Kansalaisten terveydestä huolehtiminen on EU:ssa etusijalla. Samaan aikaan on otettava huomioon, että koronaviruskriisi on vakava sokki Euroopan ja koko maailman taloudelle. EU-maat ovat jo ottaneet käyttöön budjettitoimenpiteitä (likviditeetti- ja politiikkatoimia) terveydenhuoltojärjestelmiensä kestävyyden parantamiseksi ja avun tarjoamiseksi kriisin pahimmin koettelemille kansalaisille ja aloille.

EU economic response to coronavirus

Yritysten tukeminen ja työpaikkojen turvaaminen

Koronaviruskriisi on haaste Euroopan taloudelle ja ihmisten toimeentulolle. Tämän terveyskriisin aikana on elintärkeää, että suojelemme paitsi taloutemme kriittisiä aloja myös resurssejamme, teknologiaamme ja infrastruktuuriamme sekä ennen kaikkea työpaikkoja ja työntekijöitä.

 

 

Pienten ja keskisuurten yritysten suojelu

Koronaviruskriisin taloudelliset vaikutukset vaihtelevat toimiala- ja yrityskohtaisesti. Ne riippuvat useista seikoista, esimerkiksi siitä, missä määrin yritykset pystyvät mukautumaan toimitusketjujen häiriöihin ja onko niillä varastoja vai ovatko ne riippuvaisia oikea-aikaisista tuotantoprosesseista.

Euroopan komissio seuraa ja arvioi pandemian vaikutuksia EU-maiden teollisuuteen ja kauppaan tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten sekä eri tuotannonalojen ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa. 

 

 

Aloitteet talouden tukemiseksi

 

Tukea EU:n matkailualan elpymiselle

Koronaviruskriisin vuoksi käyttöön otetut liikkumis- ja matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet erityisen paljon matkailualaan. Tukeakseen alan elpymistä Euroopan komissio ehdotti 13.5.2020 useita toimia, joiden avulla matkailukohteet voitaisiin avata ja palvelut käynnistää uudelleen vaiheittain ja koordinoidusti. Se esitti myös erityistukea matkailualan yrityksille. Komissio tukee EU:n matkailualaa muun muassa seuraavin toimin:

Matkailuyritysten ja erityisesti pk-yritysten maksuvalmiuden varmistaminen

  • Jouston ja EU:n valtiontukisääntöjen ansiosta EU-maat voivat ottaa käyttöön erilaisia maksuvalmiusjärjestelmiä, kuten maksuseteleiden takuujärjestelmiä, joilla tuetaan matkailualan yrityksiä ja varmistetaan, että koronaviruspandemiasta johtuvista peruutuksista vaaditut korvaukset maksetaan matkustajille.
  • EU-rahoitus: EU:n käynnistämällä ja EU-maiden yhteisesti hallinnoimalla koronavirusinvestointialoitteella tarjotaan kriisistä kärsiville yrityksille välitöntä maksuvalmiustukea. Lisäksi komissio on myöntänyt Euroopan investointirahastosta 8 miljardia euroa 100 000:lle kriisistä kärsineelle pk-yritykselle.

Kysymyksiä ja vastauksia: Matkailu- ja liikennepaketti

Välttämättömän elintarvikehuollon turvaaminen

 

Kriittisten eurooppalaisten kohteiden ja teknologian suojelu

Komissio antoi 26.3.2020 EU-maille ohjeet suorista ulkomaisista sijoituksista. Ohjeissa kehotetaan EU-maita hyödyntämään täysimääräisesti investointien seurantamekanismejaan, jotta voidaan puuttua tapauksiin, joissa eurooppalaisten yritysten myyminen EU:n ulkopuolisille sijoittajille olisi riskialtista.

Ohjeissa kannustetaan EU-maita seuraamaan erityisesti EU:n ulkopuolelta tulevia suoria investointeja, jotka liittyvät lääketieteelliseen tutkimukseen, bioteknologiaan ja infrastruktuureihin.

Talousennusteet

Komissio esitti 7.7.2021 kesän 2021 talousennusteensa. Euroopan talouden ennustetaan elpyvän hieman aiempaa odotettua nopeammin. Talouden toimeliaisuus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylitti odotukset, ja terveystilanteen paraneminen johti pandemian torjumiseksi asetettujen rajoitusten nopeampaan purkamiseen toisella vuosineljänneksellä.

Kesän 2021 talouden väliennusteen mukaan EU:n ja euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 4,8 prosenttia ja vuonna 2022 4,5 prosenttia. Kevään ennusteeseen verrattuna kasvu on huomattavasti nopeampaa vuonna 2021 EU:ssa (+0,6 prosenttiyksikköä) ja euroalueella (+0,5 prosenttiyksikköä). Vuonna 2022 kasvu on hieman nopeampaa molemmilla alueilla (+0,1 prosenttiyksikköä). Reaalisen BKT:n odotetaan saavuttavan kriisiä edeltäneen tason vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä sekä EU:ssa että euroalueella. Euroalueella tämä tapahtuu vuosineljännes kevään talousennusteessa ennakoitua aiemmin.

