vara i kraft till krisfasen är över.

Den 16 mars 2020 föreslog Europeiska investeringsbanksgruppen en plan för att få fram 40 miljarder euro i finansiering. Pengarna ska gå till överbryggningskrediter, förlängda avbetalningstider och andra åtgärder för att avhjälpa bristen på likviditet och rörelsekapital i småföretagen och de medelstora börsnoterade företagen. EIB-gruppen och även Europeiska investeringsfonden, som är specialiserad på stöd till små och medelstora företag, ska arbeta via sina finansiella mellanhänder i medlemsländerna och i partnerskap med nationella utvecklingsbanker. Det föreslagna finansieringspaketet består av

  • riktade garantiordningar för banker på grundval av befintliga program som omedelbart kan tas i bruk och som ska få fram upp till 20 miljarder euro i finansiering
  • riktade likviditetslimiter för banker för att säkerställa ytterligare stöd till rörelsekapital för småföretag och medelstora börsnoterade företag på 10 miljarder euro
  • riktade program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet så att bankerna kan överföra risker för portföljer med företagslån och få fram ytterligare 10 miljarder euro i stöd.

Dokument

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020