Elpymis- ja palautumistukivälineen odotetaan myötävaikuttavan kasvuun merkittävästi. Välineen tuottaman kokonaisvarallisuuden odotetaan ennustejaksolla olevan noin 1,2 prosenttia EU:n vuoden 2019 reaalisesta BKT:stä.

growth map

Kevään 2021 talousennuste

Talven 2021 talousennuste

Syksyn 2020 talousennuste

Kesän 2020 talousennuste

EU:n finanssipoliittisten sääntöjen tarjoama joustavuus

Komissio on ensimmäistä kertaa ottanut käyttöön vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen osana strategiaansa, jolla reagoidaan koronaviruspandemiaan oikea-aikaisesti ja koordinoidusti. Tämän ansiosta EU-maiden hallitukset voivat paremmin tukea kansantalouksia, kun budjettisääntöjä on lievennetty huomattavasti.  

EU:n neuvoston hyväksyttyä ehdotuksen yleinen poikkeuslauseke antaa EU-maille mahdollisuuden toteuttaa toimia kriisistä selviytymiseksi ja poiketa budjettivaatimuksista, joita niihin tavallisesti sovelletaan EU:n finanssipoliittisen kehyksen mukaisesti. 

Toimenpide on tärkeä osa komission sitoumusta, jonka mukaan se käyttää kaikkia käytettävissään olevia talouspolitiikan välineitä auttaakseen EU-maita suojelemaan kansalaisiaan ja lievittämään pandemian vakavia kielteisiä sosioekonomisia seurauksia.

Euroopan komissio hyväksyi 3.3.2021 tiedonannon, jossa EU-maille annetaan lähitulevaisuuden finanssipolitiikkaa koskevaa yleisluonteista ohjausta. Tiedonannossa todetaan, kuinka tärkeää on, että EU-maat koordinoivat finanssipolitiikkojaan, jotta voidaan tukea talouden elpymistä. Siinä esitetään finanssipoliittisten toimenpiteiden asianmukaista suunnittelua ja laatua ohjaavat periaatteet ja yleisiä näkökohtia finanssipolitiikan kokonaisuudesta vuonna 2022 ja keskipitkällä aikavälillä, kuten yhteys elpymis- ja palautumistukivälineen varoihin. Siinä ehdotetaan myös yleisen poikkeuslausekkeen soveltamista vuonna 2022 vuoteen 2023 saakka.

LataaPDF - 1.4 MB

 

Euroopan keskuspankin ja Euroopan investointipankin päättäväiset toimet

Euroopan keskuspankin neuvosto ilmoitti 18.3.2020 uudesta pandemiaan liittyvästä poikkeustilanteessa toteutettavasta osto-ohjelmasta (PEPP-ohjelma), jonka määrärahat ovat vuoden loppuun mennessä 750 miljardia euroa 12.3.2020 päätetyn 120 miljardin euron lisäksi. Tämä kokonaismäärä on 7,3 %suhteessa euroalueen BKT:hen. Ohjelma on väliaikainen, ja sen tarkoituksena on puuttua rahaliiton kohtaamaan ennennäkemättömään tilanteeseen. Ohjelma pysyy voimassa, kunnes kriisivaihe on päättynyt.

Euroopan investointipankkiryhmä ehdotti 16.3.2020 suunnitelmaa, jolla saadaan käyttöön enintään 40 miljardin euron rahoituspaketti. Tämä koskee siltarahoitusta, maksuvapaita kausia ja muita toimenpiteitä, joilla pyritään lieventämään pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten likviditeettiä ja käyttöpääomaa koskevia rajoitteita. Euroopan investointipankkiryhmä, mukaan lukien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen erikoistunut Euroopan investointirahasto, toimii EU-maihin sijoittautuneiden rahoituksen välittäjien kautta ja yhteistyössä kansallisten kehityspankkien kanssa. Ehdotettu rahoituspaketti koostuu seuraavista osista:

  • Nykyisiin ohjelmiin perustuvat pankkeihin kohdistetut takausjärjestelmät, jotka voidaan ottaa käyttöön välittömästi ja joiden avulla voidaan hankkia enintään 20 miljardia euroa rahoitusta.
  • Pankeille kohdistetut likviditeettilimiitit, joilla varmistetaan 10 miljardia euroa lisätukea pienten ja keskisuurten yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten käyttöpääomatarpeisiin.
  • Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmat, joiden avulla pankit voivat siirtää pienten ja keskisuurten yritysten lainasalkkuihin liittyviä riskejä ja saada näin käyttöön 10 miljardia euroa lisätukea.

Asiakirjat

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020